اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارك لازم جهت صدور روادید ورود با حق كار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه كار اتباع خارجی مصوب 1382

اصلاحیه دستورالعمل روش اجرایی و مدارك لازم جهت صدور روادید ورود با حق كار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه كار اتباع خارجی موضوع ماده 11 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار جمهوری اسلامی ایران مصوب مورخ 19 /1 /1382 وزیر كار و امور اجتماعی

فصل اول صدور روادید ورود با حق كار

ماده 1 

موافقت با صدور روادید ورود با حق كار برای كلیه اتباع خارجی در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعی استان بعمل می آید.

ماده 2 

 مدارك لازم برای تقاضای روادید ورود با حق كار به شرح زیر است:

درخواست كتبی كارفرما مبنی بر درخواست روادید ورود با حق كار با امضای مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازمانی الزامی است).

تكمیل یك نسخه فرم اطلاعات اولیه مربوط به كارفرمایان.

تكمیل 3 نسخه فرمهای مربوط به اتباع خارجی در كشور.

تكمیل یك نسخه فرمهای اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصی و دولت غیرپروژه نیاز به تكمیل این فرم ندارد).

تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس وآخرین تغییرات آن (شركتها كه دارای سابقه قبلی در این اداره كل هستند لازم است تصویر روزنامه رسمی آخرین تغییرات را ارائه نمایند).

تصویر پروانه زناشویی صادره توسط وزارت كشور و یا یكی از استانداریهای كشور و همچنین تصویر سند ازدواج و شناسنامه پس از رویت اصل آنها برای آن دسته از اتباع خارجی كه دارای همسر ایرانی می باشند.

تكمیل فرم تعهد كارفرما.

تبصره – برای آن دسته از اتباع خارجی كه به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و كارخانجات خصوصی و تحت پوشش عازم كشور جمهوری اسلامی ایران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زیر نیز ضروری است:
1 –
تصویر قرارداد خرید ماشین آلات .
2 –
تصویر برگ سبز ترخیص ماشین آلات.
3 –
تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری.

ماده 3 

 روش اجرایی موافقت با صدور روادید ورود با حق كار به شرح زیر است:

تحویل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماینده كارفرما و پاراف آن در صورت تكمیل.

ثبت درخواست در رایانه.

ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

استعلام صلاحیت و بررسی درخواست توسط كارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهایی كه نیاز به مصوبه هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی استان دارند به هیأت مذكور.

صدور برگه روادید ورود با حق كار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

ثبت و صدور برگه روادید ورود با حق كار توسط دبیرخانه و ارسال آن به اداره كل كنسولی – وزارت امور خارجه یا نمایندگی وزارت امورخارجه در استان.

تذكرات مهم:
1 –
كارفرما مكلف است حداكثر یك ماه پس از ورود تبعه به كشور مدارك لازم جهت صدور پروانه كار وی را به اداره كل كار و امور اجتماعی استان ارائه نماید.بدیهی است در صورت تأخیر طبق ماده 181 قانون كار جمهوری اسلامی ایران عمل خواهد گردید.
2 –
شركتهای بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازمانی پرسنل خارجی خود را همراه یك نسخه از تصویر قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوی موضوع، تاریخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی كار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد است ارائه نمایند.
3 –
مدت اعتبار روادید ورود با حق كار از تاریخ اعلام شده توسط اداره كل كار و امور اجتماعی استان به وزارت امور خارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.
4 –
جهت ابطال روادید ارائه درخواست كتبی كارفرما با ذكر آخرین شماره روادید و نمودار سازمانی الزامی است.

فصل دوم صدور پروانه كار

ماده 1 

 صدور پروانه كار جهت كلیه اتباع خارجی در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعی استان بعمل می آید.

ماده 2 

 مدارك لازم برای تقاضای صدور پروانه كار به شرح زیر است:

درخواست كتبی كارفرما مبنی بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كارفرما، اتباع خارجی كه كد شناسایی رایانه ای در اداره كل كار و امور اجتماعی استان دارند، ذكر كد شناسایی آنان الزامی است.

تكمیل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجی با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما.

تكمیل فرم اطلاعات اولیه كارفرما برای آن دسته از اتباع خارجی كه برای آنان روادید ورود با حق كار درخواست نشده است.

اصل فیش بانكی واریزی شده به حساب شماره 66 /132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانكی ملی ایران.

– 3 قطعه عكس 4*3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

تصویر روزنامه رسمی شركت.

اصل گذرنامه تبعه خارجی به منظور رؤیت و یا تصویر آن كه به تأیید نیروی انتظامی و یا اداره كل كار و امور اجتماعی استان رسیده باشد.

یك نسخه از تصویر صفحات مورد نیاز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصویر ذكر شده در بند 7).
در صورت داشتن دفترچه پناهندگی، ارایه 3 نسخه تصویر كامل از صفحات دفترچه مزبور كه حداقل دارای 2 ماه اعتبار باشد.
در صورت داشتن كارت هویت ویژه اتباع خارجی، ارایه 2 نسخه تصویر كارت مزبور كه دارای اعتبار باشد.

تصویر مدارك تحصیلی و یا تجربی ترجمه شده تبعه خارجی كه به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران در كشور متبوع تبعه رسیده باشد.

تذكر
آن دسته از كارشناسانی كه به منظور نصب و راه اندازی برای مدت موقت به كشور عازم می باشند از مفاد بند 9 مستثنی هستند.

ماده 3 

 روش اجرایی صدور پروانه كار به شرح زیر است:

تحویل درخواست صدور پروانه كار و مدارك لازم توسط نماینده كارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تكمیل مدارك.

ثبت درخواست در رایانه.

ارسال درخواست از طریق رایانه به واحد مربوط.

ارجاع درخواست به كارشناس مربوط توسط رییس واحد ذیربط.

استعلام صلاحیت و بررسی درخواست .

صدور پروانه كار و ارسال آن به دفتر مدیریت جهت مهر و امضاء.

ثبت پروانه كار در دبیرخانه و تحویل آن به كارفرما با اخذ رسید.

فصل سوم تمدید و تجدید پروانه كار

ماده 1 

تمدید یا تجدید پروانه كار كلیه اتباع خارجی در صورت معتبر بودن نمودار سازمانی و یا تصویب در هیأت فنی اشتغال استان حسب ماده 121 و 122 و آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار با رعایت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

ماده 2 

 مدارك لازم برای تقاضای تمدید پروانه كار به شرح زیر است:

درخواست كتبی كارفرما مبنی بر تمدید پروانه كار تبعه خارجی مورد نظر با ذكر علت نیاز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسایی كارفرما.

تكمیل 3 نسخه پرسشنامه تحصیل پروانه كار با الصاق یك قطعه عكس (خانمها با رعایت حجاب اسلامی) ممهور به مهر شركت (اتباعی كه دارای شماره شناسایی می باشند ذكر شماره الزامی است).

اصل فیش بانكی واریز شده به حساب 66 /132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی .

اصل گذرنامه برای رؤیت و یا تصویر آن كه به تأیید نیروی انتظامی رسیده باشد.

اصل پروانه كار.

تصویر روزنامه رسمی (با آخرین تغییرات).

ارائه اصل شناسنامه همسر ایرانی تبعه خارجی برای رؤیت (در خصوص آن دسته از اتباعی كه دارای همسر ایرانی می باشند).

اصل دفترچه پناهندگی معتبر برای پناهندگان و ارائه اصل كارت هویت ویژه اتباع خارجی معتبر برای مهاجرین خارجی به منظور رؤیت.

گزارش مشروح عملكرد فعالیت در دوره گذشته.

10 مفاصا حساب مالیاتی .

11(الحاقی 10ˏ10ˏ1396)ارائه مدارك و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی كارفرما

تبصره
مدارك مورد نیاز برای تمدید پروانه كار می بایستی یك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار به اداره كل كار و امور اجتماعی استانها ارایه شود.

ماده 3 

مدارك لازم برای تقاضای تجدید پروانه كار به شرح زیر است:

درخواست كتبی كارفرما مبنی بر تجدید پروانه كار.

گواهی خاتمه كار از سوی كارفرمای قبلی .

تكمیل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عكس تبعه و ممهور به مهر شركت.

تكمیل یك نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات كارفرما.

مفاصا حساب مالیاتی .

رؤیت اصل گذرنامه.

