آيين نامه اجرايي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384

هيئت وزيران در جلسه مورخ 8 /4 /1384 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‎ هاي كشور، امور خارجه و كار و امور اجتماعي و به استناد ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون بـرنـامــه چـهارم توسـعه اقتـصـادي، اجتـماعي و فرهنـگي جمـهـوري اسلامـي ايــ‌ران ـ مصوب 1383 ـ آيين نامه اجرايي ماده ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه اجرايي ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، موضوع ماده (103) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384,04,08

ماده 1 

به منظور تهيه طرحهاي اجرايي در چارچوب سياستهاي مصوب شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه، موضوع ماده (180) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصـادي، اجتـماعي و فرهنگي جمهـوري اسلامي ايران ـ كه از ايـن پس شـورا ناميده ‎مي‎ شود ـ و تطبيق ضوابط و شرايط مصاديق تهديد جاني با رعايت ماده (4) اين آيين ‎نامه و همچنين جلوگيري از اشتغال غير قانوني اتباع بيگانه، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام ‌الاختيار وزارتخانه‎ هاي كشور، كار و امور اجتماعي، اطلاعات، امور خارجه و سازمان مديريـت و برنامه ‎ريـزي كـشور و نيروي انتظامي جمـهوري اسـلامي ايـران تشكيل ‎مي ‏گردد.

تبصره ـ جلسات كارگروه موضوع اين ماده در وزارت كشور براساس آيين ‎نامه داخلي شورا تشكيل مي ‎شود.

ماده 2 

شناسايي اتباع خارجي فاقد پروانه كار و جمع آوري آنها از كارگاهها توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران صورت مي ‎پذيرد و وزارت كار و امور اجتماعي موظف است اطلاعات لازم را در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد.

تبصره 1 ـ كليه اتباع خارجي فاقد پروانه كار پس از جمع‎ آوري به مراكزي كه بدين منظور تحت عنوان «اردوگاههاي مراقبتي» در مناطق مورد نياز ايجاد مي ‎شوند هدايت و نگهداري و در نهايت با رعايت اين آيين ‎نامه توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به خارج از كشور منتقل و يا در اردوگاههاي موقت اسكان مي ‎يابند.

تبصره 2 ـ مسئووليت اداره اردوگاههاي مراقبتي به عهده وزارت كشور است.

تبصره 3 ـ جدول زمان بندي چگونگي اجراي اين ماده توسط وزارتخانه‎ هاي كار و امور اجتماعي، كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب شورا مي‎ رسد.

تبصره 4 ـ وزارت كشور مكلف است هر سه ماه چگونگي عملكرد اين ماده را به‎ شورا ارايه نمايد.

ماده 3

افرادي كه داراي شرايط زير باشند از شمول اين آيين‎ نامه مستثنا هستند:
1
ـ افراد خارجي داراي گذرنامه كه طبق قوانين و مقررات وارد كشور مي ‎شوند و داراي اقامت معتبر هستند.
2
ـ پناهندگان و آوارگان و مهاجريني كه داراي دفترچه يا كارت شناسايي معتبر هستند و اشتغال به كار ندارند.

ماده 4 

ضوابط و شرايط تهديد جاني موضوع ماده (48) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ـ مصوب 1379 ـ ظرف يك ماه توسط وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام مي ‌گردد.

ماده 5 

سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور اعتبارات مورد نياز به منظور اجراي اين آيين ‌نامه را پيش بيني خواهد كرد.

ماده 6 

نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مسئوليت حفاظت از اردوگاههاي مراقبتي و اسكان موقت و انتقال افراد غير مشمول به كشور متبوع خود را با هماهنگي وزارت كشور به عهده دارد.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف