آيين‌نامه استخدامي ‌سازمان انرژي اتمي ‌ايران مصوب 1379

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 5/11/1379 بنا به پيشنهاد شماره 34854/30 مورخ 5/11/1379 سازمان انرژي اتمي‌ايران و به استناد ماده (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران ‌ـ‌ مصوب 1379 ‌ـ‌ آيين‌نامه استخداميسازمان انرژي اتمي‌ايران را به شرح زير تصويب نمود:

آيين‌نامه استخدامي سازمان انرژي اتمي‌ ايران مصوب 1379,11,05با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

فصل او‌لكليات و تعاريف

ماده 1‌

تعاريف:

الفـ‌ سازمان: عبارت است از سازمان انرژي اتمي‌ايران كه به موجب قانون سازمان انرژي اتمي‌ايران مصوب 1353 تأ‌سيس گرديده است.

بـ‌ شركتهاي تابعه: عبارت است از شركتهايي كه به موجب بند (الف) ماده (4) قانون سازمان انرژي اتمي‌ايران تأ‌سيس گرديده يا مي‌شود و بيش از 50 درصد سهام آنها متعلق به سازمان است.

پـ‌ آيين‌نامه: منظور آيين‌نامه استخداميسازمان انرژي اتمي‌ايران مي‌باشد.

تـ‌ استخدام : عبارت است از پذيرفتن شخص جهت اشتغال به خدمت در سازمان.

ثـ‌ استخدام دايم (رسمي): عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي جهت انجام خدمت مستمر و تمام و‌قت كه به موجب حكم رسمي‌در يكي از پستهاي سازماني سازمان منصوب مي‌گردد.

 

ج ـ‌ استخدام (قراردادي): عبارت است از پذيرفتن شخص حقيقي جهت انجام كار مشخص تمـام وقت در يكي از پستهاي سازماني براي مدت معين و طبق شرايط مندرج در قرارداد استخدامي‌مربوط.

چـ‌ حكم رسمي: دستور كتبي مقامات صلاحيتدار سازمان است كه در خصوص امور استخدامي‌و در حدو‌د مقررات مربوط صادر مي‌شود.

حـ‌ شغل: عبارت است از مجموعه و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي مرتبط و مشخصي كه از طرف سازمان به عنوان كار و‌احد شناخته شده است.

خـ‌ اعضاي هيأ‌ت علمي: افرادي كه در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط به هيأ‌ت علمي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي و پژو‌هشي و مقررات اين آيين‌نامه در پست سازماني بكار گرفته شده يا مي‌شوند.

 

دـ‌ كاركنان (مستخدمان): كاركنان سازمان شامل اعضاي هيئت علمي كاركنان رسمي(دايمي) و كارمندان قراردادي مي‌باشند.

 

ذـ‌ كاركنان خارجي: افرادي هستند كه به طور موقت در استخدام سازمان در آمده و تابعيت غير ايراني داشته باشند.

رـ‌ نمودار سازماني: عبارت است از نمودار تشكيلات اصلي سازمان تا سطوح مديريت كه جهت تحقق اهداف و و‌ظايف قانوني طراحي و اجرا مي‌گردد.

زـ‌ تشكيلات تفصيلي: عبارت است از مجموعه پستهاي سازماني و شرح و‌ظايف مربوط.

ژـ‌ پست سازماني: عبارت است از محلي در تشكيلات سازمان كه جهت انجام خدمات مستمر و تمام و‌قت و ارجاع آن به يك كاركنان سازمان در نظر گرفته شده است.

 

سـ‌ پست موقت: عبارت است از محلي كه جهت انجام خدمات غير مستمر و تمام و‌قت براي ارجاع به يك كارمند موقت براي مدت مشخص در نظر گرفته شده است.

شـ‌ شرايط احراز شغل: عبارت از مجموعه تواناييها، قابليتها، اطلاعات و مهارتهايي است كه داشتن آنها براي انجام و‌ظايف و قبول مسؤو‌ليتهاي شغل ضرو‌ري است.

صـ‌ ارزشيابي شاغل: عبارت است از مقايسه آن دسته از عوامل و خصوصيات و تواناييهاي فردي كه مورد نياز حرفه و يا تخصص كارمند باشد به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آنها با استفاده از معيارهاي مورد سنجش.

ضـ‌ ارزشيابي شغل: عبارت است از مقايسه مهارتها، مسؤو‌ليتها و شرايط محيط كار هر يك از مشاغل سازمان به منظور تعيين ارزش و اهميت نسبي آنها با استفاده از معيارها و ضوابط مورد سنجش .

طـ‌ تجربه: مهارتهايي است كه فرد در طول سنوات خدمت خود و در ارتباط با شغل مورد تصدي كسب نموده و نامبرده را قادر مي‌سازد و‌ظايف مربوط به شغل را به انجام رساند.

ظـ‌ شرح و‌ظيفه: عبارت است از شرح منظم و مدو‌ني كه و‌ظايف، مسؤو‌ليتها و اختيارات پستهاي سازمان را مشخص مي‌سازد.

عـ‌ تطبيق: عبارت است از و‌فق دادن و‌ضع كارمندان سازمان با ضوابط اين آيين‌نامه.

غـ‌ تسهـيلات بـهداشـتي و رفـاهـي : عبارت از تسهيلاتي است كه حسب شرايط و به منظور حفظ سلامتي، ايمني و رفاهي كارمندان از قبيل بهداشت، بيمه و درمان، تهيه و تحويل لباس كار، و‌سايل و تجهيزات ايمني، باشگاه، مهد كودك، غذاي گرم و …. فراهم مي‌شود.

 

فـ‌ افزايش سنواتي: عبارت است از اعمال افزايش سالانه كه بازاي هر سال خدمت قابل قبول كارمند و بر اساس امتيازات موضوع جداو‌ل شماره (4) و (5) اين آيين‌نامه تعلق مي‌گيرد.

قـ‌ رتبه: عبارت است از تقسيم بندي مراتب شغلي كارمندان طبق طبقه‌بندي فصل سوم اين آيين‌نامه.

كـ‌ ارتقا: عبارت است از احراز رتبه بالاتر طبق ضوابط فصل سوم اين آيين‌نامه.

گـ‌ انتقال: عبارت است از تغيير محل خدمت كارمندان به يكي از صورتهاي زير:
1
‌ـ‌ در سازمان از يك و‌احد به و‌احد ديگر يا از يك شهر به شهر ديگر.
2
‌ـ‌ به ساير دستگاههاي دو‌لتي طبق مقررات اين آيين‌نامه.

 

لـ‌ مأ‌موريت: عبارت است از محول شدن و‌ظيفه اي موقت به كارمند به غير از و‌ظيفه اصلي يا اعزام و‌ي براي مدت مشخص به خارج از محل خدمت پست سازماني مربوط يا اعزام كارمند براي طي دو‌ره آموزشي و كارآموزي در داخل و خارج كشور يا اعزام به ساير دستگاهها حسب مقررات اين آيين‌نامه.

ماده 2‌

شوراي امور اداري و استخدامي: به منظور نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه، ايجاد هماهنگي، ارايه پيشنهاد در مورد اصلاح يا تغيير مفاد آيين‌نامه، اصلاح تشكيلات سازماني، تعيين ضوابط انتصاب، آموزش، ارزشيابي و تعيين ضوابط گزينش متخصصان و ارتقاي كاركنان، شورايي تحت عنوان شوراي امور اداري و استخداميسازمان انرژي اتمي‌ايران كه در اين آيين‌نامه به اختصار شورا ناميده مي‌شود با تركيب ذيل تشكيل مي‌شود:
الف ‌ـ‌ معاو‌نان سازمان.
ب ‌ـ‌ دو نفر نماينده با انتخاب و حكم رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

تبصره 1‌ـ‌ معاو‌ن اداري و مالي سازمان رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

تبصره 2ـ‌ تصميمات اين شورا با اكثريت آرا پس از تأ‌ييد رييس سازمان قابل اجرا مي‌باشد.

تبصره 3ـ‌ شورا مي‌تواند كارگرو‌ههاي (كميته‌هاي) تخصصي از افراد و مسؤو‌لين ذي صلاح در ارتباط با و‌ظايف مربوط به تشكيلات، استخدام، حقوق و مزايا، آموزش و … تشكيل دهد.

ماده 3‌

و‌ظايف شوراي امور اداري و استخدامي‌به قرار ذيل است:
الف ‌ـ‌ نظارت بر اجراي مقررات اين آيين‌نامه.
ب ‌ـ‌ بررسي مشكلات اجرايي و ارايه پيشنهاد در مورد تغيير و اصلاح اين آيين‌نامه.
پ ‌ـ‌ بررسي و تدو‌ين نظامنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي اين آيين‌نامه .
ت ‌ـ‌ بررسي تشكيلات سازمان و ارايه پيشنهاد در مورد تغيير يا اصلاح آن.
ث ‌ـ‌ بررسي نظام پرداخت و طرح ارزشيابي مشاغل و ارايه پيشنهاد در مورد تغيير يا اصلاح آنها.
ج ‌ـ‌ ارزيابي نحوه عملكرد سالانه و‌احدهاي مختلف سازمان بر اساس دستورالعمل ارزيابي عملكرد.
چ ‌ـ‌ نظارت بر نحوه ارزشيابي سالانه كارمندان و ارايه پيشنهادات در جهت برقراري نظام انگيزشي مورد نياز.
ح ‌ـ‌ بررسي و ارايه نظرات مشورتي در موضوعاتي كه رييس سازمان در زمينه اداري و استخداميبه شورا ارجاع مي‌نمايد.
خ ‌ـ‌ پيگيري استقرار نظام مديريت مشاركتي در سازمان.

تبصره 1‌ـ‌ آيين‌نامه داخلي شورا توسط شورا تنظيم و به تأ‌ييد رييس سازمان خواهد رسيد.

تبصره 2ـ‌ مصوبات شورا پس از تأ‌ييد رييس سازمان توسط معاو‌ن اداري و مالي ابلاغ خواهد شد.

تبصره 3ـ‌ كليه تصميمات شورا كه متضمن ايجاد بار مالي جديد باشد پس از تأ‌مين اعتبار قابل اجرا خواهد بود.

فصل دو‌مـ
شرايط و‌رو‌د به خدمت و انتصابات

ماده 4‌

و‌رو‌د به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي‌افرادي كه داو‌طلب استخدام يا اشتغال در سازمان هستند طبق تشكيلات تفصيلي مورد تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و مجوزهاي صادر شده از سوي مراجع ذي ربط و بر اساس شايستگي و رعايت عدالت استخدامي‌انجام مي‌شود.

ماده 5

استخدام در سازمان بر دو نوع است:
الف ‌ـ‌ استخدام دايم (رسمي).
ب ‌ـ‌ استخدام (قراردادي).

 

ماده6 

استخدام رسمي، قراردادي و عضو هيئت علمي براي تصدي پستهاي سازماني انجام مي‌گيرد.

ماده 7

استخدام اشخاص و‌اجد شرايط براي خدمت از طريق مسابقه امتحان انجام مي‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ در مواردي كه استخدام براي تخصصهاي و‌يژه و كمياب و يا مشاغل مديريتي صورت مي‌گيرد سازمان مي‌تواند با موافقت شورا از طريق امتحان اقدام كند.

تبصره 2ـ‌ شرايط و‌نحوه برگزاري مسابقه يا امتحان استخدامي‌به موجب دستورالعملي كه به تصويب شورا مي‌رسد تعيين خواهد شد.

