تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد تشویق و حمایت از سرمایه گذاری استان مصوب ۱۳۸۳

تصويب نامه در خصوص تشكيل ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/5/1383 بنا به پيشنهاد شماره 45880/4 مورخ 18/5/1383 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1(منسوخه 05ˏ05ˏ1384)ـ به منظور حمايت و تسريع در امر سرمايه گذاري داخلي و خارجي در استانهاي كشور، ستاد تشويق و حمايت از سرمايه گذاري استان كه در اين تصويب نامه به اختصار ستاد ناميده مي شود، در راستاي اهداف مندرج در قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي و نيز ارتقاي سرمايه گذاري در استانهاي كشور زير نظر كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري هر استان، موضوع ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه و با حضور نمايندگان تام الاختيار دستگاههاي زير به رياست معاون برنامه ريزي، اداري و مالي استانداري تشكيل مي شود:
الف ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي استان.
ب ـ سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.
پ ـ سازمان جهاد كشاورزي استان.
ت ـ سازمان بازرگاني استان.
ث ـ سازمان صنايع و معادن استان.
ج ـ سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان.
چ ـ اداره كل تعاون استان.
ح ـ سازمان مسكن و شهرسازي استان.
خ ـ اداره كل محيط زيست استان.
د ‌ـ‌ اداره كل كار و امور اجتماعي استان

تبصره 1ـ حسب ضرورت بـا نظر استاندار از نمايندگان تام الاختيار ساير دستگاههاي ذيربط دعوت خواهد شد.

تبصره 2ـ دبير ستاد به پيشنهاد استاندار و تاييد معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و با حكم استاندار منصوب مي شود.

تبصره 3ـ نمايندگان تام الاختيـار دستگاههـاي ياد شده توسـط مديران دستگاهها معرفي مي شوند.

2ـ ستاد با سازماندهي مناسب وظايف ذيل را برعهده خواهد داشت:
الف ـ پاسخگويي و ارايه تسهيلات لازم به متقاضيان سرمايه گذاري داخلي و خارجي.
ب ـ كاهش بوروكراسي زائد اداري و تسهيل و روان سازي فعاليت سرمايه گذاران در استان.
پ ـ حمايت و راهنمايي سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
ت ـ انجام هماهنگي با دستگاههاي اجرايي استان جهت اخذ مجوزهاي لازم.
ث ـ اطلاع رساني و ارائه مشورتهاي لازم به سرمايه گذاران داخلي وخارجي.
ج ـ انجام هماهنگيهاي لازم توسط نمايندگان دستگاهها در واحدهاي اجرايي دستگاه ذيربط آنها در ارتباط با حل مسايل و مشكلات اداري سرمايه گذاران داخلي و خارجي.
چ ـ اقدامات لازم براي تشويق، جذب و توسعه سرمايه گذاري خارجي.

3ـ ستاد كانون مراجعه متقاضيان سرمايه گذاري خارجي در سطح استانها بوده و رابط اصلي مراوده با سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران به عنوان نهاد مركزي پذيرش و صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي مي باشد.

4ـ به منظور تقويت توان كارشناسي ستاد، سازمان يادشده نسبت به ارائه كمكهاي آموزشي و فني مربوط اقدام مي نمايد. ستاد مكلف است گزارش عملكرد خود را در زمينه هاي مربوط به سرمايه گذاري خارجي به صورت دوره اي (حداقل هر سه ماه يك بار) به سازمان مذكور ارائه نمايد.

5 ـ دستور عمل اجرايي نحوه اداره و روابط ستاد با ساير دستگاههاي اجرايي ذيربط در سطح استان و تنظيم روابط آنها با سازمان ياد شده با همكاري مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه و پس از تاييد وزيران وزارتخانه هاي مزبور قابل اجرا مي باشد.

6 ـ نظارت بر حسن اجراي اين تصويب نامه به عهده معاون وزير امور اقتصادي و دارايي و رييس كل سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران و معاون بين الملل و امور اقتصادي وزير كشور مي باشد.

معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا عارف