ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری به شیوه های ساخت، بهره برداری و انتقال، مشارکت مدنی و بیع متقابل مصوب ۱۳۸۲

 

ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای ‌سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت‌، بهره‌برداری و انتقال ، مشارکت مدنی و بیع‌ متقابل‌


شماره‌ : .23588ت‌28698هـ

تاریخ‌ : 1382.05.01
وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.4.18 بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناداصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند ب‌) ماده (3) قانون تشویق‌و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی‌، ضوابط و شرایط حاکم بر قراردادهای سرمایه‌گذاری به شیوه‌های ساخت‌،بهره‌برداری و انتقال‌، مشارکت مدنی و بیع متقابل را به شرح زیر تصویب نمود:
1-
شرکت‌های دولتی می‌توانند از کلیه شیوه‌های تأمین منابع مالی مندرج در بند”ب‌ماده (3) قانون‌تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز  خود استفاده نمایند وسرمایه‌گذاری‌های خارجی موصوف مورد تأیید و حمایت دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
2-
وزارت امور اقتصادی و دارایی تضمین‌های لازم را تحت پوشش قانون تشویق و حمایت‌سرمایه‌گذاری خارجی و آیین‌نامه آن به سرمایه‌گذارانی که تحت روش مندرج در بند (ب‌) ماده (3) قانون‌یادشده اقدام می‌نمایند، ارائه می‌دهد.
3-
تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران برای روش‌های احصا شده در این تصویب نامه شامل مواردذیل نمی‌گردد:
الف‌- خسارات وارد شده ناشی از قصور سرمایه‌گذاری در ایفای تعهدات قراردادی‌
ب – مسؤولیت‌های سرمایه‌گذار در بهره‌برداری از موضوع سرمایه‌گذاری انجام شده‌
پ – خسارات وارد شده به سرمایه‌گذار ناشی از حوادث قهریه (فورس ماژور)
4-
خصوصی شدن شرکت دولتی ذی‌ربط به مثابه یک عمل حکومتی تلقی می‌شود و مشمول تضمین‌های‌صادر شده از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
5-
تضمین‌های دولت جمهوری اسلامی ایران تحت شیوه‌های مختلف تأمین مالی موصوف نباید یک‌تضمین تجاری Commercial ACT)) تلقی و صادر گردد.
6-
دولت جمهوری اسلامی ایران به منظور جلوگیری از بروز هر گونه قصور ناشی از تعهدات این‌تضمین‌، کلیه تمهیدات لازم را برای پوشش مالی احتمال وقوع تعهدات پیش‌بینی خواهد نمود.
7-
در مواردی که محصول (کالا و یا خدمات‌) ناشی از سرمایه‌گذاری به صورت انحصاری توسط شرکت‌دولتی خریداری می‌شود، خریدار در کنار تضمین خرید محصول و پرداخت بهای آن‌، جرایم مالی متناسب‌برای عدم تولید محصول به دلیل قصور سرمایه‌گذار را پیش‌بینی خواهد نمود.
8
ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاعات مربوط به تضمین‌های این تصویبنامه را در هر مورد به بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس می‌نماید تا بانک مزبور آثار تعهدات آن را در تنظیم جدول‌ترازپرداخت‌های ارزی کشور ملحوظ نماید.
9-
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق بیمه مرکزی ایران و شرکت‌های بیمه تجاری‌، هماهنگی‌های‌لازم را برای تدارک و تأمین خدمات بیمه‌ای مورد نیاز این نوع سرمایه‌گذاری‌ها فراهم می نماید.
تبصره – سرمایه‌گذاران خارجی با اختیار خود می‌توانند از خدمات بیمه‌ای ایرانی یا خارجی یاروش‌های بیمه اتکایی استفاده نمایند.
10-
وزارت امور اقتصادی و دارایی با بررسی‌های بیشتر و به صورت تدریجی و دایمی‌، سایر روش‌ها وابزارهای سرمایه‌گذاری جدیدتر را که امکان استفاده و بهره‌برداری از آن برای کشور وجود دارد، شناسایی‌نماید و به اطلاع مسؤولان ذی‌ربط برساند.
11
ـ دستگاه‌های طرف قرارداد موظفند در صورت امکان‌، قوانین ایران و نیز محاکم داخلی را به عنوان‌مرجع حل اختلاف و یا داوری ناشی از قراردادهای موصوف تعیین نمایند.
محمدرضا عارف – معاون اول رییس جمهور