اجازه برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه مصوب 1390

اجازه برقراری مقررات لغو روادید سی روزه برای دارندگان گذرنامه های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری زیمبابوه مصوب 1390,08,01

وزیران عضو كمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ 1 / 8 / 1390 بنا به پیشنهاد شماره 1377783 / 730 مورخ 25 / 5 / 1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحی سال 1343 كل كشور و با رعایت جزء (ج) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802 / ت38854هـ مورخ 1 / 10 / 1386 تصویب نمودند: بـرقراری مـقررات لغو روادیـد سی روزه بـرای دارندگان گذرنـامه‌های سیاسی و خدمت بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت زیمبابوه به شرط عمل متقابل مجاز است.

این تصـویب‌نامه در تاریـخ 1 / 9 / 1390 به تأییـد مقام مـحترم ریاست جـمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی