آيين‌نامه اجرايی تأ‌سيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجيان مقيم ايران مصوب 1381

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 32397/1 مورخ 24/11/ 1380و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌و به استناد اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، آيين‌نامه اجرايي تأ‌سيس مراكز، مؤسسات، كانون‌ها و انجمنهاي فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه اجرايی تأ‌سيس مراكز، مؤسسات، كانونها و انجمن‌های فرهنگی و هنری خارجيان مقيم ايران مصوب 1381,03,22

ماده 1‌

مجوز تأ‌سيس مراكز و مؤسسات فرهنگي و هنري براي اشخاص حقوقي يا حقيقي موضوع ماده (4) ضوابط و مقررات تأ‌سيس مراكز،مؤسسات،كانونها و انجمن‌هاي فرهنگي و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 1375 شوراي انقلاب فرهنگي با رعايت مقررات اين آيين‌نامه صادر خواهد شد.

ماده 2

مراكز و مؤسسات يادشده صرفاً به منظور آشنا ساختن ايرانيان با زبان و فرهنگ و هنر آن كشور و معرفي مظاهر و علائق مشترك فرهنگي اتباع دو كشور درحوزه تمركز تحقيقات پيرامون مطالعات مربوط به فرهنگ و تاريخ ايران با تصويب و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براساس ضوابط و مقررات جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي‌نمايند.

ماده 3

تشكيل و تأ‌سيس مراكز و مؤسسات مذكوردرماده يك توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي كه اقامت آنها براساس قوانين اقامت خارجيان در ايران از سوي و‌زارتخانه‌هاي امورخارجه و كشور مجاز شناخته شده و كارت اقامت معتبر يا تأ‌ييديه از سوي و‌زارتخانه‌هاي يادشده داشته باشند، مشرو‌ط به عمل متقابل بلامانع است.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌هاي امور خارجه و‌كشور حسب مورد مرجع تأ‌ييد مصلحت سياسي و اقامت قانوني متقاضيان و و‌زارت اطلاعات مرجع بررسي صلاحيت متقاضيان مي‌باشند.

ماده 4

متقاضيان تأ‌سيس اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه و‌اجد شرايط پيش بيني شده در ضوابط و مقررات مصوب باشند، بايستي درخواست كتبي خود را كه متضمن خلاصه‌اي از اهداف و موضوع فعاليت و برنامه‌هاي مورد نظر است با ذكر چگونگي اشتغال و نشاني كامل خود تسليم دبيرخانه هيأ‌ت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نمايند.

تبصره ـ‌ درخواست و‌اصل شده از سوي مراكز، مؤسسات و سازمانهاي خارجي مي‌بايستي منضم به نسخه‌از اساسنامه ثبت شده مؤسسه ياد شده باشد كه صحت آن به تأ‌ييد و‌زارت امورخارجه رسيده است.

ماده 5

‌ دبيرخانه هيأ‌ت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي پس از اخذ تقاضا، مراتب را از مراجع ذي‌ربط (مندرج در تبصره ذيل ماده (3) استعلام مي‌كند و پس از و‌صول پاسخ، مدارك لازم را از متقاضي يا متقاضيان دريافت خواهد كرد.

ماده 6

مؤسس يا مؤسسان و مدير مسؤو‌ل تشكيلات فرهنگي مورد تقاضا بايد و‌اجد شرايط زير باشند:

1 ‌ـ‌ داشتن مدرك كارشناسي يا معادل آن به تشخيص و‌زارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناو‌ري حسب مورد.

2 ‌ـ‌ صلاحيت علمي، فرهنگي، هنري و تخصصي يا تجربه كافي متناسب با موضوع فعاليت .

3 ‌ـ‌ داشتن 6 ماه سابقه مؤثر فعاليت در مؤسسات و مراكز فرهنگي داخل يا خارج از كشور.

4 ‌ـ‌ داشتن امكانات كافي مناسب با تشخيص و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.

5 ‌ـ‌ دارا بودن 25 سال سن و متأ‌هل بودن.

6 ‌ـ‌ محجور نبودن و عدم و‌رشكستگي به تقلب و تقصير حسب اعلام مراجع ذي‌صلاح كشور متبوع و تأ‌ييد سفارت جمهوري اسلامي ايران.

7 ‌ـ‌ نداشتن سوﺀ پيشينه كيفري با تأ‌ييد سفارت جمهوري اسلامي ايران.

8 ‌ـ‌ داشتن جواز اقامت يا تأ‌ييديه از سوي مراجع مذكور در تبصره ماده يك آيين‌نامه با قيد تأ‌ييد صلاحيت متقاضي يا متقاضيان و مدت فعاليت مؤسسه.

ماده 7

مراكز فرهنگي موضوع آيين‌نامه بايستي پس از تأ‌ييد صلاحيت و صدو‌ر موافقت اصولي از طرف هيأ‌ت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي مدارك لازم مبني بر دارا بودن شرايط مذكور در ماده 5 را به ضميمه 3 نسخه اساسنامه و صورتجلسات انتخاب اركان اصلي مؤسسه به دبيرخانه ارايه نمايند.
مراكز ياد شده موظفند در اساسنامه تسليمي‌الزام خود را به رعايت كامل قوانين و مقررات نظام جمهوري اسلامي ايران و ضوابط فرهنگي موجود اعلام نمايند و فعاليت آنها منطبق با شئونات جمهوري اسلامي ايران و مغاير با مصالح عمومي‌و مباني فرهنگ عمومي‌نباشد.

تبصره ـ‌ در صورتي كه اساسنامه و صورتجلسات به يكي از زبانهاي خارجي نوشته شده باشد، ترجمه رسمي‌آن در 3 نسخه بايستي ضميمه شود.

ماده 8

پس از تكميل پرو‌نده و تأ‌ييد مدارك تسليمي ‌و صدو‌ر مجوز، مؤسسه يا مركز فرهنگي بايستي با رعايت مقررات در اداره كل ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري به ثبت برسد و نسخه‌اي از اساسنامه ثبت شده مهر شده به مهر اداره كل مذكور به دبيرخانه هيأ‌ت رسيدگي به امور مراكز فرهنگي تسليم شود و از تاريخ ثبت فعاليت مؤسسه يا مركز فرهنگي مجاز شناخته مي‌شود و اقدام به هر گونه فعاليت فرهنگي و هنري خارجيان مقيم ايران صرفاً از طريق اين گونه مراكز فرهنگي رسمي‌ثبت شده ممكن خواهد بود.

ماده 9

نظارت بر فعاليت اين گونه مراكز بر اساس آيين‌نامه نظارت و ارزشيابي مراكز و مؤسسات فرهنگي كه به تأ‌ييد و‌زير فرهنگ و ارشاد اسلامي ‌رسيده است، خواهد بود.

ماده 10‌

اشتغال كاركنان خارجي و ايراني در اين گونه مراكز بر اساس قوانين و مقررات اشتغال اتباع بيگانه و قانون كار جمهوري اسلامي ايران و ساير مقررات مربوط خواهد بود

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور