تعرفه حق بيمه بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران و كارمزد نمايندگان موسسات بيمه و كارمزد اتكايي اجباري آن مصوب 1391

تعرفه حق بيمه بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران و كارمزد نمايندگان موسسات بيمه و كارمزد اتكايي اجباري آن مصوب 1391,08,30

شوراي عالي بيمه در اجراي ماده 17 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري، در جلسه مورخ 30 /08 /1391 «تعرفه حق بيمه بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران و كارمزد نمايندگان موسسات بيمه و كارمزد اتكايي اجباري آن» را به شرح ذيل تصويب نمود:

الف – حداكثر حق بيمه در يك سفر هر مسافر عازم به ايران از كليه مناطق جهان بر اساس يورو و مدت اقامت و سن به شرح جدول زير تعين مي گردد:

مدت سفر به روز تا ۱۲ سال ۱۲ تا ۶۵ سال ۶۵ تا ۷۰ سال ۷۰ تا ۸۰ سال ۸۰ سال به بالا
۱ – ۷ ۵/۲ ۵ ۵/۷ ۱۰ ۲۰
۸ – ۱۵ ۵ ۱۰ ۱۵ ۲۰ ۴۰
۱۶ – ۳۱ ۶ ۱۲ ۱۸ ۲۴ ۴۸
۳۲ – ۴۵ ۵/۱۰ ۲۱ ۵/۳۱ ۴۲ ۸۴
۴۶ – ۶۲ ۵/۱۲ ۲۵ ۵/۳۷ ۵۰ ۱۰۰
۶۳ – ۹۲ ۱۵ ۳۰ ۴۵ ۶۰ ۱۲۰

ب – كارمزد نمايندگان موسسات بيمه اي براي بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران حداكثر ۱۰ درصد خواهد بود.

ج – كارمزد اتكايي اجباري براي بيمه نامه مسافرتي اتباع خارجي متقاضي ورود به جمهوري اسلامي ايران ۱۲ درصد تعيين مي شود.