آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه) مصوب 1382

آیین‌نامه‌ ازدواج‌ مردان‌ ایرانی‌ با زنان‌ خارجی‌ آواره‌ (دارنده کارت هویت ویژه اتباع خارجه) مصوب ۱۳۸۲/۰۱/۲۴

ماده ۱

به وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی) اجازه داده می شود در صورت تقاضای ثبت ازدواج از سوی مرد تبعه ایران با زن تبعه خارجه دارای کارت هویت ویژه اتباع خارجی با رعایت مقررات این آئین نامه مجوز ثبت ازدواج را صادر نماید.

ماده ۲

برای تشکیل پرونده متقاضیان باید مدارک زیر را تهیه و تسلیم نمایند:
۱- درخواستنامه مرد و زن مبنی بر تقاضای صدور مجوز ثبت ازدواج، طبق نمونه وزارت کشور.
۲- ارائه اصل و رونوشت شناسنامه مردو کارت هویت معتبر زن.
۳- گواهینامه از مرجع رسمی کشور متبوع زن مبنی بر تصدیق هویت وی.
تبصره – در صورتی که تهیه گواهینامه مذکور برای متقاضی امکان پذیر نباشد وزارت کشور می تواند بدون دریافت مدرک فوق اقدام به تشکیل پرونده نماید.

ماده ۳

وزارت کشور در خصوص هویت و صلاحیت زن خارجی مراتب را از وزارت اطلاعات (امور بیگانگان) استعلام و مجوز ثبت ازدواج را صادر خواهد نمود.
تبصره‌ ۱ـ مراجع‌ مذکور می‌توانند اختیارات‌ خود را به‌ ادارات‌ تابعه‌ در استان‌ها واگذار نمایند.
تبصره‌ ۲ـ مراجع‌ ذی‌ ربط‌ در صورت‌ صدور مجوز ثبت‌ ازدواج‌، واقعه‌ را ثبت‌ خواهند نمود و وفق‌ ماده‌ (۹۷۶) قانون‌ مدنی‌، جهت‌ زوجه‌ شناسنامه ‌صادر خواهد شد.