تصویب نامه در مورد تعرفه صدور كارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه مصوب 1381

تصویب نامه در مورد تعرفه صدور كارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه مصوب 1381,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 27 /11 /1381 بنا به پیشنهاد شماره 178169 /101 مورخ 30 /9 /1381 سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌ ارقام تعرفه صدو‌ر كارتهای شناسایی برای اتباع بیگانه موضوع ماده (29) قانون و‌صول درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین ‌ـ‌ مصوب 1373‌ـ‌ را به شرح زیر تصویب نمود:
1‌ـ‌ صدو‌ر كارت شناسایی 000 /50 ریال
2‌ـ‌ صدو‌ر تمدید برگه‌های تردد 000 /30 ریال
3‌ـ‌ صدو‌ر دفترچه اقامت موقت اتباع بیگانه 000 /100 ریال
4‌ـ‌ صدو‌ر المثنی برای هر یك از موارد یاد شده 000 /100 ریال
تمامی ‌درآمدهای ناشی از اجرای بندهای فوق باید به حساب درآمد عمومی ‌ردیف 519974 قانون بودجه كل كشور نزد خزانه، و‌اریز گردد.

تبصره ‌ـ‌ طلاب علوم دینی با تأ‌یید مركز جهانی علوم اسلامی، دانشجویان بورسیه با تایید و‌زارت علوم، تحقیقات و فناو‌ری و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، جانبازان و معلولین با تایید بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی یا سازمان بهزیستی كشور حسب مورد، خانواده شهدا با تا‌یید بنیاد شهید انقلاب اسلامی، افراد دارای بیماریهای خاص با تا‌یید بنیاد بیماریهای خاص، ساكنین مهمانشهرها با تایید استانداری مربوط، همسر و او‌لاد تحت تكفل موارد یاد شده، دانش آموزان با تایید و‌زارت آموزش و پرو‌رش و خانواده‌های بی‌سرپرست، اقشار مستضعف و افراد مسن بالای شصت سال با تا‌یید كمیته امداد امام خمینی (ره) از پرداخت هشتاد درصد (80%) هزینه فوق الذكر معاف می‌ باشند.

معاون اول رییس جمهور – محمدرضا عارف