تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان مصوب ۱۳۸۳

تصویب نامه در خصوص تشكیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان

 

هیأت وزیران در جلسه مورخ 28/5/1383 بنا به پیشنهاد شماره 45880/4 مورخ 18/5/1383 وزارت كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1(منسوخه 05ˏ05ˏ1384)ـ به منظور حمایت و تسریع در امر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استانهای كشور، ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان كه در این تصویب نامه به اختصار ستاد نامیده می شود، در راستای اهداف مندرج در قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و نیز ارتقای سرمایه گذاری در استانهای كشور زیر نظر كارگروه اشتغال و سرمایه گذاری هر استان، موضوع ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاههای زیر به ریاست معاون برنامه ریزی، اداری و مالی استانداری تشكیل می شود:
الف ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان.
ب ـ سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
پ ـ سازمان جهاد كشاورزی استان.
ت ـ سازمان بازرگانی استان.
ث ـ سازمان صنایع و معادن استان.
ج ـ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان.
چ ـ اداره كل تعاون استان.
ح ـ سازمان مسكن و شهرسازی استان.
خ ـ اداره كل محیط زیست استان.
د ‌ـ‌ اداره كل كار و امور اجتماعی استان

تبصره 1ـ حسب ضرورت بـا نظر استاندار از نمایندگان تام الاختیار سایر دستگاههای ذیربط دعوت خواهد شد.

تبصره 2ـ دبیر ستاد به پیشنهاد استاندار و تایید معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس كل سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران و با حكم استاندار منصوب می شود.

تبصره 3ـ نمایندگان تام الاختیـار دستگاههـای یاد شده توسـط مدیران دستگاهها معرفی می شوند.

2ـ ستاد با سازماندهی مناسب وظایف ذیل را برعهده خواهد داشت:
الف ـ پاسخگویی و ارایه تسهیلات لازم به متقاضیان سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
ب ـ كاهش بوروكراسی زائد اداری و تسهیل و روان سازی فعالیت سرمایه گذاران در استان.
پ ـ حمایت و راهنمایی سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
ت ـ انجام هماهنگی با دستگاههای اجرایی استان جهت اخذ مجوزهای لازم.
ث ـ اطلاع رسانی و ارائه مشورتهای لازم به سرمایه گذاران داخلی وخارجی.
ج ـ انجام هماهنگیهای لازم توسط نمایندگان دستگاهها در واحدهای اجرایی دستگاه ذیربط آنها در ارتباط با حل مسایل و مشكلات اداری سرمایه گذاران داخلی و خارجی.
چ ـ اقدامات لازم برای تشویق، جذب و توسعه سرمایه گذاری خارجی.

3ـ ستاد كانون مراجعه متقاضیان سرمایه گذاری خارجی در سطح استانها بوده و رابط اصلی مراوده با سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران به عنوان نهاد مركزی پذیرش و صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی می باشد.

4ـ به منظور تقویت توان كارشناسی ستاد، سازمان یادشده نسبت به ارائه كمكهای آموزشی و فنی مربوط اقدام می نماید. ستاد مكلف است گزارش عملكرد خود را در زمینه های مربوط به سرمایه گذاری خارجی به صورت دوره ای (حداقل هر سه ماه یك بار) به سازمان مذكور ارائه نماید.

5 ـ دستور عمل اجرایی نحوه اداره و روابط ستاد با سایر دستگاههای اجرایی ذیربط در سطح استان و تنظیم روابط آنها با سازمان یاد شده با همكاری مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت كشور تهیه و پس از تایید وزیران وزارتخانه های مزبور قابل اجرا می باشد.

6 ـ نظارت بر حسن اجرای این تصویب نامه به عهده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس كل سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران و معاون بین الملل و امور اقتصادی وزیر كشور می باشد.

معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا عارف