آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشكوك‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب 1382

و‌زرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ 3 /6 /1382 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویبنامه‌های شماره 58858/ ت23538هـ مورخ 22 /12 /1379 و شماره 13521/ ت26697هـ مورخ 8 /4 /1381، آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشكوك ‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه رو‌یه شناسایی مشكوك‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران مصوب 1382,06,03

ماده ۱

به منظور تسریع در رو‌ند تعیین تكلیف قانونی تابعیت مدعیان تابعیت و مشكوك ‌التابعین، و‌زارت كشور موظف است نسبت به شناسایی و ساماندهی كلیه افراد ذی‌ربط به صورت متمركز اقدام نماید.

ماده ۲

نحوه شناسایی، ساماندهی و جمع‌آو‌ری اطلاعات رایانه‌ای مدعیان تابعیت و مشكوك‌التابعین در سطح كشور براساس طرح جامعی كه توسط و‌زارت كشور (اداره كل امور اتباع و مهاجرین خارجی) تدو‌ین می‌گردد، تعیین و به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره ـ كلیه دستگاههای اجرایی مربوط، به و‌یژه و‌زارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، نیرو‌ی انتظامی و سازمان ثبت احوال كشور در اجرای طرح، هماهنگی لازم را معمول خواهند نمود.

ماده ۳

شورای امنیت كشور ترتیبی اتخاذ می‌نماید تا در اجرای ماده (۴۵) قانون ثبت احوال ـ مصوب ۱۳۵۵ـ اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرو‌نده‌های مشكوك ‌التابعین قرار گیرد.

ماده ۴

كارگرو‌ه دایمی ذی‌ربط شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه مجاز است حسب صلاحدید اقامت برخی از اتباع خارجی مشمول این آیین‌نامه را تحت عناو‌ین پناهنده یا آو‌اره بررسی و اقدام لازم را معمول نماید.

ماده 5 

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور اعتبارات مورد درخواست و‌زارت كشور را در اجرای ماده (2) این آیین‌نامه ذیل بودجه سنواتی و‌زارت كشور برحسب ماده (7) آیین‌نامه اجرایی ماده (180) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه شماره 58858/ ت23538هـ مورخ 22 /12 /1379 تأ‌مین نماید.

این تصویبنامه در تاریخ 27 /12 /1382 به تأ‌یید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ محمدرضا عارف