اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي مصوب 1382

اصلاحيه دستورالعمل روش اجرايي و مدارك لازم جهت صدور رواديد ورود با حق كار و همچنين صدور، تمديد و تجديد پروانه كار اتباع خارجي موضوع ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار جمهوري اسلامي ايران مصوب مورخ 19 /1 /1382 وزير كار و امور اجتماعي

فصل اول صدور رواديد ورود با حق كار

ماده 1 

موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار براي كليه اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعي استان بعمل مي آيد.

ماده 2 

 مدارك لازم براي تقاضاي رواديد ورود با حق كار به شرح زير است:

درخواست كتبي كارفرما مبني بر درخواست رواديد ورود با حق كار با امضاي مجاز (در ارتباط با پروژه ها، درج شماره نمودار سازماني الزامي است).

تكميل يك نسخه فرم اطلاعات اوليه مربوط به كارفرمايان.

تكميل 3 نسخه فرمهاي مربوط به اتباع خارجي در كشور.

تكميل يك نسخه فرمهاي اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (بخش خصوصي و دولت غيرپروژه نياز به تكميل اين فرم ندارد).

تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تأسيس وآخرين تغييرات آن (شركتها كه داراي سابقه قبلي در اين اداره كل هستند لازم است تصوير روزنامه رسمي آخرين تغييرات را ارائه نمايند).

تصوير پروانه زناشويي صادره توسط وزارت كشور و يا يكي از استانداريهاي كشور و همچنين تصوير سند ازدواج و شناسنامه پس از رويت اصل آنها براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني مي باشند.

تكميل فرم تعهد كارفرما.

تبصره – براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات خصوصي و تحت پوشش عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند علاوه بر مدارك فوق مدارك زير نيز ضروري است:
1 –
تصوير قرارداد خريد ماشين آلات .
2 –
تصوير برگ سبز ترخيص ماشين آلات.
3 –
تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري.

ماده 3 

 روش اجرايي موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار به شرح زير است:

تحويل درخواست و مدارك لازم به واحد مربوطه توسط نماينده كارفرما و پاراف آن در صورت تكميل.

ثبت درخواست در رايانه.

ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوط.

استعلام صلاحيت و بررسي درخواست توسط كارشناس مربوطه و ارسال آن دسته از درخواستهايي كه نياز به مصوبه هيأت فني اشتغال اتباع خارجي استان دارند به هيأت مذكور.

صدور برگه رواديد ورود با حق كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.

ثبت و صدور برگه رواديد ورود با حق كار توسط دبيرخانه و ارسال آن به اداره كل كنسولي – وزارت امور خارجه يا نمايندگي وزارت امورخارجه در استان.

تذكرات مهم:
1 –
كارفرما مكلف است حداكثر يك ماه پس از ورود تبعه به كشور مدارك لازم جهت صدور پروانه كار وي را به اداره كل كار و امور اجتماعي استان ارائه نمايد.بديهي است در صورت تأخير طبق ماده 181 قانون كار جمهوري اسلامي ايران عمل خواهد گرديد.
2 –
شركتهاي بخش پروژه، لازم است ابتدا نمودار سازماني پرسنل خارجي خود را همراه يك نسخه از تصوير قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوي موضوع، تاريخ شروع و خاتمه، مبلغ قرارداد، برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد است ارائه نمايند.
3 –
مدت اعتبار رواديد ورود با حق كار از تاريخ اعلام شده توسط اداره كل كار و امور اجتماعي استان به وزارت امور خارجه به مدت 3 ماه خواهد بود.
4 –
جهت ابطال رواديد ارائه درخواست كتبي كارفرما با ذكر آخرين شماره رواديد و نمودار سازماني الزامي است.

فصل دوم صدور پروانه كار

ماده 1 

 صدور پروانه كار جهت كليه اتباع خارجي در مراكز استانها و توسط اداره كل كار و امور اجتماعي استان بعمل مي آيد.

ماده 2 

 مدارك لازم براي تقاضاي صدور پروانه كار به شرح زير است:

درخواست كتبي كارفرما مبني بر صدور پروانه كار تبعه مورد نظر با امضاء و مهر مجاز كارفرما، اتباع خارجي كه كد شناسايي رايانه اي در اداره كل كار و امور اجتماعي استان دارند، ذكر كد شناسايي آنان الزامي است.

تكميل 3 نسخه فرم اطلاعات مربوط به اتباع خارجي با الصاق عكس و ممهور به مهر مجاز كارفرما.

تكميل فرم اطلاعات اوليه كارفرما براي آن دسته از اتباع خارجي كه براي آنان رواديد ورود با حق كار درخواست نشده است.

اصل فيش بانكي واريزي شده به حساب شماره 66 /132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانكي ملي ايران.

– 3 قطعه عكس 4*3 با درج مشخصات تبعه در ظهر آن.

تصوير روزنامه رسمي شركت.

اصل گذرنامه تبعه خارجي به منظور رؤيت و يا تصوير آن كه به تأييد نيروي انتظامي و يا اداره كل كار و امور اجتماعي استان رسيده باشد.

يك نسخه از تصوير صفحات مورد نياز گذرنامه (در صورت عدم ارائه تصوير ذكر شده در بند 7).
در صورت داشتن دفترچه پناهندگي، ارايه 3 نسخه تصوير كامل از صفحات دفترچه مزبور كه حداقل داراي 2 ماه اعتبار باشد.
در صورت داشتن كارت هويت ويژه اتباع خارجي، ارايه 2 نسخه تصوير كارت مزبور كه داراي اعتبار باشد.

تصوير مدارك تحصيلي و يا تجربي ترجمه شده تبعه خارجي كه به تأييد سفارت جمهوري اسلامي ايران در كشور متبوع تبعه رسيده باشد.

تذكر
آن دسته از كارشناساني كه به منظور نصب و راه اندازي براي مدت موقت به كشور عازم مي باشند از مفاد بند 9 مستثني هستند.

ماده 3 

 روش اجرايي صدور پروانه كار به شرح زير است:

تحويل درخواست صدور پروانه كار و مدارك لازم توسط نماينده كارفرما به واحد مربوطه و پاراف آن در صورت تكميل مدارك.

ثبت درخواست در رايانه.

ارسال درخواست از طريق رايانه به واحد مربوط.

ارجاع درخواست به كارشناس مربوط توسط رييس واحد ذيربط.

استعلام صلاحيت و بررسي درخواست .

صدور پروانه كار و ارسال آن به دفتر مديريت جهت مهر و امضاء.

ثبت پروانه كار در دبيرخانه و تحويل آن به كارفرما با اخذ رسيد.

فصل سوم تمديد و تجديد پروانه كار

ماده 1 

تمديد يا تجديد پروانه كار كليه اتباع خارجي در صورت معتبر بودن نمودار سازماني و يا تصويب در هيأت فني اشتغال استان حسب ماده 121 و 122 و آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار با رعايت مقررات مربوط در استانها بلامانع است.

ماده 2 

 مدارك لازم براي تقاضاي تمديد پروانه كار به شرح زير است:

درخواست كتبي كارفرما مبني بر تمديد پروانه كار تبعه خارجي مورد نظر با ذكر علت نياز به ادامه اشتغال تبعه موصوف با امضاء و مهر مجاز همراه با اعلام كد شناسايي كارفرما.

تكميل 3 نسخه پرسشنامه تحصيل پروانه كار با الصاق يك قطعه عكس (خانمها با رعايت حجاب اسلامي) ممهور به مهر شركت (اتباعي كه داراي شماره شناسايي مي باشند ذكر شماره الزامي است).

اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66 /132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي .

اصل گذرنامه براي رؤيت و يا تصوير آن كه به تأييد نيروي انتظامي رسيده باشد.

اصل پروانه كار.

تصوير روزنامه رسمي (با آخرين تغييرات).

ارائه اصل شناسنامه همسر ايراني تبعه خارجي براي رؤيت (در خصوص آن دسته از اتباعي كه داراي همسر ايراني مي باشند).

اصل دفترچه پناهندگي معتبر براي پناهندگان و ارائه اصل كارت هويت ويژه اتباع خارجي معتبر براي مهاجرين خارجي به منظور رؤيت.

گزارش مشروح عملكرد فعاليت در دوره گذشته.

10 مفاصا حساب مالياتي .

11(الحاقي 10ˏ10ˏ1396)ارائه مدارك و يا گواهي پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضي از سوي كارفرما

تبصره
مدارك مورد نياز براي تمديد پروانه كار مي بايستي يك ماه قبل از انقضاء اعتبار پروانه كار به اداره كل كار و امور اجتماعي استانها ارايه شود.

ماده 3 

مدارك لازم براي تقاضاي تجديد پروانه كار به شرح زير است:

درخواست كتبي كارفرما مبني بر تجديد پروانه كار.

گواهي خاتمه كار از سوي كارفرماي قبلي .

تكميل 3 نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات تبعه با الصاق عكس تبعه و ممهور به مهر شركت.

تكميل يك نسخه پرسشنامه مربوط به اطلاعات كارفرما.

