آيين نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي مصوب 1386

آيين نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي مصوب 1386,08,29

ماده 1

 مدارس مخصوص اتباع خارجي مدارسي هستند كه براساس قرارداد يا موافقت نامه هاي فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران با ساير دول و يا براساس درخواست سفارتخانه هاي خارجي در ايران به عنوان موسس با موافقت وزارت امور خارجه و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش به‌ شرط موافقت با عمل‌ متقابل تأسيس مي شوند.

ماده 2

 اين مدارس مخصوص تعليم وتربيت فرزندان اتباع كشورمتقاضي بوده ومجازبه ثبت نام از فرزندان اتباع ايراني وساير كشورها نيستند.

تبصره 1وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداكثر تا مدت 5 سال در صورت درخواست كشورهايي كه در ايران مدرسه ندارند و تحصيل دانش آموزان آنان در مجتمع بين المللي امكان پذير نيست، با هماهنگي وزارت امور خارجه نسبت به صدور مجوز ثبت نام از آنهادر اين مدارس اقدام كند.

تبصره 2فرزندان اتباع ايراني متقاضي تحصيل در اينگونه مدارس ،در صورت داشتن شرايط زير به تشخيص كميسيون معين شوراي عالي آموزش وپرورش مجاز خواهند بود پس از اخذ راي موردي در مدارس مذكور ثبت نام و به تحصيل خود ادامه دهند:
الف- والدين دانش آموز داراي اقامت دائم در خارج از كشور باشد
ب- دانش آموز در نظام آموزشي خارجي تحصيل كرده باشد
ج- اقامت دانش آموز و خانواده وي در ايران موقتي باشد
د- امكان ادامه تحصيل دانش آموز در مدرسه بين المللي ميسر نباشد.

ماده 3

 متقاضي تأسيس اين قبيل مدارس مي بايست تقاضاي كتبي خود را با ذكر دوره تحصيلي،جنسيت ومحل تأسيس مدرسه به وزارت امورخارجه تحويل دهد تاپس ازتأييدوزارت مذكور جهت بررسي به وزارت آموزش و پرورش ارسال شود. وزارت آموزش و پرورش پس ازبررسي وتأييد،مدارك وتقاضاي مذكور را جهت صدورمجوز تاسيس به دبيرخانه شوراي عالي آموزش وپرورش ارسال مي كند.

ماده 4

 مجوز تأسيس برابر نمون برگ ضميمه توسط وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد. مؤسس موظف است اين اجازه نامه را در محل مناسبي در دفتر مدرسه نصب كند.

ماده 5

موسس بايد پس از اخذ مجوز تأسيس، حداكثر ظرف مدت يكسال نسبت به راه اندازي مدرسه با رعايت مفاد اين آئين نامه وضوابط و مقرراتي كه در مورد تهيه و تجهيز فضاي آموزشي توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ مي شود اقدام نموده و گزارش آن را حداكثر ظرف مدت يك ماه كتباً به وزارت آموزش و پرورش اعلام كند.

تبصره 1چنانچه موسس درمدت مقرر اقدام به راه اندازي مدرسه نكند،مجوزتأسيس ملغي شده وصدورمجددآن مستلزم رعايت مراحل مندرج درماده 3 اين آيين نامه خواهدبود.

تبصره 2وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از شش ماه از صدور مجوز تأسيس، نسبت به دريافت گزارش از پيشرفت راه اندازي اقدام كند.

تبصره 3موسس نمي تواند نسبت به انحلال مدرسه رأساً اقدام كند مگر آنكه قبلاً موافقت وزارت آموزش و پرورش را اخذ كرده باشد.

تبصره 4مجوز صادره غير قابل انتقال است.

ماده 6

 تأسيس شعب جديد و يا تغيير مكان مدرسه منوط به موافقت وزارت امور خارجه و تاييد وزارت آموزش و پرورش خواهد بود.

ماده 7

 اين مدارس بايد حداقل 4 ساعت از برنامه درسي هفتگي خود را به آموزش زبان فارسي و مطالعات فرهنگي و اجتماعي براساس ضوابطي كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود اختصاص دهند.

تبصره وزارت آموزش وپرورش موظف است نسبت به برنامه ريزي درسي مناسب و تأمين معلم مورد نياز اقدام كند.

ماده 8

 رعايت واجراي قوانين جمهوري اسلامي ايران ومصوبات شوراي عالي و دستورالعمل هاي ابلاغ شده از سوي وزارت آموزش و پرورش در اين مدارس الزامي است.

ماده 9

 مدير اين قبيل مدارس به پيشنهادموسس و با موافقت وزارت آموزش وپرورش تعيين مي شود.

ماده 10

مدير مدرسه موظف است حداكثر يك ماه پس از شروع سال تحصيلي مشخصات كاركنان و دانش آموزان شاغل به تحصيل در اين گونه مدارس را به صورت مكتوب به وزارت آموزش و پرورش ارسال دارد.

ماده 11

مدير مدرسه در كليه امور مدرسه مسئوليت دارد و موظف است با رعايت ضوابط و مقررات ابلاغي بويژه با بازرسان وزارت آموزش و پرورش همكاري كند.

ماده 12

چنانچه در مواردي موسس قصد تغيير مدير را داشته باشد لازم است مراتب را به وزارت آموزش و پرورش اعلام كند در اين صورت موسس موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه مدير جديد را جهت اخذ موافقت به وزارت آموزش و پرورش معرفي كند.

ماده 13

 نظارت بر فعاليت هاي مدارس اتباع خارجي از وظايف وزارت آموزش و پرورش است و وزارت مذكور در صورت صلاحديد مي تواند به منظور نظارت بر حسن اجراي امور نماينده اي را براي استقرار در هر يك از اين مدارس تعيين و منصوب نمايد. وزارت آموزش و پرورش موظف است گزارش دو سالانه عملكرد اين مدارس را برابر دستورالعمل دفتر مدارس خارج از كشور به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه كند.

ماده 14

 وزارت آموزش وپرورش حق اصلاح و يا رد كردن هر گونه برنامه، منابع آموزشي و محتواي كتاب درسي مغاير با ارزشها و منافع ملي جمهوري اسلامي ايران را دارد.

ماده 15

 شركت دسته جمعي دانش آموزان در بازديدها ، اردوها و گردش هاي علمي، تفريحي با درخواست مدرسه از وزارت آموزش و پرورش و رضايت كتبي اولياي دانش آموزان بلامانع است.

تبصره وزارت آموزش و پرورش موظف است هماهنگي هاي لازم را با وزارت امور خارجه به عمل آورد.

ماده 16

 صحت مدارك تحصيلي دانش آموزان اين مدارس در صورت درخواست آنها توسط وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات بررسي ، تأييد و يا ارزشيابي خواهد شد.

ماده 17

 رعايت آن بخش ازتعطيلات رسمي جمهوري اسلامي ايران كه ازسوي وزارت آموزش وپرورش تعيين مي شود براي اين مدارس الزامي است.

ماده 18

 در صورت نقض مفاد اين آيين نامه از سوي مدارس اتباع خارجي، مراحل ذيل از سوي وزارت آموزش و پرورش قابل اجرا خواهد بود:
1-
تذكر كتبي به مدير مدرسه جهت اصلاح و رفع نواقص؛
2-
ارائه گزارش كتبي به موسس؛
3-
گزارش به وزارت امور خارجه در صورت بي توجهي به تذكر كتبي داده شده جهت پيگيري و اعلام نظر 4-ارائه گزارش به دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش جهت اتخاذ تصميم مقتضي و در صورت لزوم لغو مجوز فعاليت مدرسه.

ماده 19

مدارس اتباع خارجي موجود موظف اند حداكثر ظرف مدت يكسال پس از تصويب اين آيين نامه وضعيت خود را با مفاد آن تطبيق دهند.

ماده 20

 از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، آيين نامه تاسيس مدارس اتباع بيگانه مصوب جلسه دويست وچهاردهمين جلسه شوراي عالي آموزش وپرورش مورخ 11 /9 /59 لغو وبلا اثر اعلام مي شود.

موضوع: آيين نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي در هفتصدوپنجاه و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 29 /8 /1386 به تصويب رسيد.

بهرام محمّديان
دبير شورا
محمود فرشيدي
رييس جلسه

جمهوري اسلامي ايران شماره:
وزارت آموزش و پرورش تاريخ:
به استناد آيين نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي و تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش در جلسه ……………….. مورخ …………………..،بدينوسيله مجوز تأسيس يك باب مجتمع آموزشي/ واحد آموزشي در دوره/ دوره هاي تحصيلي ……………….. در استان/ شهر ……………….. توسط سفارت………………………………… صادر مي شود.
صدور مجوز راه اندازي مدرسه منوط به فراهم آوردن شرايط وامكانات لازم برابر ماده 5 آيين نامه فوق توسط مؤسس مي باشد.

مديركل دفتر مدارس خارج از كشور