تصویب نامه در خصوص راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الكترونیك (E-Visa) مصوب 1394

تصویب نامه در خصوص راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الكترونیك (E-Visa) مصوب 1394,05,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأت وزیران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پیشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد:

1 – وزارت امورخارجه موظف است ظرف یك سال با همكاری وزارتخانه های اطلاعات، كشور و ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان سرمایه گذاری و كمك های اقتصادی و فنی ایران و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه اندازی درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور روادید الكترونیك (E-Visa) از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام كند.

2 – سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور اعتبار موردنیاز برای اجرای این تصویب نامه را در لایحه بودجه سال 1395 كل كشور پیش بینی نماید.

معاون اول رییس جمهور – اسحاق جهانگیری