تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یك طرفه برای ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398

تصویب نامه در خصوص برقراری مقررات لغو روادید یك طرفه برای ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران مصوب 1398,06,27

هیأت وزیران در جلسه 27 /6 /1398 به پیشنهاد شماره 186177 /581 /732 مورخ 17 /6 /1398 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (43) ماده واحده قانون بودجه اصلاحی سال 1343 كل كشور تصویب كرد:

وزارت امور خارجه مجاز است نسبت به برقراری مقررات لغو روادید یك طرفه برای ورود اتباع كشور سلطنت عمان به جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

معاون اول رئیس جمهور – اسحاق جهانگیری