تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي سفرهاي گروهي شهروندان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 1396

تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد براي سفرهاي گروهي شهروندان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 1396,03,28

هيأت وزيران در جلسه ۲۸ /۳ /۱۳۹۶ به پيشنهاد شماره ۴۵۹۹۲۵۳ /۵۶۱ /۷۳۲ مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۹۶ وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (۴۳) قانون بودجه اصلاحي سال ۱۳۴۳ كل كشور تصويب كرد:

برقراري مقررات لغو رواديد براي سفرهاي گروهي شهروندان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه به شرط عمل متقابل مجاز است.

معاون اول رئيس ‏جمهور – اسحاق جهانگيري