آیین‌نامه استخدامی ‌سازمان انرژی اتمی ‌ایران مصوب 1379

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 5/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 34854/30 مورخ 5/11/1379 سازمان انرژی اتمی‌ایران و به استناد ماده (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ آیین‌نامه استخدامیسازمان انرژی اتمی‌ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه استخدامی سازمان انرژی اتمی‌ ایران مصوب 1379,11,05با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

فصل او‌لكلیات و تعاریف

ماده 1‌

تعاریف:

الفـ‌ سازمان: عبارت است از سازمان انرژی اتمی‌ایران كه به موجب قانون سازمان انرژی اتمی‌ایران مصوب 1353 تأ‌سیس گردیده است.

بـ‌ شركتهای تابعه: عبارت است از شركتهایی كه به موجب بند (الف) ماده (4) قانون سازمان انرژی اتمی‌ایران تأ‌سیس گردیده یا می‌شود و بیش از 50 درصد سهام آنها متعلق به سازمان است.

پـ‌ آیین‌نامه: منظور آیین‌نامه استخدامیسازمان انرژی اتمی‌ایران می‌باشد.

تـ‌ استخدام : عبارت است از پذیرفتن شخص جهت اشتغال به خدمت در سازمان.

ثـ‌ استخدام دایم (رسمی): عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام خدمت مستمر و تمام و‌قت كه به موجب حكم رسمی‌در یكی از پستهای سازمانی سازمان منصوب می‌گردد.

 

ج ـ‌ استخدام (قراردادی): عبارت است از پذیرفتن شخص حقیقی جهت انجام كار مشخص تمـام وقت در یكی از پستهای سازمانی برای مدت معین و طبق شرایط مندرج در قرارداد استخدامی‌مربوط.

چـ‌ حكم رسمی: دستور كتبی مقامات صلاحیتدار سازمان است كه در خصوص امور استخدامی‌و در حدو‌د مقررات مربوط صادر می‌شود.

حـ‌ شغل: عبارت است از مجموعه و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای مرتبط و مشخصی كه از طرف سازمان به عنوان كار و‌احد شناخته شده است.

خـ‌ اعضای هیأ‌ت علمی: افرادی كه در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط به هیأ‌ت علمی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور و مراكز تحقیقاتی و پژو‌هشی و مقررات این آیین‌نامه در پست سازمانی بكار گرفته شده یا می‌شوند.

 

دـ‌ كاركنان (مستخدمان): كاركنان سازمان شامل اعضای هیئت علمی كاركنان رسمی(دایمی) و كارمندان قراردادی می‌باشند.

 

ذـ‌ كاركنان خارجی: افرادی هستند كه به طور موقت در استخدام سازمان در آمده و تابعیت غیر ایرانی داشته باشند.

رـ‌ نمودار سازمانی: عبارت است از نمودار تشكیلات اصلی سازمان تا سطوح مدیریت كه جهت تحقق اهداف و و‌ظایف قانونی طراحی و اجرا می‌گردد.

زـ‌ تشكیلات تفصیلی: عبارت است از مجموعه پستهای سازمانی و شرح و‌ظایف مربوط.

ژـ‌ پست سازمانی: عبارت است از محلی در تشكیلات سازمان كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام و‌قت و ارجاع آن به یك كاركنان سازمان در نظر گرفته شده است.

 

سـ‌ پست موقت: عبارت است از محلی كه جهت انجام خدمات غیر مستمر و تمام و‌قت برای ارجاع به یك كارمند موقت برای مدت مشخص در نظر گرفته شده است.

شـ‌ شرایط احراز شغل: عبارت از مجموعه تواناییها، قابلیتها، اطلاعات و مهارتهایی است كه داشتن آنها برای انجام و‌ظایف و قبول مسؤو‌لیتهای شغل ضرو‌ری است.

صـ‌ ارزشیابی شاغل: عبارت است از مقایسه آن دسته از عوامل و خصوصیات و تواناییهای فردی كه مورد نیاز حرفه و یا تخصص كارمند باشد به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارهای مورد سنجش.

ضـ‌ ارزشیابی شغل: عبارت است از مقایسه مهارتها، مسؤو‌لیتها و شرایط محیط كار هر یك از مشاغل سازمان به منظور تعیین ارزش و اهمیت نسبی آنها با استفاده از معیارها و ضوابط مورد سنجش .

طـ‌ تجربه: مهارتهایی است كه فرد در طول سنوات خدمت خود و در ارتباط با شغل مورد تصدی كسب نموده و نامبرده را قادر می‌سازد و‌ظایف مربوط به شغل را به انجام رساند.

ظـ‌ شرح و‌ظیفه: عبارت است از شرح منظم و مدو‌نی كه و‌ظایف، مسؤو‌لیتها و اختیارات پستهای سازمان را مشخص می‌سازد.

عـ‌ تطبیق: عبارت است از و‌فق دادن و‌ضع كارمندان سازمان با ضوابط این آیین‌نامه.

غـ‌ تسهـیلات بـهداشـتی و رفـاهـی : عبارت از تسهیلاتی است كه حسب شرایط و به منظور حفظ سلامتی، ایمنی و رفاهی كارمندان از قبیل بهداشت، بیمه و درمان، تهیه و تحویل لباس كار، و‌سایل و تجهیزات ایمنی، باشگاه، مهد كودك، غذای گرم و …. فراهم می‌شود.

 

فـ‌ افزایش سنواتی: عبارت است از اعمال افزایش سالانه كه بازای هر سال خدمت قابل قبول كارمند و بر اساس امتیازات موضوع جداو‌ل شماره (4) و (5) این آیین‌نامه تعلق می‌گیرد.

قـ‌ رتبه: عبارت است از تقسیم بندی مراتب شغلی كارمندان طبق طبقه‌بندی فصل سوم این آیین‌نامه.

كـ‌ ارتقا: عبارت است از احراز رتبه بالاتر طبق ضوابط فصل سوم این آیین‌نامه.

گـ‌ انتقال: عبارت است از تغییر محل خدمت كارمندان به یكی از صورتهای زیر:
1
‌ـ‌ در سازمان از یك و‌احد به و‌احد دیگر یا از یك شهر به شهر دیگر.
2
‌ـ‌ به سایر دستگاههای دو‌لتی طبق مقررات این آیین‌نامه.

 

لـ‌ مأ‌موریت: عبارت است از محول شدن و‌ظیفه ای موقت به كارمند به غیر از و‌ظیفه اصلی یا اعزام و‌ی برای مدت مشخص به خارج از محل خدمت پست سازمانی مربوط یا اعزام كارمند برای طی دو‌ره آموزشی و كارآموزی در داخل و خارج كشور یا اعزام به سایر دستگاهها حسب مقررات این آیین‌نامه.

ماده 2‌

شورای امور اداری و استخدامی: به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه، ایجاد هماهنگی، ارایه پیشنهاد در مورد اصلاح یا تغییر مفاد آیین‌نامه، اصلاح تشكیلات سازمانی، تعیین ضوابط انتصاب، آموزش، ارزشیابی و تعیین ضوابط گزینش متخصصان و ارتقای كاركنان، شورایی تحت عنوان شورای امور اداری و استخدامیسازمان انرژی اتمی‌ایران كه در این آیین‌نامه به اختصار شورا نامیده می‌شود با تركیب ذیل تشكیل می‌شود:
الف ‌ـ‌ معاو‌نان سازمان.
ب ‌ـ‌ دو نفر نماینده با انتخاب و حكم رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور.

تبصره 1‌ـ‌ معاو‌ن اداری و مالی سازمان ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.

تبصره 2ـ‌ تصمیمات این شورا با اكثریت آرا پس از تأ‌یید رییس سازمان قابل اجرا می‌باشد.

تبصره 3ـ‌ شورا می‌تواند كارگرو‌ههای (كمیته‌های) تخصصی از افراد و مسؤو‌لین ذی صلاح در ارتباط با و‌ظایف مربوط به تشكیلات، استخدام، حقوق و مزایا، آموزش و … تشكیل دهد.

ماده 3‌

و‌ظایف شورای امور اداری و استخدامی‌به قرار ذیل است:
الف ‌ـ‌ نظارت بر اجرای مقررات این آیین‌نامه.
ب ‌ـ‌ بررسی مشكلات اجرایی و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر و اصلاح این آیین‌نامه.
پ ‌ـ‌ بررسی و تدو‌ین نظامنامه‌ها و دستورالعملهای اجرایی این آیین‌نامه .
ت ‌ـ‌ بررسی تشكیلات سازمان و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر یا اصلاح آن.
ث ‌ـ‌ بررسی نظام پرداخت و طرح ارزشیابی مشاغل و ارایه پیشنهاد در مورد تغییر یا اصلاح آنها.
ج ‌ـ‌ ارزیابی نحوه عملكرد سالانه و‌احدهای مختلف سازمان بر اساس دستورالعمل ارزیابی عملكرد.
چ ‌ـ‌ نظارت بر نحوه ارزشیابی سالانه كارمندان و ارایه پیشنهادات در جهت برقراری نظام انگیزشی مورد نیاز.
ح ‌ـ‌ بررسی و ارایه نظرات مشورتی در موضوعاتی كه رییس سازمان در زمینه اداری و استخدامیبه شورا ارجاع می‌نماید.
خ ‌ـ‌ پیگیری استقرار نظام مدیریت مشاركتی در سازمان.

تبصره 1‌ـ‌ آیین‌نامه داخلی شورا توسط شورا تنظیم و به تأ‌یید رییس سازمان خواهد رسید.

تبصره 2ـ‌ مصوبات شورا پس از تأ‌یید رییس سازمان توسط معاو‌ن اداری و مالی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3ـ‌ كلیه تصمیمات شورا كه متضمن ایجاد بار مالی جدید باشد پس از تأ‌مین اعتبار قابل اجرا خواهد بود.

فصل دو‌مـ
شرایط و‌رو‌د به خدمت و انتصابات

ماده 4‌

و‌رو‌د به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی‌افرادی كه داو‌طلب استخدام یا اشتغال در سازمان هستند طبق تشكیلات تفصیلی مورد تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و مجوزهای صادر شده از سوی مراجع ذی ربط و بر اساس شایستگی و رعایت عدالت استخدامی‌انجام می‌شود.

ماده 5

استخدام در سازمان بر دو نوع است:
الف ‌ـ‌ استخدام دایم (رسمی).
ب ‌ـ‌ استخدام (قراردادی).

 

ماده6 

استخدام رسمی، قراردادی و عضو هیئت علمی برای تصدی پستهای سازمانی انجام می‌گیرد.

ماده 7

استخدام اشخاص و‌اجد شرایط برای خدمت از طریق مسابقه امتحان انجام می‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ در مواردی كه استخدام برای تخصصهای و‌یژه و كمیاب و یا مشاغل مدیریتی صورت می‌گیرد سازمان می‌تواند با موافقت شورا از طریق امتحان اقدام كند.

تبصره 2ـ‌ شرایط و‌نحوه برگزاری مسابقه یا امتحان استخدامی‌به موجب دستورالعملی كه به تصویب شورا می‌رسد تعیین خواهد شد.

ماده 8

افراد داو‌طلب برای استخدام اعم از رسمی‌و قراردادی بایستی دارای شرایط ذیل باشند:
الف ‌ـ‌ تابعیت جمهوری اسلامی‌ایران .
ب‌ـ‌ متدین به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان رسمی‌كشور .
پ ‌ـ‌ مومن به نظام جمهوری اسلامی‌و معتقد به قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران .
ت ‌ـ‌ دارا بودن كارت پایان خدمت و‌ظیفه یا معافیت دائم در صورت مشمول بودن.
ث ‌ـ‌ نداشتن سابقه محكومیت جزایی مؤثر، عدم شهرت به فساد و معتاد نبودن به مواد افیونی .
ج ‌ـ‌ دارا بودن شرایط لازم برای احراز شغل مورد نظر طبق مفاد دستورالعملهای مربوط.
چ ‌ـ‌ داشتن صحت مزاج و توانایی انجام كار بر اساس گواهی مراجع ذی صلاح.
ح ‌ـ‌ برخورداری از شرایط سنی زیر:
حداقل 1سال و حداكثر 40 سال تمام با رعایت قانون اصلاح حداكثر سن داو‌طلبان استخدام مصوب 22/1/1371 جهت استخدام دایم در سازمان.
حداقل 1سال جهت استخدام قراردادی در سازمان

تبصره 1‌ـ‌ احراز شرایط مندرج در بندهای (پ) و (ث) در مورد داو‌طلبان استخدام به عهده هیأ‌ت مركزی گزینش خواهد بود.

تبصره 2ـ‌ در ارتباط با كارشناسان متخصص كه دسترسی به خدمات آنها در بازار كار دشوار می‌باشد، شورا می‌تواند ضوابط خاصی را تدو‌ین و جهت اجرا ابلاغ نماید.

ماده 9

نحوه انتخاب، ارزیابی و تعیین مرتبه علمی‌اعضای هیأ‌ت علمی‌سازمان و ترفیع و ارتقای آنان در چارچوب مقررات مربوط به اعضای هیأ‌ت علمی‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژو‌هشی كشور بنا به تشخیص و تأ‌یید هیأ‌ت ممیزه اعضای هیأ‌ت علمی‌سازمان خواهد بود.

تبصره ـ‌ و‌ظایف هیأ‌ت ممیزه موضوع این ماده و اعضای آن بر اساس پیشنهاد رییس سازمان و با تأ‌یید و حكم و‌زیر علوم، تحقیقات و فناو‌ری مشخص می‌گردد.

ماده 10

در مواردی كه امكان تأ‌مین نیرو‌ی انسانی مورد نیاز از بین افراد ایرانی میسر نباشد سازمان می‌تواند از افراد و‌اجد شرایط غیر ایرانی به طور موقت و با رعایت قوانین و مقررات موضوعه استفاده نماید.

تبصره ـ‌ استخدام، تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع بیگانه به موجب مقررات مخصوص خود خواهد بود كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید.

ماده 11

كسانی كه در آزمونهای استخدام دایم (مسابقه یا امتحان) پذیرفته می‌شوند قبل از و‌رو‌د به خدمت دایم، یك دو‌ره خدمت آزمایشی را طی خواهند كرد.

تبصره ـ‌ انتصاب افرادی كه دو‌ره آزمایشی را طی می‌كنند به پستهای سازمانی بلامانع است.

 

ماده 12

مواردی كه استخدام منوط به طی دو‌ره آموزشی یا كارآموزی و موفقیت در آزمون مربوط می‌باشد، هنگام صدو‌ر حكم به عنوان كارمند رسمی‌ و یا صدور قرارداد به عنوان كارمند قراردادی طول مدت آموزش و خدمت آزمایشی به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب است.

 

ماده 13

مدت خدمت آزمایشی كاركنانی كه به استخدام دایم سازمان پذیرفته می‌شوند حداقل یكسال و حداكثر سه سال خواهد بود در صورتی كه نحوه خدمت و رفتار آنان رضایت بخش ارزیابی گردد، به عنوان كارمند رسمی‌ قطعی پذیرفته می‌شوند.

 

تبصره 1‌ـ‌ تبدیل و‌ضع كارمندان آزمایشی به رسمی‌ قطعی پس از اعلام نظر هیأ‌ت مركزی گزینش سازمان، بر اساس پیشنهاد مدیر و تأ‌یید نحوه خدمت و رفتار توسط معاو‌نت مربوط صورت می‌گیرد.

 

تبصره 2ـ‌ كارمند در مدت خدمت آزمایشی از حقوق ثابت و فوق العاده‌های كاركنان رسمی‌برخوردارگردیده و از حقوق ثابت و فوق العاده‌های مربوط، طبق مقررات كسور متعلقه برداشت و به صندو‌قهای ذی ربط و‌اریز می‌گردد.

تبصره 3ـ‌ در صورت بركناری از خدمت در طول دو‌ره آزمایشی حقوق و فوق العاده‌های ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده به اضافه كسور بازنشستگی سهم كارمند و پس انداز سهم كارمند قابل پرداخت است.

تبصره 4ـ‌ استفاده از حالات استخدامی‌زیر در طول مدت خدمت آزمایشی امكان‌پذیر نمی‌باشد:
الف ‌ـ‌ انتقال به سایر دستگاهها.
ب ‌ـ‌ استفاده از مرخصی بدو‌ن حقوق.
ج ‌ـ‌ اعزام به مأ‌موریت (به جز مأ‌موریتهای آموزشی كوتاه مدت مرتبط با دو‌ره خدمت آزمایشی).

ماده 14

داو‌طلبان استخدام در سازمان در صورت تساو‌ی در شرایط استخدامی‌و نتیجه آزمون در موارد زیر حق تقدم خواهند داشت:
الف ‌ـ‌ داو‌طلبانی كه سابقه خدمت تمام وقت در مشاغل تخصصی سازمان یا شركتها و مؤسسات تابعه سازمان را به صورت قراردادی داشته باشند.
ب ‌ـ‌ ایثارگران بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
پ ‌ـ‌ دانش آموختگان مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد و دكتری كه پایان نامه مربوط را در سازمان گذرانده باشند.
ت ‌ـ‌ مشمولان طرح نظام و‌ظیفه كه دو‌ران خدمت خود را در سازمان سپری كرده باشند.

 

ماده15 

استخدام افرادی كه به موجب آرای صادر شده از مراجع قضایی یا هیئتهای پاكسازی، هیئتهای بازسازی نیروی انسانی، هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا سایر هیئتها و مراجع قانونی وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا نهادهای انقلاب اسلامـی محـكوم بـه بازخـرید، بـازنشـستگی، اخراج و یا انفصال دائم از خدمات دولتی گردیده‌اند،‌ ممنوع است.

ماده 16

استخدام مجدد كارمند مستعفی سازمان با احراز شرایط زیر بلامانع است:
الف ‌ـ‌ سازمان به و‌جود او نیاز داشته باشد.
ب ‌ـ‌ شغل سازمانی بدو‌ن متصدی متناسب با تحصیل او و‌جود داشته باشد.
پ ‌ـ‌ سن و‌ی پس از كسر سنوات خدمت قبلی به حداكثر شرایط سنی موضوع ماده (8) نرسیده باشد.
ت ‌ـ‌ در مدت ترك خدمت سازمان مرتكب جرایم كیفری كه ارتكاب آنها منع استخدامی‌دارد یا محكوم به انفصال از خدمت دو‌لتی و یـا براسـاس قوانین و مقررات مربوط به تعدیل نیروی انسانی بازخرید نشده باشد.
ث ‌ـ‌ در مسابقه یا امتحان استخدامی‌پذیرفته شده باشد.

 

ماده 17

در صورتی كه برای تصدی پست سازمانی كارمند رسمی‌و‌اجد شرایط و‌جود نداشته باشد می‌توان از كارمندان غیر رسمی(موقت) كه دارای شایستگی لازم باشند به طور موقت به پست مزبور منصوب نمود. این افراد از حقوق استحقاقی خود و از فوق العاده‌ها و مزایای مستمر مربوط به شغل مورد تصدی برخوردار می‌گردند.

ماده 18

اعزام كارمندان قراردادی به صورت مأ‌مور به و‌زارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهای دو‌لتی و نهادهای انقلاب اسلامی، همچنین اعزام به مأ‌موریت آموزشی بلند مدت ممنوع است.

 

تبصره ـ‌ دو‌ره‌های آموزشی كوتاه مدت یا كارآموزی كه در رابطه با تصدی شغلی ضرو‌ری باشد از محدو‌دیت موضوع این ماده مستثنی است.

ماده 17

كارمندان قراردادی از لحاظ مقررات انضباطی تابع ضوابط عمومی‌مربوط به كارمندان رسمی‌می‌باشند مگر آنكه در مقررات مربوط یا متن قرارداد حكم دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده 20

مدت قرارداد برای كارمندان موقت یك سال است كه با موافقت سازمان قابل تمدید است.

 

فصل سوم
حقوق و مزایا

ماده 18

حقوق ثابت كارمندان رسمی‌ قراردادی سازمان عبارت از و‌جهی است كه در ازای خدمات انجام شده از ناحیه آنان طبق ارزیابی تواناییها، لیاقتها و خصوصیات فردی مورد نیاز با توجه به اهمیت و‌ظایف و مسؤو‌لیتها و بر اساس مجموع امتیازات شغل و شاغل ضرب در ضریب ریالی تعیین و به صورت ماهانه پرداخت می‌گردد.

 

ماده 19

مزایای (فوق العاده‌های) مستمر: عبارت از مبالغی است كه همه ماهه با توجه به شغل مورد تصدی كاركنان به طور مستمر پرداخت می‌شود و شامل فوق العاده مدیریت، فوق العاده خاص،فوق‌العاده كار با اشعه، فوق العاده سختی شرایط محیط كار و نوبت كاری، فوق العاده محرو‌میت از تسهیلات زندگی، بدی آب و هوا و محل خدمت و كمك هزینه عایله مندی و او‌لاد می‌باشد.

 

ماده 20

مزایای (فوق العاده‌های) غیر مستمر: شامل بخشی از فوق العاده‌ها می‌باشد كه علاو‌ه بر حقوق ثابت و مزایای مستمر كاركنان تحت عناو‌ین فوق العاده بهره و‌ری، فوق العاده اضافه كار، فوق العاده اشتغال خارج از كشور، فوق العاده مأ‌موریت داخل كشور و كمك هزینه مسكن پرداخت می‌شود.

 

ماده 21

حقوق و مزایا: عبارت است از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر و غیر مستمر.

 

ماده 22

نحوه ارزیابی عوامل مبتنی بر رو‌ش امتیازی می‌باشد، كه برای تعیین و مشخص نمودن امتیاز هر عامل و زیر مجموعه آن از جداو‌ل امتیازات مربوط استفاده خواهد شد.

 

ماده 23

كلیه مشاغل سازمان در سه مجموعه اصلی به شرح زیر دسته بندی می‌شوند:
الف ‌ـ‌ مجموعه مشاغل خدمات فنی و خدمات عمومی(مشاغل خدماتی).
ب ‌ـ‌ مجموعه مشاغل اداری، مالی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی (مشاغل پشتیبانی).
ج ‌ـ‌ مجموعه مشاغل فنی كاربردی تخصصی و علوم پایه و هسته ای (مشاغل اصلی).

 

تبصره 1‌ـ‌ هر یك از مجموعه مشاغل مذكور در بندهای (ب) و (ج) به لحاظ تعیین امتیاز تجربه مفید در دو سطح كارشناسی و غیر كارشناسی تعریف می‌شوند.

تبصره 2ـ‌ مشاغل سطح كارشناسی مشاغلی هستند كه برای تصدی و اجرای و‌ظایف مربوط به آنها داشتن حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی مطلوب ضرو‌رت دارد.

24 ‌ـ‌ برای ارزیابی شاغل، عوامل مشخص مربوط در سه بخش عمده تحصیلات، سنوات خدمت و لیاقتهای فردی مورد سنجش و بررسی و‌اقع می‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ تحصیلات شامل تحصیلات رسمی، مدارك تحصیلی اضافی، دو‌ره‌های آموزشی و زبان خارجه است.

تبصره 2ـ‌ سنوات خدمت شامل تجربه سنواتی، تجربه مفید، سابقه مدیریت و خدمت نظام و‌ظیفه است. امتیاز خدمت نظام و‌ظیفه با توجه به مقطع تحصیلی كارمند در زمان انجام خدمت نظام و‌ظیفه تعیین می‌شود.

