آیین‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب 1368

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1368/4/10 بنا به پیشنهاد شماره 11/7965/8/1652 مورخ 1366/12/.4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در اجرای بند 24‌ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مصوب 1365/12/12 مجلس شورای اسلامی«آئیننامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌بر فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران»را بشرح زیر تصویب نمودند:

آئین‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر فعالیتهای فرهنگی هنری و تبلیغاتی خارجیان مقیم ایران مصوب 1368,04,10

ماده 1 

هر گونه فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغی خارجیان مقیم ایران فقط از طریق مراكز رسمی از قبیل مراكز فرهنگی امكان ‌پذیر خواهد بود.

تبصره: مراكز فرهنگی شامل انجمنهای روابط فرهنگی، انجمنهای دولتی، خانه‌های فرهنگ و سایر مؤسسات مشابه میباشد كه همگی مؤسساتی غیر انتفاعی و‌غیر سیاسی بوده و صرفاً به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن كشور و معرفی مظاهر و علائق مشترك فرهنگی اتباع دو كشور بر اساس‌ضوابط و مقررات جاری جمهوری اسلامی ایران تأسیس میگردد.

ماده 2 

مراكز موضوع این آئیننامه باید قبل از انجام هر گونه فعالیت، برنامه‌های مورد نظر خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جهت اخذ مجوز لازم ارائه ‌نمایند.

تبصره: مراكز و انجمنهای رسمی دول خارجی مجوز فوق را از طریق وزارت امور خارجه اخذ می‌ نمایند.

ماده 3

كلیه فعالیتهای فرهنگی، هنری و تبلیغی مراكز فرهنگی موضوع این آئیننامه باید با رعایت شئونات جمهوری اسلامی ایران و ضوابط و مقررات كشور‌بوده و مغایر با مصالح عمومی نباشد.

ماده 4 

تشكیل كلاسهای آموزشی توسط مراكز فرهنگی چنانچه با شرایط زیر منطبق باشد بلامانع است:
1
ـ در كلاسهای مورد نظر باید صرفاً زبان خاص آن كشور تدریس گردد و تشكیل هر گونه كلاس دیگر باید به تصویب قبلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌باشد.
‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است در خصوص كلاسهای زبان قبلاً از وزارت آموزش و پرورش كسب نظر نماید.
2
ـ اجتماع پذیرفته‌ شدگان با رعایت مفاد این آئیننامه فقط در محل تشكیل كلاسها مجاز است.
3
ـ دوره‌های آموزشی كه بر اساس این آئیننامه تشكیل میگردد باید دارای یك مدیر مسئول با تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد

تبصره:شرایط مدیر مسئول، مدرسی و شركت ‌كنندگان در كلاسها و سار ضوابط مراكز فرهنگی طبق دستورالعملی خواهد بود كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامی تصویب و ابلاغ میشود.

ماده 5 

مراكز موجود مشمول این آئیننامه كه در حال فعالیت هستند جهت ادامه كار خود موظفند حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ تصویب این آئیننامه‌وضع خود را با مفاد آن منطبق نمایند.

ماده 6 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات این آئیننامه بر حسب مورد با هماهنگی سایر ارگانهای ذیربط نسبت به‌ تعطیل موقت كلاسها یا سایر فعالیتهای آنها و یا لغو مجوز فعالیت مركز فرهنگی اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

میرحسین موسوی ـ نخست‌ وزیر