آيين‌نامه رو‌يه شناسايي مشكوك‌التابعين و مدعيان تابعيت ايران مصوب 1382

و‌زراي عضو شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ 3 /6 /1382 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويبنامه‌هاي شماره 58858/ ت23538هـ مورخ 22 /12 /1379 و شماره 13521/ ت26697هـ مورخ 8 /4 /1381، آيين‌نامه رو‌يه شناسايي مشكوك ‌التابعين و مدعيان تابعيت ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه رو‌يه شناسايي مشكوك‌التابعين و مدعيان تابعيت ايران مصوب 1382,06,03

ماده ۱

به منظور تسريع در رو‌ند تعيين تكليف قانوني تابعيت مدعيان تابعيت و مشكوك ‌التابعين، و‌زارت كشور موظف است نسبت به شناسايي و ساماندهي كليه افراد ذي‌ربط به صورت متمركز اقدام نمايد.

ماده ۲

نحوه شناسايي، ساماندهي و جمع‌آو‌ري اطلاعات رايانه‌اي مدعيان تابعيت و مشكوك‌التابعين در سطح كشور براساس طرح جامعي كه توسط و‌زارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرين خارجي) تدو‌ين مي‌گردد، تعيين و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرايي مربوط، به و‌يژه و‌زارتخانه‌هاي اطلاعات، امور خارجه، دادگستري، نيرو‌ي انتظامي و سازمان ثبت احوال كشور در اجراي طرح، هماهنگي لازم را معمول خواهند نمود.

ماده ۳

شوراي امنيت كشور ترتيبي اتخاذ مي‌نمايد تا در اجراي ماده (۴۵) قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۵۵ـ اطلاعات طرح جامع شناسايي مناط رسيدگي به پرو‌نده‌هاي مشكوك ‌التابعين قرار گيرد.

ماده ۴

كارگرو‌ه دايمي ذي‌ربط شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه مجاز است حسب صلاحديد اقامت برخي از اتباع خارجي مشمول اين آيين‌نامه را تحت عناو‌ين پناهنده يا آو‌اره بررسي و اقدام لازم را معمول نمايد.

ماده 5 

سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اعتبارات مورد درخواست و‌زارت كشور را در اجراي ماده (2) اين آيين‌نامه ذيل بودجه سنواتي و‌زارت كشور برحسب ماده (7) آيين‌نامه اجرايي ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع تصويبنامه شماره 58858/ ت23538هـ مورخ 22 /12 /1379 تأ‌مين نمايد.

اين تصويبنامه در تاريخ 27 /12 /1382 به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ محمدرضا عارف