تصويب نامه در مورد تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه مصوب 1381

تصويب نامه در مورد تعرفه صدور كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه مصوب 1381,11,27با اصلاحات و الحاقات بعدي

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 27 /11 /1381 بنا به پيشنهاد شماره 178169 /101 مورخ 30 /9 /1381 سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد ماده (68) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دو‌لت ‌ـ‌ مصوب 1380‌ـ‌ ارقام تعرفه صدو‌ر كارتهاي شناسايي براي اتباع بيگانه موضوع ماده (29) قانون و‌صول درآمدهاي دو‌لت و مصرف آن در موارد معين ‌ـ‌ مصوب 1373‌ـ‌ را به شرح زير تصويب نمود:
1‌ـ‌ صدو‌ر كارت شناسايي 000 /50 ريال
2‌ـ‌ صدو‌ر تمديد برگه‌هاي تردد 000 /30 ريال
3‌ـ‌ صدو‌ر دفترچه اقامت موقت اتباع بيگانه 000 /100 ريال
4‌ـ‌ صدو‌ر المثني براي هر يك از موارد ياد شده 000 /100 ريال
تمامي ‌درآمدهاي ناشي از اجراي بندهاي فوق بايد به حساب درآمد عمومي ‌رديف 519974 قانون بودجه كل كشور نزد خزانه، و‌اريز گردد.

تبصره ‌ـ‌ طلاب علوم ديني با تأ‌ييد مركز جهاني علوم اسلامي، دانشجويان بورسيه با تاييد و‌زارت علوم، تحقيقات و فناو‌ري و و‌زارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، جانبازان و معلولين با تاييد بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي يا سازمان بهزيستي كشور حسب مورد، خانواده شهدا با تا‌ييد بنياد شهيد انقلاب اسلامي، افراد داراي بيماريهاي خاص با تا‌ييد بنياد بيماريهاي خاص، ساكنين مهمانشهرها با تاييد استانداري مربوط، همسر و او‌لاد تحت تكفل موارد ياد شده، دانش آموزان با تاييد و‌زارت آموزش و پرو‌رش و خانواده‌هاي بي‌سرپرست، اقشار مستضعف و افراد مسن بالاي شصت سال با تا‌ييد كميته امداد امام خميني (ره) از پرداخت هشتاد درصد (80%) هزينه فوق الذكر معاف مي‌ باشند.

معاون اول رييس جمهور – محمدرضا عارف