آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بین المللی كار مصوب 1380

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 14/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 28608/52 مورخ 17/3/1379سازمان تأ‌مین اجتماعی و به استناد تبصره الحاقی به لایحه قانونی اصلاح ماده (5) قانون تأ‌مین اجتماعی ‌ـ‌ مصوب 1378‌ـ‌ آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بین المللی كار را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین‌نامه نرخ و مأ‌خذ حق بیمه حوادث ناشی از كار اتباع كشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بین المللی كار مصوب 1380,06,14

ماده 1‌

كلیه اتباع كشورهای ملحق شده به مقاو‌له نامه شماره (19) سازمان بین المللی كار كه طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران به كار اشتغال دارند در مقابل حوادث ناشی از كار تحت پوشش حمایت‌های زیر قرار می‌گیرند:

الفـ‌ خدمات درمانی تا بهبود حادثه دیده.

بـ‌ غرامت دستمزد.

پـ‌ غرامت نقص عضو.

تـ‌ از كارافتادگی جزیی.

ثـ‌ از كارافتادگی كلی ناشی از كار.

جـ‌ فوت در اثر حادثه ناشی از كار.

تبصره ـ‌ و‌زارتخانه‌های امور خارجه و‌كار و امور اجتماعی مكلفند كشورهای ملحق شده به مقاو‌له‌نامه شماره (19) سازمان بین‌المللی كار را به سازمان تأ‌مین اجتماعی ـ كه از این پس در این آیین‌نامه سازمان نامیده می‌شود ـ معرفی نمایند.

ماده 2‌

در صورت و‌قوع حادثه ناشی از كار, كارفرما مكلف است اقدامات او‌لیه را برای جلوگیری از تشدید و‌ضع حادثه دیده به عمل آو‌رد و مراتب را ظرف سه رو‌ز اداری به صورت كتبی به اطلاع سازمان برساند. در صورتی كه كارفرما بابت اقدامات او‌لیه متحمل هزینه ای شده باشد سازمان هزینه‌های یاد شده را طبق تعرفه‌های جاری خود پرداخت می‌نماید.

تبصره ـ‌ در صورتی كه ثابت شود و‌قوع حادثه ناشی از كار در اثر عدم رعایت مقررات حفاظت فنی و برو‌ز بیماری ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف كارفرما یا نمایندگان كارفرما بوده است سازمان هزینه‌های مربوط به معالجه, غرامات, مستمری‌ها و غیره را می پردازد و طبق ماده (66) قانون تأ‌مین اجتماعی ـ مصوب 1354 ـ هزینه‌های یاد شده را از كارفرما و‌صول می‌نماید.

ماده 3‌

كارفرمایانی كه اتباع كشورهای موضوع ماده یك این آیین‌نامه را به كار می گمارند مكلفند نسبت به نامنویسی كاركنان یاد شده نزد سازمان اقدام و مادامی كه اتباع خارجی نزد آنان اشتغال دارند حق بیمه آنان را همه ماهه طبق ماده (4) این آیین‌نامه پرداخت نمایند.

ماده 4‌

نرخ حق بیمه مشمولان این آیین‌نامه سه درصد حقوق و مزایای پرداخت شده به آنان است كه هر ماه توسط كارفرما از حقوق و مزایای تبعه بیگانه كسر و به سازمان پرداخت می‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور