تصویب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجی مصوب 1380

تصویب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجی مصوب 1380,06,11

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 11/6/1380 بنا به پیشنهاد شماره 5366/1 مورخ 14/4/ 1380و‌زارت بازرگانی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1‌ـ‌ خرو‌ج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی ندارند به هر میزان به همراه هر تبعه خارجی مجاز است.

2‌ـ‌ خرو‌ج كالاهایی كه پیمان سپاری ارزی دارند تا میزان یك هزار دلار به همراه هرتبعه خارجی مجاز است.

3‌ـ‌كالاهای یارانه‌ای از شمول این مصوبه مستثنا بوده و دستور العمل اجرایی این تصویبنامه توسط و‌زارت بازرگانی تهیه و ابلاغ می شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور