تصویب نامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجی مصوب 1380

تصویب نامه راجع به صدور پروانه كار موقت جهت اتباع خارجی مصوب 1380,07,03

وزرای عضو شورای همانگی اجرایی اتباع بیگانه در جلسه مورخ ۳ /۷ /۱۳۸۰ با رعایت تصویب شماره ۵۸۸۵۸ /ت۲۳۵۳۸هـ مورخ ۲۲ /۱۲ /۱۳۷۹ تصویب نمودند:

۱ ـ وزارت كار و امور اجتماعی در اجرای ماده (۱۲۲) قانون كار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ موظف است نسبت به صدور پروانه كار موقت جهت آن دسته از اتباع خارجی كه در اجرای تصویب نامه شماره ۵۶۹۰۹ /ت۲۱۹۵۲ك مورخ ۲۵ /۱۰ /۱۳۷۸ مورد شناسایی قرار گرفته و مشمول اقامت موقت در كشور می باشند، بر اساس اعلام وزارت كشور اقدام نماید.

۲ ـ كمیته دایمی اتباع بیگانه دستورالعمل مربوط به تعیین رشته های شغلی مربوط به اتباع خارجی را بر اساس حداقل ها، توزیع جغرافیایی مشاغل و نحوه دریافت عوارض قانونی تصویب و به مرحله اجراء گذارد و در صورت عدم تفاهم مراتب به شورای هماهنگی ارجاع گردد.

این تصویب نامه در تاریخ ۹ /۱۰ /۱۳۸۰ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رییس جمهور ـ محمد رضا عارف