آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور مصوب 1387

هيأت وزيران در جلسه مورخ ۳/۷/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت اطلاعات و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور» را به شرح زير تصويب نمود: «

آيين نامه تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور مصوب 1387,07,03

ماده ۱

 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف- اشخاص خارجي: اشخاص حقيقي داراي تابعيت خارجي يا فاقد تابعيت جمهوري اسلامي ايران (مانند دارندگان گذرنامه خارجي، دفترچه پناهندگي، برگه يا كارت معتبر آوارگي، فاقد مدرك يا داراي مدارك غيرمعتبر) كه در كشور حضور دارند يا متقاضي ورود، اقامت يا عبور از كشور هستند و همچنين اشخاص حقوقي خارجي اعم از شركت، مؤسسه، سازمان بين المللي، سازمان هاي غير دولتي و نظير آنها كه به نحوي با جمهوري اسلامي ايران مرتبط مي باشند.
ب- پايگاه: پايگاه ملي اطلاعات اشخاص خارجي.
پ- شماره اختصاصي: شماره اي منحصر به فرد كه براي هر يك از اشخاص خارجي تعيين و اختصاص داده مي شود. ت- دستگاه هاي اجرايي: دستگاه هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ -.

ماده ۲

 وزارت اطلاعات موظف است به منظور ساماندهي اطلاعات مربوط به اشخاص خارجي و توليد شماره اختصاصي مربوط به آنان، را با رعايت حيطه بندي و بر اساس ضوابط مصوب كارگروه موضوع ماده (۹) اين آيين نامه، ايجاد و راه اندازي نمايد.

ماده ۳

 پايگاه، مرجع تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي است. شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقيقي بايد متضمن نام، تاريخ تولد، كشور محل تولد، شماره مدرك شناسايي، نوع مدرك، تابعيت، جنسيت و يكي از اقلام نام پدر، نام خانوادگي يا نام جد آنها و شماره اختصاصي مربوط به اشخاص خارجي حقوقي بايد متضمن نام، ماهيت، نوع فعاليت، شماره مجوز يا ثبت در ايران باشد.

تبصره در مورد اشخاص خارجي غيرقانوني، كلاسه اثر انگشت آنها براي توليد شماره اختصاصي الزامي است.

ماده ۴

 وزارت اطلاعات موظف است امكان دسترسي الكترونيكي دستگاه هاي اجرايي را به پايگاه، با رعايت مقررات امنيت فضاي تبادل اطلاعات فراهم نمايد.

تبصره ميزان دسترسي مشتركان پايگاه، توسط كارگروه موضوع ماده (9) اين آيين نامه تعيين مي شود.

ماده ۵

 دستگاه هاي اجرايي موظفند در كليه اقدامات و امور مربوط به اشخاص خارجي از جمله فرآيند اجرايي ثبت مشخصات آنها از شماره اختصاصي كه توسط پايگاه به آنها اختصاص داده مي شود، استفاده كنند.

ماده ۶

 دستگاه هاي اجرايي موظفند تا نيمه اول سال ۱۳۸۸ پايگاه هاي اطلاعات خود را به نحوي سازماندهي نمايند كه تمامي اشخاص خارجي در پايگاه هاي ياد شده با شماره اختصاصي شناخته شوند.

ماده ۷

 دستگاه هاي اجرايي موظفند پس از اعلام كارگروه موضوع ماده (۹) اين آيين نامه، نسبت به درج شماره اختصاصي اشخاص خارجي در رواديد، پروانه اقامت، پروانه يا كارت اشتغال، پروانه ازدواج، فرم هاي اداري، مدارك شناسايي و ساير موارد مشابه نظير گواهينامه، مدارك آموزشي و مانند آنها اقدام نمايند.

تبصره به منظور افزايش سرعت بررسي، علاوه بر شماره اختصاصي مندرج بر روي اوراق و اسناد شناسايي، بايد مراتب به صورت رمزينه نيز چاپ شود.

ماده ۸

هزينه هاي اجرايي اين آيين نامه توسط معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور در بودجه سالانه دستگاه هاي ذي ربط پيش بيني مي شود.

ماده ۹

 به منظور هدايت، نظارت، زمان بندي اجرايي، صدور دستورالعمل هاي اجرايي و پيگيري وظايف محول شده به دستگاه هاي ذي ربط در تعيين شماره اختصاصي براي اشخاص خارجي مرتبط با كشور، كارگروهي متشكل از نمايندگان تام الاختيار وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، اطلاعات، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه و ساير دستگاه ها بر حسب ضرورت و با مسؤوليت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور تشكيل مي شود.

تبصره ۱كارگروه ياد شده موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد تا ظرف هجده ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، تمامي تكاليف مقرر اجرا شود.

تبصره ۲پس از اجرا شدن اين آيين نامه، دبيرخانه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه حسب وظيفه مقرر در آيين نامه اجرايي ماده (۱۸۰) تنفيذي قانون برنامه سوم توسعه موضوع ماده (۱۲۹) برنامه چهارم توسعه موضوع تصويبنامه شماره ۱۱۸۷۷/ت۳۲۹۰۰هـ مورخ ۱/۳/۱۳۸۴ مسؤوليت نظارت بر اجراي بهينه اين آيين نامه را عهده دار خواهد شد.

ماده ۱۰

كارگروه موضوع ماده (۹) اين آيين نامه موظف است هر سه ماه يك بار گزارش عملكرد اين آيين نامه متضمن پيشرفت و يا قصور دستگاه هاي ذي ربط را به هيأت وزيران ارايه نمايد.

پرويز داودي
معاون اول رييس جمهور