تصویر گذرنامه جدید در صورت تعویض.

اصل پروانه كار.

اصل فیش بانكی واریز شده به حساب 66 /132 خزانه داری كل قابل پرداخت در كلیه شعب بانكی ملی ایران.

10 رؤیت اصل شناسنامه همسر ایرانی (برای آن دسته از اتباع خارجی كه دارای همسر ایرانی هستند).

11 برای آن دسته از اتباع خارجی كه به منظور نصب و راه اندازی در بخش صنایع و كارخانجات عازم كشور جمهوری اسلامی ایران هستند مدارك زیر نیز مورد نیاز است:
الف – یك نسخه تصویر قرارداد خرید ماشین آلات .
ب – تصویر برگ سبز گمرك ترخیص ماشین آلات .
ج – تصویر موافقت اصولی و یا پروانه بهره برداری .
د – تصویر روزنامه رسمی مبنی بر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات (در صورتی كه كارفرمای جدید فاقد سابقه در اداره كل كار و امور اجتماعی استان است).

12(الحاقی 10ˏ10ˏ1396)ارائه مدارك و یا گواهی پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضی از سوی كارفرما

ماده 4 

مراحل انجام كار تمدید و تجدید پروانه كار مشابه مراحل صدور روادید ورود با حق كار و پروانه كار است.

تبصرهدر صورتی كه درخواست مربوط به تغییر منطقه جغرافیایی خدمت و یا تغییر سمت شغلی اتباع خارجی است صرفاً اجرای بندهای 3، 1 و 7 ماده 2 الزامی است.

فصل چهارم درخواست نمودار سازمانی

ماده 1 

 رعایت مفاد ماده 128 قانون كار جمهوری اسلامی ایران توسط كارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامی است.

ماده 2 

 مدارك مورد نیاز برای تصویب نمودار سازمانی به شرح زیر است:

تكمیل یك نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به بخش پروژه (منظور از پیمانكار در فرمهای مزبور شركت مجری پروژه می باشد كه در كشور به ثبت رسیده است).

تكمیل یك نسخه پرسشنامه اطلاعات اولیه مربوط به كارفرمایان.

تأییدیه ارگان و یا نهاد دولتی ذیربط.

تصویر یك نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوی (موضوع – تاریخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنین برنامه های آموزشی، تعیین درصد نیروی كار خارجی و ایرانی و امضاء طرفین قرارداد) است.

تبصره
درخواست نمودار سازمانی 10 نفر به بالا می بایستی در هیأت فنی اشتغال اتباع خارجی مستقر در اداره كل اشتغال اتباع خارجی بررسی و به تصویب برسد.

تذكرات:
1 –
تمامی درخواستها و پرسشنامه ها می بایست با امضاء و مهر مجاز كارفرما ارایه شود.
2 –
تمامی ردیفهای پرسشنامه ها می بایست به طور كامل پاسخگویی و تایپ گردد.
3 –
درخواستها می بایست انفرادی تنظیم گردد، بنابراین از ارسال درخواستهای دسته جمعی خودداری شود در غیر این صورت هیچ اقدامی از سوی اداره كل كار و امور اجتماعی محل استان میسر نخواهد بود.

توضیحات:
1 –
موافقت با صدور روادید ورود با حق كار برای اتباع خارجی شاغل در بخش خصوصی پس از تصویب هیأت فنی اشتغال استان صورت می گیرد.
2 –
موافقت با صدور روادید ورود با حق كار برای اتباع خارجی شاغل در بخش پروژه های عمرانی پس از تصویب چارت سازمانی پروژه در هیأت فنی اشتغال صورت می گیرد.
3 –
تمدید پروانه كار اتباع خارجی شاغل در بخش دولتی كه قبلاً صدور پروانه كار آنان به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسیده باشد بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار بلامانع است.
4 –
تجدید پروانه كار (موارد تغییر كارفرما و یا نوع كار) اتباع خارجی بر اساس ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده 129 قانون كار به استثنای اتباع خارجی موضوع ماده 122 قانون كار پس از موافقت هیأت فنی اشتغال استان صورت می گیرد.
5 –
به هنگام ارایه درخواست تمدید یا تجدید پروانه كار قید شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه كار الزامی است.