آئین نامه شماره 77 درخصوص شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391

آئین نامه شماره 77 درخصوص شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391,08,30

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری و دستورالعمل موضوع ماده 13 آیین نامه اجرایی ماده 91 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 30 /08/ 1391 «شرایط عمومی بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضیان ورود به جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر 7 ماده به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده ۱ كلیات

الف ) تعاریف
۱ – بیمه گر:هر یك از شركت های بیمه دارای مجوز فعالیت در این رشته از بیمه مركزی كه مشخصات آن در این بیمه نامه درج گردیده است و در ازای دریافت حق بیمه، جبران هزینه های پزشكی و غیر پزشكی و سایر خدمات تحت پوشش را طبق شرایط مقرر در این بیمه نامه بر عهده می گیرد.
۲ – بیمه شده: تبعه خارجی كه به صورت قانونی وارد ایران می شود و احتمال تحقق خطرات و خدمات مشمول این بیمه نامه برای وی موجب انعقاد بیمه نامه شده و مشخصات نامبرده در این بیمه نامه ذكر شده و متعهد به پرداخت حق بیمه می باشد.
۳حق بیمه: وجهی است كه بیمه شده در مقابل تعهدات بیمه گر می پردازد و انجام تعهدات بیمه گر منوط به پرداخت حق بیمه به نحوی كه در بیمه نامه توافق شده، می باشد.
۴موضوع بیمه: جبران هزینه های پزشكی و غیر پزشكی و ارائه سایر خدمات به اتباع خارجی در مدت اقامت در ایران طبق شرایط بیمه نامه.
۵حادثه: هر واقعه ناگهانی ناشی از یك عامل خارجی كه بدون قصد و اراده بیمه شده روی داده و موجب وارد آمدن صدمه بدنی به بیمه شده گردد.
۶صدمات بدنی: آسیب بدنی است كه به واسطه یك عامل قهری، ناگهانی و خارج از اراده و كنترل بیمه شده در طی مدت بیمه نامه پدید آمده باشد.
۷صدمات یا بیماری حاد: صدمات یا بیماری است كه بنا به نظر پزشك معالج، بیمه شده را از ادامه سفر در مدت بیمه بازداشته و یا اینكه با خطر مرگ وی همراه باشد.
۸بیماری: عارضه ناگهانی و غیر قابل پیش بینی كه ابتلا به آن یا آغاز و منشاء آن پس از ورود بیمه شده به ایران بوده و موجب درخواست امداد از طرف بیمه شده یا نماینده وی شود.
۹قرنطینه اجباری پزشكی: عبارت است از انجام عملیات ایزوله و محدود كردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن یك بیماری.
۱۰بستگان: شامل پدر، مادر، فرزندان، همسر، برادران، خواهران و هر فرد دیگری كه توسط بیمه شده معرفی شود.
۱۱فرانشیز:سهم بیمه شده از هزینه های پزشكی غیر بستری است كه میزان آن در این بیمه نامه معادل ۱۰ درصد مبلغ هزینه های پزشكی می باشد.

ب ) این قرارداد طبق مقررات جمهوری اسلامی ایران معتبر می باشد.

ج ) مدت بیمه: پوشش این بیمه نامه بر اساس مدت مندرج در بیمه نامه و حداكثر ۹۲ روز متوالی خواهد بود كه شروع آن از تاریخ ورود بیمه شده به كشور جمهوری اسلامی ایران می باشد. این بیمه نامه پس از اتمام سفری كه بیمه نامه به خاطر آن ابتیاع گردیده و یا خروج بیمه شده از مرزهای قانونی كشور هر كدام كه زودتر حادث شود، از درجه اعتبار ساقط می گردد. در مواردی كه بیمه شده پس از ورود به ایران نسبت به خرید بیمه نامه اقدام نماید پوشش بیمه ای از زمان مندرج در بیمه نامه شروع خواهد شد.

ماده ۲ تعهدات بیمه گر
در صورتی كه بیمه شده در مدت اعتبار این بیمه نامه، دچار بیماری یا صدمات بدنی ناشی از حادثه شود و یا قرنطینه اجباری پزشكی ضروری گردد، بیمه گر موظف است خدمات زیر را سازماندهی و هزینه های مرتبط با آن را پرداخت نماید.

الف ) انتقال
۱ پذیرش و انتقال بیمه شده به نزدیك ترین بیمارستان یا مراكز درمانی مجهز در كمترین زمان ممكن.
۲انتقال بیمه شده در موارد ضروری با نظر پزشك معالج به مراكز درمانی مجهز تر در اسرع وقت.
۳بازگرداندن بیمه شده به كشور متبوع خویش بر اساس نظر پزشك معالج و تایید پزشك معتمد بیمه گر در صورتی كه پس از درمان در محل، شرایط جسمی بیمه شده مانع از بازگشت وی به صورت یك مسافر معمولی باشد.
۴انجام اقدامات لازم در صورت فوت بیمه شده برای انتقال جسد به نزدیك ترین فرودگاه محل اقامت وی در كشور متبوع.
۵انجام اقدامات لازم جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه شده و یك نفر از بستگان بیمه شده به كشور متبوع در صورتی كه بیمه شده توانایی ادامه سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه ای كه در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته را نداشته باشد.
۶انجام اقدامات لازم برای انتقال یكی از بستگان بیمه شده از كشور محل اقامت بیمه شده به ایران در صورتی كه بیمه شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشك معالج به همراه نیاز داشته باشد.

ب ) پرداخت هزینه ها
۱ هزینه های پزشكی و بستری تا سقف ۰۰۰ر۱۰ یورو و یا معادل ریالی آن بر اساس نرخ تسعیر ارز مندرج در بیمه نامه با استناد به گواهی پزشكی مبنی بر نیاز فوری به درمان در مدت پوشش (پس از كسر فرانشیز هزینه های پزشكی غیر بستری)، به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
۱۱هزینه های پزشكی شامل ویزیت اولیه و خدمات تصویر برداری و آزمایشگاهی، هزینه های دارویی،جراحی های سرپایی، فیزیوتراپی و انتقال مصدومان و بیماران به مراكز پزشكی مربوطه ناشی از حوادث.
۱۲هزینه های پزشكی ناشی از بستری و جراحی در بیمارستان و مراكز جراحی محدود Day Care (با بیش از ۶ ساعت بستری).
۲هزینه های غیر پزشكی به شرح زیر پرداخت خواهد شد:
۲۱هزینه های متعارف مربوط به تهیه تابوت و انتقال جسد بیمه شده متوفی به نزدیك ترین فرودگاه بین المللی محل اقامت وی در كشور مبداء یا محل اقامت (هزینه های برگزاری مراسم تشییع و تدفین در تعهد بیمه گر نمی باشد).
۲۲در صورتی كه بیمه شده به علت حادثه یا بیماری مشمول این بیمه نامه، در بیمارستان بستری شود و بر اساس نظر پزشك معالج و تایید پزشك معتمد بیمه گر به همراه نیاز داشته باشد، هزینه های متعارف رفت و برگشت یكی از بستگان بیمه شده از كشور محل اقامت بیمه شده به محل بستری و نیز مخارج اقامت وی در ایران حداكثر تا ۲۰ روز پرداخت خواهد شد.
۲۳هزینه متعارف بازگشت غیر منتظره بیمه شده به دلیل صدمات یا بیماری حاد پزشكی در صورتی كه نتواند از بلیط برگشت استفاده نماید.
۲۴هزینه های متعارف جهت بازگرداندن افراد همراه زیر ۱۵ سال بیمه شده و یك نفر از بستگان وی به كشور مبدا یا محل اقامت در صورت عدم توانایی به سفر با وسیله نقلیه شخصی و یا وسیله نقلیه ای كه در ابتدای سفر مورد استفاده قرار گرفته است.
۲۵هزینه های فوریتی دندانپزشكی تا سقف ۲۰۰ یورو این هزینه ها محدود به معالجه دندان درد، درمان عفونت و كشیدن دندان می باشد.
۲۶هزینه های لازم جهت تهیه مدارك مهم مسافرتی نظیر گذرنامه، گواهینامه رانندگی و یا مدارك كنسولی در صورت گم شدن مدارك مربوط تا سقف ۲۰۰ یورو.
۲۷هزینه های مربوط به معاضدت قضایی تا سقف ۲۵۰ یورو در دعاوی كه در طی مدت اقامت در ایران علیه بیمه شده دادخواست مطرح شود.

ج ) راهنمایی پزشكی
بیمه گر موظف است اطلاعات مورد نیاز بیمه شده از قبیل نشانی بیمارستانی ها، مراكز جراحی محدود، داروخانه ها و دیگر مراكز تخصصی جهت بیماران و مصدومان را در اختیار وی قرار داده و سایر اطلاعات و راهنمایی های لازم را به دو زبان فارسی و انگلیسی ارائه نماید.

د ) پرداخت خسارت
بیمه گر موظف است حداكثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت مدارك مورد نیاز خسارت را به ذینفع پرداخت نماید.

هـ ) راهنمایی بیمه شده در صورت گم شدن مدارك
بیمه گر موظف است در صورت گم شدن مدارك مهم مسافرتی از جمله گذرنامه و ویزا راهنمایی های لازم را به بیمه شده ارایه نماید.

ماده ۳ استثنائات
هزینه ها و خسارت های ناشی از موارد زیر مشمول تعهدات بیمه گر نمی باشند:

۱ بیماری سابقه دار، ابتلای مجدد به بیماری مزمن یا ادامه دار و یا عوارضی كه بیمه شده قبلاً از آن آگاهی داشته و قبل از شروع پوشش بیمه ای برای آن تحت درمان بوده یا می باشد. دوران نقاهت جزئی از دوران بیماری محسوب می شود.

۲ جنگ، تجاوز نظامی، اقدام دشمن خارجی، عملیات تروریستی و خصمانه (اعم از اعلام شده یا نشده).

۳ خودكشی، صدمات عمدی وارده به خود، مباشرت، مشاركت یا معاونت در عمل مجرمانه.

۴ شركت در مسابقات اسب دوانی، مسابقه دوچرخه سواری و هر نوع مسابقه یا نمایش یا وسایل موتوری و شركت در تمرینات و مسابقات ورزشی حرفه ای نظیر كوه نوردی (صعود حرفه ای)، هوانوردی و هرگونه پرواز، غارنوردی، غواصی، ورزش های زمستانی یا تمرین به منظور شركت در مسابقات رسمی و یا نمایش و یا هر گونه ورزش و تفریحی كه بطور معمول خطرناك تلقی می شود.

۵ آلودگی ناشی از تشعشعات هسته ای.

۶ زایمان در خلال سه ماه مانده به موعد زایمان و سقط جنین اختیاری.

۷ آثار جزئی و یا كلی ناشی از مصرف مواد مخدر، مشروبات الكلی و داروهای روان گردان به استثنای داروهایی كه با تجویز پزشك ذیصلاح مصرف شده باشد.

۸ ریسك های شغلی بیمه شده كه طبق قانون به عنوان حوادث شغلی و كار قلمداد می شود.

۹ اختلالات مادرزادی و بیماری های ناشی از آن.

۱۰ پیشگیری یا واكسیناسیون.

۱۱ عوارض ناشی ز فیزیوتراپی.

12 انرژی درمانی آفتاب درمانی و درمان به منظور زیبایی، معالجه از طریق چشمه های آب معدنی.

۱۳ عوارض ناشی از بیماری های روانی و جنون.

ماده ۴ وظایف بیمه شده
در صورت نیاز به خدمات، بیمه شده یا نماینده وی موظف است:

۱ در اواین فرصت ممكن با نزدیكترین مركز پاسخگویی و راهنمای شبانه روزی بیمه گر در ایران تماس گرفته و اطلاعات زیر را اعلام نماید:
۱۱نام كامل بیمه شده، شماره و تاریخ اعتبار بیمه نامه مسافرتی، شماره گذرنامه.
۱۲نشانی محل كار اقامت در ایران و شماره تماس.
۱۳شرح مختصر حادثه، بیماری و نوع كمك مورد در خواست.

۲ در موارد بستری حداكثر ظرف مدت ۵ روز از زمان بستری شدن و قبل از ترخیص موضوع را به بیمه گر اعلام نماید.

۳ از هر عملی كه اقدام بیمه گر را علیه مسئول حادثه (در صورت وجود) مشكل و نامقدور سازد خودداری نماید.

۴ كلیه مدارك و مستندات لازم برای بازیافت خسارت از منابع مربوطه را در خواست بیمه گر تهیه و در اختیار قرار دهد.

ماده ۵ ارجاع به داوری
طرفین قرارداد باید اختلاف خود را تا حد امكان از طریق مذاكره حل و فصل كنند. اگر اختلاف از طریق مذاكره حل و فصل نشد، می توانند از طریق داوری یا مراجعه به دادگاه موضوع را حل و فصل كنند. در صورت انتخاب روش داوری، طرفین قرارداد می توانند یك نفر داور مرضی الطرفین را انتخاب كنند. در صورت عدم توافق برای انتخاب داور مرضی الطرفین هر یك از طرفین داور انتخابی خود را به صورت كتبی به طرف دیگر معرفی می نماید. داوران منتخب، داور سومی را انتخاب و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با اكثریت آراء اقدام به صدور رای داوری می كنند. در صورتیكه داوران منتخب برای انتخاب داور سوم به توافق نرسند هر یك از طرفین قرارداد می تواند تعیین داور سوم را از دادگاه صالح خواستار شود. هر یك از طرفین حق الزحمه داور انتخابی خود را می پردازد و حق الزحمه داور سوم به تساوی تقسیم می شود.

ماده ۶ مهلت اقامه دعوا
هر گونه ادعای ناشی از این بیمه نامه باید حداكثر ظرف مدت دو سال از تاریخ بطلان، فسخ و یا انقضای مدت بیمه نامه و در صورت وقوع حوادث تحت پوشش، از تاریخ وقوع حادثه اقامه شود و پس از دو سال مذكور ادعای ناشی از این بیمه نامه مسموع نخواهد بود. مروز زمان می تواند یك دفعه توسط هر یك از طرفین یا اظهار نامه رسمی قطع شود. در صورت قطع شود. در صورت قطع شدن مرور زمان، مدت باقیمانده مرور زمان یك سال اضافه خواهد شد.

ماده ۷ سایر شرایط
۱ – بیمه گر موظف است در صورت عدم روادید به در خواست بیمه شده با كسر یك یورو از مبلغ حق بیمه، بیمه نامه را ابطال و باقیمانده حق بیمه را بازپرداخت نماید.
۲ – بیمه گر موظف است در صورت صدور روادید و عدم انجام سفر به درخواست بیمه شده پس از انقضای مدت روادید با كسر یك یورو از مبلغ حق بیمه، بیمه نامه را ابطال و حق بیمه باقیمانده را بازپرداخت نماید.
۳مهلت درخواست ابطال بیمه نامه حداكثر ۶ ماه از تاریخ صدور خواهد بود.