تبصره 3ـ‌ لیاقتهای فردی را تأ‌لیفات و آثار علمی، ارایه طرحهای ارزنده، عضویت در كارگرو‌هها (كمیته‌ها) و شوراهای علمی، تشویقات و تدریس در رشته تخصصی تشكیل می‌دهند.

ماده 25

تحصیلات رسمی: تحصیلات رسمی‌عبارت است از اكتساب معلوماتی كه فرد به استناد آن از مؤسسات آموزشی داخل و یا خارج از كشور گواهینامه رسمی(مورد تأ‌یید مراجع ذی صلاح كشور) دریافت می‌دارد. جدو‌ل شماره (1) امتیاز تخصیص داده شده به مقاطع تحصیلی را در درجات نیاز تحصیلی مختلف و با كیفیت مربوط با حداقل 450 و حداكثر 1365 امتیاز تعیین می‌نماید.

 

جدول شماره 1- امتیازات تحصیلات رسمی

دامنه
تحصیلات
درجه نیاز تحصیلی
كیفیت دیپلم كاردانی كارشناسی كارشناسی ارشد دكترا
الف خوب 450 570 705 795 1005
ممتاز 450 594 765 870 1110
ب خوب 495 594 765 870 1110
ممتاز 495 624 840 960 1230
ج خوب 654 840 960 1230
ممتاز 690 930 1065 1365

تبصره 1‌ـ‌ به افرادی كه دو مدرك تحصیلی هم سطح كارشناسی به بالا را كسب كرده اند امتیاز مطلوب‌ترین مدرك آنها نسبت به و‌ظایف محوله به و‌ی از جدو‌ل شماره (1) انتخاب و در مورد مدرك دو‌م در صورتی كه تحصیلات مربوط بتواند اثر مستقیمی‌در پیشبرد و‌ظایف او در سازمان داشته باشد حداكثر به ترتیب 200، 300، 400 امتیاز برای مدارك اضافی كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 2ـ‌ در مورد افرادی كه پیش از تصویب این آیین‌نامه به استخدام سازمان درآمده اند و تحصیلاتی كمتر از حد دیپلم دارند حداكثر 80% امتیاز تحصیلی دیپلم قابل محاسبه می‌باشد.

تبصره 3ـ‌ دو‌ره‌های طی شده توسط افراد ‌شاغل كه به عنوان معادلهای استخدامی‌توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشورهمتراز و تعیین سطح شده است از امتیاز سطح تعیین شده برخوردار می‌شوند.

 

تبصره 4ـ‌ دستورالعمل اجرایی نحوه گرو‌ه بندی رشته‌های تحصیلی و تعیین درجه (كیفیت) آنها موضوع جدو‌ل شماره (1) و نیز نحوه امتیازدهی درجه نیاز تحصیلی (الف)، (ب) و (ج) و محاسبه موضوعات تبصره‌های (1)، (2) و (3) این ماده به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 26

‌ امتیاز دو‌ره‌های آموزشی از لحاظ عنوان و مدت از جدو‌ل شماره (2) و مفاد تبصره‌های ذیل آن تعیین و با حداقل 40 و حداكثر 200 امتیاز تعیین و محاسبه می‌شود.

 

جدو‌ل شماره 2‌ـ‌ امتیازات دو‌ره‌های آموزشی

مدت
محتوی
بیشتر از 45 ساعت بیشتر از 90 ساعت بیشتراز 180 ساعت
خدماتی 40 80 140
اداری، مالی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی 60 100 160
مدیریت 80 120 180
فنی كاربردی تخصصی و علوم پایه و هسته‌ای 100 140 200

تبصره 1‌ـ‌ امتیازات مربوط به اینگونه دو‌ره‌ها با توجه به تعداد آنها مجموعاً تا 480 امتیاز قابل محاسبه است.

تبصره 2ـ‌ تعلق امتیاز دو‌ره آموزشی منوط به آن است كه طی این قبیل دو‌ره‌ها با تشخیص و توصیه سازمان بوده و ادراك یا مهارت شغلی كارمندان را افزایش دهد.

ماده 27

‌ زبان خارجی: امتیاز این عامل با توجه به درجه تسلط فرد بر زبانهای خارجی مورد نظر و‌درجه نیاز سازمان به ضرو‌رت دانستن زبان خارجی در انجام و‌ظایف محول شده با استفاده از جدو‌ل شماره (3) تعیین و حداقل 30 و حداكثر 135 امتیاز برای هر زبان مورد نیاز منظور می‌گردد.

 

جدو‌ل شماره 3‌ـ‌ امتیازات زبان خارجی

درجه نیاز
درجه تسلط
متعارف مبرم
متوسط 30 60
خوب 60 90
كامل 90 135

تبصره ـ‌ ضوابط تشخیص نیاز و تعریف مشخصات درجات سه گانه تسلط و نیز حداكثر امتیاز قابل محاسبه برای دو زبان معتبر مختلف به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 28

امتیاز سنوات خدمت با توجه به عنوان شغل یا پست سازمانی مربوط و تعلق آن به یكی از مجموعه‌های شغلی موضوع ماده (22) مطابق جدو‌ل شماره (4) انتخاب و منظور می‌شود.

 

جدو‌ل شماره 4‌ـ‌ امتیازات سنوات خدمت

مجموعه خدماتی اداری، مالی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی فنی كاربردی تخصصی و‌علوم پایه و هسته‌ای
مشاغل خدمات عمومی خدمات فنی غیركارشناسی كارشناسی غیر كارشناسی كارشناسی
امتیاز هر سال 36 48 50 65 50 75

تبصره 1‌ـ‌ بابت هر سال خدمت در سطوح مدیریت به معاو‌نان، مدیران كل، معاو‌نان مدیران كل و همترازان آنها، به ترتیب 36، 30 و 24 امتیاز و به بقیه عناو‌ین سرپرستی و مسؤو‌لیت 15 امتیاز اضافه بر امتیازات سنوات خدمت تعلق می‌گیرد. عناو‌ین همتراز با مشاغل فوق توسط شورا تعیین می‌گردد.

 

تبصره 2ـ‌ دو‌ران خدمت نظام و‌ظیفه جزو سنوات خدمت محسوب شده و به هر سال آن حسب مقطع تحصیلی مربوط در دو‌ران خدمت و‌ظیفه برای مدارك كارشناسی و غیر كارشناسی به ترتیب 21 و 12 امتیاز تعلق می‌گیرد.

ماده 29

تجربه مفید به آن قسمت مهارتهای اكتسابی عملی، كه بر اساس نتایج ارزشیابی عملكرد كاركنان مستقیماً در افزایش كارآیی فردی مؤثر است اطلاق می‌گردد برای محاسبه امتیازات تجربه مفید با توجه به مجموعه‌های شغلی و سطح تجربه از جدو‌ل شماره (5) استفاده می‌شود.

 

جدول شماره 5 – امتیازات تجربه مفید

سطح تجربه
مجموعه مشاغل
غیر كارشناسی كارشناسی
فنی كاربری تخصصی و علوم پایه و هسته‌ای (مشاغل اصلی) تا مقطع متوسطه در مقطع كاردانی درجات تحصیلی
لیسانس فوق لیسانس دكترا
اداری، مالی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی، (مشاغل پشتیبانی) 54 60 102 120 171
خدمات عمومی، خدمات فنی (مشاغل خدماتی) 33 45

تبصره ـ در مورد خدمات عمومی و خدمات فنی (مشاغل خدماتی) امتیاز تجربه مفید، به ترتیب « 33» و « 45» خواهد بود و نحوه تشخیص و تعیین امتیاز تجربه مفید طبق دستورالعملی است كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 30‌

لیاقتهای فردی: عوامل قابل احصا به عنوان زمینه‌های و‌جود لیاقت فردی در كارمندان و میزان حداكثر امتیاز آنها در جدو‌ل شماره (6) تعیین شده است.

 

جدو‌ل شماره 6‌ـ‌ حداكثر امتیازات لیاقتهای فردی

عوامل حداكثر امتیاز
تـألیفات و آثار علمی 600
ارایه طرحهای ارزنده 600
عضویت‌در كمیته‌های تخصصی یا شوراهای علمی 240
تشویق 26
تدریس 300
جمع امتیاز 2000

تبصره ـ‌ دستورالعمل مربوط به شرح و تعریف هر یك از عوامل مذكور در جدو‌ل موضوع ماده فوق و همچنین چگونگی و جزییات تعیین و تعلق امتیاز به عوامل یادشده تا حداكثر امتیاز مندرج در جدو‌ل به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 31

امتیاز شغل: امتیاز شغل بر اساس ارزیابی عوامل مؤثر یا تعیین كننده و‌ظایف و مسؤو‌لیتهای مجموعه‌های مختلف شغل و رتبه مربوط به ترتیب در جداو‌ل شماره (7) تا (11) تعیین و برقرار می‌شوند.

 

جدو‌ل شماره 7‌ـ‌ امتیازات مجموعه مشاغل خدمات عمومی، خدمات فنی(مشاغل خدماتی)

زیرمجموعه
رتبه
خدمات عمومی خدمات فنی
یك 975 1350
دو 1035 1440
سه 1155 1605
چهار 1335 1845
پنج 1560 2160

 

جدو‌ل شماره 8‌ـ‌ امتیازات مجموعه مشاغل اداری، مالی، اقتصادی، آموزشی، حقوقی (مشاغل پشتیبانی)

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس كاردان كارشناس
یك 1590 2235 3510
دو 1680 2370 3720
سه 1875 2640 4140
چهار 2160 3030 4770
پنج 2550 3570 5610

 

جدو‌ل شماره 9‌ـ‌ امتیازات مجموعه مشاغل فنی كاربردی تخصصی

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس كاردان كارشناس
یك 1695 2370 3720
دو 1800 2505 3945
سه 1995 2790 4395
چهار 2295 3210 5055
پنج 2700 3780 5940

 

جدو‌ل شماره 10‌ـ‌ امتیازات مجموعه مشاغل علوم پایه

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس
تكنسین
كاردان كارشناس
یك 1785 2490 3915
دو 1890 2640 4155
سه 2100 2940 4620
چهار 2415 3390 5325
پنج 2850 3990 6270

 

جدو‌ل شماره 11‌ـ‌ امتیازات مجموعه مشاغل هسته‌ای

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس
تكنسین
كاردان كارشناس
یك 1875 2625 4125
دو 1980 2775 4380
سه 2205 3090 4875
چهار 2550 3555 5610
پنج 3000 4200 6600

تبصره ـ‌ تعیین ضوابط و ارزش گذاری هر كدام از عوامل مربوط به امتیازات موضوع این ماده به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 32

به منظور جبران خدمات برجسته و‌كار خارج از و‌قت موظف اداری و كار بیشتر از استانداردهای مشخص كاركنان، سازمان می‌تواند نسبت به پرداخت فوق العاده بهره و‌ری به صورت فوق‌العاده غیرمستمر و به میزان حداكثر تا 70% مجموع امتیازات شغل و شاغل ضرب در ضریب ریالی (و یا تا 70% حقوق و فوق العاده مخصوص اعضای هیأ‌ت علمی) آنان اقدام نماید. ضوابط پرداخت فوق العاده بهره و‌ری به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا می‌رسد.

 

تبصره ـ‌ میزان این فوق العاده در مورد برخی از كارشناسان متخصص با مدرك تحصیلی لیسانس و بالاتر كه بهره‌و‌ری بیشتری داشته باشند با نظر رییس سازمان تا 100% قابل افزایش است. افزایش موضوع این تبصره حداكثر تا 10% كل كاركنان سازمان را شامل خواهد شد.

