آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب 1394

هيأت وزيران در جلسه 2 /12 /1394 به پيشنهاد شماره 2919 /10 /942 مورخ 14 /8 /1394 دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و به استناد ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب كرد:

آيين نامه صدور رواديد اتباع خارجي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي مصوب 1394,12,02با اصلاحات و الحاقات بعدي

 

ماده 1

 در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

الفكشور: كشور جمهوري اسلامي ايران.

بمناطق: مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران.

پسازمان: سازمان هر يك از مناطق.

تميزبان: صاحبان بنگاه هاي اقتصادي و پروژه هاي عمراني، ساختماني، توليدي، صنعتي، خدماتي، درماني، تفريحي و گردشگري اعم از دولتي و خصوصي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي.

ثاماكن عمومي: هتل ها، متل ها، مسافرخانه ها، پانسيون ها و اماكن خصوصي شامل مهمانسراي شركت هاي خصوصي و منازل افراد داراي مجوز پذيرش مسافر.

ماده 2

 براي ورود مستقيم اتباع خارجي به مناطق از طريق مبادي ورودي و خروجي مجاز مناطق، تحصيل قبلي رواديد ضروري نيست.

تبصره 1براي افراد مذكور در اين ماده، نمايندگان نيروي انتظامي در مبادي ورودي مناطق، اجازه اقامت مربوط را بر روي اسناد مسافرتي معتبر آنان مهر مي ‌نمايند. اجازه اقامت مذكور به مدت يك ماه صادر مي شود و با درخواست و تكميل مدارك توسط ميزبان و تأييد سازمان، اجازه اقامت تبعه خارجي توسط دايره اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تا شش ماه قابل تمديد است.

تبصره 2اجازه اقامت شش ماهه به شرط درخواست ميزبان و تأييد سازمان براي شش ماه ديگر قابل تمديد است.

تبصره 3براي اقامت اتباع خارجي سرمايه گذار در منطقه مطابق ضوابط مندرج در مقررات سرمايه گذاري مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 33432 / ت 23 ك مورخ 16 /3 /1373 و اصلاحات بعدي آن، اجازه اقامت با اعتبار يك تا پنج سال قابل تمديد بنا به تشخيص و اعلام كتبي سازمان، توسط دفتر نماينده دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي صادر مي گردد.

تبصره 4صدور اجازه اقامت براي اشخاص زير ممنوع است:
الف- اتباع كشورهايي كه ورود آنها به كشور توسط دولت ممنوع شده است.
ب- ممنوع الورودين به كشور به موجب اعلام مراجع قضايي و امنيتي.
پ- ممنوع الورودين به مناطق به موجب اعلام مراجع قضايي و امنيتي.

ماده 3

 اتباع خارجي مي‌توانند علاوه بر مبادي ورودي مستقيم مناطق، همچنين از ساير مبادي ورودي كشور به مناطق وارد و يا خارج شوند. در اين صورت نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و يا نمايندگي هاي داخلي وزارت امور خارجه و يا نمايندگان نيروي انتظامي مستقر در مبادي وروي با اجازه قبلي وزارت امورخارجه و بدون نياز به استعلام از ساير دستگاه هاي اجرايي رواديد يك ماهه صادر مي نمايند.

تبصره 1در صورت درخواست ميزبان براي تمديد اقامت اتباع فوق الذكر در مناطق و تأييد سازمان، نيروي انتظامي موظف است ضمن درج مهر خروج از كشور، نسبت به تمديد اقامت وي در همان منطقه با رعايت ماده (2) اين آيين نامه اقدام نمايد.

تبصره 2در صورت پايان اقامت فرد موصوف، نمايندگي جمهوري اسلامي ايران براي خروج نامبرده از طريق سرزمين اصلي مجدداً رواديد صادر خواهد نمود.

ماده 4

 اتباع خارجي كه پس از ورود به مناطق، قصد مسافرت به ساير نقاط كشور را داشته باشند بايد طبق مقررات تقاضاي خود را به نمايندگي وزارت امور خارجه مستقر در هر منطقه تسليم نمايند.

تبصره 1نمايندگان وزارت امور خارجه در منطقه ظرف (48) ساعت تقاضاي مربوط را بررسي و مطابق قوانين و مقررات مربوط رواديد را صادر خواهند نمود.

تبصره 2در صورتي كه نمايندگي وزارت امور خارجه در منطقه مستقر نباشد، صدور رواديد مذكور در اين ماده توسط دفتر نمايندگي دايره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي انجام مي‌ شود. دفتر مذكور ضمن هماهنگي با وزارت امور خارجه مكلف است پاسخ تقاضا را ظرف (48) ساعت از تاريخ دريافت به متقاضي اعلام نمايد.

تبصره 3اتباع خارجي براي اشتغال در سكوها و شناورهاي نفتي و گازي متعلق به كشور كه خارج از محدوده آبي مجاز مناطق آزاد (800 متر) قرار دارند بايد رواديد معتبر از نمايندگي هاي جمهوري اسلامي در خارج از كشور و يا نمايندگي ‌هاي وزارت امور خارجه در مناطق و يا مراكز استان اخذ نموده و سپس به سكوهاي نفتي يا شناورهاي عزيمت نمايند.

تبصره 4در صورت نياز، رواديد يادشده توسط اداره امور اتباع خارجي منطقه ويژه انتظامي تا سقف شش ماه قابل تمديد خواهد بود.

ماده 5

 اتباع خارجي مقيم مجاز و دارندگان رواديد معتبر، براي مسافرت به مناطق نياز به تحصيل رواديد جداگانه نخواهند داشت. اين افراد مي توانند با رعايت مقررات داخلي كشور و ارائه مدارك اقامت و رواديد معتبر، به مناطق مسافرت نمايند.

ماده 6

 صدور رواديد ترانزيت و اجازه اقامت موضوع تبصره (1) ماده (3) اين آيين ‌نامه بر روي برگه جداگانه در صورت درخواست متقاضي و تشخيص و اعلام وزارت امور خارجه بلامانع است.

ماده 7

 مسئولان اماكن عمومي و خصوصي موظفند ظرف (24) ساعت پس از ورود اتباع خارجي، هويت و تاريخ ورود آنان را در كاربرگ (فرم)‌ هاي مخصوص اعلاميه ورود درج و به دايره امور اتباع خارجي نيروي انتظامي منطقه ويژه انتظامي تسليم نمايند.

ماده 8

 كاربرگ (فرم) ‌هاي مخصوص اعلاميه ورود مسافران توسط مناطق با هماهنگي دفتر امور اتباع خارجي محل تهيه و در اختيار صاحبان اماكن عمومي قرار مي ‌گيرد.

ماده 9

 براي اشتغال اتباع خارجي در مناطق، رعايت مقررات مربوط به اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق الزامي است.

ماده 10

 تصويب ‌نامه ‌هاي شماره 16447 / ت 252 ك مورخ 10 /2 /1373 و شماره 41571 / ت 92 ك مورخ 20 /8 /1373 لغو مي‌ شوند.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري