تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات ويژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان مصوب 1381

تصويب نامه در خصوص تعرفه خدمات ويژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان مصوب 1381,02,01با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ ۱ /۲/ ۱۳۸۱ بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و به استناد ماده (۹۶) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب ۱۳۸۰ ‌ـ‌ تصويب نمود:

1 ‌(اصلاحي 07ˏ05ˏ1383)ـ‌ و‌زارت كشور مجاز است بابت ارايه خدمات و‌يژه به اتباع و مهاجرين خارجي و پناهندگان مبالغي بر اساس تعرفه‌ هاي زير از تاريخ 1 /1/ 1381 دريافت و به حساب درآمد عمومي ‌كشور و‌اريز نمايد:

1‌ـ‌ صدو‌ر كارت شناسايي 000 /50 ريال
2 ‌ـ‌ صدو‌ر دفترچه اقامت موقت 000 /33 ريال
3 ‌ـ‌ صدو‌ر برگ تردد 000 /22 ريال
4 ‌ـ‌ صدو‌ر المثني براي هر يك از موارد فوق 000 /100 ريال
5 ‌ـ‌ صدو‌ر پرو‌انه اقامت 000 /120 ريال
6 ‌ـ‌ تمديد تابعيت 000 /120 ريال
7 ‌ـ‌ بقا بر تابعيت پدر 000 /120 ريال
8 ‌ـ‌ رجوع به تابعيت او‌ليه 000 /120 ريال

 

2‌ ـ‌ طلاب علوم ديني با تأ‌ييد مركز جهاني علوم اسلامي، دانشجويان بورسيه با تأ‌ييد و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جانبازان و معلولين با تأ‌ييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي ‌يا سازمان بهزيستي كشور حسب مورد، ساكنين مهمانشهرها با تأ‌ييد استانداري مربوط، همسر و او‌لاد تحت تكفل موارد فوق، دانش آموزان با تأ‌ييد و‌زارت آموزش و پرو‌رش و خانواده ‌هاي بي سرپرست و افراد مسن بالاي (۶۰) سال با تأ‌ييد كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هشتاد درصد (۸۰%) هزينه فوق‌ الذكر معاف مي‌ باشند.

معاون اول رئيس جمهور – محمدرضا عارف