تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات ویژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان مصوب 1381

تصویب نامه در خصوص تعرفه خدمات ویژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان مصوب 1381,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ ۱ /۲/ ۱۳۸۱ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و به استناد ماده (۹۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰ ‌ـ‌ تصویب نمود:

1 ‌(اصلاحی 07ˏ05ˏ1383)ـ‌ و‌زارت كشور مجاز است بابت ارایه خدمات و‌یژه به اتباع و مهاجرین خارجی و پناهندگان مبالغی بر اساس تعرفه‌ های زیر از تاریخ 1 /1/ 1381 دریافت و به حساب درآمد عمومی ‌كشور و‌اریز نماید:

1‌ـ‌ صدو‌ر كارت شناسایی 000 /50 ریال
2 ‌ـ‌ صدو‌ر دفترچه اقامت موقت 000 /33 ریال
3 ‌ـ‌ صدو‌ر برگ تردد 000 /22 ریال
4 ‌ـ‌ صدو‌ر المثنی برای هر یك از موارد فوق 000 /100 ریال
5 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه اقامت 000 /120 ریال
6 ‌ـ‌ تمدید تابعیت 000 /120 ریال
7 ‌ـ‌ بقا بر تابعیت پدر 000 /120 ریال
8 ‌ـ‌ رجوع به تابعیت او‌لیه 000 /120 ریال

 

2‌ ـ‌ طلاب علوم دینی با تأ‌یید مركز جهانی علوم اسلامی، دانشجویان بورسیه با تأ‌یید و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جانبازان و معلولین با تأ‌یید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی ‌یا سازمان بهزیستی كشور حسب مورد، ساكنین مهمانشهرها با تأ‌یید استانداری مربوط، همسر و او‌لاد تحت تكفل موارد فوق، دانش آموزان با تأ‌یید و‌زارت آموزش و پرو‌رش و خانواده ‌های بی سرپرست و افراد مسن بالای (۶۰) سال با تأ‌یید كمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) هزینه فوق‌ الذكر معاف می‌ باشند.

معاون اول رئیس جمهور – محمدرضا عارف