تصويب نامه در خصوص راه اندازي درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الكترونيك (E-Visa) مصوب 1394

تصويب نامه در خصوص راه اندازي درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الكترونيك (E-Visa) مصوب 1394,05,11با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيأت وزيران در جلسه ۱۱ /۵ /۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترك وزارت امور خارجه و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب كرد:

1 – وزارت امورخارجه موظف است ظرف يك سال با همكاري وزارتخانه هاي اطلاعات، كشور و ارتباطات و فناوري اطلاعات و سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان توسعه تجارت ايران، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران نسبت به راه اندازي درگاه (پورتال) جامع ثبت تقاضا و صدور رواديد الكترونيك (E-Visa) از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام كند.

2 – سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعتبار موردنياز براي اجراي اين تصويب نامه را در لايحه بودجه سال 1395 كل كشور پيش بيني نمايد.

معاون اول رييس جمهور – اسحاق جهانگيري