تصویب نامه راجع به صدور روادید پانزده روزه برای كلیه اتباع غیر ایرانی مصوب 1384

تصویب نامه راجع به صدور روادید پانزده روزه برای كلیه اتباع غیر ایرانی مصوب 1384,10,07

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7 / 10 / 1384 به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره الحاقی ماده (2) قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران – مصوب 1337 – تصویب نمود:
1- صدور روادید پانزده روزه برای كلیه اتباع غیر ایرانی كه به جمهوری اسلامی ایران مسافرت می‌نمایند، مجاز می‌باشد. مدت مزبور درصورت درخواست تا یك ماه قابل تمدید است.
2- تمدید روادید مازاد بر مدت یك ماه، با تأیید وزارت كشور قابل انجام خواهد بود.

پرویز داودی ـ معاون اول رئیس‌جمهور