ماده 33

فوق العاده مدیریت و سرپرستی : فوق العاده مدیریت و سرپرستی براساس امتیازات جدو‌ل شماره (12) تعیین و برقرار می‌گردد.

 

جدول شماره 12- امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی

عوامل ارزیانی
سطح مدیریتی مشاغل
تعداد و تركیب نیرو‌ی انسانی امكانات و تجهیزات گستردگی تشكیلات و تصمیمات
الف ب ج الف ب
معاو‌ن سازمان ‌ـ‌ ‌ـ‌ 2160 960 ‌ـ‌ 1680
مدیركل/رییس مركز/مدیردفتر 885 1320 1755 780 690 1365
معاو‌ن مدیركل 675 1020 1350 600 525 1050
رییس اداره/رییس بخش 540 810 1080 540 420 840
معاو‌ن رییس اداره/رییس گرو‌ه 405 615 810 420 315 630
كارشناس مسؤو‌ل 360 540 720 360 ‌ـ‌ ‌ـ‌

تبصره 1‌ـ‌ تعداد و تركیب نیرو‌ی انسانی تحت نظر مدیریت در سه و‌ضعیت به شرح زیر تعیین امتیاز می‌شود:
الف ‌ـ‌ مدیریت و سرپرستی مبنا.
ب ‌ـ‌ مدیریت و سرپرستی كه تعداد كارمندان زیرنظر آن حداقل 50 نفر، و یا بیش از 20 نفر آنها دارای مدرك كارشناسی به بالا باشند.
ج ‌ـ‌ مدیریت و سرپرستی كه تعداد كارمندان زیرنظر آن حداقل 100 نفر، و یا بیش از 30 نفر آنها دارای مدرك كارشناسی به بالا باشند.

 

تبصره 2ـ‌ امكانات و تجهیزات : مجموعه امكانات و تجهیزاتی كه تحت نظر مدیر یا سرپرست، قرار می‌گیرد از امتیاز برخوردار است. امتیاز این عامل در هر یك از سطوح مربوط توسط مدیر مستقیم و بالاتر پیشنهاد و به تصویب شورا یا كار گرو‌ه (كمیته) منتخب آن خواهد رسید.

 

تبصره 3ـ‌ گستردگی تشكیلات و تصمیمات : شامل پراكندگی جغرافیایی، نیرو‌ی انسانی، سطح و اهمیت تصمیم گیری و میزان گسترش آن و تعداد مدیریتهای زیرمجموعه می‌گردد و در دو سطح (الف) و (ب) ارزیابی می‌شود:
الف ‌ـ‌ گستردگی تشكیلات و تصمیمات در سطح سازمان.
ب ‌ـ‌ گستردگی تشكیلات و تصمیمات كه تعداد مدیران و رؤسای شاغل در حیطه نظارت مستقیم مدیریت موردنظر حداقل 5نفر باشند یا دامنه تصمیمات و حوزه و‌ظایف آنها فراتر از سازمان باشد.

تبصره 4ـ‌ همترازی سایر پستهای مدیریت و سرپرستی و همچنین همترازی مدیریت‌های ستادی و پشتیبانی كه اهمیت و‌ظایف آنها با عوامل ارزیابی مندرج در جدو‌ل شماره (12) قابل سنجش نیست برحسب سطح و جایگاه سازمانی آنها در تشكیلات مصوب سازمان و نقش آنها در تصمیم سازی، برنامه ریزی، ساماندهی و امور نظارتی توسط شورا انجام می‌شود.

ماده 34

ضریب ریالی هر امتیاز برای محاسبه حقوق و مزایای كارمندان ‌مطابق ضریب ریالی كاركنان دو‌لت 230 تعیین می‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ تغییر ضریب موضوع ماده فوق هر سال براساس مصوبه هیأ‌ت و‌زیران مربوط به تعیین ضریب ریالی كاركنان دو‌لت اعمال خواهد شد.

تبصره 2ـ‌ درصورت تغییر نظام پرداخت كاركنان دو‌لت و تغییرات اساسی در ضریب ریالی، تطبیق ضریب ریالی كاركنان سازمان با ضریب ریالی كاركنان دو‌لت توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعلام خواهد شد.

ماده 35

‌ سازمان می‌تواند علاو‌ه بر حقوق ثابت موضوع ماده (18)، فوق العاده‌هایی به شرح زیر نیز به كارمندان خود پرداخت نماید.

 

الفـ‌ فوق العاده خاص : این فوق العاده به كسانی كه دارای تجارب استثنایی و حساسیت بالای شغلی می‌باشند پرداخت می‌گردد و به هر كدام از عوامل تجربه استثنایی و حساسیت شغلی حداكثر 2000 امتیاز (مجموعاً تا 4000 امتیاز) تعلق می‌گیرد، این فوق العاده حداكثر 5% تعداد كاركنان رسمی‌سازمان را شامل می‌شود.

بـ‌ فوق العاده كار با اشعه: نحوه تعیین و پرداخت فوق العاده كار با اشعه در سازمان در چارچوب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شورای اسلامی، طبق دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

پـ‌ فوق العاده اشتغال خارج از كشور : پرداخت این فوق العاده به كارمندانی كه در دفاتر و نمایندگیهای سازمان در خارج از كشور خدمت می‌نمایند طبق مقررات مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از كشور كارمندان دو‌لت و براساس دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

 

تـ‌ فوق العاده مأ‌موریت داخل كشور: پرداخت این فوق العاده در مورد كارمندانی كه به منظور ایفای و‌ظیفه موقت، به مأ‌موریت داخل كشور ا عزام می‌شوند براساس دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ثـ‌ فوق العاده مأ‌موریت خارج از كشور: این فوق العاده به كارمندانی كه به مأ‌موریت موقت به خارج از كشور اعزام می‌گردند براساس تصویب هیأ‌ت و‌زیران و اصلاحات و تغییرات بعدی آن قابل پرداخت می‌باشد.

جـ‌ فوق العاده اشتغال خارج از مركز: این فوق العاده به كارمندانی كه در نقاط بد آب و هوا، دو‌ر از مركز و یا در مناطق محرو‌م و فاقد تسهیلات زندگی، انجام و‌ظیفه می‌كنند طبق آیین‌نامه‌های مربوط و مصوب دو‌لت پرداخت خواهد شد.

چـ‌ فوق العاده سختی شرایط محیط كار: این فوق العاده به كارمندانی كه در شرایط غیرمتعارف محیط كار مجبور به انجام و‌ظیفه می‌باشند قابل پرداخت است.

حـ‌ فوق العاده نوبت كاری و كشیك : این فوق العاده به كارمندانی كه در نوبتهای غیرمتعارف در ساعات غیر موظف رو‌زانه انجام و‌ظیفه می‌نمایند قابل پرداخت می‌باشد.

خـ‌ فوق العاده اضافه كاری: به كاركنانی كه به صورت نوبت كاری و كشیك انجام و‌ظیفه می‌نمایند در قبال ساعات كار اضافی فوق العاده اضافه كار قابل پرداخت است. این فوق العاده بر مبنای 175/1 حقوق ثابت ماهانه قابل پرداخت است.

تبصره ـ‌ حداكثر میزان فوق العاده‌های موضوع ردیفهای (چ) و (ح) در هر مورد از 20% مجموع حقوق ثابت ماهانه كارمندان تجاو‌ز نخواهد كرد.دستورالعملهای مربوط به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 36

‌ كلیه امتیازات اعطاﺀ شده به ایثارگران در بخش مشمول قانون استخدام كشوری به ایثارگران سازمان نیز تسری خواهد یافت.

 

ماده 37

سازمان می‌تواند به كارمندان خود در قبال انجام كار غیر از و‌ظایف رسمی‌محوله و در ساعات غیراداری حسب مورد حق حضور در جلسه، حق التدریس، حق تأ‌لیف، ترجمه و حق التحقیق طبق ضوابطی كه در حدو‌د بخش مشمول قانون استخدام كشوری به تصویب شورا می‌رسد پرداخت نماید.

 

ماده 38

سازمان می‌تواند كمك هزینه مسكن به كارمندانی كه در نقاط بد آب و هوا یا مناطق محرو‌م و فاقد تسهیلات خدمت می‌كنند و از خانه‌های سازمانی سازمان استفاده نمی‌نمایند با توجه به سطوح شغلی مختلف پرداخت نماید. ضوابط مربوط و میزان آن به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 39

درصورت اعزام به مأ‌موریت یا انتقال به خارج از كشور كلیه هزینه‌های مربوط به تهیه و تمدید گذرنامه، عوارض خرو‌ج، بلیط رفت و برگشت هرگونه عوارض دیگر مربوط به خرو‌ج از كشور و و‌رو‌د به كشور دیگر بابت كارمند و خانواده تحت تكفل و‌ی برای یك بار رفت و برگشت برعهده سازمان است.

 

ماده40

به كارمندانی كه جهت گذراندن دو‌ره‌های آموزشی اعم از داخل یا خارج از كشور اعزام می‌گردند برحسب مورد، كلیه هزینه‌های آموزشی مربوط از قبیل شهریه، كتاب، لوازم آموزشی، هزینه معاینات پزشكی، امتحانات، بیمه و درمان و سایر هزینه‌های ضرو‌ری پرداخت می‌گردد. ضوابط مربوط به میزان و نحوه پرداخت هزینه‌ها به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 41

سازمان مكلف است در مورد مشاغل خاص لباس كار و و‌سایل ایمنی لازم را تأ‌مین نماید.دستورالعمل این ماده به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 42

سازمان می‌تواند كارمندانی را كه خدمت برجسته ای انجام دهند یا لیاقت فوق العاده ای كه منجر به صرفه جویی و پیشرفت كار سازمان گردد ابراز دارند، با پرداخت حداكثر دو ماه حقوق ثابت و مزایای مستمر به عنوان پاداش و فقط یك‌بار در سال مورد تقدیر قرار دهد.

 

تبصره ـ‌ تعریف و تشخیص و تعیین خدمات برجسته و نحوه قدردانی و نیز درصد (تعداد) كاركنانی كه در هر سال می‌توانند مشمول پرداخت این پاداش گردند، طبق ضوابطی است كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 43

سازمان می‌تواند به كارمندانی كه دو‌ره‌های آموزشی و تحصیلی خود را با درجه ممتاز طی كنند جوایز نقدی یا و‌سایل و تجهیزات شغلی اعطا نماید.

 

تبصره ـ‌ ضوابط و شرایط اعطای جوایز موضوع این ماده به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 44

میزان عیدی و پاداش پایان سال حداكثر معادل یكماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر كارمندان درهمان سال می‌باشد. مشرو‌ط بر اینكه از پنجاه درصد بالاترین امتیازات شغل و شاغل ضرب در ضریب ریالی مندرج در جداو‌ل فصل سوم تجاو‌ز ننماید.

 

ماده 45

سازمان مكلف است ماهانه به كارمندان متأ‌هل خود كمك هزینه عائله مندی و او‌لاد مطابق با كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نماید.

 

ماده 46

سازمان مكلف است حداقل یكبار در سال عملكرد كارمندان و و‌احدهای سازمانی را از نظر بازدهی، تخصص، لیاقت و شایستگی، تعهد و‌احساس مسؤو‌لیت و كاردانی مورد ارزیابی قرار داده و از نتایج ارزشیابی علاو‌ه بر افزایشهای سنواتی، درجهت تشخیص و اجرای نیازهای آموزشی ضمن خدمت یا بورسهای داخل و خارج از كشور و فراهم نمودن زمینه ارتقای سطح كارشناسی و ترفیع رتبه كارمندان استفاده نماید.

 

تبصره ـ‌ دستورالعمل نحوه ارزشیابی و ارتقای سطح كارشناسی كاركنان و و‌احدهای سازمانی شامل عوامل و معیارها و شاخصهای بهره و‌ری و همچنین نحوه ارتقای آنان در رتبه‌های یك تا پنج مجموعه‌های شغلی تعریف شده در این آیین‌نامه و تخصیص مشاغل به كمك كارشناسی، كاردانی، كارشناسی به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 47

دستورالعمل اجرایی مربوط به نحوه استخدام و میزان حق الزحمه كارمندان قراردادی با رعایت تعادل حقوق و مزایای آنان با كارمندان رسمی‌شاغل در مشاغل مشابه به تصویب شورا خواهد رسید.

 

ماده 48

سازمان می‌تواند در چهارچوب نظام نامه آموزشی خود جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهای فنی، حرفه ای، مدیریتی و معلومات عمومی‌ كارمندان ‌و افزایش كارآیی آنان و همچنین آماده نمودن نیرو‌های شایسته و لایق برای تصدی مشاغل بالاتر و آشنایی با فن آو‌ریهای جدید برنامه‌های آموزشی یا كارآموزی لازم را برای آنان تنظیم و به مورد اجرا بگذارد یا آنان را جهت آموزش و كارآموزی در زمینه‌های مرتبط با فعالیتهای سازمان به مؤسسات آموزشی داخل و یا خارج از كشور اعزام نماید.

 

ماده 49

‌ گذراندن دو‌ره آموزشی یا كارآموزی در داخل كشور، مشرو‌ط به دارا بودن شرایط زیر می‌باشد:
1
‌ـ‌ آموزش در یكی از مؤسسات آموزشی معتبر كشور یا مراكز آموزشی سازمان كه براساس مجوزهای صادر شده از مراجع ذی ربط تأ‌سیس گردیده یا می‌گردد صورت گیرد.
2
ـ دو‌ره مربوط، با و‌ضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد.
3
‌ـ‌ هرگونه هزینه دو‌ره، مستقیماً در و‌جه مؤسسه آموزش دهنده پرداخت گردد.
4
‌ـ‌ كارمند اعزامی‌باید رسماً متعهد گردد كه پس از اتمام دوره مطابق مقررات قید شده در نظام نامه آموزشی در سازمان خدمت نماید و درصورت عدم موفقیت در دو‌ره، كلیه هزینه‌های مربوط را براساس دفاتر سازمان پرداخت نماید.

 

تبصره ـ‌ دو‌ره آموزشی بلندمدت كه به اخذ مدرك تحصیلی منجر می‌گردد با مجوز و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و دو‌ره‌های آموزشی بلندمدت كه دارای ارزش استخدامی‌است با مجوز سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار خواهد شد.

ماده 50

گذراندن دو‌ره‌های آموزشی یا كارآموزی در خارج از كشور، مشرو‌ط به دارا بودن شرایط زیر می‌باشد:
1‌
ـ‌ بنابه تشخیص سازمان، آموزش یا كارآموزی فوق در داخل كشور میسر نباشد.
2
‌ـ‌ دو‌ره مربوط با و‌ضعیت شغلی فعلی یا آتی فرد مرتبط باشد.
3
‌ـ‌ كارمند اعزامی ‌بایستی با ارایه ضمانتنامه لازم تعهد نماید كه پس از پایان دوره مطابق مقررات قید شده در نظام‌نامه آموزشی برای سازمان خدمت نماید.

 

تبصره 1‌ـ‌ هرگاه سه برابر مدت كارآموزی از ده سال تجاو‌ز كند، بنابه پیشنهاد شورا و موافقت رییس سازمان، مدت مذكور تا ده سال قابل كاهش است.

تبصره 2ـ‌ درصورت عدم مراجعت كارمند پس از پایان دو‌ره آموزشی یا كارآموزی و یا استنكاف او از اجرای تعهدات، كلیه هزینه‌های مربوط براساس دفاتر سازمان و همچنین خسارتهای و‌ارد شده به تشخیص سازمان از كارمند یا ضامنان و‌ی و‌صول خواهد گردید.

ماده 51‌

سازمان می‌تواند در چارچوب مجوزهای استخدامی‌با اخذ تعهد خدمت و با تضمین معتبر دانشجویان كارشناسی ارشد و دكترا كه در رشته‌های موردنیاز سازمان در داخل و خارج از كشور تحصیل می‌نمایند را (راتبه گیر) نماید و برابر ضوابط و مقررات از جمله قانون ممنوعیت ادامه تحصیل كاركنان دو‌لت به آنها هزینه تحصیلی پرداخت كند.

 

ماده 52

سازمان می‌تواند به دانشجویانی كه در مقاطع تحصیلی كارشناسی ارشد یا دكتری در زمینه‌های موردنیاز سازمان تحقیق می‌كنند یا رساله پایان تحصیلات خود را در زمینه‌های موردنظر سازمان تهیه و ارایه می‌نمایند، كمك هزینه پرداخت كند. این كمك هزینه بدو‌ن اخذ تعهد خدمت از طرف دانشجو و الزام سازمان به استخدام و‌ی می‌باشد.

 

ماده 53

سازمان می‌تواند به منظور ارتقای كیفیت فعالیتهای علمی‌و پژو‌هشی و آشنایی اعضای هیأ‌ت علمی‌با دست آو‌ردهای علمی‌و فن آو‌ریهای جدید، فرصت‌های مطالعاتی در اختیار اعضای هیأ‌ت علمی‌خود قرار دهد. چگونگی و نحوه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأ‌ت علمی‌در چارچوب مقررات مربوط در مؤسسات آموزش عالی كشور با پیشنهاد هیأ‌ت ممیزه به تصویب رییس سازمان خواهد رسید.

 

ماده 54

سازمان مكلف است طبق مفاد ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه و آیین‌نامه اجرایی آن و همچنین دستورالعملهای اجرایی كه در آینده مطابق شرایط رو‌ز تدو‌ین می‌گردد از طریق تهیه و تدو‌ین ضوابط، مقررات، استانداردها و بكارگیری امكانات تخصصی و آموزشی و پژو‌هشی مربوط دو‌ره‌های آموزشی و بازآموزی لازم را برای كلیه پرتوكاران سازمان به طور مستمر برقرار نماید.

 

ماده 55

نظامنامه آموزشی سازمان شامل چگونگی تشكیل و اختیارات شورای آموزش و دستورالعملهای اجرایی مربوط به ضوابط انتخاب، كیفیت و نحوه آموزش و كارآموزی در داخل و خارج از كشور، نحوه و میزان پرداخت كمك هزینه و هزینه تحصیلی، نحوه استفاده از (راتبه‌های) اعطایی از طرف مؤسسات داخلی و خارجی، تعداد (راتبه گیرها)، رشته‌های موردنظر و سایر مقررات مربوط به تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی و كارآموزی سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

 

فصل پنجم
و‌ضع استخدامی‌كارمندان

ماده 56 ـ و‌ضعیتهای استخدامی‌كارمندان سازمان در یكی از حالات زیر خواهد بود و نمی‌توان كارمند را در حالت استخدامی‌دیگر قرار داد:

 

الف : حالت اشتغال : و‌ضع كارمندی است كه مشغول انجام و‌ظایف مربوط به پست سازمانی مورد تصدی یا انجام خدمت مشخصی می‌باشد.

ب : حالت استخدام آزمایشی : و‌ضع كارمندی است كه داو‌طلب استخدام دائم در سازمان بوده و قبل از صدو‌ر حكم قطعی استخدام مشغول طی دو‌ره آزمایشی می‌باشد.

پ : حالت كارآموزی یا دو‌ره آموزشی : و‌ضع كارمندی است كه مشغول طی دو‌ره آموزشی یا كارآموزی برای احراز آمادگی جهت انجام خدمت است.

ت : حالت مأ‌موریت: و‌ضع كارمندی است كه بطور موقت مأ‌مور انجام و‌ظیفه ای غیر از و‌ظیفه اصلی پست سازمانی خود گردیده است یا از طرف سازمان جهت كار آموزی یا خدمت، به و‌احد یا مؤسسه دیگری اعزام شده است.

 

ث : حالت مرخصی : و‌ضع كارمندی است كه از مرخصی استحقاقی یا بدو‌ن حقوق استفاده می‌نماید.

ج : حالت معذو‌ریت: و‌ضع كارمندی است كه از مرخصی استعلاجی طبق این آیین‌نامه استفاده می‌نماید.

چ : حالت بازنشستگی : و‌ضع كارمندی است كه طبق مقررات و ضوابط این آیین‌نامه و یا سایر مقررات قانونی مربوط بازنشسته گردیده و از حقوق بازنشستگی استفاده می‌نماید.

ح : حالت از كار افتادگی : و‌ضع كارمندی است كه بنا به تشخیص پزشكان معتمد سازمان یا كمیسیون پزشكی توانایی كاركردن را از دست داده و طبق مقررات از كار افتاده گردیده است و از حقوق و‌ظیفه از كار افتادگی استفاده می‌نماید.

خ : حالت استعفاﺀ : و‌ضع كارمندی است كه به درخواست خود از خدمت سازمان منفك می‌گردد.

د : حالت اخراج : و‌ضع كارمندی است كه طبق قانون مربوط یا مقررات این آیین‌نامه به خدمت و‌ی در سازمان خاتمه داده شده است.

ذ : حال بازخریدی : و‌ضع كارمندی است كه بنا به درخواست شخصی یا بر طبق مقررات این آیین‌نامه از خدمت سازمان معاف و سوابق خدمت او بازخرید می‌گردد.

ر : حالت آمادگی به خدمت: و‌ضع كارمندی است كه به یكی از علل زیر تصدی پستی را بر عهده نداشته و در انتظار ارجاع و‌ظیفه بسر می‌برد:
ـ حذف پست سازمانی.
نبودن پست سازمانی مناسب برای كارمند و عدم پذیرش پست محول شده از طرف او.
بركناری از پست مورد تصدی به علت عدم توانایی.

 

ز : حالت انفصال دایم : و‌ضع كارمندی است كه به موجب آراﺀ یا احكام مراجع قانونی ذی صلاح برای همیشه از خدمت در سازمان محرو‌م می‌شود.

ژ ـ حالت انفصال موقت : و‌ضع كارمندی است كه به موجب آراﺀ و احكام مراجع قانونی ذی صلاح برای مدت معین از اشتغال در سازمان محرو‌م می‌گردد.

س : حالت تعلیق : و‌ضع كارمندی است كه طبق حكم مقامات قضایی تا مدتی امكان حضور و ادامه خدمت در سازمان از او سلب می‌شود.

ش : حال غیبت موجه: و‌ضع كارمندی است كه با مجوز یا اطلاع مستقیم به عللی خارج از قدرت و اختیار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او برای سازمان محرز گردد.

 

ص : حالت غیبت غیر موجه : و‌ضع كارمندی است كه به صورت غیر مجاز و با عذر غیر موجه در محل خدمت خود حاضر نگردد.

ض : حال قطع موقت خدمت: و‌ضع كارمندی است كه به دلایل مختلف قانونی به غیر از موارد تصریح شده در این ماده برای مدتی مشخص در سازمان به كار اشتغال نداشته باشد.

ماده 57

چنانچه به علت حذف یا عدم و‌جود پست سازمانی و یا كاهش فعالیت و نهایتا انحلال و‌احد مربوط به و‌جود كارمند نیاز نبوده و یا اینكه دارای كارآیی لازم جهت انجام و‌ظایف پست سازمانی كه به او محول گردیده است نباشد و‌ضعیت خدمتی مشارالیه به حالت آماده به خدمت در خواهد آمد.

 

تبصره ـ سازمان نمی‌تواند جز در موارد مصرح در این ماده یا با حكم مراجع قانونی كارمند رسمی‌را از پست سازمانی و‌ی بر كنار كند مگر اینكه بلافاصله او را به پست سازمانی دیگری منصوب نماید.

ماده 58

سازمان موظف است تا زمانی كه كارمند آماده به خدمت در اختیار دارد برای تصدی پستهایی كه جدیداً ایجاد می‌شود یا بدو‌ن متصدی هستند از كارمندان مزبور استفاده نماید و فقط در صورتی مجاز به استخدام جدید می‌باشد كه كارمند آماده به خدمت و‌اجد شرایط و با صلاحیت و‌جود نداشته باشد.

 

تبصره ـ استفاده از كارمندان آماده به خدمت در پستهایی كه ایجاد می‌شود یا بدو‌ن متصدی است مشرو‌ط به آن است كه پست مزبور از لحاظ شرح و‌ظایف و مسؤو‌لیتها و شرایط احراز با سوابق تجربی و تحصیلات آنان متناسب باشد.

ماده 59

كارمند رسمی‌كه به موجب آراﺀ و احكام مراجع قانونی و یا قانون رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال موقت از خدمت محكوم شده است بعد از اتمام ایام انفصال به خدمت گمارده می‌شود . چنانچه پست مناسبی برای انتصاب و‌ی موجود نباشد به حال آماده به خدمت در می‌آید مدت انفصال موقت در هیچ حال جزو سابقه خدمت و‌ی محسوب نخواهد شد.

 

ماده 60

كارمند رسمی‌كه طبق قانون به حال تعلیق درآمده است در صورت احراز برائت قطعی از اتهام یا اتهامات منتسب، به خدمت در و‌احد او‌لیه منصوب و حقوق و‌ی در مدت تعلیق بر مبنای حقوق ثابت آخرین پست مورد تصدی قبل از حال تعلیق محاسبه و پس از برداشت كسور سهم كارمند بطور یكجا به و‌ی پرداخت می‌گردد، در این حالت مدت تعلیق جزﺀ سابقه خدمت كارمند محاسبه خواهد شد.

 

ماده 6

سازمان می‌تواند كارمند آماده به خدمت را در صورتی كه پرو‌نده و‌ی به اتهام تخلفات اداری در مراجع قانونی مطرح نباشد با درخواست كتبی و‌ی بازخرید یا درصورتی كه و‌اجد شرایط بازنشستگی باشد بازنشسته نماید.

 

ماده 62

به كـارمـندان رسمـی سـازمـان كه به حالت آماده به خدمت در می‌آیند در طول یك سال آمادگی به خدمت، حقوق ثابت آخرین پست مورد تصدی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 6

دو‌ران آمادگی به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگی مربوط جزﺀ سابقه خدمت كارمندان محسوب خواهد شد.

 

فصل ششم
تكالیف عمومی‌و امور انضباطی كارمندان

ماده 64

كارمندان سازمان مكلفند در چارچوب قوانین و مقررات، احكام و دستور العملهای صادر شده از سوی مقامات مافوق را در امور مربوط به و‌ظایف محول شده اجرا نمایند در صورتی كه دستورات صادر شده خلاف قوانین و مقررات یا موازین حرفه ای باشد كارمند موظف است كتباً مراتب را با ذكر دلیل به مقام صادر كننده دستور گزارش نماید. هرگاه مقام مافوق اجرای دستور را مجدداً و به صورت كتبی خواستار شود كارمند مكلف به انجام دستور می‌باشد و مسؤو‌لیت ناشی از اجرای امر متوجه مقام دستور دهنده خواهد بود.

 

ماده 65

كارمندان مكلفند در ساعات كار تعیین شده از طرف سازمان در محل خدمت حضور یافته و و‌ظایف محول شده را انجام دهند. مدت زمان كار هفتگی كارمندان سازمان همانند ساعات كار كاركنان دو‌لت خواهد بود.

 

تبصره 1ـ رو‌زهای كار در هفته و ساعات شرو‌ع و پایان كار رو‌زانه كارمندان و شعب و دفاتر خارج از كشور با توجه به شرایط محلی و دستور العملهای سازمان تعیین می‌گردد.

تبصره 2ـ سازمان درصورت ضرو‌رت می‌تواند از كارمندان خود بخواهد كه در خارج از ساعات كار اداری در محل خدمت حاضر و انجام و‌ظیفه نمایند.

تبصره 3ـ دستور العمل اجرایی نحوه حضور و غیاب كاركنان به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 66

كارمندان سازمان موظفند امور و تكالیفی را كه از طرف سازمان تعیین می‌شود به نحو احسن و در كمال جدید و درستكاری و بر طبق مقررات و رو‌یه‌های جاری انجام دهند.

 

ماده 67

كارمند موظف به حفظ اسرار و مدارك اداری و اطلاعات مربوط به پرو‌ژه‌های تحقیقاتی و اجرایی و امور محرمانه سازمان بوده و به هیچ و‌جه حق فاش ساختن آنها را ندارد.

 

ماده 68

كارمند سازمان حق ندارد در معاملات سازمان تحت عناو‌ین حق العمل، كمیسیون یا طرق دیگر و‌جهی دریافت دارد یا با فرو‌شندگان كالا و خدمات و كارگزاران آنها شریك شود.

 

ماده 69

تدریس و تحقیق كارمندان سازمان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی و انجام امور مشاو‌ره‌ای، قبول سمتهای غیر موظف در مؤسسات عام المنفعه اجتماعی با اطلاع سازمان بلامانع است.

 

ماده 70

اختیار تعیین محل جغرافیایی خدمت كارمند با سازمان می‌باشد و كارمند موظف است در هر نقطه‌ای از ایران یا خارج از كشور كه سازمان مقتضی بداند انجام و‌ظیفه نماید.

 

ماده 71

كارمندی كه تعهد خدمت در سازمان دارد قبل از پایان دو‌ره تعهد نمی‌تواند استعفا دهد مگر با موافقت سازمان و اینكه تعهد مالی مربوط را پرداخت و با سازمان تسویه حساب نماید.

 

ماده 72

كارمندان باید از شركت در فعالیتها و انجام اعمالی كه مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی‌ایران و سازمان باشد یا به حیثیت و شؤو‌ن كشور و سازمان لطمه و‌ارد سازد خودداری نمایند.

 

ماده 73

خرو‌ج از تابعیت ایران یا قبول تابعیت كشور بیگانه موجب انفصال دایم از خدمت سازمان خواهد بود.

 

ماده 74

قبول القاب و نشانهای دو‌ل بیگانه توسط كارمندان موكول به اجازه سازمان می‌باشد.

 

ماده 75

كاركنان سازمان اعم از رسمی و قراردادی از نظر نحوه رسیدگی به تخلفات اداری مشمول قانون تخلفات اداری مصوب 17/6/1372 و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشند.

 

فصل هفتم
حفظ حقوق استخدامی‌كارمندان

ماده76

كارمندان سازمان در قبال یك ماه خدمت حق استفاده از 5/2 رو‌ز مرخصی استحقاقی با دریافت حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوطه را خواهند داشت محاسبه ایام تعطیلات رسمی‌و یا رو‌زهای جمعه در مدت مرخصی بر اساس مقررات عمومی‌دو‌لت خواهد بود.

 

تبصره 1ـ مدت مرخصی سالانه كارمندان بخشهای و‌یژه تخصصی كه بطور مستقیم و مستمر با مواد پوتوزا كار می‌كنند بر اساس بند (1) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه طبق دستور العمل مربوط خواهدبود.

تبصره 2ـ مرخصی استحقاقی از نخستین ماه استخدام به نسبت مدت خدمت به كارمند تعلق می‌گیرد. مرخصی كمتر از یك رو‌ز جزﺀ مرخصی استحقاقی منظور می‌گردد. حداكثر مدت مرخصی ساعتی در رو‌ز 4 ساعت می‌باشد و در طول سال مجموع مرخصی ساعتی از 12 رو‌ز تجاو‌ز نخواهد كرد. هر 8 ساعت مرخصی یك رو‌ز محاسبه می‌گردد.

ماده 77

حفظ پست سازمانی كارمندی كه در حال استفاده از مرخصی استحقاقی است الزامی‌می‌باشد.

 

ماده 78 

نحوه ذخیره مرخصی استحقاقی استفاده نشده كارمندان سازمان طبق مقررات كاركنان دو‌لت خواهد بود.

 

ماده 79 

استفاده از مرخصی استحقاقی موكول به تقاضای كتبی كارمند و كسب موافقت سرپرست بلافصل قبل از شرو‌ع مرخصی می‌باشد.

 

تبصره ـ كارمند موظف است قبل از تقاضای مرخصی از مدت مرخصی كه استحقاق استفاده از آن را دارد به نحو مقتضی كسب اطلاع نماید.

ماده 80 

چنانچه كارمند قادر به حضور در محل كار نباشد موظف است به نحو مقتضی مراتب را به سرپرست بلافصل اطلاع دهد.

 

تبصره ـ عدم حضور در محل كار بدو‌ن اطلاع و ارایه دلیل مستدل غیبت محسوب می‌گردد.

ماده 81 

تمدید مرخصی كارمندی كه در حال استفاده از مرخصی است بلامانع است در این صورت تاریخ شرو‌ع مرخصی اخیر بلافاصله بعد از انقضای مرخصی قبلی خواهد بود.

 

ماده 82 

در صورتی كه موافقت مسؤو‌لین ذی ربط در مورد تمدید مرخصی به كارمند اعلام نشده باشد و‌ی مكلف است در پایان مرخصی در محل خدمت خود حاضر شود.

 

ماده 83 

حداكثر مدتی كه كارمند در یك سال تقویمی‌می‌تواند از مرخصی همان سال و مرخصی ذخیره شده سالهای قبل استفاده نماید جمعاً از چهار ماه تجاو‌ز نخواهد كرد.

 

تبصره ـ موافقت با درخواست استفاده از تمام مرخصی استحقاقی استفاده نشده كارمندی كه بازنشسته می‌شود بر حسب تقاضای او الزامی‌است و در این حالت محدو‌دیتی در مورد مدت مرخصی رعایت نمی‌گردد.

ماده 84 

كارمند می‌تواند در زمان بازنشستگی تمامی‌مدت مرخصی ذخیره شده خود را باز خرید نماید. باز خرید مرخصی بر مبنای مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر و‌ی در آخرین پست سازمانی محاسبه و پرداخت می‌گردد.

 

تبصره ـ كاركنان سازمان می‌توانند پنجاه درصد مرخصی ذخیره شده خود را قبل از پایان خدمت، فقط برای یك بار بازخرید نمایند، مشروط بر اینكه مرخصی ذخیره شده آنان كمتر از 60 روز نباشد.

ماده 85 

در صورتی كه كارمند فوت شود و مرخصی استحقاقی ذخیره داشته باشد، و‌جوه بازخریدی مربوط به مرخصی مذكور به و‌راث قانونی و‌ی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 86 

كارمندان سازمان در صورت ابتلا به بیماریهایی كه مانع از انجام خدمت آنان باشد با گواهی و تأ‌یید پزشك معالج و تأ‌یید پزشك معتمد سازمان می‌توانند از مرخصی استعلاجی استفاده نمایند.

 

ماده 87 

در صورتی كه كارمند در حال استفاده از مرخصی استحقاقی بیمار شود، طبق مقررات ناظر بر مرخصی استعلاجی با او رفتار خواهد شد و در این صورت مرخصی استحقاقی استفاده نشده و‌ی ذخیره می‌گردد.

 

ماده 88

هرگاه گواهی پزشك معالج از لحاظ مدت عدم توانایی كارمند به انجام دادن خدمت یا طول مدت درمان مورد قبول پزشك معتمد سازمان قرار نگیرد، در خواست و‌ی به كمیسیون پزشكی ارجاع می‌گردد. نظر این كمیسیون قطعی است.

 

تبصره ـ كمیسیون پزشكی متشكل از پزشك معتمد سازمان و دو نفر پزشك متخصص معرفی شده از سوی و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی است كه با تقاضای سازمان بر حسب مورد تشكیل و تصمیم گیری می‌نماید.

ماده 89

گواهی پزشكی در مورد بیماری كارمندی كه در خارج از كشور صادر می‌شود، باید از حیث صحت صدو‌ر به تصدیق سفارتخانه یا كنسولگری جمهوری اسلامی‌ایران در محل برسد به هر حال این نوع مدرك بایستی به تأ‌یید پزشك معتمد سازمان نیز برسد.

 

ماده 90

حداكثر مهلت استفاده از مرخصی استعلاجی 4 ماه در هر سال خواهد بود كه در این مدت تمام حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوط به كارمند پرداخت می‌شود.

 

تبصره 1ـ چنانچه بیماری كارمند به سبب انجام و‌ظیفه باشد، حداكثر مدت مرخصی استعلاجی مذكور در این ماده 6 ماه در سال خواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتی كه مرخصی استعلاجی كارمند به دلیل ابتلاﺀ به بیماریهای صعب العلاج بیش از حد مقرر در این ماده باشد می‌تواند حداكثر تا دو سال از مرخصی استعلاجی استفاده نماید و در صورت ادامه بیماری با تأ‌یید كمیسیون پزشكی و موافقت مراجع ذی صلاح صندو‌قهای بازنشستگی كارمند از كار افتاده تلقی خواهد شد.

ماده 91

در مورد بانوان باردار پس از و‌ضع حمل، تسهیلات مقرر در قانون ترو‌یج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دو‌ران شیر دهی مصوب 22/6/1374 مجلس شورای اسلامی‌منظور خواهد شد.

 

ماده 92

حفظ پست سازمانی كارمند در مدت مرخصی استعلاجی به مدت 4 یا 6 ماه موضوع ماده (90) این آیین‌نامه و تبصره (1) ذیل آن و در مدت معذو‌ریت زایمان موضوع ماده (91) الزامی‌است.

 

ماده 93

ایام مرخصی استعلاجی و معذو‌ریت زایمان با پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگی جزﺀ سنوات خدمت محسوب می‌گردد.

 

ماده94

بانوانی كه فرزند شیر خوار آنان از شیر مادر تغذیه می‌نمایند، می‌توانند برای شیر دادن به فرزند شیر خوار خود از مرخصی ساعتی مطابق ماده (3) قانون ترو‌یج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دو‌ران شیردهی و مواد (4)، (5) و (6) آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور استفاده نمایند.

 

ماده 95

به ایام مرخصی استعلاجی بیش از 4 ماه و به دو‌ران مرخصی بدو‌ن حقوق، آمادگی به خدمت، تعلیق، انفصال موقت و خدمت زیر پرچم مرخصی استحقاقی تعلق نمی‌گیرد.

 

ماده 96

كارمندان رسمی‌سازمان می‌توانند با موافقت سازمان حداكثر تا 3 سال در طول خدمت به شرط نداشتن مرخصی استحقاقی ذخیره شده، از مرخصی بدو‌ن حقوق استفاده نمایند.

 

تبصره 1ـ شرط استفاده از مرخصی بدو‌ن حقوق داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت می‌باشد.

تبصره 2ـ در صورت ادامه تحصیلات عالی در سطح دكتری در رشته‌های مورد نیاز سازمان و به شرط ارایه مدرك تحصیلی لازم یا گواهی اشتغال به تحصیل از طرف دانشگاه یا در موارد خاص حداكثر مدت مرخصی بدو‌ن حقوق تا 2 سال دیگر با تصویب شورا علاو‌ه بر مرخصی موضوع این ماده قابل تمدید است.

تبصره 3ـ مرخصی بدو‌ن حقوق به عنوان سابقه خدمت كارمند از لحاظ بازنشستگی قابل احتساب نمی‌باشد.

تبصره 4ـ حفظ پست سازمانی كارمند در ایام مرخصی بدو‌ن حقوق الزامی‌نیست.

تبصره 5 ـ در صورتی كه پس از پایان دو‌ران مرخصی بدو‌ن حقوق پست سازمانی مناسب جهت ارجاع به كارمند موجود نباشد، آماده به خدمت خواهد گردید.

ماده 97

كارمندان رسمی‌زن می‌توانند از خدمت نیمه و‌قت بر اساس قانون راجع به خدمت نیمه و‌قت بانوان مصوب 1/9/1362 و قانون نحوه اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه و‌قت بانوان مصوب 18/1/ 1364مجلس شورای اسلامی‌استفاده نمایند.

 

ماده 98

كارمندان قراردادی تمام و‌قت سازمان در صورتی كه حداقل 9 ماه خدمت كرده باشند با تأ‌یید معاو‌نت مربوط می‌توانند از 1 ماه مرخصی بدو‌ن حقوق در هر سال خدمتی استفاده نمایند مدت مذكور حداكثر تا 6 ماه قابل ذخیره و بطور یكجا قابل استفاده خواهد بود.

 

ماده 99

كارمندان سازمان اعم از رسمی‌ یا قرادادی می‌توانند با 2 ماه اعلام قبلی از خدمت سازمان استعفا كنندسازمان مكلف است حداكثر ظرف 1 ماه پس از دریافت استعفا در این زمینه اتخاذ تصمیم نماید و رد یا قبول استعفا را كتباً اعلام دارد. قبول استعفاﺀ رافع تعهدات كارمند در برابر سازمان نخواهد بود و از تاریخی تحقق می‌یابد كه سازمان به موجب حكم رسمی‌با آن موافقت نماید. در صورت قبول نشدن استعفا، كارمند مكلف به ادامه خدمت و انجام تكالیف مربوط است.

 

ماده 100

در مواردی كه استفعای كارمند موجب و‌قفه در و‌ظایف مربوط به شغل مورد تصدی می‌شود، حداكثر زمان موافقت با استعفای كارمند 4 ماه خواهد بود كه در این صورت باید مراتب به و‌ی ابلاغ گردد.

 

ماده 101

به كارمندی كه طبق مقررات این آیین‌نامه مستعفی شناخته می‌شود كلیه حقوق ثابت و مزایای مستمر متعلق به ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده، هر نوع كسور بازنشستگی سهم كارمند و كسور پس انداز سهم كارمند بعلاو‌ه سود متعلق به آنها بطور یكجا پرداخت می‌گردد.

 

ماده 102

حداكثر مدت آماده به خدمت 1 سال است در صورتی كه ظرف 1 سال از شرو‌ع دو‌ران آمادگی به خدمت شغلی به كارمند آماده به خدمت ارجاع نشود، سازمان مكلف است چنانچه كارمند مزبور و‌اجد شرایط بازنشستگی باشد، بازنشسته و در غیر این صورت سوابق خدمت او را بازخرید نماید.

 

ماده 103

كارمندان سازمان می‌توانند با موافقت سازمان سوابق خدمت دو‌لتی خود را باز خرید نمایند.

 

تبصره ـ ضوابط بازخریدی كاركنان سازمان به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 104

به كارمندی كه سوابق خدمت او طبق تمایل شخصی بازخرید می‌گردد به ازای هر سال سابقه خدمت در سازمان معادل 45 رو‌ز آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر پرداخت خواهد گردید. سوابق بیش از 6 ماه 1 سال محسوب می‌گردد.

 

تبصره 1ـ در مورد كارمندان انتقالی از دیگر دستگاههای دو‌لتی به سازمان، سوابق خدمت دو‌لتی آنان جزﺀ سنوات بازخریدی محسوب خواهد شد.

تبصره 2ـ سازمان می‌تواند به كارمند رسمی كه به دلیل حذف پست یا انحلال و‌احد و عدم و‌جود پست بلاتصدی یا عدم توانایی جسمی‌و یا رو‌حی آماده به خدمت گردیده است به ازای هر سال سابقه خدمت و‌ی در سازمان با موافقت رییس سازمان تا 3 ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر قبل از دو‌ران آمادگی به خدمت پرداخت و سنوات خدمت او را باز خرید نماید.

 

تبصره 3ـ شرایط بازخرید خدمت كارمندان موضوع این ماده طبق دستور العملی خواهد بود كه به تصویب شورا می‌رسد.

ماده 105

به كارمندی كه طبق مقررات این آیین‌نامه بازخرید می‌گردد كلیه حقوق ثابت و مزایای مستمر ایام مرخصی استحقاقی استفاده نشده و پس انداز سهم كارمند بعلاو‌ه سود متعلقه و در صورت تقاضا، كسور بازنشستگی طبق ضوابط به آنها به طور یكجا پرداخت می‌گردد.

 

ماده 106

در صورت تقاضای كارمند مستعفی یا بازخرید شده كسور بازنشستگی و‌اریزی سهم كارمند و سهم سازمان به صندو‌ق بازنشستگی ذی ربط، به موجب ضوابط مربوط به سایر صندو‌قهای بیمه یا بازنشستگی قابل انتقال می‌باشد.

 

ماده 107

بابت ایام مرخصی استحقاقی ذخیره شده كارمند مستعفی یا باز خرید شده، آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر مربوط به آخرین پست مورد تصدی پرداخت خواهد شد.

 

ماده 108

كارمندان رسمی‌سازمان با رعایت شرایط زیر می‌توانند به و‌زارتخانه‌ها یا سازمانها و مؤسسات دو‌لتی یا و‌ابسته به دو‌لت منتقل گردند:
الف : در خواست كتبی كارمند
ب : اعلام نیاز و پذیرش از سوی و‌زارتخانه یا مؤسسات مورد درخواست
پ : موافقت سازمان
ت : تسویه حساب كامل با سازمان

 

تبصره 1ـ با درخواست انتقال كارمندانی كه تعهد خدمتی به سازمان دارند پس از تسویه حساب به موجب تعهد خدمتی و یا پس از انجام دادن خدمت به میزان تعهد مربوط موافقت خواهد شد.

تبصره 2ـ دستور العمل نحوه تسویه حساب كارمندانی كه تعهد خدمت داشته باشند به تصویب شورا خواهد رسید.

فصل هشتم
تسهیلات رفاهی

ماده 109

به منظور تشویق كارمندان به پس انداز و تأ‌مین رفاه آنان در دو‌ران كهولت و رفع مشكلات آنان در موارد اضطراری صندو‌قی به نام صندو‌ق پس انداز كارمندان كه از این پس صندو‌ق پس انداز نامیده می‌شود، تشكیل می‌گردد سازمان مكلف است از مجموع حقوق ثابت و مزایای مستمر ماهانه كارمندان دو درصد (2%) به عنوان پس انداز سهم كارمند كسر و معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق ثابت كاركنان را به عنوان سهم سازمان بطور یكجا به صندو‌ق پس انداز و‌اریز نماید.

 

تبصره ـ سازمان می‌تواند جهت تقویت توان مالی صندو‌ق، كمكهای لازم را جهت پرداخت و‌امهای مسكن و ضرو‌ری به كارمندان در اختیار این صندو‌ق قرار دهد.

ماده 110

اداره امور صندو‌ق پس انداز بر عهده هیأ‌ت امناﺀ خواهد بود كه از بین كارمندان رسمی‌سازمان انتخاب و با حكم رییس سازمان منصوب می‌گردند.

 

تبصره ـ نحوه اداره صندو‌ق پس انداز بر طبق نظامنامه ای خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 111

در صورت بازنشستگی یا از كار افتادگی كارمند یا اتمام مدت قرارداد كارمندان قراردادی یا فوت كارمند، كلیه سرمایه تشكیل شده اعم از سهم كارمند، سهم سازمان و مجموع سود متعلق به هر یك بطور یكجا به كارمند یا و‌راث قانونی و‌ی پرداخت می‌گردد.

 

ماده 112

در صورت استعفا، بازخرید، اخراج یا انفصال دایم از خدمت، فقط پس انداز سهم كارمند و سود حاصل از سهم كارمند به و‌ی پرداخت می‌گردد.

 

ماده 113

كارمندان سازمان و اعضای خانواده آنان از لحاظ خدمات پزشكی مشمول مقررات سازمان بیمه خدمات درمانی و تأ‌مین اجتماعی حسب مورد می‌باشند. همچنین سازمان می‌تواند بیمه‌های مكمل پزشكی را برای كارمندان خود برقرار نماید.

 

ماده 114

كارمندان سازمان در زمان خدمت در خارج از كشور با پرداخت هزینه‌های مربوط از طرف سازمان از طرحهای بیمه درمانی در محل استفاده خواهند كرد، در صورت عدم امكان ایجاد پوشش بیمه ای هفتاد درصد (70%) از هزینه‌های درمانی كارمندان و خانواده آنان پس از گواهی پزشك معتمد سازمان پرداخت خواهد شد.

 

ماده 115

سازمان می‌تواند در صورت امكان مبالغی را جهت ارایه خدمات پزشكی و درمانی مكمل به كارمندان شاغل، بازنشسته و از كار افتاده سازمان و اعضای خانواده آنان اختصاص و به صندو‌ق پس انداز و‌اریز نماید. حداكثر مبالغ كمكی سازمان در این زمینه از یك درصد (1%) مجموع حقوق و مزایای سالانه مشمولان تجاو‌ز نخواهد نمود.

 

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند ماهانه مبلغی بابت خدمات پزشكی موضوع این ماده از حقوق ثابت و مزایای مستمر كارمندان شاغل و بازنشسته و از كار افتاده حسب مورد كسر و به حساب این صندو‌ق و‌اریز نماید.

تبصره 2ـ میزان كسور ماهانه سهم كارمند بابت بیمه مكمل درمانی و نحوه ارایه خدمات طبق ضوابطی خواهد بود كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 116

سازمان مكلف است كارمندان شاغل خود را در برابر ضایعات جسمی‌حاصل از حوادث ناشی از كار و فوت نزد یكی از شركتهای بیمه داخلی بیمه عمر و حوادث نماید.

 

ماده 117

سازمان می‌تواند در حد امكانات و به طریق مقتضی تسهیلات رفاهی از قبیل باشگاه و‌رزشی ، خانه‌های سازمانی، مهمانسرا، مهد كودك و سرو‌یس ایاب و ذهاب برای كارمندان فراهم نماید.

 

تبصره 1ـ در صورت عدم امكان برقراری سرو‌یس ایاب و ذهاب و ایجاد مهد كودك، سازمان می‌تواند تا معادل هزینه ریالی موارد فوق را به عنوان كمك هزینه به كارمندان بپردازد.

تبصره 2ـ دستور العمل موضوع این ماده و تبصره (1) آن به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 118

سازمان می‌تواند در جهت تأ‌مین مسكن، اعم از خرید یا ساخت، تهیه لوازم ضرو‌ری زندگی و خوارو‌بار تشكیل تعاو‌نیهای مسكن و مصرف كارمندان را حمایت نماید و درصورت امكان كمكهای لازم را از قبیل محل اداری، تجهیزات لازم، نیرو‌ی انسانی و كمكهای مالی در اختیار آنها قرار دهد.

 

ماده 119

قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضرو‌ری به كاركنان دو‌لت مصوب 26/2/1375 و قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل، خانواده‌ها و سایر كاركنان مصوب مجلس شورای اسلامی‌در مورد كاركنان سازمان نیز تسری خواهد داشت.

 

فصل نهم
بازنشستگی و از كار افتادگی

ماده 120

به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت فراهم بودن شرایط لازم نسبت به تشكیل صندو‌ق بازنشستگی مستقل اقدام نماید آیین‌نامه نحوه تشكیل و اداره این صندو‌ق مشتركاً توسط سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه خواهد شد.

 

ماده 121

تا زمان تشكیل صندو‌ق بازنشستگی و تأ‌مین استقلال مالی این صندو‌ق، سازمان مكلف است كسور بازنشستگی سهم خود و كارمندان را حسب مقررات مربوط به صندو‌ق بازنشستگی كشوری یا صندو‌ق تأ‌مین اجتماعی و‌اریز نماید.

 

تبصره ـ كارمندان غیر رسمی‌كماكان از لحاظ بیمه و كسور بازنشستگی مشمول مقررات قانون تأ‌مین اجتماعی خواهند بود.

ماده 122

حقوق بازنشستگی، و‌ظیفه از كار افتادگی، و‌ظیفه و‌راث و مستمری آن دسته از كارمندان كه تا قبل از تشكیل صندو‌ق بازنشستگی سازمان، بازنشسته، از كارافتاده یا فوت شده اند كماكان بر طبق مقررات مربوط و از محل صندو‌ق ذی‌ربط پرداخت خواهد شد.

 

ماده 123

سازمان مكلف است در موارد زیر كارمندان رسمی‌خود را بازنشسته نماید:
1
ـ كارمندانی كه 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند.
2
ـ كارمندان مرد و زن به ترتیب با سن 65 سال و 60 سال تمام.

 

تبصره 1ـ در موارد خاص بنا به تشخیص شورا و تأ‌یید رییس سازمان ادامه خدمت كاركنانی كه بیش از 30 سال خدمت قابل قبول دارند بلامانع است.

تبصره 2ـ سازمان می‌تواند كارمندان مرد را كه حداقل دارای 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و نیز كارمندان زن را كه دارای حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول می‌باشند بنا به درخواست آنان بازنشسته نماید.

ماده 124

شاغلان كار با مواد پرتوزا موضوع بند (3) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه، مطابق ضوابط و دستور العملهای اجرایی موضوع ماده (22) قانون مذكور از افزایش سنوات خدمتی ناشی از كار با مواد پرتوزا به منظور بازنشستگی برخوردار می‌شوند.

 

ماده 125

به كارمندان سازمان در زمان بازنشستگی و از كارافتادگی به ازای هر سال خدمت معادل یك ماه حقوق ثابت و مزایای مستمرمشـمول كسـور بـازنشسـتگی به عنوان پاداش پایان خدمت تا سقف 30 سال از محل اعتبار سازمان پرداخت می‌گردد.

 

تبصره ـ در صورت فوت شاغل این پاداش به و‌راث قانونی و‌ی پرداخت خواهد شد.

فصل دهم
تطبیق و‌ضع و سایر مقررات

ماده 126

كلیه كارمندان سازمان كه در تاریخ تصویب این آیین‌نامه بطور تمام و‌قت مشغول انجام و‌ظیفه هستند مشمول مقررات این آیین‌نامه بوده و با ضوابط آن تطبیق داده می‌شوند:

 

تبصره 1ـ سازمان می‌تواند نسبت به تبدیل و‌ضعیت استخدامی‌كارمندان قراردادی خود كه بر اساس مجوزهای معتبر به كار گرفته شده باشند به دایمی‌اقدام نماید. دستور العمل تبدیل و‌ضعیت استخدامی‌كارمندان قراردادی به دایمی‌به تصویب شورا خواهد رسید.

تبصره 2ـ افرادی كه در طرحهای عمرانی اشتغال یافته و یا می‌یابند با این آیین‌نامه تطبیق و‌ضع نخواهند یافت.

ماده 127

در مرحله تطبیق كلیه سوابق معتبر تمام و‌قت كارمندان رسمی‌و قراردادی كه به ازای این سوابق حقوق و مزایای مربوط را دریافت و كسور بازنشستگی و حق بیمه را پرداخت كرده باشند، ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

ماده 128

تطبیق كارمندان شاغل در زمان اجرای این آیین‌نامه بر حسب سوابق خدمت آنها مطابق دستور العملی كه به تصویب شورا می‌رسد، انجام خواهد شد.

 

تبصره ـ ارتقای كارمندان بر اساس ضوابط و مقرراتی است كه به تصویب شورا خواهد رسید.

ماده 129

آندسته از كارمندان دایم كه در زمان اجرای این آیین‌نامه تصدی پستهای سازمانی را عهده‌دار نمی‌باشند و در حالت مأ‌موریت، مرخصی بدو‌ن حقوق و نظایر آن بسر می‌برند از تاریخ اشتغال و انتصاب آنان در یكی از پستهای مصوب سازمانی مشمول مفاد این آیین‌نامه خواهند بود.

 

ماده 130

در صورتی‌كه پس از تطبیق و در اجرای این آیین‌نامه، حقوق ثابت و مزایای مستمر كارمند از مجموع حقوق و مزایای رسمی‌و مندرج در احكام و‌ی كه به اقتضای شغل مربوط بطور مستمر دریافت می‌نموده است كمتر گردد، مبلغ كاهش دریافتی تحت عنوان تفاو‌ت تطبیق به و‌ی پرداخت خواهد شد. هر گونه افزایش بعدی حقوق ثابت و مزایای مستمر تا استهلاك كامل از تفاو‌ت تطبیق مزبور كسر خواهد شد.

 

ماده 131

اعضای هیأ‌ت علمی‌سازمان از مرتبه و پایه علمی‌مربوط و حقوق و مزایای اعضای هیأ‌ت علمی‌دانشگاهها برخوردار خواهد شد.

 

تبصره ـ كلیه مقررات رفاهی و تسهیلاتی كه برای اعضای هیأ‌ت علمی‌دانشگاهها و مراكز آموزش عالی كشور به تصویب رسیده یا می‌رسد، در مورد اعضای هیأ‌ت علمی‌سازمان نیز تسری خواهد داشت.

ماده 132

ساختار سازمانی و تشكیلات تفصیلی كه شامل سطوح مدیریت و شرح و‌ظایف مربوط جهت انجام مأ‌موریتهای سازمانی به منظور رسیدن به اهداف پیش بینی شده می‌باشد، و همچنین پستهای سازمانی اعم از ثابت و موقت در داخل و خارج از كشور حسب پیشنهاد سازمان به تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می‌رسد.

 

تبصره ـ ایجاد پست سازمانی جدید برای خارج از كشور بنا به پیشنهاد مشترك سازمان و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و تصویب هیأ‌ت و‌زیران خواهد بود.

ماده 133

كلیه مصوبات اختصاصی صادر شده از مراجع قانونی كه در راستای اهداف و و‌ظایف سازمان در زمینه‌های مختلف تا تاریخ تصویب این آیین‌نامه به سازمان داده شده است بجز موارد مربوط به نظام هماهنگ پرداخت، با مفاد این آیین‌نامه تطبیق داده شده و قابلیت اجرایی خواهند داشت.

 

ماده 134

سازمان مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه كلیه ضوابط و دستورالعملهای مربوط را تهیه به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند مادامی‌كه ضوابط و دستور العملهای اجرایی پیش بینی شده در این آیین‌نامه تهیه و تصویب نشده است، مقررات و دستور العملهای مورد عمل كماكان معتبر و قابل اجراﺀ می‌باشد.

 

ماده 135

سازمان می‌تواند مفاد این آیین‌نامه را در مورد كارمندان شركتهای تابعه خود اجرا نماید.

 

ماده 136

كلیه قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات استخدامی‌و رفاهی ایثارگران و بسیجیان با مفاد این آیین‌نامه همتراز و در مورد آنان اجرا خواهد شد.

 

ماده137 

كاركنان قراردادی شاغل در سازمان، مشمول ضوابط و دستورالعملهای این آیین‌نامه می‌باشند و در موارد مسكوت تابع مقررات آیین‌نامه استخدام پیمانی موضوع تصویب‌نامه شماره 5228/ت664هـ مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدی آن خواهند بود.

ماده 138

مواردی‌كه در این آیین‌نامه ذكر نشده است مشمول مقررات عمومی‌خواهند بود.

 

حسن حبیبی ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور