اجازه برقراري مقررات لغو رواديد سي روزه براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري زيمبابوه مصوب 1390

اجازه برقراري مقررات لغو رواديد سي روزه براي دارندگان گذرنامه هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري زيمبابوه مصوب 1390,08,01

وزيران عضو كميسيون سياسي و دفاعي در جلسه مورخ 1 / 8 / 1390 بنا به پيشنهاد شماره 1377783 / 730 مورخ 25 / 5 / 1390 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور و با رعايت جزء (ج) بند (1) تصويب‌نامه شماره 158802 / ت38854هـ مورخ 1 / 10 / 1386 تصويب نمودند: بـرقراري مـقررات لغو رواديـد سي روزه بـراي دارندگان گذرنـامه‌هاي سياسي و خدمت بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت زيمبابوه به شرط عمل متقابل مجاز است.

اين تصـويب‌نامه در تاريـخ 1 / 9 / 1390 به تأييـد مقام مـحترم رياست جـمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا رحيمي