تصويب نامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجي مصوب 1380

تصويب نامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجي مصوب 1380,07,03

وزراي عضو شوراي همانگي اجرايي اتباع بيگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعايت تصويب شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ تصويب نمودند:

۱ ـ وزارت كار و امور اجتماعي در اجراي ماده (۱۲۲) قانون كار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ موظف است نسبت به صدور پروانه كار موقت جهت آن دسته از اتباع خارجي كه در اجراي تصويب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ك مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۸ مورد شناسايي قرار گرفته و مشمول اقامت موقت در كشور مي باشند، بر اساس اعلام وزارت كشور اقدام نمايد.

۲ ـ كميته دايمي اتباع بيگانه دستورالعمل مربوط به تعيين رشته هاي شغلي مربوط به اتباع خارجي را بر اساس حداقل ها، توزيع جغرافيايي مشاغل و نحوه دريافت عوارض قانوني تصويب و به مرحله اجراء گذارد و در صورت عدم تفاهم مراتب به شوراي هماهنگي ارجاع گردد.

اين تصويب نامه در تاريخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رييس جمهور ـ محمد رضا عارف