تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و كارمزد نمایندگان موسسات بیمه و كارمزد اتكایی اجباری آن مصوب 1391

تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و كارمزد نمایندگان موسسات بیمه و كارمزد اتكایی اجباری آن مصوب 1391,08,30

شورای عالی بیمه در اجرای ماده 17 قانون تأسیس بیمه مركزی ایران و بیمه گری، در جلسه مورخ 30 /08 /1391 «تعرفه حق بیمه بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران و كارمزد نمایندگان موسسات بیمه و كارمزد اتكایی اجباری آن» را به شرح ذیل تصویب نمود:

الف – حداكثر حق بیمه در یك سفر هر مسافر عازم به ایران از كلیه مناطق جهان بر اساس یورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول زیر تعین می گردد:

مدت سفر به روز تا ۱۲ سال ۱۲ تا ۶۵ سال ۶۵ تا ۷۰ سال ۷۰ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
۱ – ۷ ۵/۲ ۵ ۵/۷ ۱۰ ۲۰
۸ – ۱۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۴۰
۱۶ – ۳۱ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ ۴۸
۳۲ – ۴۵ ۵/۱۰ ۲۱ ۵/۳۱ ۴۲ ۸۴
۴۶ – ۶۲ ۵/۱۲ ۲۵ ۵/۳۷ ۵۰ ۱۰۰
۶۳ – ۹۲ ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۶۰ ۱۲۰

ب – كارمزد نمایندگان موسسات بیمه ای برای بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران حداكثر ۱۰ درصد خواهد بود.

ج – كارمزد اتكایی اجباری برای بیمه نامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوری اسلامی ایران ۱۲ درصد تعیین می شود.