مفاصا حساب مالياتي .

رؤيت اصل گذرنامه.

تصوير گذرنامه جديد در صورت تعويض.

اصل پروانه كار.

اصل فيش بانكي واريز شده به حساب 66 /132 خزانه داري كل قابل پرداخت در كليه شعب بانكي ملي ايران.

10 رؤيت اصل شناسنامه همسر ايراني (براي آن دسته از اتباع خارجي كه داراي همسر ايراني هستند).

11 براي آن دسته از اتباع خارجي كه به منظور نصب و راه اندازي در بخش صنايع و كارخانجات عازم كشور جمهوري اسلامي ايران هستند مدارك زير نيز مورد نياز است:
الف – يك نسخه تصوير قرارداد خريد ماشين آلات .
ب – تصوير برگ سبز گمرك ترخيص ماشين آلات .
ج – تصوير موافقت اصولي و يا پروانه بهره برداري .
د – تصوير روزنامه رسمي مبني بر آگهي تأسيس و آخرين تغييرات (در صورتي كه كارفرماي جديد فاقد سابقه در اداره كل كار و امور اجتماعي استان است).

12(الحاقي 10ˏ10ˏ1396)ارائه مدارك و يا گواهي پرداخت حق بيمه تأمين اجتماعي مربوط به دوران اشتغال فرد متقاضي از سوي كارفرما

ماده 4 

مراحل انجام كار تمديد و تجديد پروانه كار مشابه مراحل صدور رواديد ورود با حق كار و پروانه كار است.

تبصرهدر صورتي كه درخواست مربوط به تغيير منطقه جغرافيايي خدمت و يا تغيير سمت شغلي اتباع خارجي است صرفاً اجراي بندهاي 3، 1 و 7 ماده 2 الزامي است.

فصل چهارم درخواست نمودار سازماني

ماده 1 

 رعايت مفاد ماده 128 قانون كار جمهوري اسلامي ايران توسط كارفرما، قبل از عقد قرارداد الزامي است.

ماده 2 

 مدارك مورد نياز براي تصويب نمودار سازماني به شرح زير است:

تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات اوليه مربوط به بخش پروژه (منظور از پيمانكار در فرمهاي مزبور شركت مجري پروژه مي باشد كه در كشور به ثبت رسيده است).

تكميل يك نسخه پرسشنامه اطلاعات اوليه مربوط به كارفرمايان.

تأييديه ارگان و يا نهاد دولتي ذيربط.

تصوير يك نسخه قرارداد منعقده ترجمه شده كه حاوي (موضوع – تاريخ شروع و خاتمه و مبلغ قرارداد و همچنين برنامه هاي آموزشي، تعيين درصد نيروي كار خارجي و ايراني و امضاء طرفين قرارداد) است.

تبصره
درخواست نمودار سازماني 10 نفر به بالا مي بايستي در هيأت فني اشتغال اتباع خارجي مستقر در اداره كل اشتغال اتباع خارجي بررسي و به تصويب برسد.

تذكرات:
1 –
تمامي درخواستها و پرسشنامه ها مي بايست با امضاء و مهر مجاز كارفرما ارايه شود.
2 –
تمامي رديفهاي پرسشنامه ها مي بايست به طور كامل پاسخگويي و تايپ گردد.
3 –
درخواستها مي بايست انفرادي تنظيم گردد، بنابراين از ارسال درخواستهاي دسته جمعي خودداري شود در غير اين صورت هيچ اقدامي از سوي اداره كل كار و امور اجتماعي محل استان ميسر نخواهد بود.

توضيحات:
1 –
موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار براي اتباع خارجي شاغل در بخش خصوصي پس از تصويب هيأت فني اشتغال استان صورت مي گيرد.
2 –
موافقت با صدور رواديد ورود با حق كار براي اتباع خارجي شاغل در بخش پروژه هاي عمراني پس از تصويب چارت سازماني پروژه در هيأت فني اشتغال صورت مي گيرد.
3 –
تمديد پروانه كار اتباع خارجي شاغل در بخش دولتي كه قبلاً صدور پروانه كار آنان به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده باشد بر اساس ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار بلامانع است.
4 –
تجديد پروانه كار (موارد تغيير كارفرما و يا نوع كار) اتباع خارجي بر اساس ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده 129 قانون كار به استثناي اتباع خارجي موضوع ماده 122 قانون كار پس از موافقت هيأت فني اشتغال استان صورت مي گيرد.
5 –
به هنگام ارايه درخواست تمديد يا تجديد پروانه كار قيد شماره پروانه اقامت در صفحه 4 پروانه كار الزامي است.