تصويب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجي مصوب 1380

تصويب نامه در خصوص خروج كالا به همراه هر تبعه خارجي مصوب 1380,06,11

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 11/6/1380 بنا به پيشنهاد شماره 5366/1 مورخ 14/4/ 1380و‌زارت بازرگاني و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

1‌ـ‌ خرو‌ج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي ندارند به هر ميزان به همراه هر تبعه خارجي مجاز است.

2‌ـ‌ خرو‌ج كالاهايي كه پيمان سپاري ارزي دارند تا ميزان يك هزار دلار به همراه هرتبعه خارجي مجاز است.

3‌ـ‌كالاهاي يارانه‌اي از شمول اين مصوبه مستثنا بوده و دستور العمل اجرايي اين تصويبنامه توسط و‌زارت بازرگاني تهيه و ابلاغ مي شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور