تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان مصوب ۱۳۸۳

تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان

تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری استان

شماره‌ : .26420ت 31228 ه¨

تاریخ : 1383.06.01
وزارت کشور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383.5.28 بنا به پیشنهاد شماره 4.45880 مورخ 1383.5.18 وزارت‌کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1
ـ به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در استانهای کشور، ستاد تشویق و حمایت‌از سرمایه‌گذاری استان که در این تصویبنامه به اختصار ستاد نامیده می‌شود، در راستای اهداف مندرج در قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه‌گذاری در استانهای کشور زیر نظر کارگروه اشتغال وسرمایه‌گذاری هر استان‌، موضوع ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمایندگان تام‌الاختیاردستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه‌ریزی‌، اداری و مالی استانداری تشکیل می‌شود:
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌.
ب ـ سازمان امور اقتصادی و دارایی استان‌.
پ ـ سازمان جهاد کشاورزی استان‌.
ت ـ سازمان بازرگانی استان‌.
ث ـ سازمان صنایع و معادن استان‌.
ج ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان‌.
چ ـ اداره کل تعاون استان‌.
ح ـ سازمان مسکن و شهرسازی استان‌.
خ ـ اداره کل محیط زیست استان‌.
تبصره 1 ـ حسب ضرورت با نظر استاندار از نمایندگان تام‌الاختیار سایر دستگاههای ذی‌ربط دعوت‌خواهدشد.
تبصره 2 ـ دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تأیید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان‌سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و با حکم استاندار منصوب می‌شود.
تبصره 3 ـ نمایندگان تام‌الاختیار دستگاههای یادشده توسط مدیران دستگاهها معرفی می‌شوند.
2
ـ ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت‌:
الف ـ پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی‌.
ب ـ کاهش بوروکراسی زائد اداری و تسهیل و روان‌سازی فعالیت سرمایه‌گذاران در استان‌.
پ ـ حمایت و راهنمایی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌.
ت ـ انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم‌.
ث ـ اطلاع‌رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌.
ج ـ انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذی‌ربط آنها در ارتباط باحل مسایل و مشکلات اداری سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی‌.
چ ـ اقدامات لازم برای تشویق‌، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی‌.
3
ـ ستاد کانون مراجعه متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در سطح استانها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان‌سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مرکزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی‌می‌باشد.
4
ـ به منظور تقویت توان کارشناسی ستاد، سازمان یادشده نسبت به ارائه کمکهای آموزشی و فنی مربوط اقدام‌می‌نماید. ستاد مکلف است گزارش عملکرد خود را در زمینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی به صورت‌دوره‌ای (حداقل هر سه ماه یک‌بار) به سازمان مذکور ارائه نماید.
5
ـ دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذی‌ربط در سطح استان و تنظیم‌روابط آنها با سازمان یادشده با همکاری مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه و پس از تأییدوزیران وزارتخانه‌های مزبور قابل اجرا می‌باشد.
6
ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویبنامه به‌عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان‌سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران و معاون بین‌الملل و امور اقتصادی وزیر کشور می‌باشد.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور