آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380

وزراي عضو شوراي عالي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعايت تصويب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه نحوه آمايش جمعيتي اتباع و مهاجرين خارجي شناسايي شده در جمهوري اسلامي ايران مصوب 1380,07,03

ماده 1 

وزارت كشور موظف است به منظور آمايش اتباع خارجي موضوع ماده (۱) تصويب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ك مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۹ براي اتباعي كه حائز يكي از شرايط ذيل مي باشند كارت شناسايي و اجازه اقامت موقت صادر نمايد:
الف ـ سران و مسئولين احزاب و گروهها و شخصيت هاي سياسي و نيز مخالفين سياسي كه جا آنان در خطر است و خانواده درجه يك آنان بر اساس تاييد سازمان هاي مربوطه.
ب ـ خانواده شهدا و ايثارگران بر اساس اعلام رسمي بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي.
ج ـ طلاب و روحانيون و خانواده درجه يك آنان بر حسب اعلام رسمي مركز جهاني علوم اسلامي.
د ـ دانشجويان و خانواده هاي آنان حسب اعلام رسمي وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
هـ ـ كليه اتباع خارجي داراي دفترچه پناهندگي به استناد گواهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ـ اتباع خارجه.
و ـ كليه اتباع خارجي داراي مدرك كارشناسي ارشد و دكترا و خانواده هاي درجه يك آنان بر اساس تاييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

تبصره ۱ ـ براي اتباع افغاني تك خانوار (مجرد) كه در طرح شناسايي شركت و فاقد مدرك اقامتي مي باشند و اتباع خارجي كه بر طبق آراي مراجع ذي صلاح قضايي محكوم به اخراج از كشور شده اند، اجازه اقامت موقت صادر نمي شود. اين دسته از اتباع خارجي بايد ظرف مهلت مقرر كشور را ترك و در غير اين صورت اخراج مي شوند.

تبصره 2 ـ تعيين تكليف و آمايش ساير اقشار اتباع خارجي ثبت نام شده براساس مصوبه شوراي هماهنگي اجرايي اتباع بيگانه صورت مي گيرد.

ماده ۲ 

وزارت كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي تواند نسبت به انعقاد قراردادهاي فرعي با شركت هاي تعاوني و اشخاص حقيقي و حقوقي جهت اخذ عكس ديجيتالي، اجراي چاپ و پرس كارت شناسايي، طبق دستورالعملي كه به تصويب وزير كشور مي رسد، اقدام نمايد.

ماده ۳ 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است در اجراي ماده (۷) تصويب نامه شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ اعتبارات لازم را براي اجراي اين تصويب نامه تأمين نمايد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا عارف