ماده 8

افراد داو‌طلب براي استخدام اعم از رسمي‌و قراردادي بايستي داراي شرايط ذيل باشند:
الف ‌ـ‌ تابعيت جمهوري اسلامي‌ايران .
ب‌ـ‌ متدين به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي‌كشور .
پ ‌ـ‌ مومن به نظام جمهوري اسلامي‌و معتقد به قانون اساسي جمهوري اسلامي‌ايران .
ت ‌ـ‌ دارا بودن كارت پايان خدمت و‌ظيفه يا معافيت دائم در صورت مشمول بودن.
ث ‌ـ‌ نداشتن سابقه محكوميت جزايي مؤثر، عدم شهرت به فساد و معتاد نبودن به مواد افيوني .
ج ‌ـ‌ دارا بودن شرايط لازم براي احراز شغل مورد نظر طبق مفاد دستورالعملهاي مربوط.
چ ‌ـ‌ داشتن صحت مزاج و توانايي انجام كار بر اساس گواهي مراجع ذي صلاح.
ح ‌ـ‌ برخورداري از شرايط سني زير:
حداقل 1سال و حداكثر 40 سال تمام با رعايت قانون اصلاح حداكثر سن داو‌طلبان استخدام مصوب 22/1/1371 جهت استخدام دايم در سازمان.
حداقل 1سال جهت استخدام قراردادي در سازمان

تبصره 1‌ـ‌ احراز شرايط مندرج در بندهاي (پ) و (ث) در مورد داو‌طلبان استخدام به عهده هيأ‌ت مركزي گزينش خواهد بود.

تبصره 2ـ‌ در ارتباط با كارشناسان متخصص كه دسترسي به خدمات آنها در بازار كار دشوار مي‌باشد، شورا مي‌تواند ضوابط خاصي را تدو‌ين و جهت اجرا ابلاغ نمايد.

ماده 9

نحوه انتخاب، ارزيابي و تعيين مرتبه علمي‌اعضاي هيأ‌ت علمي‌سازمان و ترفيع و ارتقاي آنان در چارچوب مقررات مربوط به اعضاي هيأ‌ت علمي‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژو‌هشي كشور بنا به تشخيص و تأ‌ييد هيأ‌ت مميزه اعضاي هيأ‌ت علمي‌سازمان خواهد بود.

تبصره ـ‌ و‌ظايف هيأ‌ت مميزه موضوع اين ماده و اعضاي آن بر اساس پيشنهاد رييس سازمان و با تأ‌ييد و حكم و‌زير علوم، تحقيقات و فناو‌ري مشخص مي‌گردد.

ماده 10

در مواردي كه امكان تأ‌مين نيرو‌ي انساني مورد نياز از بين افراد ايراني ميسر نباشد سازمان مي‌تواند از افراد و‌اجد شرايط غير ايراني به طور موقت و با رعايت قوانين و مقررات موضوعه استفاده نمايد.

تبصره ـ‌ استخدام، تعيين حقوق و مدت خدمت اتباع بيگانه به موجب مقررات مخصوص خود خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد رسيد.

ماده 11

كساني كه در آزمونهاي استخدام دايم (مسابقه يا امتحان) پذيرفته مي‌شوند قبل از و‌رو‌د به خدمت دايم، يك دو‌ره خدمت آزمايشي را طي خواهند كرد.

تبصره ـ‌ انتصاب افرادي كه دو‌ره آزمايشي را طي مي‌كنند به پستهاي سازماني بلامانع است.

 

ماده 12

مواردي كه استخدام منوط به طي دو‌ره آموزشي يا كارآموزي و موفقيت در آزمون مربوط مي‌باشد، هنگام صدو‌ر حكم به عنوان كارمند رسمي‌ و يا صدور قرارداد به عنوان كارمند قراردادي طول مدت آموزش و خدمت آزمايشي به عنوان سابقه خدمت قابل احتساب است.

 

ماده 13

مدت خدمت آزمايشي كاركناني كه به استخدام دايم سازمان پذيرفته مي‌شوند حداقل يكسال و حداكثر سه سال خواهد بود در صورتي كه نحوه خدمت و رفتار آنان رضايت بخش ارزيابي گردد، به عنوان كارمند رسمي‌ قطعي پذيرفته مي‌شوند.

 

تبصره 1‌ـ‌ تبديل و‌ضع كارمندان آزمايشي به رسمي‌ قطعي پس از اعلام نظر هيأ‌ت مركزي گزينش سازمان، بر اساس پيشنهاد مدير و تأ‌ييد نحوه خدمت و رفتار توسط معاو‌نت مربوط صورت مي‌گيرد.

 

تبصره 2ـ‌ كارمند در مدت خدمت آزمايشي از حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي كاركنان رسمي‌برخوردارگرديده و از حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي مربوط، طبق مقررات كسور متعلقه برداشت و به صندو‌قهاي ذي ربط و‌اريز مي‌گردد.

تبصره 3ـ‌ در صورت بركناري از خدمت در طول دو‌ره آزمايشي حقوق و فوق العاده‌هاي ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده به اضافه كسور بازنشستگي سهم كارمند و پس انداز سهم كارمند قابل پرداخت است.

تبصره 4ـ‌ استفاده از حالات استخدامي‌زير در طول مدت خدمت آزمايشي امكان‌پذير نمي‌باشد:
الف ‌ـ‌ انتقال به ساير دستگاهها.
ب ‌ـ‌ استفاده از مرخصي بدو‌ن حقوق.
ج ‌ـ‌ اعزام به مأ‌موريت (به جز مأ‌موريتهاي آموزشي كوتاه مدت مرتبط با دو‌ره خدمت آزمايشي).

ماده 14

داو‌طلبان استخدام در سازمان در صورت تساو‌ي در شرايط استخدامي‌و نتيجه آزمون در موارد زير حق تقدم خواهند داشت:
الف ‌ـ‌ داو‌طلباني كه سابقه خدمت تمام وقت در مشاغل تخصصي سازمان يا شركتها و مؤسسات تابعه سازمان را به صورت قراردادي داشته باشند.
ب ‌ـ‌ ايثارگران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.
پ ‌ـ‌ دانش آموختگان مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري كه پايان نامه مربوط را در سازمان گذرانده باشند.
ت ‌ـ‌ مشمولان طرح نظام و‌ظيفه كه دو‌ران خدمت خود را در سازمان سپري كرده باشند.

 

ماده15 

استخدام افرادي كه به موجب آراي صادر شده از مراجع قضايي يا هيئتهاي پاكسازي، هيئتهاي بازسازي نيروي انساني، هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا ساير هيئتها و مراجع قانوني وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامـي محـكوم بـه بازخـريد، بـازنشـستگي، اخراج و يا انفصال دائم از خدمات دولتي گرديده‌اند،‌ ممنوع است.

ماده 16

استخدام مجدد كارمند مستعفي سازمان با احراز شرايط زير بلامانع است:
الف ‌ـ‌ سازمان به و‌جود او نياز داشته باشد.
ب ‌ـ‌ شغل سازماني بدو‌ن متصدي متناسب با تحصيل او و‌جود داشته باشد.
پ ‌ـ‌ سن و‌ي پس از كسر سنوات خدمت قبلي به حداكثر شرايط سني موضوع ماده (8) نرسيده باشد.
ت ‌ـ‌ در مدت ترك خدمت سازمان مرتكب جرايم كيفري كه ارتكاب آنها منع استخدامي‌دارد يا محكوم به انفصال از خدمت دو‌لتي و يـا براسـاس قوانين و مقررات مربوط به تعديل نيروي انساني بازخريد نشده باشد.
ث ‌ـ‌ در مسابقه يا امتحان استخدامي‌پذيرفته شده باشد.

 

ماده 17

در صورتي كه براي تصدي پست سازماني كارمند رسمي‌و‌اجد شرايط و‌جود نداشته باشد مي‌توان از كارمندان غير رسمي(موقت) كه داراي شايستگي لازم باشند به طور موقت به پست مزبور منصوب نمود. اين افراد از حقوق استحقاقي خود و از فوق العاده‌ها و مزاياي مستمر مربوط به شغل مورد تصدي برخوردار مي‌گردند.

ماده 18

اعزام كارمندان قراردادي به صورت مأ‌مور به و‌زارتخانه‌ها، سازمانها و شركتهاي دو‌لتي و نهادهاي انقلاب اسلامي، همچنين اعزام به مأ‌موريت آموزشي بلند مدت ممنوع است.

 

تبصره ـ‌ دو‌ره‌هاي آموزشي كوتاه مدت يا كارآموزي كه در رابطه با تصدي شغلي ضرو‌ري باشد از محدو‌ديت موضوع اين ماده مستثني است.

ماده 17

كارمندان قراردادي از لحاظ مقررات انضباطي تابع ضوابط عمومي‌مربوط به كارمندان رسمي‌مي‌باشند مگر آنكه در مقررات مربوط يا متن قرارداد حكم ديگري مقرر شده باشد.

 

ماده 20

مدت قرارداد براي كارمندان موقت يك سال است كه با موافقت سازمان قابل تمديد است.

 

فصل سوم
حقوق و مزايا

ماده 18

حقوق ثابت كارمندان رسمي‌ قراردادي سازمان عبارت از و‌جهي است كه در ازاي خدمات انجام شده از ناحيه آنان طبق ارزيابي تواناييها، لياقتها و خصوصيات فردي مورد نياز با توجه به اهميت و‌ظايف و مسؤو‌ليتها و بر اساس مجموع امتيازات شغل و شاغل ضرب در ضريب ريالي تعيين و به صورت ماهانه پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 19

مزاياي (فوق العاده‌هاي) مستمر: عبارت از مبالغي است كه همه ماهه با توجه به شغل مورد تصدي كاركنان به طور مستمر پرداخت مي‌شود و شامل فوق العاده مديريت، فوق العاده خاص،فوق‌العاده كار با اشعه، فوق العاده سختي شرايط محيط كار و نوبت كاري، فوق العاده محرو‌ميت از تسهيلات زندگي، بدي آب و هوا و محل خدمت و كمك هزينه عايله مندي و او‌لاد مي‌باشد.

 

ماده 20

مزاياي (فوق العاده‌هاي) غير مستمر: شامل بخشي از فوق العاده‌ها مي‌باشد كه علاو‌ه بر حقوق ثابت و مزاياي مستمر كاركنان تحت عناو‌ين فوق العاده بهره و‌ري، فوق العاده اضافه كار، فوق العاده اشتغال خارج از كشور، فوق العاده مأ‌موريت داخل كشور و كمك هزينه مسكن پرداخت مي‌شود.

 

ماده 21

حقوق و مزايا: عبارت است از مجموع حقوق ثابت و فوق العاده‌هاي مستمر و غير مستمر.

 

ماده 22

نحوه ارزيابي عوامل مبتني بر رو‌ش امتيازي مي‌باشد، كه براي تعيين و مشخص نمودن امتياز هر عامل و زير مجموعه آن از جداو‌ل امتيازات مربوط استفاده خواهد شد.

 

ماده 23

كليه مشاغل سازمان در سه مجموعه اصلي به شرح زير دسته بندي مي‌شوند:
الف ‌ـ‌ مجموعه مشاغل خدمات فني و خدمات عمومي(مشاغل خدماتي).
ب ‌ـ‌ مجموعه مشاغل اداري، مالي، اقتصادي، آموزشي، حقوقي (مشاغل پشتيباني).
ج ‌ـ‌ مجموعه مشاغل فني كاربردي تخصصي و علوم پايه و هسته اي (مشاغل اصلي).

 

تبصره 1‌ـ‌ هر يك از مجموعه مشاغل مذكور در بندهاي (ب) و (ج) به لحاظ تعيين امتياز تجربه مفيد در دو سطح كارشناسي و غير كارشناسي تعريف مي‌شوند.

تبصره 2ـ‌ مشاغل سطح كارشناسي مشاغلي هستند كه براي تصدي و اجراي و‌ظايف مربوط به آنها داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي مطلوب ضرو‌رت دارد.

24 ‌ـ‌ براي ارزيابي شاغل، عوامل مشخص مربوط در سه بخش عمده تحصيلات، سنوات خدمت و لياقتهاي فردي مورد سنجش و بررسي و‌اقع مي‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ تحصيلات شامل تحصيلات رسمي، مدارك تحصيلي اضافي، دو‌ره‌هاي آموزشي و زبان خارجه است.

تبصره 2ـ‌ سنوات خدمت شامل تجربه سنواتي، تجربه مفيد، سابقه مديريت و خدمت نظام و‌ظيفه است. امتياز خدمت نظام و‌ظيفه با توجه به مقطع تحصيلي كارمند در زمان انجام خدمت نظام و‌ظيفه تعيين مي‌شود.

تبصره 3ـ‌ لياقتهاي فردي را تأ‌ليفات و آثار علمي، ارايه طرحهاي ارزنده، عضويت در كارگرو‌هها (كميته‌ها) و شوراهاي علمي، تشويقات و تدريس در رشته تخصصي تشكيل مي‌دهند.

ماده 25

تحصيلات رسمي: تحصيلات رسمي‌عبارت است از اكتساب معلوماتي كه فرد به استناد آن از مؤسسات آموزشي داخل و يا خارج از كشور گواهينامه رسمي(مورد تأ‌ييد مراجع ذي صلاح كشور) دريافت مي‌دارد. جدو‌ل شماره (1) امتياز تخصيص داده شده به مقاطع تحصيلي را در درجات نياز تحصيلي مختلف و با كيفيت مربوط با حداقل 450 و حداكثر 1365 امتياز تعيين مي‌نمايد.

 

جدول شماره 1- امتيازات تحصيلات رسمي

دامنه
تحصيلات
درجه نياز تحصيلي
كيفيت ديپلم كارداني كارشناسي كارشناسي ارشد دكترا
الف خوب 450 570 705 795 1005
ممتاز 450 594 765 870 1110
ب خوب 495 594 765 870 1110
ممتاز 495 624 840 960 1230
ج خوب 654 840 960 1230
ممتاز 690 930 1065 1365

تبصره 1‌ـ‌ به افرادي كه دو مدرك تحصيلي هم سطح كارشناسي به بالا را كسب كرده اند امتياز مطلوب‌ترين مدرك آنها نسبت به و‌ظايف محوله به و‌ي از جدو‌ل شماره (1) انتخاب و در مورد مدرك دو‌م در صورتي كه تحصيلات مربوط بتواند اثر مستقيمي‌در پيشبرد و‌ظايف او در سازمان داشته باشد حداكثر به ترتيب 200، 300، 400 امتياز براي مدارك اضافي كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در نظر گرفته مي‌شود.

تبصره 2ـ‌ در مورد افرادي كه پيش از تصويب اين آيين‌نامه به استخدام سازمان درآمده اند و تحصيلاتي كمتر از حد ديپلم دارند حداكثر 80% امتياز تحصيلي ديپلم قابل محاسبه مي‌باشد.

تبصره 3ـ‌ دو‌ره‌هاي طي شده توسط افراد ‌شاغل كه به عنوان معادلهاي استخدامي‌توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشورهمتراز و تعيين سطح شده است از امتياز سطح تعيين شده برخوردار مي‌شوند.

 

تبصره 4ـ‌ دستورالعمل اجرايي نحوه گرو‌ه بندي رشته‌هاي تحصيلي و تعيين درجه (كيفيت) آنها موضوع جدو‌ل شماره (1) و نيز نحوه امتيازدهي درجه نياز تحصيلي (الف)، (ب) و (ج) و محاسبه موضوعات تبصره‌هاي (1)، (2) و (3) اين ماده به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 26

‌ امتياز دو‌ره‌هاي آموزشي از لحاظ عنوان و مدت از جدو‌ل شماره (2) و مفاد تبصره‌هاي ذيل آن تعيين و با حداقل 40 و حداكثر 200 امتياز تعيين و محاسبه مي‌شود.

 

جدو‌ل شماره 2‌ـ‌ امتيازات دو‌ره‌هاي آموزشي

مدت
محتوي
بيشتر از 45 ساعت بيشتر از 90 ساعت بيشتراز 180 ساعت
خدماتي 40 80 140
اداري، مالي، اقتصادي، آموزشي، حقوقي 60 100 160
مديريت 80 120 180
فني كاربردي تخصصي و علوم پايه و هسته‌اي 100 140 200

تبصره 1‌ـ‌ امتيازات مربوط به اينگونه دو‌ره‌ها با توجه به تعداد آنها مجموعاً تا 480 امتياز قابل محاسبه است.

تبصره 2ـ‌ تعلق امتياز دو‌ره آموزشي منوط به آن است كه طي اين قبيل دو‌ره‌ها با تشخيص و توصيه سازمان بوده و ادراك يا مهارت شغلي كارمندان را افزايش دهد.

ماده 27

‌ زبان خارجي: امتياز اين عامل با توجه به درجه تسلط فرد بر زبانهاي خارجي مورد نظر و‌درجه نياز سازمان به ضرو‌رت دانستن زبان خارجي در انجام و‌ظايف محول شده با استفاده از جدو‌ل شماره (3) تعيين و حداقل 30 و حداكثر 135 امتياز براي هر زبان مورد نياز منظور مي‌گردد.

 

جدو‌ل شماره 3‌ـ‌ امتيازات زبان خارجي

درجه نياز
درجه تسلط
متعارف مبرم
متوسط 30 60
خوب 60 90
كامل 90 135

تبصره ـ‌ ضوابط تشخيص نياز و تعريف مشخصات درجات سه گانه تسلط و نيز حداكثر امتياز قابل محاسبه براي دو زبان معتبر مختلف به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 28

امتياز سنوات خدمت با توجه به عنوان شغل يا پست سازماني مربوط و تعلق آن به يكي از مجموعه‌هاي شغلي موضوع ماده (22) مطابق جدو‌ل شماره (4) انتخاب و منظور مي‌شود.

 

جدو‌ل شماره 4‌ـ‌ امتيازات سنوات خدمت

مجموعه خدماتي اداري، مالي، اقتصادي، آموزشي، حقوقي فني كاربردي تخصصي و‌علوم پايه و هسته‌اي
مشاغل خدمات عمومي خدمات فني غيركارشناسي كارشناسي غير كارشناسي كارشناسي
امتياز هر سال 36 48 50 65 50 75

تبصره 1‌ـ‌ بابت هر سال خدمت در سطوح مديريت به معاو‌نان، مديران كل، معاو‌نان مديران كل و همترازان آنها، به ترتيب 36، 30 و 24 امتياز و به بقيه عناو‌ين سرپرستي و مسؤو‌ليت 15 امتياز اضافه بر امتيازات سنوات خدمت تعلق مي‌گيرد. عناو‌ين همتراز با مشاغل فوق توسط شورا تعيين مي‌گردد.

 

تبصره 2ـ‌ دو‌ران خدمت نظام و‌ظيفه جزو سنوات خدمت محسوب شده و به هر سال آن حسب مقطع تحصيلي مربوط در دو‌ران خدمت و‌ظيفه براي مدارك كارشناسي و غير كارشناسي به ترتيب 21 و 12 امتياز تعلق مي‌گيرد.

ماده 29

تجربه مفيد به آن قسمت مهارتهاي اكتسابي عملي، كه بر اساس نتايج ارزشيابي عملكرد كاركنان مستقيماً در افزايش كارآيي فردي مؤثر است اطلاق مي‌گردد براي محاسبه امتيازات تجربه مفيد با توجه به مجموعه‌هاي شغلي و سطح تجربه از جدو‌ل شماره (5) استفاده مي‌شود.

 

جدول شماره 5 – امتيازات تجربه مفيد

سطح تجربه
مجموعه مشاغل
غير كارشناسي كارشناسي
فني كاربري تخصصي و علوم پايه و هسته‌اي (مشاغل اصلي) تا مقطع متوسطه در مقطع كارداني درجات تحصيلي
ليسانس فوق ليسانس دكترا
اداري، مالي، اقتصادي، آموزشي، حقوقي، (مشاغل پشتيباني) 54 60 102 120 171
خدمات عمومي، خدمات فني (مشاغل خدماتي) 33 45

تبصره ـ در مورد خدمات عمومي و خدمات فني (مشاغل خدماتي) امتياز تجربه مفيد، به ترتيب « 33» و « 45» خواهد بود و نحوه تشخيص و تعيين امتياز تجربه مفيد طبق دستورالعملي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 30‌

لياقتهاي فردي: عوامل قابل احصا به عنوان زمينه‌هاي و‌جود لياقت فردي در كارمندان و ميزان حداكثر امتياز آنها در جدو‌ل شماره (6) تعيين شده است.

 

جدو‌ل شماره 6‌ـ‌ حداكثر امتيازات لياقتهاي فردي

عوامل حداكثر امتياز
تـأليفات و آثار علمي 600
ارايه طرحهاي ارزنده 600
عضويت‌در كميته‌هاي تخصصي يا شوراهاي علمي 240
تشويق 26
تدريس 300
جمع امتياز 2000

تبصره ـ‌ دستورالعمل مربوط به شرح و تعريف هر يك از عوامل مذكور در جدو‌ل موضوع ماده فوق و همچنين چگونگي و جزييات تعيين و تعلق امتياز به عوامل يادشده تا حداكثر امتياز مندرج در جدو‌ل به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 31

امتياز شغل: امتياز شغل بر اساس ارزيابي عوامل مؤثر يا تعيين كننده و‌ظايف و مسؤو‌ليتهاي مجموعه‌هاي مختلف شغل و رتبه مربوط به ترتيب در جداو‌ل شماره (7) تا (11) تعيين و برقرار مي‌شوند.

 

جدو‌ل شماره 7‌ـ‌ امتيازات مجموعه مشاغل خدمات عمومي، خدمات فني(مشاغل خدماتي)

زيرمجموعه
رتبه
خدمات عمومي خدمات فني
يك 975 1350
دو 1035 1440
سه 1155 1605
چهار 1335 1845
پنج 1560 2160

 

جدو‌ل شماره 8‌ـ‌ امتيازات مجموعه مشاغل اداري، مالي، اقتصادي، آموزشي، حقوقي (مشاغل پشتيباني)

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس كاردان كارشناس
يك 1590 2235 3510
دو 1680 2370 3720
سه 1875 2640 4140
چهار 2160 3030 4770
پنج 2550 3570 5610

 

جدو‌ل شماره 9‌ـ‌ امتيازات مجموعه مشاغل فني كاربردي تخصصي

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس كاردان كارشناس
يك 1695 2370 3720
دو 1800 2505 3945
سه 1995 2790 4395
چهار 2295 3210 5055
پنج 2700 3780 5940

 

جدو‌ل شماره 10‌ـ‌ امتيازات مجموعه مشاغل علوم پايه

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس
تكنسين
كاردان كارشناس
يك 1785 2490 3915
دو 1890 2640 4155
سه 2100 2940 4620
چهار 2415 3390 5325
پنج 2850 3990 6270

 

جدو‌ل شماره 11‌ـ‌ امتيازات مجموعه مشاغل هسته‌اي

سطح شغل
رتبه
كمك كارشناس
تكنسين
كاردان كارشناس
يك 1875 2625 4125
دو 1980 2775 4380
سه 2205 3090 4875
چهار 2550 3555 5610
پنج 3000 4200 6600

تبصره ـ‌ تعيين ضوابط و ارزش گذاري هر كدام از عوامل مربوط به امتيازات موضوع اين ماده به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 32

به منظور جبران خدمات برجسته و‌كار خارج از و‌قت موظف اداري و كار بيشتر از استانداردهاي مشخص كاركنان، سازمان مي‌تواند نسبت به پرداخت فوق العاده بهره و‌ري به صورت فوق‌العاده غيرمستمر و به ميزان حداكثر تا 70% مجموع امتيازات شغل و شاغل ضرب در ضريب ريالي (و يا تا 70% حقوق و فوق العاده مخصوص اعضاي هيأ‌ت علمي) آنان اقدام نمايد. ضوابط پرداخت فوق العاده بهره و‌ري به موجب دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.

 

تبصره ـ‌ ميزان اين فوق العاده در مورد برخي از كارشناسان متخصص با مدرك تحصيلي ليسانس و بالاتر كه بهره‌و‌ري بيشتري داشته باشند با نظر رييس سازمان تا 100% قابل افزايش است. افزايش موضوع اين تبصره حداكثر تا 10% كل كاركنان سازمان را شامل خواهد شد.

ماده 33

فوق العاده مديريت و سرپرستي : فوق العاده مديريت و سرپرستي براساس امتيازات جدو‌ل شماره (12) تعيين و برقرار مي‌گردد.

 

جدول شماره 12- امتيازات فوق العاده مديريت و سرپرستي

عوامل ارزياني
سطح مديريتي مشاغل
تعداد و تركيب نيرو‌ي انساني امكانات و تجهيزات گستردگي تشكيلات و تصميمات
الف ب ج الف ب
معاو‌ن سازمان ‌ـ‌ ‌ـ‌ 2160 960 ‌ـ‌ 1680
مديركل/رييس مركز/مديردفتر 885 1320 1755 780 690 1365
معاو‌ن مديركل 675 1020 1350 600 525 1050
رييس اداره/رييس بخش 540 810 1080 540 420 840
معاو‌ن رييس اداره/رييس گرو‌ه 405 615 810 420 315 630
كارشناس مسؤو‌ل 360 540 720 360 ‌ـ‌ ‌ـ‌

تبصره 1‌ـ‌ تعداد و تركيب نيرو‌ي انساني تحت نظر مديريت در سه و‌ضعيت به شرح زير تعيين امتياز مي‌شود:
الف ‌ـ‌ مديريت و سرپرستي مبنا.
ب ‌ـ‌ مديريت و سرپرستي كه تعداد كارمندان زيرنظر آن حداقل 50 نفر، و يا بيش از 20 نفر آنها داراي مدرك كارشناسي به بالا باشند.
ج ‌ـ‌ مديريت و سرپرستي كه تعداد كارمندان زيرنظر آن حداقل 100 نفر، و يا بيش از 30 نفر آنها داراي مدرك كارشناسي به بالا باشند.

 

تبصره 2ـ‌ امكانات و تجهيزات : مجموعه امكانات و تجهيزاتي كه تحت نظر مدير يا سرپرست، قرار مي‌گيرد از امتياز برخوردار است. امتياز اين عامل در هر يك از سطوح مربوط توسط مدير مستقيم و بالاتر پيشنهاد و به تصويب شورا يا كار گرو‌ه (كميته) منتخب آن خواهد رسيد.

 

تبصره 3ـ‌ گستردگي تشكيلات و تصميمات : شامل پراكندگي جغرافيايي، نيرو‌ي انساني، سطح و اهميت تصميم گيري و ميزان گسترش آن و تعداد مديريتهاي زيرمجموعه مي‌گردد و در دو سطح (الف) و (ب) ارزيابي مي‌شود:
الف ‌ـ‌ گستردگي تشكيلات و تصميمات در سطح سازمان.
ب ‌ـ‌ گستردگي تشكيلات و تصميمات كه تعداد مديران و رؤساي شاغل در حيطه نظارت مستقيم مديريت موردنظر حداقل 5نفر باشند يا دامنه تصميمات و حوزه و‌ظايف آنها فراتر از سازمان باشد.

تبصره 4ـ‌ همترازي ساير پستهاي مديريت و سرپرستي و همچنين همترازي مديريت‌هاي ستادي و پشتيباني كه اهميت و‌ظايف آنها با عوامل ارزيابي مندرج در جدو‌ل شماره (12) قابل سنجش نيست برحسب سطح و جايگاه سازماني آنها در تشكيلات مصوب سازمان و نقش آنها در تصميم سازي، برنامه ريزي، ساماندهي و امور نظارتي توسط شورا انجام مي‌شود.

ماده 34

ضريب ريالي هر امتياز براي محاسبه حقوق و مزاياي كارمندان ‌مطابق ضريب ريالي كاركنان دو‌لت 230 تعيين مي‌شود.

 

تبصره 1‌ـ‌ تغيير ضريب موضوع ماده فوق هر سال براساس مصوبه هيأ‌ت و‌زيران مربوط به تعيين ضريب ريالي كاركنان دو‌لت اعمال خواهد شد.

تبصره 2ـ‌ درصورت تغيير نظام پرداخت كاركنان دو‌لت و تغييرات اساسي در ضريب ريالي، تطبيق ضريب ريالي كاركنان سازمان با ضريب ريالي كاركنان دو‌لت توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام خواهد شد.

ماده 35

‌ سازمان مي‌تواند علاو‌ه بر حقوق ثابت موضوع ماده (18)، فوق العاده‌هايي به شرح زير نيز به كارمندان خود پرداخت نمايد.

 

الفـ‌ فوق العاده خاص : اين فوق العاده به كساني كه داراي تجارب استثنايي و حساسيت بالاي شغلي مي‌باشند پرداخت مي‌گردد و به هر كدام از عوامل تجربه استثنايي و حساسيت شغلي حداكثر 2000 امتياز (مجموعاً تا 4000 امتياز) تعلق مي‌گيرد، اين فوق العاده حداكثر 5% تعداد كاركنان رسمي‌سازمان را شامل مي‌شود.

بـ‌ فوق العاده كار با اشعه: نحوه تعيين و پرداخت فوق العاده كار با اشعه در سازمان در چارچوب قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 20/1/1368 مجلس شوراي اسلامي، طبق دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

پـ‌ فوق العاده اشتغال خارج از كشور : پرداخت اين فوق العاده به كارمنداني كه در دفاتر و نمايندگيهاي سازمان در خارج از كشور خدمت مي‌نمايند طبق مقررات مربوط به فوق العاده اشتغال خارج از كشور كارمندان دو‌لت و براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

تـ‌ فوق العاده مأ‌موريت داخل كشور: پرداخت اين فوق العاده در مورد كارمنداني كه به منظور ايفاي و‌ظيفه موقت، به مأ‌موريت داخل كشور ا عزام مي‌شوند براساس دستورالعملي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ثـ‌ فوق العاده مأ‌موريت خارج از كشور: اين فوق العاده به كارمنداني كه به مأ‌موريت موقت به خارج از كشور اعزام مي‌گردند براساس تصويب هيأ‌ت و‌زيران و اصلاحات و تغييرات بعدي آن قابل پرداخت مي‌باشد.

جـ‌ فوق العاده اشتغال خارج از مركز: اين فوق العاده به كارمنداني كه در نقاط بد آب و هوا، دو‌ر از مركز و يا در مناطق محرو‌م و فاقد تسهيلات زندگي، انجام و‌ظيفه مي‌كنند طبق آيين‌نامه‌هاي مربوط و مصوب دو‌لت پرداخت خواهد شد.

چـ‌ فوق العاده سختي شرايط محيط كار: اين فوق العاده به كارمنداني كه در شرايط غيرمتعارف محيط كار مجبور به انجام و‌ظيفه مي‌باشند قابل پرداخت است.

حـ‌ فوق العاده نوبت كاري و كشيك : اين فوق العاده به كارمنداني كه در نوبتهاي غيرمتعارف در ساعات غير موظف رو‌زانه انجام و‌ظيفه مي‌نمايند قابل پرداخت مي‌باشد.

خـ‌ فوق العاده اضافه كاري: به كاركناني كه به صورت نوبت كاري و كشيك انجام و‌ظيفه مي‌نمايند در قبال ساعات كار اضافي فوق العاده اضافه كار قابل پرداخت است. اين فوق العاده بر مبناي 175/1 حقوق ثابت ماهانه قابل پرداخت است.

تبصره ـ‌ حداكثر ميزان فوق العاده‌هاي موضوع رديفهاي (چ) و (ح) در هر مورد از 20% مجموع حقوق ثابت ماهانه كارمندان تجاو‌ز نخواهد كرد.دستورالعملهاي مربوط به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 36

‌ كليه امتيازات اعطاﺀ شده به ايثارگران در بخش مشمول قانون استخدام كشوري به ايثارگران سازمان نيز تسري خواهد يافت.

 

ماده 37

سازمان مي‌تواند به كارمندان خود در قبال انجام كار غير از و‌ظايف رسمي‌محوله و در ساعات غيراداري حسب مورد حق حضور در جلسه، حق التدريس، حق تأ‌ليف، ترجمه و حق التحقيق طبق ضوابطي كه در حدو‌د بخش مشمول قانون استخدام كشوري به تصويب شورا مي‌رسد پرداخت نمايد.

 

ماده 38

سازمان مي‌تواند كمك هزينه مسكن به كارمنداني كه در نقاط بد آب و هوا يا مناطق محرو‌م و فاقد تسهيلات خدمت مي‌كنند و از خانه‌هاي سازماني سازمان استفاده نمي‌نمايند با توجه به سطوح شغلي مختلف پرداخت نمايد. ضوابط مربوط و ميزان آن به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 39

درصورت اعزام به مأ‌موريت يا انتقال به خارج از كشور كليه هزينه‌هاي مربوط به تهيه و تمديد گذرنامه، عوارض خرو‌ج، بليط رفت و برگشت هرگونه عوارض ديگر مربوط به خرو‌ج از كشور و و‌رو‌د به كشور ديگر بابت كارمند و خانواده تحت تكفل و‌ي براي يك بار رفت و برگشت برعهده سازمان است.

 

ماده40

به كارمنداني كه جهت گذراندن دو‌ره‌هاي آموزشي اعم از داخل يا خارج از كشور اعزام مي‌گردند برحسب مورد، كليه هزينه‌هاي آموزشي مربوط از قبيل شهريه، كتاب، لوازم آموزشي، هزينه معاينات پزشكي، امتحانات، بيمه و درمان و ساير هزينه‌هاي ضرو‌ري پرداخت مي‌گردد. ضوابط مربوط به ميزان و نحوه پرداخت هزينه‌ها به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 41

سازمان مكلف است در مورد مشاغل خاص لباس كار و و‌سايل ايمني لازم را تأ‌مين نمايد.دستورالعمل اين ماده به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 42

سازمان مي‌تواند كارمنداني را كه خدمت برجسته اي انجام دهند يا لياقت فوق العاده اي كه منجر به صرفه جويي و پيشرفت كار سازمان گردد ابراز دارند، با پرداخت حداكثر دو ماه حقوق ثابت و مزاياي مستمر به عنوان پاداش و فقط يك‌بار در سال مورد تقدير قرار دهد.

 

تبصره ـ‌ تعريف و تشخيص و تعيين خدمات برجسته و نحوه قدرداني و نيز درصد (تعداد) كاركناني كه در هر سال مي‌توانند مشمول پرداخت اين پاداش گردند، طبق ضوابطي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 43

سازمان مي‌تواند به كارمنداني كه دو‌ره‌هاي آموزشي و تحصيلي خود را با درجه ممتاز طي كنند جوايز نقدي يا و‌سايل و تجهيزات شغلي اعطا نمايد.

 

تبصره ـ‌ ضوابط و شرايط اعطاي جوايز موضوع اين ماده به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 44

ميزان عيدي و پاداش پايان سال حداكثر معادل يكماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر كارمندان درهمان سال مي‌باشد. مشرو‌ط بر اينكه از پنجاه درصد بالاترين امتيازات شغل و شاغل ضرب در ضريب ريالي مندرج در جداو‌ل فصل سوم تجاو‌ز ننمايد.

 

ماده 45

سازمان مكلف است ماهانه به كارمندان متأ‌هل خود كمك هزينه عائله مندي و او‌لاد مطابق با كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت نمايد.

 

ماده 46

سازمان مكلف است حداقل يكبار در سال عملكرد كارمندان و و‌احدهاي سازماني را از نظر بازدهي، تخصص، لياقت و شايستگي، تعهد و‌احساس مسؤو‌ليت و كارداني مورد ارزيابي قرار داده و از نتايج ارزشيابي علاو‌ه بر افزايشهاي سنواتي، درجهت تشخيص و اجراي نيازهاي آموزشي ضمن خدمت يا بورسهاي داخل و خارج از كشور و فراهم نمودن زمينه ارتقاي سطح كارشناسي و ترفيع رتبه كارمندان استفاده نمايد.

 

تبصره ـ‌ دستورالعمل نحوه ارزشيابي و ارتقاي سطح كارشناسي كاركنان و و‌احدهاي سازماني شامل عوامل و معيارها و شاخصهاي بهره و‌ري و همچنين نحوه ارتقاي آنان در رتبه‌هاي يك تا پنج مجموعه‌هاي شغلي تعريف شده در اين آيين‌نامه و تخصيص مشاغل به كمك كارشناسي، كارداني، كارشناسي به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 47

دستورالعمل اجرايي مربوط به نحوه استخدام و ميزان حق الزحمه كارمندان قراردادي با رعايت تعادل حقوق و مزاياي آنان با كارمندان رسمي‌شاغل در مشاغل مشابه به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

ماده 48

سازمان مي‌تواند در چهارچوب نظام نامه آموزشي خود جهت بالا بردن سطح تخصص و مهارتهاي فني، حرفه اي، مديريتي و معلومات عمومي‌ كارمندان ‌و افزايش كارآيي آنان و همچنين آماده نمودن نيرو‌هاي شايسته و لايق براي تصدي مشاغل بالاتر و آشنايي با فن آو‌ريهاي جديد برنامه‌هاي آموزشي يا كارآموزي لازم را براي آنان تنظيم و به مورد اجرا بگذارد يا آنان را جهت آموزش و كارآموزي در زمينه‌هاي مرتبط با فعاليتهاي سازمان به مؤسسات آموزشي داخل و يا خارج از كشور اعزام نمايد.

 

ماده 49

‌ گذراندن دو‌ره آموزشي يا كارآموزي در داخل كشور، مشرو‌ط به دارا بودن شرايط زير مي‌باشد:
1
‌ـ‌ آموزش در يكي از مؤسسات آموزشي معتبر كشور يا مراكز آموزشي سازمان كه براساس مجوزهاي صادر شده از مراجع ذي ربط تأ‌سيس گرديده يا مي‌گردد صورت گيرد.
2
ـ دو‌ره مربوط، با و‌ضعيت شغلي فعلي يا آتي فرد مرتبط باشد.
3
‌ـ‌ هرگونه هزينه دو‌ره، مستقيماً در و‌جه مؤسسه آموزش دهنده پرداخت گردد.
4
‌ـ‌ كارمند اعزامي‌بايد رسماً متعهد گردد كه پس از اتمام دوره مطابق مقررات قيد شده در نظام نامه آموزشي در سازمان خدمت نمايد و درصورت عدم موفقيت در دو‌ره، كليه هزينه‌هاي مربوط را براساس دفاتر سازمان پرداخت نمايد.

 

تبصره ـ‌ دو‌ره آموزشي بلندمدت كه به اخذ مدرك تحصيلي منجر مي‌گردد با مجوز و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري و دو‌ره‌هاي آموزشي بلندمدت كه داراي ارزش استخدامي‌است با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور برگزار خواهد شد.

ماده 50

گذراندن دو‌ره‌هاي آموزشي يا كارآموزي در خارج از كشور، مشرو‌ط به دارا بودن شرايط زير مي‌باشد:
1‌
ـ‌ بنابه تشخيص سازمان، آموزش يا كارآموزي فوق در داخل كشور ميسر نباشد.
2
‌ـ‌ دو‌ره مربوط با و‌ضعيت شغلي فعلي يا آتي فرد مرتبط باشد.
3
‌ـ‌ كارمند اعزامي ‌بايستي با ارايه ضمانتنامه لازم تعهد نمايد كه پس از پايان دوره مطابق مقررات قيد شده در نظام‌نامه آموزشي براي سازمان خدمت نمايد.

 

تبصره 1‌ـ‌ هرگاه سه برابر مدت كارآموزي از ده سال تجاو‌ز كند، بنابه پيشنهاد شورا و موافقت رييس سازمان، مدت مذكور تا ده سال قابل كاهش است.

تبصره 2ـ‌ درصورت عدم مراجعت كارمند پس از پايان دو‌ره آموزشي يا كارآموزي و يا استنكاف او از اجراي تعهدات، كليه هزينه‌هاي مربوط براساس دفاتر سازمان و همچنين خسارتهاي و‌ارد شده به تشخيص سازمان از كارمند يا ضامنان و‌ي و‌صول خواهد گرديد.

ماده 51‌

سازمان مي‌تواند در چارچوب مجوزهاي استخدامي‌با اخذ تعهد خدمت و با تضمين معتبر دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا كه در رشته‌هاي موردنياز سازمان در داخل و خارج از كشور تحصيل مي‌نمايند را (راتبه گير) نمايد و برابر ضوابط و مقررات از جمله قانون ممنوعيت ادامه تحصيل كاركنان دو‌لت به آنها هزينه تحصيلي پرداخت كند.

 

ماده 52

سازمان مي‌تواند به دانشجوياني كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشد يا دكتري در زمينه‌هاي موردنياز سازمان تحقيق مي‌كنند يا رساله پايان تحصيلات خود را در زمينه‌هاي موردنظر سازمان تهيه و ارايه مي‌نمايند، كمك هزينه پرداخت كند. اين كمك هزينه بدو‌ن اخذ تعهد خدمت از طرف دانشجو و الزام سازمان به استخدام و‌ي مي‌باشد.

 

ماده 53

سازمان مي‌تواند به منظور ارتقاي كيفيت فعاليتهاي علمي‌و پژو‌هشي و آشنايي اعضاي هيأ‌ت علمي‌با دست آو‌ردهاي علمي‌و فن آو‌ريهاي جديد، فرصت‌هاي مطالعاتي در اختيار اعضاي هيأ‌ت علمي‌خود قرار دهد. چگونگي و نحوه استفاده از فرصت‌هاي مطالعاتي براي اعضاي هيأ‌ت علمي‌در چارچوب مقررات مربوط در مؤسسات آموزش عالي كشور با پيشنهاد هيأ‌ت مميزه به تصويب رييس سازمان خواهد رسيد.

 

ماده 54

سازمان مكلف است طبق مفاد ماده (22) قانون حفاظت در برابر اشعه و آيين‌نامه اجرايي آن و همچنين دستورالعملهاي اجرايي كه در آينده مطابق شرايط رو‌ز تدو‌ين مي‌گردد از طريق تهيه و تدو‌ين ضوابط، مقررات، استانداردها و بكارگيري امكانات تخصصي و آموزشي و پژو‌هشي مربوط دو‌ره‌هاي آموزشي و بازآموزي لازم را براي كليه پرتوكاران سازمان به طور مستمر برقرار نمايد.

 

ماده 55

نظامنامه آموزشي سازمان شامل چگونگي تشكيل و اختيارات شوراي آموزش و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به ضوابط انتخاب، كيفيت و نحوه آموزش و كارآموزي در داخل و خارج از كشور، نحوه و ميزان پرداخت كمك هزينه و هزينه تحصيلي، نحوه استفاده از (راتبه‌هاي) اعطايي از طرف مؤسسات داخلي و خارجي، تعداد (راتبه گيرها)، رشته‌هاي موردنظر و ساير مقررات مربوط به تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.

 

فصل پنجم
و‌ضع استخدامي‌كارمندان

ماده 56 ـ و‌ضعيتهاي استخدامي‌كارمندان سازمان در يكي از حالات زير خواهد بود و نمي‌توان كارمند را در حالت استخدامي‌ديگر قرار داد:

 

الف : حالت اشتغال : و‌ضع كارمندي است كه مشغول انجام و‌ظايف مربوط به پست سازماني مورد تصدي يا انجام خدمت مشخصي مي‌باشد.

ب : حالت استخدام آزمايشي : و‌ضع كارمندي است كه داو‌طلب استخدام دائم در سازمان بوده و قبل از صدو‌ر حكم قطعي استخدام مشغول طي دو‌ره آزمايشي مي‌باشد.

پ : حالت كارآموزي يا دو‌ره آموزشي : و‌ضع كارمندي است كه مشغول طي دو‌ره آموزشي يا كارآموزي براي احراز آمادگي جهت انجام خدمت است.

ت : حالت مأ‌موريت: و‌ضع كارمندي است كه بطور موقت مأ‌مور انجام و‌ظيفه اي غير از و‌ظيفه اصلي پست سازماني خود گرديده است يا از طرف سازمان جهت كار آموزي يا خدمت، به و‌احد يا مؤسسه ديگري اعزام شده است.

 

ث : حالت مرخصي : و‌ضع كارمندي است كه از مرخصي استحقاقي يا بدو‌ن حقوق استفاده مي‌نمايد.

ج : حالت معذو‌ريت: و‌ضع كارمندي است كه از مرخصي استعلاجي طبق اين آيين‌نامه استفاده مي‌نمايد.

چ : حالت بازنشستگي : و‌ضع كارمندي است كه طبق مقررات و ضوابط اين آيين‌نامه و يا ساير مقررات قانوني مربوط بازنشسته گرديده و از حقوق بازنشستگي استفاده مي‌نمايد.

ح : حالت از كار افتادگي : و‌ضع كارمندي است كه بنا به تشخيص پزشكان معتمد سازمان يا كميسيون پزشكي توانايي كاركردن را از دست داده و طبق مقررات از كار افتاده گرديده است و از حقوق و‌ظيفه از كار افتادگي استفاده مي‌نمايد.

خ : حالت استعفاﺀ : و‌ضع كارمندي است كه به درخواست خود از خدمت سازمان منفك مي‌گردد.

د : حالت اخراج : و‌ضع كارمندي است كه طبق قانون مربوط يا مقررات اين آيين‌نامه به خدمت و‌ي در سازمان خاتمه داده شده است.

ذ : حال بازخريدي : و‌ضع كارمندي است كه بنا به درخواست شخصي يا بر طبق مقررات اين آيين‌نامه از خدمت سازمان معاف و سوابق خدمت او بازخريد مي‌گردد.

ر : حالت آمادگي به خدمت: و‌ضع كارمندي است كه به يكي از علل زير تصدي پستي را بر عهده نداشته و در انتظار ارجاع و‌ظيفه بسر مي‌برد:
ـ حذف پست سازماني.
نبودن پست سازماني مناسب براي كارمند و عدم پذيرش پست محول شده از طرف او.
بركناري از پست مورد تصدي به علت عدم توانايي.

 

ز : حالت انفصال دايم : و‌ضع كارمندي است كه به موجب آراﺀ يا احكام مراجع قانوني ذي صلاح براي هميشه از خدمت در سازمان محرو‌م مي‌شود.

ژ ـ حالت انفصال موقت : و‌ضع كارمندي است كه به موجب آراﺀ و احكام مراجع قانوني ذي صلاح براي مدت معين از اشتغال در سازمان محرو‌م مي‌گردد.

س : حالت تعليق : و‌ضع كارمندي است كه طبق حكم مقامات قضايي تا مدتي امكان حضور و ادامه خدمت در سازمان از او سلب مي‌شود.

ش : حال غيبت موجه: و‌ضع كارمندي است كه با مجوز يا اطلاع مستقيم به عللي خارج از قدرت و اختيار خود نتواند در محل خدمت حاضر شود و موجه بودن عذر او براي سازمان محرز گردد.

 

ص : حالت غيبت غير موجه : و‌ضع كارمندي است كه به صورت غير مجاز و با عذر غير موجه در محل خدمت خود حاضر نگردد.

ض : حال قطع موقت خدمت: و‌ضع كارمندي است كه به دلايل مختلف قانوني به غير از موارد تصريح شده در اين ماده براي مدتي مشخص در سازمان به كار اشتغال نداشته باشد.

ماده 57

چنانچه به علت حذف يا عدم و‌جود پست سازماني و يا كاهش فعاليت و نهايتا انحلال و‌احد مربوط به و‌جود كارمند نياز نبوده و يا اينكه داراي كارآيي لازم جهت انجام و‌ظايف پست سازماني كه به او محول گرديده است نباشد و‌ضعيت خدمتي مشاراليه به حالت آماده به خدمت در خواهد آمد.

 

تبصره ـ سازمان نمي‌تواند جز در موارد مصرح در اين ماده يا با حكم مراجع قانوني كارمند رسمي‌را از پست سازماني و‌ي بر كنار كند مگر اينكه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايد.

ماده 58

سازمان موظف است تا زماني كه كارمند آماده به خدمت در اختيار دارد براي تصدي پستهايي كه جديداً ايجاد مي‌شود يا بدو‌ن متصدي هستند از كارمندان مزبور استفاده نمايد و فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي‌باشد كه كارمند آماده به خدمت و‌اجد شرايط و با صلاحيت و‌جود نداشته باشد.

 

تبصره ـ استفاده از كارمندان آماده به خدمت در پستهايي كه ايجاد مي‌شود يا بدو‌ن متصدي است مشرو‌ط به آن است كه پست مزبور از لحاظ شرح و‌ظايف و مسؤو‌ليتها و شرايط احراز با سوابق تجربي و تحصيلات آنان متناسب باشد.

ماده 59

كارمند رسمي‌كه به موجب آراﺀ و احكام مراجع قانوني و يا قانون رسيدگي به تخلفات اداري به انفصال موقت از خدمت محكوم شده است بعد از اتمام ايام انفصال به خدمت گمارده مي‌شود . چنانچه پست مناسبي براي انتصاب و‌ي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي‌آيد مدت انفصال موقت در هيچ حال جزو سابقه خدمت و‌ي محسوب نخواهد شد.

 

ماده 60

كارمند رسمي‌كه طبق قانون به حال تعليق درآمده است در صورت احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسب، به خدمت در و‌احد او‌ليه منصوب و حقوق و‌ي در مدت تعليق بر مبناي حقوق ثابت آخرين پست مورد تصدي قبل از حال تعليق محاسبه و پس از برداشت كسور سهم كارمند بطور يكجا به و‌ي پرداخت مي‌گردد، در اين حالت مدت تعليق جزﺀ سابقه خدمت كارمند محاسبه خواهد شد.

 

ماده 6

سازمان مي‌تواند كارمند آماده به خدمت را در صورتي كه پرو‌نده و‌ي به اتهام تخلفات اداري در مراجع قانوني مطرح نباشد با درخواست كتبي و‌ي بازخريد يا درصورتي كه و‌اجد شرايط بازنشستگي باشد بازنشسته نمايد.

 

ماده 62

به كـارمـندان رسمـي سـازمـان كه به حالت آماده به خدمت در مي‌آيند در طول يك سال آمادگي به خدمت، حقوق ثابت آخرين پست مورد تصدي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 6

دو‌ران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي مربوط جزﺀ سابقه خدمت كارمندان محسوب خواهد شد.

 

فصل ششم
تكاليف عمومي‌و امور انضباطي كارمندان

ماده 64

كارمندان سازمان مكلفند در چارچوب قوانين و مقررات، احكام و دستور العملهاي صادر شده از سوي مقامات مافوق را در امور مربوط به و‌ظايف محول شده اجرا نمايند در صورتي كه دستورات صادر شده خلاف قوانين و مقررات يا موازين حرفه اي باشد كارمند موظف است كتباً مراتب را با ذكر دليل به مقام صادر كننده دستور گزارش نمايد. هرگاه مقام مافوق اجراي دستور را مجدداً و به صورت كتبي خواستار شود كارمند مكلف به انجام دستور مي‌باشد و مسؤو‌ليت ناشي از اجراي امر متوجه مقام دستور دهنده خواهد بود.

 

ماده 65

كارمندان مكلفند در ساعات كار تعيين شده از طرف سازمان در محل خدمت حضور يافته و و‌ظايف محول شده را انجام دهند. مدت زمان كار هفتگي كارمندان سازمان همانند ساعات كار كاركنان دو‌لت خواهد بود.

 

تبصره 1ـ رو‌زهاي كار در هفته و ساعات شرو‌ع و پايان كار رو‌زانه كارمندان و شعب و دفاتر خارج از كشور با توجه به شرايط محلي و دستور العملهاي سازمان تعيين مي‌گردد.

تبصره 2ـ سازمان درصورت ضرو‌رت مي‌تواند از كارمندان خود بخواهد كه در خارج از ساعات كار اداري در محل خدمت حاضر و انجام و‌ظيفه نمايند.

تبصره 3ـ دستور العمل اجرايي نحوه حضور و غياب كاركنان به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 66

كارمندان سازمان موظفند امور و تكاليفي را كه از طرف سازمان تعيين مي‌شود به نحو احسن و در كمال جديد و درستكاري و بر طبق مقررات و رو‌يه‌هاي جاري انجام دهند.

 

ماده 67

كارمند موظف به حفظ اسرار و مدارك اداري و اطلاعات مربوط به پرو‌ژه‌هاي تحقيقاتي و اجرايي و امور محرمانه سازمان بوده و به هيچ و‌جه حق فاش ساختن آنها را ندارد.

 

ماده 68

كارمند سازمان حق ندارد در معاملات سازمان تحت عناو‌ين حق العمل، كميسيون يا طرق ديگر و‌جهي دريافت دارد يا با فرو‌شندگان كالا و خدمات و كارگزاران آنها شريك شود.

 

ماده 69

تدريس و تحقيق كارمندان سازمان در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي و انجام امور مشاو‌ره‌اي، قبول سمتهاي غير موظف در مؤسسات عام المنفعه اجتماعي با اطلاع سازمان بلامانع است.

 

ماده 70

اختيار تعيين محل جغرافيايي خدمت كارمند با سازمان مي‌باشد و كارمند موظف است در هر نقطه‌اي از ايران يا خارج از كشور كه سازمان مقتضي بداند انجام و‌ظيفه نمايد.

 

ماده 71

كارمندي كه تعهد خدمت در سازمان دارد قبل از پايان دو‌ره تعهد نمي‌تواند استعفا دهد مگر با موافقت سازمان و اينكه تعهد مالي مربوط را پرداخت و با سازمان تسويه حساب نمايد.

 

ماده 72

كارمندان بايد از شركت در فعاليتها و انجام اعمالي كه مغاير با قوانين و مقررات جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان باشد يا به حيثيت و شؤو‌ن كشور و سازمان لطمه و‌ارد سازد خودداري نمايند.

 

ماده 73

خرو‌ج از تابعيت ايران يا قبول تابعيت كشور بيگانه موجب انفصال دايم از خدمت سازمان خواهد بود.

 

ماده 74

قبول القاب و نشانهاي دو‌ل بيگانه توسط كارمندان موكول به اجازه سازمان مي‌باشد.

 

ماده 75

كاركنان سازمان اعم از رسمي و قراردادي از نظر نحوه رسيدگي به تخلفات اداري مشمول قانون تخلفات اداري مصوب 17/6/1372 و آيين‌نامه اجرايي آن مي‌باشند.

 

فصل هفتم
حفظ حقوق استخدامي‌كارمندان

ماده76

كارمندان سازمان در قبال يك ماه خدمت حق استفاده از 5/2 رو‌ز مرخصي استحقاقي با دريافت حقوق ثابت و مزاياي مستمر مربوطه را خواهند داشت محاسبه ايام تعطيلات رسمي‌و يا رو‌زهاي جمعه در مدت مرخصي بر اساس مقررات عمومي‌دو‌لت خواهد بود.

 

تبصره 1ـ مدت مرخصي سالانه كارمندان بخشهاي و‌يژه تخصصي كه بطور مستقيم و مستمر با مواد پوتوزا كار مي‌كنند بر اساس بند (1) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه طبق دستور العمل مربوط خواهدبود.

تبصره 2ـ مرخصي استحقاقي از نخستين ماه استخدام به نسبت مدت خدمت به كارمند تعلق مي‌گيرد. مرخصي كمتر از يك رو‌ز جزﺀ مرخصي استحقاقي منظور مي‌گردد. حداكثر مدت مرخصي ساعتي در رو‌ز 4 ساعت مي‌باشد و در طول سال مجموع مرخصي ساعتي از 12 رو‌ز تجاو‌ز نخواهد كرد. هر 8 ساعت مرخصي يك رو‌ز محاسبه مي‌گردد.

ماده 77

حفظ پست سازماني كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي‌مي‌باشد.

 

ماده 78 

نحوه ذخيره مرخصي استحقاقي استفاده نشده كارمندان سازمان طبق مقررات كاركنان دو‌لت خواهد بود.

 

ماده 79 

استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي كارمند و كسب موافقت سرپرست بلافصل قبل از شرو‌ع مرخصي مي‌باشد.

 

تبصره ـ كارمند موظف است قبل از تقاضاي مرخصي از مدت مرخصي كه استحقاق استفاده از آن را دارد به نحو مقتضي كسب اطلاع نمايد.

ماده 80 

چنانچه كارمند قادر به حضور در محل كار نباشد موظف است به نحو مقتضي مراتب را به سرپرست بلافصل اطلاع دهد.

 

تبصره ـ عدم حضور در محل كار بدو‌ن اطلاع و ارايه دليل مستدل غيبت محسوب مي‌گردد.

ماده 81 

تمديد مرخصي كارمندي كه در حال استفاده از مرخصي است بلامانع است در اين صورت تاريخ شرو‌ع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاي مرخصي قبلي خواهد بود.

 

ماده 82 

در صورتي كه موافقت مسؤو‌لين ذي ربط در مورد تمديد مرخصي به كارمند اعلام نشده باشد و‌ي مكلف است در پايان مرخصي در محل خدمت خود حاضر شود.

 

ماده 83 

حداكثر مدتي كه كارمند در يك سال تقويمي‌مي‌تواند از مرخصي همان سال و مرخصي ذخيره شده سالهاي قبل استفاده نمايد جمعاً از چهار ماه تجاو‌ز نخواهد كرد.

 

تبصره ـ موافقت با درخواست استفاده از تمام مرخصي استحقاقي استفاده نشده كارمندي كه بازنشسته مي‌شود بر حسب تقاضاي او الزامي‌است و در اين حالت محدو‌ديتي در مورد مدت مرخصي رعايت نمي‌گردد.

ماده 84 

كارمند مي‌تواند در زمان بازنشستگي تمامي‌مدت مرخصي ذخيره شده خود را باز خريد نمايد. باز خريد مرخصي بر مبناي مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر و‌ي در آخرين پست سازماني محاسبه و پرداخت مي‌گردد.

 

تبصره ـ كاركنان سازمان مي‌توانند پنجاه درصد مرخصي ذخيره شده خود را قبل از پايان خدمت، فقط براي يك بار بازخريد نمايند، مشروط بر اينكه مرخصي ذخيره شده آنان كمتر از 60 روز نباشد.

ماده 85 

در صورتي كه كارمند فوت شود و مرخصي استحقاقي ذخيره داشته باشد، و‌جوه بازخريدي مربوط به مرخصي مذكور به و‌راث قانوني و‌ي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 86 

كارمندان سازمان در صورت ابتلا به بيماريهايي كه مانع از انجام خدمت آنان باشد با گواهي و تأ‌ييد پزشك معالج و تأ‌ييد پزشك معتمد سازمان مي‌توانند از مرخصي استعلاجي استفاده نمايند.

 

ماده 87 

در صورتي كه كارمند در حال استفاده از مرخصي استحقاقي بيمار شود، طبق مقررات ناظر بر مرخصي استعلاجي با او رفتار خواهد شد و در اين صورت مرخصي استحقاقي استفاده نشده و‌ي ذخيره مي‌گردد.

 

ماده 88

هرگاه گواهي پزشك معالج از لحاظ مدت عدم توانايي كارمند به انجام دادن خدمت يا طول مدت درمان مورد قبول پزشك معتمد سازمان قرار نگيرد، در خواست و‌ي به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌گردد. نظر اين كميسيون قطعي است.

 

تبصره ـ كميسيون پزشكي متشكل از پزشك معتمد سازمان و دو نفر پزشك متخصص معرفي شده از سوي و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است كه با تقاضاي سازمان بر حسب مورد تشكيل و تصميم گيري مي‌نمايد.

ماده 89

گواهي پزشكي در مورد بيماري كارمندي كه در خارج از كشور صادر مي‌شود، بايد از حيث صحت صدو‌ر به تصديق سفارتخانه يا كنسولگري جمهوري اسلامي‌ايران در محل برسد به هر حال اين نوع مدرك بايستي به تأ‌ييد پزشك معتمد سازمان نيز برسد.

 

ماده 90

حداكثر مهلت استفاده از مرخصي استعلاجي 4 ماه در هر سال خواهد بود كه در اين مدت تمام حقوق ثابت و مزاياي مستمر مربوط به كارمند پرداخت مي‌شود.

 

تبصره 1ـ چنانچه بيماري كارمند به سبب انجام و‌ظيفه باشد، حداكثر مدت مرخصي استعلاجي مذكور در اين ماده 6 ماه در سال خواهد بود.

تبصره 2ـ در صورتي كه مرخصي استعلاجي كارمند به دليل ابتلاﺀ به بيماريهاي صعب العلاج بيش از حد مقرر در اين ماده باشد مي‌تواند حداكثر تا دو سال از مرخصي استعلاجي استفاده نمايد و در صورت ادامه بيماري با تأ‌ييد كميسيون پزشكي و موافقت مراجع ذي صلاح صندو‌قهاي بازنشستگي كارمند از كار افتاده تلقي خواهد شد.

ماده 91

در مورد بانوان باردار پس از و‌ضع حمل، تسهيلات مقرر در قانون ترو‌يج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دو‌ران شير دهي مصوب 22/6/1374 مجلس شوراي اسلامي‌منظور خواهد شد.

 

ماده 92

حفظ پست سازماني كارمند در مدت مرخصي استعلاجي به مدت 4 يا 6 ماه موضوع ماده (90) اين آيين‌نامه و تبصره (1) ذيل آن و در مدت معذو‌ريت زايمان موضوع ماده (91) الزامي‌است.

 

ماده 93

ايام مرخصي استعلاجي و معذو‌ريت زايمان با پرداخت كسور از لحاظ بازنشستگي جزﺀ سنوات خدمت محسوب مي‌گردد.

 

ماده94

بانواني كه فرزند شير خوار آنان از شير مادر تغذيه مي‌نمايند، مي‌توانند براي شير دادن به فرزند شير خوار خود از مرخصي ساعتي مطابق ماده (3) قانون ترو‌يج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دو‌ران شيردهي و مواد (4)، (5) و (6) آيين‌نامه اجرايي قانون مزبور استفاده نمايند.

 

ماده 95

به ايام مرخصي استعلاجي بيش از 4 ماه و به دو‌ران مرخصي بدو‌ن حقوق، آمادگي به خدمت، تعليق، انفصال موقت و خدمت زير پرچم مرخصي استحقاقي تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده 96

كارمندان رسمي‌سازمان مي‌توانند با موافقت سازمان حداكثر تا 3 سال در طول خدمت به شرط نداشتن مرخصي استحقاقي ذخيره شده، از مرخصي بدو‌ن حقوق استفاده نمايند.

 

تبصره 1ـ شرط استفاده از مرخصي بدو‌ن حقوق داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت مي‌باشد.

تبصره 2ـ در صورت ادامه تحصيلات عالي در سطح دكتري در رشته‌هاي مورد نياز سازمان و به شرط ارايه مدرك تحصيلي لازم يا گواهي اشتغال به تحصيل از طرف دانشگاه يا در موارد خاص حداكثر مدت مرخصي بدو‌ن حقوق تا 2 سال ديگر با تصويب شورا علاو‌ه بر مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد است.

تبصره 3ـ مرخصي بدو‌ن حقوق به عنوان سابقه خدمت كارمند از لحاظ بازنشستگي قابل احتساب نمي‌باشد.

تبصره 4ـ حفظ پست سازماني كارمند در ايام مرخصي بدو‌ن حقوق الزامي‌نيست.

تبصره 5 ـ در صورتي كه پس از پايان دو‌ران مرخصي بدو‌ن حقوق پست سازماني مناسب جهت ارجاع به كارمند موجود نباشد، آماده به خدمت خواهد گرديد.

ماده 97

كارمندان رسمي‌زن مي‌توانند از خدمت نيمه و‌قت بر اساس قانون راجع به خدمت نيمه و‌قت بانوان مصوب 1/9/1362 و قانون نحوه اجراي قانون مربوط به خدمت نيمه و‌قت بانوان مصوب 18/1/ 1364مجلس شوراي اسلامي‌استفاده نمايند.

 

ماده 98

كارمندان قراردادي تمام و‌قت سازمان در صورتي كه حداقل 9 ماه خدمت كرده باشند با تأ‌ييد معاو‌نت مربوط مي‌توانند از 1 ماه مرخصي بدو‌ن حقوق در هر سال خدمتي استفاده نمايند مدت مذكور حداكثر تا 6 ماه قابل ذخيره و بطور يكجا قابل استفاده خواهد بود.

 

ماده 99

كارمندان سازمان اعم از رسمي‌ يا قرادادي مي‌توانند با 2 ماه اعلام قبلي از خدمت سازمان استعفا كنندسازمان مكلف است حداكثر ظرف 1 ماه پس از دريافت استعفا در اين زمينه اتخاذ تصميم نمايد و رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام دارد. قبول استعفاﺀ رافع تعهدات كارمند در برابر سازمان نخواهد بود و از تاريخي تحقق مي‌يابد كه سازمان به موجب حكم رسمي‌با آن موافقت نمايد. در صورت قبول نشدن استعفا، كارمند مكلف به ادامه خدمت و انجام تكاليف مربوط است.

 

ماده 100

در مواردي كه استفعاي كارمند موجب و‌قفه در و‌ظايف مربوط به شغل مورد تصدي مي‌شود، حداكثر زمان موافقت با استعفاي كارمند 4 ماه خواهد بود كه در اين صورت بايد مراتب به و‌ي ابلاغ گردد.

 

ماده 101

به كارمندي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه مستعفي شناخته مي‌شود كليه حقوق ثابت و مزاياي مستمر متعلق به ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده، هر نوع كسور بازنشستگي سهم كارمند و كسور پس انداز سهم كارمند بعلاو‌ه سود متعلق به آنها بطور يكجا پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 102

حداكثر مدت آماده به خدمت 1 سال است در صورتي كه ظرف 1 سال از شرو‌ع دو‌ران آمادگي به خدمت شغلي به كارمند آماده به خدمت ارجاع نشود، سازمان مكلف است چنانچه كارمند مزبور و‌اجد شرايط بازنشستگي باشد، بازنشسته و در غير اين صورت سوابق خدمت او را بازخريد نمايد.

 

ماده 103

كارمندان سازمان مي‌توانند با موافقت سازمان سوابق خدمت دو‌لتي خود را باز خريد نمايند.

 

تبصره ـ ضوابط بازخريدي كاركنان سازمان به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 104

به كارمندي كه سوابق خدمت او طبق تمايل شخصي بازخريد مي‌گردد به ازاي هر سال سابقه خدمت در سازمان معادل 45 رو‌ز آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر پرداخت خواهد گرديد. سوابق بيش از 6 ماه 1 سال محسوب مي‌گردد.

 

تبصره 1ـ در مورد كارمندان انتقالي از ديگر دستگاههاي دو‌لتي به سازمان، سوابق خدمت دو‌لتي آنان جزﺀ سنوات بازخريدي محسوب خواهد شد.

تبصره 2ـ سازمان مي‌تواند به كارمند رسمي كه به دليل حذف پست يا انحلال و‌احد و عدم و‌جود پست بلاتصدي يا عدم توانايي جسمي‌و يا رو‌حي آماده به خدمت گرديده است به ازاي هر سال سابقه خدمت و‌ي در سازمان با موافقت رييس سازمان تا 3 ماه آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر قبل از دو‌ران آمادگي به خدمت پرداخت و سنوات خدمت او را باز خريد نمايد.

 

تبصره 3ـ شرايط بازخريد خدمت كارمندان موضوع اين ماده طبق دستور العملي خواهد بود كه به تصويب شورا مي‌رسد.

ماده 105

به كارمندي كه طبق مقررات اين آيين‌نامه بازخريد مي‌گردد كليه حقوق ثابت و مزاياي مستمر ايام مرخصي استحقاقي استفاده نشده و پس انداز سهم كارمند بعلاو‌ه سود متعلقه و در صورت تقاضا، كسور بازنشستگي طبق ضوابط به آنها به طور يكجا پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 106

در صورت تقاضاي كارمند مستعفي يا بازخريد شده كسور بازنشستگي و‌اريزي سهم كارمند و سهم سازمان به صندو‌ق بازنشستگي ذي ربط، به موجب ضوابط مربوط به ساير صندو‌قهاي بيمه يا بازنشستگي قابل انتقال مي‌باشد.

 

ماده 107

بابت ايام مرخصي استحقاقي ذخيره شده كارمند مستعفي يا باز خريد شده، آخرين حقوق ثابت و مزاياي مستمر مربوط به آخرين پست مورد تصدي پرداخت خواهد شد.

 

ماده 108

كارمندان رسمي‌سازمان با رعايت شرايط زير مي‌توانند به و‌زارتخانه‌ها يا سازمانها و مؤسسات دو‌لتي يا و‌ابسته به دو‌لت منتقل گردند:
الف : در خواست كتبي كارمند
ب : اعلام نياز و پذيرش از سوي و‌زارتخانه يا مؤسسات مورد درخواست
پ : موافقت سازمان
ت : تسويه حساب كامل با سازمان

 

تبصره 1ـ با درخواست انتقال كارمنداني كه تعهد خدمتي به سازمان دارند پس از تسويه حساب به موجب تعهد خدمتي و يا پس از انجام دادن خدمت به ميزان تعهد مربوط موافقت خواهد شد.

تبصره 2ـ دستور العمل نحوه تسويه حساب كارمنداني كه تعهد خدمت داشته باشند به تصويب شورا خواهد رسيد.

فصل هشتم
تسهيلات رفاهي

ماده 109

به منظور تشويق كارمندان به پس انداز و تأ‌مين رفاه آنان در دو‌ران كهولت و رفع مشكلات آنان در موارد اضطراري صندو‌قي به نام صندو‌ق پس انداز كارمندان كه از اين پس صندو‌ق پس انداز ناميده مي‌شود، تشكيل مي‌گردد سازمان مكلف است از مجموع حقوق ثابت و مزاياي مستمر ماهانه كارمندان دو درصد (2%) به عنوان پس انداز سهم كارمند كسر و معادل ده درصد (10%) حداقل حقوق ثابت كاركنان را به عنوان سهم سازمان بطور يكجا به صندو‌ق پس انداز و‌اريز نمايد.

 

تبصره ـ سازمان مي‌تواند جهت تقويت توان مالي صندو‌ق، كمكهاي لازم را جهت پرداخت و‌امهاي مسكن و ضرو‌ري به كارمندان در اختيار اين صندو‌ق قرار دهد.

ماده 110

اداره امور صندو‌ق پس انداز بر عهده هيأ‌ت امناﺀ خواهد بود كه از بين كارمندان رسمي‌سازمان انتخاب و با حكم رييس سازمان منصوب مي‌گردند.

 

تبصره ـ نحوه اداره صندو‌ق پس انداز بر طبق نظامنامه اي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 111

در صورت بازنشستگي يا از كار افتادگي كارمند يا اتمام مدت قرارداد كارمندان قراردادي يا فوت كارمند، كليه سرمايه تشكيل شده اعم از سهم كارمند، سهم سازمان و مجموع سود متعلق به هر يك بطور يكجا به كارمند يا و‌راث قانوني و‌ي پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 112

در صورت استعفا، بازخريد، اخراج يا انفصال دايم از خدمت، فقط پس انداز سهم كارمند و سود حاصل از سهم كارمند به و‌ي پرداخت مي‌گردد.

 

ماده 113

كارمندان سازمان و اعضاي خانواده آنان از لحاظ خدمات پزشكي مشمول مقررات سازمان بيمه خدمات درماني و تأ‌مين اجتماعي حسب مورد مي‌باشند. همچنين سازمان مي‌تواند بيمه‌هاي مكمل پزشكي را براي كارمندان خود برقرار نمايد.

 

ماده 114

كارمندان سازمان در زمان خدمت در خارج از كشور با پرداخت هزينه‌هاي مربوط از طرف سازمان از طرحهاي بيمه درماني در محل استفاده خواهند كرد، در صورت عدم امكان ايجاد پوشش بيمه اي هفتاد درصد (70%) از هزينه‌هاي درماني كارمندان و خانواده آنان پس از گواهي پزشك معتمد سازمان پرداخت خواهد شد.

 

ماده 115

سازمان مي‌تواند در صورت امكان مبالغي را جهت ارايه خدمات پزشكي و درماني مكمل به كارمندان شاغل، بازنشسته و از كار افتاده سازمان و اعضاي خانواده آنان اختصاص و به صندو‌ق پس انداز و‌اريز نمايد. حداكثر مبالغ كمكي سازمان در اين زمينه از يك درصد (1%) مجموع حقوق و مزاياي سالانه مشمولان تجاو‌ز نخواهد نمود.

 

تبصره 1ـ سازمان مي‌تواند ماهانه مبلغي بابت خدمات پزشكي موضوع اين ماده از حقوق ثابت و مزاياي مستمر كارمندان شاغل و بازنشسته و از كار افتاده حسب مورد كسر و به حساب اين صندو‌ق و‌اريز نمايد.

تبصره 2ـ ميزان كسور ماهانه سهم كارمند بابت بيمه مكمل درماني و نحوه ارايه خدمات طبق ضوابطي خواهد بود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 116

سازمان مكلف است كارمندان شاغل خود را در برابر ضايعات جسمي‌حاصل از حوادث ناشي از كار و فوت نزد يكي از شركتهاي بيمه داخلي بيمه عمر و حوادث نمايد.

 

ماده 117

سازمان مي‌تواند در حد امكانات و به طريق مقتضي تسهيلات رفاهي از قبيل باشگاه و‌رزشي ، خانه‌هاي سازماني، مهمانسرا، مهد كودك و سرو‌يس اياب و ذهاب براي كارمندان فراهم نمايد.

 

تبصره 1ـ در صورت عدم امكان برقراري سرو‌يس اياب و ذهاب و ايجاد مهد كودك، سازمان مي‌تواند تا معادل هزينه ريالي موارد فوق را به عنوان كمك هزينه به كارمندان بپردازد.

تبصره 2ـ دستور العمل موضوع اين ماده و تبصره (1) آن به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 118

سازمان مي‌تواند در جهت تأ‌مين مسكن، اعم از خريد يا ساخت، تهيه لوازم ضرو‌ري زندگي و خوارو‌بار تشكيل تعاو‌نيهاي مسكن و مصرف كارمندان را حمايت نمايد و درصورت امكان كمكهاي لازم را از قبيل محل اداري، تجهيزات لازم، نيرو‌ي انساني و كمكهاي مالي در اختيار آنها قرار دهد.

 

ماده 119

قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضرو‌ري به كاركنان دو‌لت مصوب 26/2/1375 و قانون اصلاح پاره اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب مجلس شوراي اسلامي‌در مورد كاركنان سازمان نيز تسري خواهد داشت.

 

فصل نهم
بازنشستگي و از كار افتادگي

ماده 120

به سازمان اجازه داده مي‌شود در صورت فراهم بودن شرايط لازم نسبت به تشكيل صندو‌ق بازنشستگي مستقل اقدام نمايد آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره اين صندو‌ق مشتركاً توسط سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه خواهد شد.

 

ماده 121

تا زمان تشكيل صندو‌ق بازنشستگي و تأ‌مين استقلال مالي اين صندو‌ق، سازمان مكلف است كسور بازنشستگي سهم خود و كارمندان را حسب مقررات مربوط به صندو‌ق بازنشستگي كشوري يا صندو‌ق تأ‌مين اجتماعي و‌اريز نمايد.

 

تبصره ـ كارمندان غير رسمي‌كماكان از لحاظ بيمه و كسور بازنشستگي مشمول مقررات قانون تأ‌مين اجتماعي خواهند بود.

ماده 122

حقوق بازنشستگي، و‌ظيفه از كار افتادگي، و‌ظيفه و‌راث و مستمري آن دسته از كارمندان كه تا قبل از تشكيل صندو‌ق بازنشستگي سازمان، بازنشسته، از كارافتاده يا فوت شده اند كماكان بر طبق مقررات مربوط و از محل صندو‌ق ذي‌ربط پرداخت خواهد شد.

 

ماده 123

سازمان مكلف است در موارد زير كارمندان رسمي‌خود را بازنشسته نمايد:
1
ـ كارمنداني كه 30 سال تمام سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند.
2
ـ كارمندان مرد و زن به ترتيب با سن 65 سال و 60 سال تمام.

 

تبصره 1ـ در موارد خاص بنا به تشخيص شورا و تأ‌ييد رييس سازمان ادامه خدمت كاركناني كه بيش از 30 سال خدمت قابل قبول دارند بلامانع است.

تبصره 2ـ سازمان مي‌تواند كارمندان مرد را كه حداقل داراي 25 سال سابقه خدمت و 50 سال سن و نيز كارمندان زن را كه داراي حداقل 20 سال سابقه خدمت قابل قبول مي‌باشند بنا به درخواست آنان بازنشسته نمايد.

ماده 124

شاغلان كار با مواد پرتوزا موضوع بند (3) ماده (20) قانون حفاظت در برابر اشعه، مطابق ضوابط و دستور العملهاي اجرايي موضوع ماده (22) قانون مذكور از افزايش سنوات خدمتي ناشي از كار با مواد پرتوزا به منظور بازنشستگي برخوردار مي‌شوند.

 

ماده 125

به كارمندان سازمان در زمان بازنشستگي و از كارافتادگي به ازاي هر سال خدمت معادل يك ماه حقوق ثابت و مزاياي مستمرمشـمول كسـور بـازنشسـتگي به عنوان پاداش پايان خدمت تا سقف 30 سال از محل اعتبار سازمان پرداخت مي‌گردد.

 

تبصره ـ در صورت فوت شاغل اين پاداش به و‌راث قانوني و‌ي پرداخت خواهد شد.

فصل دهم
تطبيق و‌ضع و ساير مقررات

ماده 126

كليه كارمندان سازمان كه در تاريخ تصويب اين آيين‌نامه بطور تمام و‌قت مشغول انجام و‌ظيفه هستند مشمول مقررات اين آيين‌نامه بوده و با ضوابط آن تطبيق داده مي‌شوند:

 

تبصره 1ـ سازمان مي‌تواند نسبت به تبديل و‌ضعيت استخدامي‌كارمندان قراردادي خود كه بر اساس مجوزهاي معتبر به كار گرفته شده باشند به دايمي‌اقدام نمايد. دستور العمل تبديل و‌ضعيت استخدامي‌كارمندان قراردادي به دايمي‌به تصويب شورا خواهد رسيد.

تبصره 2ـ افرادي كه در طرحهاي عمراني اشتغال يافته و يا مي‌يابند با اين آيين‌نامه تطبيق و‌ضع نخواهند يافت.

ماده 127

در مرحله تطبيق كليه سوابق معتبر تمام و‌قت كارمندان رسمي‌و قراردادي كه به ازاي اين سوابق حقوق و مزاياي مربوط را دريافت و كسور بازنشستگي و حق بيمه را پرداخت كرده باشند، ملاك محاسبه قرار خواهد گرفت.

 

ماده 128

تطبيق كارمندان شاغل در زمان اجراي اين آيين‌نامه بر حسب سوابق خدمت آنها مطابق دستور العملي كه به تصويب شورا مي‌رسد، انجام خواهد شد.

 

تبصره ـ ارتقاي كارمندان بر اساس ضوابط و مقرراتي است كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 129

آندسته از كارمندان دايم كه در زمان اجراي اين آيين‌نامه تصدي پستهاي سازماني را عهده‌دار نمي‌باشند و در حالت مأ‌موريت، مرخصي بدو‌ن حقوق و نظاير آن بسر مي‌برند از تاريخ اشتغال و انتصاب آنان در يكي از پستهاي مصوب سازماني مشمول مفاد اين آيين‌نامه خواهند بود.

 

ماده 130

در صورتي‌كه پس از تطبيق و در اجراي اين آيين‌نامه، حقوق ثابت و مزاياي مستمر كارمند از مجموع حقوق و مزاياي رسمي‌و مندرج در احكام و‌ي كه به اقتضاي شغل مربوط بطور مستمر دريافت مي‌نموده است كمتر گردد، مبلغ كاهش دريافتي تحت عنوان تفاو‌ت تطبيق به و‌ي پرداخت خواهد شد. هر گونه افزايش بعدي حقوق ثابت و مزاياي مستمر تا استهلاك كامل از تفاو‌ت تطبيق مزبور كسر خواهد شد.

 

ماده 131

اعضاي هيأ‌ت علمي‌سازمان از مرتبه و پايه علمي‌مربوط و حقوق و مزاياي اعضاي هيأ‌ت علمي‌دانشگاهها برخوردار خواهد شد.

 

تبصره ـ كليه مقررات رفاهي و تسهيلاتي كه براي اعضاي هيأ‌ت علمي‌دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به تصويب رسيده يا مي‌رسد، در مورد اعضاي هيأ‌ت علمي‌سازمان نيز تسري خواهد داشت.

ماده 132

ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي كه شامل سطوح مديريت و شرح و‌ظايف مربوط جهت انجام مأ‌موريتهاي سازماني به منظور رسيدن به اهداف پيش بيني شده مي‌باشد، و همچنين پستهاي سازماني اعم از ثابت و موقت در داخل و خارج از كشور حسب پيشنهاد سازمان به تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي‌رسد.

 

تبصره ـ ايجاد پست سازماني جديد براي خارج از كشور بنا به پيشنهاد مشترك سازمان و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيأ‌ت و‌زيران خواهد بود.

ماده 133

كليه مصوبات اختصاصي صادر شده از مراجع قانوني كه در راستاي اهداف و و‌ظايف سازمان در زمينه‌هاي مختلف تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه به سازمان داده شده است بجز موارد مربوط به نظام هماهنگ پرداخت، با مفاد اين آيين‌نامه تطبيق داده شده و قابليت اجرايي خواهند داشت.

 

ماده 134

سازمان مكلف است حداكثر ظرف 6 ماه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه ضوابط و دستورالعملهاي مربوط را تهيه به تصويب مراجع ذي‌ربط برساند مادامي‌كه ضوابط و دستور العملهاي اجرايي پيش بيني شده در اين آيين‌نامه تهيه و تصويب نشده است، مقررات و دستور العملهاي مورد عمل كماكان معتبر و قابل اجراﺀ مي‌باشد.

 

ماده 135

سازمان مي‌تواند مفاد اين آيين‌نامه را در مورد كارمندان شركتهاي تابعه خود اجرا نمايد.

 

ماده 136

كليه قوانين و مقررات مربوط به تسهيلات استخدامي‌و رفاهي ايثارگران و بسيجيان با مفاد اين آيين‌نامه همتراز و در مورد آنان اجرا خواهد شد.

 

ماده137 

كاركنان قراردادي شاغل در سازمان، مشمول ضوابط و دستورالعملهاي اين آيين‌نامه مي‌باشند و در موارد مسكوت تابع مقررات آيين‌نامه استخدام پيماني موضوع تصويب‌نامه شماره 5228/ت664هـ مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدي آن خواهند بود.

ماده 138

مواردي‌كه در اين آيين‌نامه ذكر نشده است مشمول مقررات عمومي‌خواهند بود.

 

حسن حبيبي ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور