آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوب 1386

آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی مصوب 1386,08,29

ماده 1

 مدارس مخصوص اتباع خارجی مدارسی هستند كه براساس قرارداد یا موافقت نامه های فرهنگی بین دولت جمهوری اسلامی ایران با سایر دول و یا براساس درخواست سفارتخانه های خارجی در ایران به عنوان موسس با موافقت وزارت امور خارجه و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش به‌ شرط موافقت با عمل‌ متقابل تأسیس می شوند.

ماده 2

 این مدارس مخصوص تعلیم وتربیت فرزندان اتباع كشورمتقاضی بوده ومجازبه ثبت نام از فرزندان اتباع ایرانی وسایر كشورها نیستند.

تبصره 1وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداكثر تا مدت 5 سال در صورت درخواست كشورهایی كه در ایران مدرسه ندارند و تحصیل دانش آموزان آنان در مجتمع بین المللی امكان پذیر نیست، با هماهنگی وزارت امور خارجه نسبت به صدور مجوز ثبت نام از آنهادر این مدارس اقدام كند.

تبصره 2فرزندان اتباع ایرانی متقاضی تحصیل در اینگونه مدارس ،در صورت داشتن شرایط زیر به تشخیص كمیسیون معین شورای عالی آموزش وپرورش مجاز خواهند بود پس از اخذ رای موردی در مدارس مذكور ثبت نام و به تحصیل خود ادامه دهند:
الف- والدین دانش آموز دارای اقامت دائم در خارج از كشور باشد
ب- دانش آموز در نظام آموزشی خارجی تحصیل كرده باشد
ج- اقامت دانش آموز و خانواده وی در ایران موقتی باشد
د- امكان ادامه تحصیل دانش آموز در مدرسه بین المللی میسر نباشد.

ماده 3

 متقاضی تأسیس این قبیل مدارس می بایست تقاضای كتبی خود را با ذكر دوره تحصیلی،جنسیت ومحل تأسیس مدرسه به وزارت امورخارجه تحویل دهد تاپس ازتأییدوزارت مذكور جهت بررسی به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود. وزارت آموزش و پرورش پس ازبررسی وتأیید،مدارك وتقاضای مذكور را جهت صدورمجوز تاسیس به دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش ارسال می كند.

ماده 4

 مجوز تأسیس برابر نمون برگ ضمیمه توسط وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد. مؤسس موظف است این اجازه نامه را در محل مناسبی در دفتر مدرسه نصب كند.

ماده 5

موسس باید پس از اخذ مجوز تأسیس، حداكثر ظرف مدت یكسال نسبت به راه اندازی مدرسه با رعایت مفاد این آئین نامه وضوابط و مقرراتی كه در مورد تهیه و تجهیز فضای آموزشی توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ می شود اقدام نموده و گزارش آن را حداكثر ظرف مدت یك ماه كتباً به وزارت آموزش و پرورش اعلام كند.

تبصره 1چنانچه موسس درمدت مقرر اقدام به راه اندازی مدرسه نكند،مجوزتأسیس ملغی شده وصدورمجددآن مستلزم رعایت مراحل مندرج درماده 3 این آیین نامه خواهدبود.

تبصره 2وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از شش ماه از صدور مجوز تأسیس، نسبت به دریافت گزارش از پیشرفت راه اندازی اقدام كند.

تبصره 3موسس نمی تواند نسبت به انحلال مدرسه رأساً اقدام كند مگر آنكه قبلاً موافقت وزارت آموزش و پرورش را اخذ كرده باشد.

تبصره 4مجوز صادره غیر قابل انتقال است.

ماده 6

 تأسیس شعب جدید و یا تغییر مكان مدرسه منوط به موافقت وزارت امور خارجه و تایید وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده 7

 این مدارس باید حداقل 4 ساعت از برنامه درسی هفتگی خود را به آموزش زبان فارسی و مطالعات فرهنگی و اجتماعی براساس ضوابطی كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعیین می شود اختصاص دهند.

تبصره وزارت آموزش وپرورش موظف است نسبت به برنامه ریزی درسی مناسب و تأمین معلم مورد نیاز اقدام كند.

ماده 8

 رعایت واجرای قوانین جمهوری اسلامی ایران ومصوبات شورای عالی و دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی وزارت آموزش و پرورش در این مدارس الزامی است.

ماده 9

 مدیر این قبیل مدارس به پیشنهادموسس و با موافقت وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود.

ماده 10

مدیر مدرسه موظف است حداكثر یك ماه پس از شروع سال تحصیلی مشخصات كاركنان و دانش آموزان شاغل به تحصیل در این گونه مدارس را به صورت مكتوب به وزارت آموزش و پرورش ارسال دارد.

ماده 11

مدیر مدرسه در كلیه امور مدرسه مسئولیت دارد و موظف است با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی بویژه با بازرسان وزارت آموزش و پرورش همكاری كند.

ماده 12

چنانچه در مواردی موسس قصد تغییر مدیر را داشته باشد لازم است مراتب را به وزارت آموزش و پرورش اعلام كند در این صورت موسس موظف است حداكثر ظرف مدت یك ماه مدیر جدید را جهت اخذ موافقت به وزارت آموزش و پرورش معرفی كند.

ماده 13

 نظارت بر فعالیت های مدارس اتباع خارجی از وظایف وزارت آموزش و پرورش است و وزارت مذكور در صورت صلاحدید می تواند به منظور نظارت بر حسن اجرای امور نماینده ای را برای استقرار در هر یك از این مدارس تعیین و منصوب نماید. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دو سالانه عملكرد این مدارس را برابر دستورالعمل دفتر مدارس خارج از كشور به شورای عالی آموزش و پرورش ارائه كند.

ماده 14

 وزارت آموزش وپرورش حق اصلاح و یا رد كردن هر گونه برنامه، منابع آموزشی و محتوای كتاب درسی مغایر با ارزشها و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران را دارد.

ماده 15

 شركت دسته جمعی دانش آموزان در بازدیدها ، اردوها و گردش های علمی، تفریحی با درخواست مدرسه از وزارت آموزش و پرورش و رضایت كتبی اولیای دانش آموزان بلامانع است.

تبصره وزارت آموزش و پرورش موظف است هماهنگی های لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورد.

ماده 16

 صحت مدارك تحصیلی دانش آموزان این مدارس در صورت درخواست آنها توسط وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات بررسی ، تأیید و یا ارزشیابی خواهد شد.

ماده 17

 رعایت آن بخش ازتعطیلات رسمی جمهوری اسلامی ایران كه ازسوی وزارت آموزش وپرورش تعیین می شود برای این مدارس الزامی است.

ماده 18

 در صورت نقض مفاد این آیین نامه از سوی مدارس اتباع خارجی، مراحل ذیل از سوی وزارت آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود:
1-
تذكر كتبی به مدیر مدرسه جهت اصلاح و رفع نواقص؛
2-
ارائه گزارش كتبی به موسس؛
3-
گزارش به وزارت امور خارجه در صورت بی توجهی به تذكر كتبی داده شده جهت پیگیری و اعلام نظر 4-ارائه گزارش به دبیرخانه شورای عالی آموزش و پرورش جهت اتخاذ تصمیم مقتضی و در صورت لزوم لغو مجوز فعالیت مدرسه.

ماده 19

مدارس اتباع خارجی موجود موظف اند حداكثر ظرف مدت یكسال پس از تصویب این آیین نامه وضعیت خود را با مفاد آن تطبیق دهند.

ماده 20

 از تاریخ ابلاغ این مصوبه، آیین نامه تاسیس مدارس اتباع بیگانه مصوب جلسه دویست وچهاردهمین جلسه شورای عالی آموزش وپرورش مورخ 11 /9 /59 لغو وبلا اثر اعلام می شود.

موضوع: آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی در هفتصدوپنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29 /8 /1386 به تصویب رسید.

بهرام محمّدیان
دبیر شورا
محمود فرشیدی
رییس جلسه

جمهوری اسلامی ایران شماره:
وزارت آموزش و پرورش تاریخ:
به استناد آیین نامه تأسیس مدارس اتباع خارجی و تصویب شورای عالی آموزش و پرورش در جلسه ……………….. مورخ …………………..،بدینوسیله مجوز تأسیس یك باب مجتمع آموزشی/ واحد آموزشی در دوره/ دوره های تحصیلی ……………….. در استان/ شهر ……………….. توسط سفارت………………………………… صادر می شود.
صدور مجوز راه اندازی مدرسه منوط به فراهم آوردن شرایط وامكانات لازم برابر ماده 5 آیین نامه فوق توسط مؤسس می باشد.

مدیركل دفتر مدارس خارج از كشور