آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1394

هیأت وزیران در جلسه 2 /12 /1394 به پیشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 14 /8 /1394 دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده (12) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1372 – تصویب كرد:

آیین نامه صدور روادید اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1394,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده 1

 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الفكشور: كشور جمهوری اسلامی ایران.

بمناطق: مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران.

پسازمان: سازمان هر یك از مناطق.

تمیزبان: صاحبان بنگاه های اقتصادی و پروژه های عمرانی، ساختمانی، تولیدی، صنعتی، خدماتی، درمانی، تفریحی و گردشگری اعم از دولتی و خصوصی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی.

ثاماكن عمومی: هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسیون ها و اماكن خصوصی شامل مهمانسرای شركت های خصوصی و منازل افراد دارای مجوز پذیرش مسافر.

ماده 2

 برای ورود مستقیم اتباع خارجی به مناطق از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق، تحصیل قبلی روادید ضروری نیست.

تبصره 1برای افراد مذكور در این ماده، نمایندگان نیروی انتظامی در مبادی ورودی مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روی اسناد مسافرتی معتبر آنان مهر می ‌نمایند. اجازه اقامت مذكور به مدت یك ماه صادر می شود و با درخواست و تكمیل مدارك توسط میزبان و تأیید سازمان، اجازه اقامت تبعه خارجی توسط دایره اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا شش ماه قابل تمدید است.

تبصره 2اجازه اقامت شش ماهه به شرط درخواست میزبان و تأیید سازمان برای شش ماه دیگر قابل تمدید است.

تبصره 3برای اقامت اتباع خارجی سرمایه گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران موضوع تصویب نامه شماره 33432 / ت 23 ك مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدی آن، اجازه اقامت با اعتبار یك تا پنج سال قابل تمدید بنا به تشخیص و اعلام كتبی سازمان، توسط دفتر نماینده دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی صادر می گردد.

تبصره 4صدور اجازه اقامت برای اشخاص زیر ممنوع است:
الف- اتباع كشورهایی كه ورود آنها به كشور توسط دولت ممنوع شده است.
ب- ممنوع الورودین به كشور به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی.
پ- ممنوع الورودین به مناطق به موجب اعلام مراجع قضایی و امنیتی.

ماده 3

 اتباع خارجی می‌توانند علاوه بر مبادی ورودی مستقیم مناطق، همچنین از سایر مبادی ورودی كشور به مناطق وارد و یا خارج شوند. در این صورت نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از كشور و یا نمایندگی های داخلی وزارت امور خارجه و یا نمایندگان نیروی انتظامی مستقر در مبادی وروی با اجازه قبلی وزارت امورخارجه و بدون نیاز به استعلام از سایر دستگاه های اجرایی روادید یك ماهه صادر می نمایند.

تبصره 1در صورت درخواست میزبان برای تمدید اقامت اتباع فوق الذكر در مناطق و تأیید سازمان، نیروی انتظامی موظف است ضمن درج مهر خروج از كشور، نسبت به تمدید اقامت وی در همان منطقه با رعایت ماده (2) این آیین نامه اقدام نماید.

تبصره 2در صورت پایان اقامت فرد موصوف، نمایندگی جمهوری اسلامی ایران برای خروج نامبرده از طریق سرزمین اصلی مجدداً روادید صادر خواهد نمود.

ماده 4

 اتباع خارجی كه پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به سایر نقاط كشور را داشته باشند باید طبق مقررات تقاضای خود را به نمایندگی وزارت امور خارجه مستقر در هر منطقه تسلیم نمایند.

تبصره 1نمایندگان وزارت امور خارجه در منطقه ظرف (48) ساعت تقاضای مربوط را بررسی و مطابق قوانین و مقررات مربوط روادید را صادر خواهند نمود.

تبصره 2در صورتی كه نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور روادید مذكور در این ماده توسط دفتر نمایندگی دایره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی انجام می‌ شود. دفتر مذكور ضمن هماهنگی با وزارت امور خارجه مكلف است پاسخ تقاضا را ظرف (48) ساعت از تاریخ دریافت به متقاضی اعلام نماید.

تبصره 3اتباع خارجی برای اشتغال در سكوها و شناورهای نفتی و گازی متعلق به كشور كه خارج از محدوده آبی مجاز مناطق آزاد (800 متر) قرار دارند باید روادید معتبر از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از كشور و یا نمایندگی ‌های وزارت امور خارجه در مناطق و یا مراكز استان اخذ نموده و سپس به سكوهای نفتی یا شناورهای عزیمت نمایند.

تبصره 4در صورت نیاز، روادید یادشده توسط اداره امور اتباع خارجی منطقه ویژه انتظامی تا سقف شش ماه قابل تمدید خواهد بود.

ماده 5

 اتباع خارجی مقیم مجاز و دارندگان روادید معتبر، برای مسافرت به مناطق نیاز به تحصیل روادید جداگانه نخواهند داشت. این افراد می توانند با رعایت مقررات داخلی كشور و ارائه مدارك اقامت و روادید معتبر، به مناطق مسافرت نمایند.

ماده 6

 صدور روادید ترانزیت و اجازه اقامت موضوع تبصره (1) ماده (3) این آیین ‌نامه بر روی برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضی و تشخیص و اعلام وزارت امور خارجه بلامانع است.

ماده 7

 مسئولان اماكن عمومی و خصوصی موظفند ظرف (24) ساعت پس از ورود اتباع خارجی، هویت و تاریخ ورود آنان را در كاربرگ (فرم)‌ های مخصوص اعلامیه ورود درج و به دایره امور اتباع خارجی نیروی انتظامی منطقه ویژه انتظامی تسلیم نمایند.

ماده 8

 كاربرگ (فرم) ‌های مخصوص اعلامیه ورود مسافران توسط مناطق با هماهنگی دفتر امور اتباع خارجی محل تهیه و در اختیار صاحبان اماكن عمومی قرار می ‌گیرد.

ماده 9

 برای اشتغال اتباع خارجی در مناطق، رعایت مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق الزامی است.

ماده 10

 تصویب ‌نامه ‌های شماره 16447 / ت 252 ك مورخ 10 /2 /1373 و شماره 41571 / ت 92 ك مورخ 20 /8 /1373 لغو می‌ شوند.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری