آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران مصوب 1381

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پیشنهاد شماره 32397/1 مورخ 24/11/ 1380و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی‌و به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراكز، مؤسسات، كانون‌ها و انجمنهای فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه اجرایی تأ‌سیس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران مصوب 1381,03,22

ماده 1‌

مجوز تأ‌سیس مراكز و مؤسسات فرهنگی و هنری برای اشخاص حقوقی یا حقیقی موضوع ماده (4) ضوابط و مقررات تأ‌سیس مراكز،مؤسسات،كانونها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها مصوب 1375 شورای انقلاب فرهنگی با رعایت مقررات این آیین‌نامه صادر خواهد شد.

ماده 2

مراكز و مؤسسات یادشده صرفاً به منظور آشنا ساختن ایرانیان با زبان و فرهنگ و هنر آن كشور و معرفی مظاهر و علائق مشترك فرهنگی اتباع دو كشور درحوزه تمركز تحقیقات پیرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاریخ ایران با تصویب و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس ضوابط و مقررات جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نمایند.

ماده 3

تشكیل و تأ‌سیس مراكز و مؤسسات مذكوردرماده یك توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی كه اقامت آنها براساس قوانین اقامت خارجیان در ایران از سوی و‌زارتخانه‌های امورخارجه و كشور مجاز شناخته شده و كارت اقامت معتبر یا تأ‌ییدیه از سوی و‌زارتخانه‌های یادشده داشته باشند، مشرو‌ط به عمل متقابل بلامانع است.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌های امور خارجه و‌كشور حسب مورد مرجع تأ‌یید مصلحت سیاسی و اقامت قانونی متقاضیان و و‌زارت اطلاعات مرجع بررسی صلاحیت متقاضیان می‌باشند.

ماده 4

متقاضیان تأ‌سیس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی كه و‌اجد شرایط پیش بینی شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، بایستی درخواست كتبی خود را كه متضمن خلاصه‌ای از اهداف و موضوع فعالیت و برنامه‌های مورد نظر است با ذكر چگونگی اشتغال و نشانی كامل خود تسلیم دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایند.

تبصره ـ‌ درخواست و‌اصل شده از سوی مراكز، مؤسسات و سازمانهای خارجی می‌بایستی منضم به نسخه‌از اساسنامه ثبت شده مؤسسه یاد شده باشد كه صحت آن به تأ‌یید و‌زارت امورخارجه رسیده است.

ماده 5

‌ دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذی‌ربط (مندرج در تبصره ذیل ماده (3) استعلام می‌كند و پس از و‌صول پاسخ، مدارك لازم را از متقاضی یا متقاضیان دریافت خواهد كرد.

ماده 6

مؤسس یا مؤسسان و مدیر مسؤو‌ل تشكیلات فرهنگی مورد تقاضا باید و‌اجد شرایط زیر باشند:

1 ‌ـ‌ داشتن مدرك كارشناسی یا معادل آن به تشخیص و‌زارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناو‌ری حسب مورد.

2 ‌ـ‌ صلاحیت علمی، فرهنگی، هنری و تخصصی یا تجربه كافی متناسب با موضوع فعالیت .

3 ‌ـ‌ داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعالیت در مؤسسات و مراكز فرهنگی داخل یا خارج از كشور.

4 ‌ـ‌ داشتن امكانات كافی مناسب با تشخیص و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

5 ‌ـ‌ دارا بودن 25 سال سن و متأ‌هل بودن.

6 ‌ـ‌ محجور نبودن و عدم و‌رشكستگی به تقلب و تقصیر حسب اعلام مراجع ذی‌صلاح كشور متبوع و تأ‌یید سفارت جمهوری اسلامی ایران.

7 ‌ـ‌ نداشتن سوﺀ پیشینه كیفری با تأ‌یید سفارت جمهوری اسلامی ایران.

8 ‌ـ‌ داشتن جواز اقامت یا تأ‌ییدیه از سوی مراجع مذكور در تبصره ماده یك آیین‌نامه با قید تأ‌یید صلاحیت متقاضی یا متقاضیان و مدت فعالیت مؤسسه.

ماده 7

مراكز فرهنگی موضوع آیین‌نامه بایستی پس از تأ‌یید صلاحیت و صدو‌ر موافقت اصولی از طرف هیأ‌ت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی مدارك لازم مبنی بر دارا بودن شرایط مذكور در ماده 5 را به ضمیمه 3 نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب اركان اصلی مؤسسه به دبیرخانه ارایه نمایند.
مراكز یاد شده موظفند در اساسنامه تسلیمی‌الزام خود را به رعایت كامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی موجود اعلام نمایند و فعالیت آنها منطبق با شئونات جمهوری اسلامی ایران و مغایر با مصالح عمومی‌و مبانی فرهنگ عمومی‌نباشد.

تبصره ـ‌ در صورتی كه اساسنامه و صورتجلسات به یكی از زبانهای خارجی نوشته شده باشد، ترجمه رسمی‌آن در 3 نسخه بایستی ضمیمه شود.

ماده 8

پس از تكمیل پرو‌نده و تأ‌یید مدارك تسلیمی ‌و صدو‌ر مجوز، مؤسسه یا مركز فرهنگی بایستی با رعایت مقررات در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غیر تجاری به ثبت برسد و نسخه‌ای از اساسنامه ثبت شده مهر شده به مهر اداره كل مذكور به دبیرخانه هیأ‌ت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی تسلیم شود و از تاریخ ثبت فعالیت مؤسسه یا مركز فرهنگی مجاز شناخته می‌شود و اقدام به هر گونه فعالیت فرهنگی و هنری خارجیان مقیم ایران صرفاً از طریق این گونه مراكز فرهنگی رسمی‌ثبت شده ممكن خواهد بود.

ماده 9

نظارت بر فعالیت این گونه مراكز بر اساس آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراكز و مؤسسات فرهنگی كه به تأ‌یید و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ‌رسیده است، خواهد بود.

ماده 10‌

اشتغال كاركنان خارجی و ایرانی در این گونه مراكز بر اساس قوانین و مقررات اشتغال اتباع بیگانه و قانون كار جمهوری اسلامی ایران و سایر مقررات مربوط خواهد بود

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور