آیين‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر فعاليتهاي فرهنگي هنري و تبليغاتي خارجيان مقيم ايران مصوب 1368

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368/4/10 بنا به پيشنهاد شماره 11/7965/8/1652 مورخ 1366/12/.4 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و در اجراي بند 24‌ماده 2 قانون اهداف و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مصوب 1365/12/12 مجلس شوراي اسلامي«آئيننامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌بر فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغاتي خارجيان مقيم ايران»را بشرح زير تصويب نمودند:

آئين‌نامه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بر فعاليتهاي فرهنگي هنري و تبليغاتي خارجيان مقيم ايران مصوب 1368,04,10

ماده 1 

هر گونه فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغي خارجيان مقيم ايران فقط از طريق مراكز رسمي از قبيل مراكز فرهنگي امكان ‌پذير خواهد بود.

تبصره: مراكز فرهنگي شامل انجمنهاي روابط فرهنگي، انجمنهاي دولتي، خانه‌هاي فرهنگ و ساير مؤسسات مشابه ميباشد كه همگي مؤسساتي غير انتفاعي و‌غير سياسي بوده و صرفاً به منظور آشنا ساختن ايرانيان با زبان و فرهنگ و هنر آن كشور و معرفي مظاهر و علائق مشترك فرهنگي اتباع دو كشور بر اساس‌ضوابط و مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران تأسيس ميگردد.

ماده 2 

مراكز موضوع اين آئيننامه بايد قبل از انجام هر گونه فعاليت، برنامه‌هاي مورد نظر خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي جهت اخذ مجوز لازم ارائه ‌نمايند.

تبصره: مراكز و انجمنهاي رسمي دول خارجي مجوز فوق را از طريق وزارت امور خارجه اخذ مي‌ نمايند.

ماده 3

كليه فعاليتهاي فرهنگي، هنري و تبليغي مراكز فرهنگي موضوع اين آئيننامه بايد با رعايت شئونات جمهوري اسلامي ايران و ضوابط و مقررات كشور‌بوده و مغاير با مصالح عمومي نباشد.

ماده 4 

تشكيل كلاسهاي آموزشي توسط مراكز فرهنگي چنانچه با شرايط زير منطبق باشد بلامانع است:
1
ـ در كلاسهاي مورد نظر بايد صرفاً زبان خاص آن كشور تدريس گردد و تشكيل هر گونه كلاس ديگر بايد به تصويب قبلي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌باشد.
‌وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است در خصوص كلاسهاي زبان قبلاً از وزارت آموزش و پرورش كسب نظر نمايد.
2
ـ اجتماع پذيرفته‌ شدگان با رعايت مفاد اين آئيننامه فقط در محل تشكيل كلاسها مجاز است.
3
ـ دوره‌هاي آموزشي كه بر اساس اين آئيننامه تشكيل ميگردد بايد داراي يك مدير مسئول با تائيد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي باشد

تبصره:شرايط مدير مسئول، مدرسي و شركت ‌كنندگان در كلاسها و سار ضوابط مراكز فرهنگي طبق دستورالعملي خواهد بود كه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي تصويب و ابلاغ ميشود.

ماده 5 

مراكز موجود مشمول اين آئيننامه كه در حال فعاليت هستند جهت ادامه كار خود موظفند حداكثر ظرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين آئيننامه‌وضع خود را با مفاد آن منطبق نمايند.

ماده 6 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در صورت مشاهده هر گونه تخلف از مقررات اين آئيننامه بر حسب مورد با هماهنگي ساير ارگانهاي ذيربط نسبت به‌ تعطيل موقت كلاسها يا ساير فعاليتهاي آنها و يا لغو مجوز فعاليت مركز فرهنگي اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

ميرحسين موسوي ـ نخست‌ وزير