تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد يك طرفه براي ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوري اسلامي ايران مصوب 1398

تصويب نامه در خصوص برقراري مقررات لغو رواديد يك طرفه براي ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوري اسلامي ايران مصوب 1398,06,27

هيأت وزيران در جلسه 27 /6 /1398 به پيشنهاد شماره 186177 /581 /732 مورخ 17 /6 /1398 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) ماده واحده قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور تصويب كرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراري مقررات لغو رواديد يك طرفه براي ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.

معاون اول رئيس جمهور – اسحاق جهانگيري