ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۷۸

هیات وزیران در جلسه مورخ 28/7/1378 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی – مصوب 1334 – را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط پذیرش سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه گذاری خارجی

ماده 1

 پیشنهادهای سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ضوابط این مصوبه كه از طریق سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران به تایید هیات رسیدگی و جلب سرمایه های خارجی رسیده باشد، پس از تصویب شورای عالی سرمایه گذاری ، تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قرار می گیرد.

تبصره ملاك تصویب مذكور موافقت اكثریت وزرای عضو شورا بوده و پس از تایید رییس جمهور لازم الاجرا و با رعایت ماده ( 19 ) آیین نامه داخلی هیات دولت ابلاغ می شود.

ماده 2

 طرحهای سرمایه گذاری خارجی بایستی ضمن ایجاد فرصتهای شغلی حداقل یكی ازاهداف زیر را نیز تامین كنند:
1 –
افزایش صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران
2 –
تكمیل حلقه های زنجیره تولید كشور یا مجتمع های صنعتی و معدنی
3 –
اكتشاف و بهره برداری از منابع زیر زمینی
4 –
رونق بخشیدن به بازار رقابت و افزایش كیفیت كالا و خدمات و كاهش قیمتها در سرزمین جمهوری اسلامی ایران
5 –
توسعه سرمایه گذاری بخش شهرسازی و مسكن .

ماده 3

 انتقال سود و سایر انتقالات ارزی سرمایه گذاری خارجی كه با رعایت بند (‌الف) ماده (13) آیین‌نامه اجرایی قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تایید هیات رسیدگی می رسد، صرفاً از محل درآمد ارزی یا ابطال تعهدات ارزی مربوط به صادرات كالا و خدمات طرح ( یا شركتی ) كه سرمایه گذاری خارجی در آن صورت پذیرفته ، امكان پذیر است . چنانچه صادرات كالا و خدمات طرح ( یا شركتی ) از سوی دولت ممنوع شده یا بشود، ارز لازم برای انتقالات سرمایه گذاری خارجی از محل اعتبار ارزی خاصی كه به همین منظور در اختیار سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران قرار می گیرد ، تامین خواهد شد.

ماده 4

 واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی در شركتهایی كه در اجرای طرح سرمایه گذاری خارجی در ایران به ثبت می رسند یا شركتهای ثبت شده موجود كه در جهت ارتقای تولید و ظرفیت سرمایه گذاری خارجی در آنها صورت می گیرد ، به شرح زیر مجاز است و درصد مشخص سهام سرمایه گذار خارجی در هر یك از شقوق زیر بر اساس توافق مشاركت تعیین خواهد شد:
الف – در طرحهای با هدف افزایش صادرات غیر نفتی ، تكمیل حلقه های زنجیره تولید كشور و مجتمع های صنعتی و معدنی ، رونق بخشیدن به بازار رقابت ، افزایش كیفیت كالا و خدمات و كاهش قیمتها تا هشتاد درصد (80 %) سهام شركت مشترك ، قابل واگذاری به سرمایه گذار خارجی است .
ب – در طرحهای با هدف اكتشاف و بهره برداری از منابع زیرزمینی و معادن ، حداكثر تا چهل و نه درصد (49% ) سهام شركت مشترك ، قابل واگذاری به سرمایه گذار خارجی است .

تبصره 1 افزایش سقف مشاركت سرمایه گذاران خارجی در طرحهای خاص به پیشنهاد هیات رسیدگی به جلب سرمایه های خارجی و تصویب هیات دولت انجام می شود.

تبصره 2 طرحهایی كه از طریق روشهای : [بیع متقابل] ، [ساخت – بهره برداریواگذاری (B.O.T)] ، [ ساخت – مالكیت – بهره برداری – واگذاری ( B.O.O.T ) ] و سایر روشهای تامین مالی طرح ) FINANCING PROJECTN) توسط سرمایه گذاران خارجی تامین مالی و تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی اجرا می شوند، مشمول محدودیتهای واگذاری نسبتهای مختلف سهام به سرمایه گذاران خارجی نمی باشند.

ماده 5

 سرمایه گذار خارجی می تواند بخشی از آورده خود را تحت عنوان تسهیلات مالی سهامداران خارجی تحت پوشش قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی قرار دهد. اقساط اصل و سود تسهیلات مالی مزبور در چارچوب ماده ( 3 ) این تصویب نامه قابل انتقال خواهد بود.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور