تصویب نامه در رابطه با سرمایه گذاری های مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی مصوب ۱۳۷۵

تصویب نامه در رابطه با سرمایه گذاریهای مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 23/3/1375 بنا به پیشنهاد شماره 31215/66080021 مورخ 24/8/1374 وزارت امور اقتصادی و دارایی در رابطه با سرمایه گذاریهای مشمول قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ـ مصوب 1334ـ تصویب نمود:

1ـ ورود ماشین آلات، تجهیزات و مواد اولیه به عنوان قسمتی از سهم سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی اعم از سرمایه سهمی و وام سهامدار از شمول مصوبات هیأت وزیران در زمینه واردات و مقررات بانكی مستثنی بوده و صرفاً تابع قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ـ مصوب 1334ـ و آیین نامه اجرایی آن ـ مصوب 1335ـ و اصلاحات بعدی آنها خواهد بود.
وزارت بازرگانی با تأیید سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران مبتنی بر موافقت هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی سریعاً نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز برای ترخیص ماشین آلات و تجهیزات و مواد مذكور از گمركات كشور اقدام می نماید.

2ـ صادرات محصولات تولیدی شركتهای مشترك به نحو مقرر در مجوز مربوط به پذیرش سرمایه گذاریهای خارجی (تصویبنامه های مربوط) تا حدی كه ارز حاصل از صادرات مذكور نیازهای ارزی این گونه شركتها را از حیث واردات مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته مربوط به تولیدات خود، هزینه های ارزی جاری دیگر شامل بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت فرم وامهای اعطایی سرمایه گذاران خارجی ، هزینه های ارزی مربوط به قراردادهای تكنولوژی ، مدیریت و خدمات فنی (مطابق تصویبنامه های مربوط) و همچنین ارز لازم برای تأمین سود سهام قابل انتقال سالیانه سرمایه گذاران خارجی را پوشش دهد، مجاز است و از شمول مقررات محدود كننده صادرات به لحاظ كمیت و سپردن تعهد به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات براساس مقررات دولتی موجود و یا آنچه درآیند جاری می گردد، معاف می باشد. صادر كنندگان باید قبل از صدور كالا، میزان قابل برداشت از درآمدهای ارزی خود برای هر یك از مصارف موضوع این بند را تعیین و مراتب را به تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت سرمایه های خارجی برسانند. وزارت بازرگانی مكلف است صرفاً با تأیید سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران مجوز صادرات را صادر نماید.

3ـ ورود ماشین آلات ، تجهیزات و مواد و متقابلاً صدور محصولات در طرحهایی كه سرمایه گذاری خارجی بدون مشاركت سهمی و از طریق روشهای تأمین مالی طرح در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی پذیرفته می شود نیز تا حد ارقام مصوب طرح تابع تسهیلات مندرج در بندهای (1) و (2) فوق می باشد. بازپرداخت اقساط اصل و پرداخت فرع تسهیلات مالی طرحهای موضوع این بند منحصراً از محل صادرات محصولات همان طرح مجاز می باشد.

4ـ درآمدهای ارزی حاصل از فعالیتهای خدماتی و توریستی سرمایه گذاریهای خارجی در حدود مصارف مندرج در بند (2) فوق با تأیید هیأت رسیدگی به جلب و حمایت از سرمایه های خارجی قابل استفاده می باشد.

5ـ انجام صادرات بیش از حد مقرر و مصرف درآمدهای ارزی بیش از مصارف تعیین شده در این تصویبنامه در چارچوب قوانین و مقررات كشور مجاز می باشد.

6ـ كلیه شركتها و واحدهای موضوع این تصویبنامه می توانند وجوه ارزی حاصل از فعالیتهای خود را تا حد تأیید شده توسط سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران در یك حساب امانی نزد یكی از بانكهای داخلی یا خارجی واریز نموده و جهت مصارف تعیین شده مستقیماً از آن برداشت نمایند.

تبصره ـ در مورد شركتهایی كه با مشاركت شركتهای دولتی تأسیس می شوند، افتتاح حساب نزد بانكهای خارجی منوط به موافقت بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است .

7ـ به غیر از فعالیتهایی كه مشمول اولویت یك موضوع تصویبنامه شماره 1361/ت 11463هـ مورخ 11/2/1374 هیأت وزیران و مصوبات جایگزین آن در آینده می گردد، سایر فعالیتهای صنعتی و معدنی با مشاركت خارجیان در اولویت دوم قرار گرفته و از شش سال معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. افزایش سنواتی معافیت ناشی از استقرار واحدهای مذكور در نقاط محروم كشور به قوت خود باقی است .

معاون اول رییس جمهوری- حسن حبیبی