اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوب 1312

اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوب 1312/04/31

ماده واحده – نسبت باحوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیرشیعه كه مذهب آنان برسمیت شناخته شده محاكم باید قواعد و‌ عادات مسلمة متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی كه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد بطریق ذیل رعایت نمایند:
1 – در مسائل مربوطه بنكاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه شوهر پیرو آن است.
2 – در مسائل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 – در مسائل مربوطه بفرزندخواندكی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی كه پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.

چون بموجب قانون 4 تیرماه 1312 «‌وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را كه بمجلس شورای ملی پیشنهاد می‌ نماید پس از تصویب كمیسیون ‌قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را كه در ضمن جریان ممكن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تكمیل ‌نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مشتمل بر یك ‌ماده كه در تاریخ سی و یكم تیرماه 1312 شمسی بتصویب كمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراء است.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر