آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384

هیئت وزیران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پیشنهاد مشترك وزارتخانه‎ های كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعی و به استناد ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون بـرنـامــه چـهارم توسـعه اقتـصـادی، اجتـماعی و فرهنـگی جمـهـوری اسلامـی ایــ‌ران ـ مصوب 1383 ـ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384,04,08

ماده 1 

به منظور تهیه طرحهای اجرایی در چارچوب سیاستهای مصوب شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه، موضوع ماده (180) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادی، اجتـماعی و فرهنگی جمهـوری اسلامی ایران ـ كه از ایـن پس شـورا نامیده ‎می‎ شود ـ و تطبیق ضوابط و شرایط مصادیق تهدید جانی با رعایت ماده (4) این آیین ‎نامه و همچنین جلوگیری از اشتغال غیر قانونی اتباع بیگانه، كارگروهی متشكل از نمایندگان تام ‌الاختیار وزارتخانه‎ های كشور، كار و امور اجتماعی، اطلاعات، امور خارجه و سازمان مدیریـت و برنامه ‎ریـزی كـشور و نیروی انتظامی جمـهوری اسـلامی ایـران تشكیل ‎می ‏گردد.

تبصره ـ جلسات كارگروه موضوع این ماده در وزارت كشور براساس آیین ‎نامه داخلی شورا تشكیل می ‎شود.

ماده 2 

شناسایی اتباع خارجی فاقد پروانه كار و جمع آوری آنها از كارگاهها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران صورت می ‎پذیرد و وزارت كار و امور اجتماعی موظف است اطلاعات لازم را در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد.

تبصره 1 ـ كلیه اتباع خارجی فاقد پروانه كار پس از جمع‎ آوری به مراكزی كه بدین منظور تحت عنوان «اردوگاههای مراقبتی» در مناطق مورد نیاز ایجاد می ‎شوند هدایت و نگهداری و در نهایت با رعایت این آیین ‎نامه توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به خارج از كشور منتقل و یا در اردوگاههای موقت اسكان می ‎یابند.

تبصره 2 ـ مسئوولیت اداره اردوگاههای مراقبتی به عهده وزارت كشور است.

تبصره 3 ـ جدول زمان بندی چگونگی اجرای این ماده توسط وزارتخانه‎ های كار و امور اجتماعی، كشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب شورا می‎ رسد.

تبصره 4 ـ وزارت كشور مكلف است هر سه ماه چگونگی عملكرد این ماده را به‎ شورا ارایه نماید.

ماده 3

افرادی كه دارای شرایط زیر باشند از شمول این آیین‎ نامه مستثنا هستند:
1
ـ افراد خارجی دارای گذرنامه كه طبق قوانین و مقررات وارد كشور می ‎شوند و دارای اقامت معتبر هستند.
2
ـ پناهندگان و آوارگان و مهاجرینی كه دارای دفترچه یا كارت شناسایی معتبر هستند و اشتغال به كار ندارند.

ماده 4 

ضوابط و شرایط تهدید جانی موضوع ماده (48) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب 1379 ـ ظرف یك ماه توسط وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام می ‌گردد.

ماده 5 

سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی كشور اعتبارات مورد نیاز به منظور اجرای این آیین ‌نامه را پیش بینی خواهد كرد.

ماده 6 

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت حفاظت از اردوگاههای مراقبتی و اسكان موقت و انتقال افراد غیر مشمول به كشور متبوع خود را با هماهنگی وزارت كشور به عهده دارد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف