آيين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي مصوب 1395

هيأت وزيران در جلسه 1 /2 /1395 به پيشنهاد شماره 8269 /01 /94 مورخ 20 /4 /1394 وزارت دادگستري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آيين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي را به شرح زير تصويب كرد:

آيين نامه نحوه آموزش اتباع خارجي مصوب 1395,02,01

ماده 1 

 مدارك معتبر براي ثبت نام اتباع خارجي در مدارس وزارت آموزش و پرورش جهت پناهندگان و آوارگان صرفاً شامل يكي از موارد زير مي باشد:
الف – كارت هويت ويژه اتباع خارجي
ب – دفترچه پناهندگي
پ – برگ تردد خروجي مدت دار
ت – گذرنامه كه داراي پروانه اقامت و يا رواديد معتبر با اعتبار شش ماه باشد.
ث – كارت ويژه حمايت تحصيلي براي اتباع خارجي

تبصره 1 كارت موضوع بند «ث» توسط واحدهاي اتباع خارجي وزارت كشور و صرفاً براي تحصيل اتباع صادر و صرفاً نزد ادارات آموزش و پرورش سراسر كشور معتبر مي باشد.

تبصره 2 وزارت كشور (اداره كل اتباع خارجي) و وزارت آموزش و پرورش مي توانند از ظرفيت سازمانهاي مردم نهاد كه مطابق اساسنامه خود در حوزه كودكان و نوجوانان فعاليت داشته و داراي مجوز از مراجع ذي ربط هستند، حسب مورد جهت شناسايي و يا تحصيل كودكان موردنظر استفاده نمايند.

ماده 2 

 ثبت نام دانش آموزان موضوع اين آيين نامه در مقاطع تحصيلي تا سطح ديپلم در مدارس دولتي همانند دانش آموزان ايراني مي باشد.

تبصره 1 تحصيل فرزندان ايثارگران اتباع خارجي در مدارس شاهد و مدارس ايثارگران با رعايت ضوابط و شرايط ورود به اين مدارس، بلامانع است.

تبصره 2 تحصيل داوطلبانه پناهندگان در مدارس غيردولتي مطابق دستورالعمل ابلاغي از سوي وزارت آموزش و پرورش در خصوص اين مدارس خواهد بود.

ماده 3 

 وزارت آموزش و پرورش همه ساله گزارش عملكرد اجراي اين آيين نامه را تهيه و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت امور خارجه ارايه مي نمايد تا براساس آن دستگاههاي ياد شده حسب مورد اقدامات لازم را درخصوص پيش بيني اعتبار مورد نياز در لوايح بودجه سالانه و جذب كمك هاي بين المللي به عمل آورند.

ماده 4 

 تصويب نامه شماره 423 /ت 29982 هـ مورخ 11 /1 /1383 لغو مي شود.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري