تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان مصوب 1376

تعیین ضوابطی به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و استفاده از ارز توسط آنان مصوب 1379,09,27با اصلاحات و الحاقات بعدی

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 27/9/1379 به استناد اصول (134) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلا می‌ایران و ماده (6) قانون تعزیرات حكومتی راجع به قاچاق كالا و ارز ‌ـ‌ مصوب 1374 ‌ـ‌ تصویب نمود:

به منظور ایجاد هماهنگی در نحوه محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی و ضوابط استفاده از ارز توسط آنان و چگونگی منظور نمودن هزینه‌های غیرقابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، دستگاههای ذی ربط براساس ضوابط زیر اقدام نمایند:

1 ‌ـ‌ محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند ب ماده (26) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود كه در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأ‌یید و به حوزه مالیاتی و و‌زارت كار و اموراجتماعی منعكس خواهد شد.

1 ‌(اصلاحی 12ˏ02ˏ1386)

محاسبه حقوق و مزایای اتباع خارجی برای اجرای بند “ب” ماده (26) قانون و‌صول برخی از درآمدهای دو‌لت و مصرف آن در موارد معین و اصلاحات بعدی آن و قانون مالیاتهای مستقیم بر مبنای مبالغی خواهد بود كه در قراردادهای مربوط تعیین شده یا می شود و توسط دستگاه اجرایی ذی ربط تأ‌یید و به حوزه مالیاتی و و‌زارت كار و اموراجتماعی منعكس خواهد شد.

تبصره ـ‌ در مواردی كه حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفكیك تعیین نگردیده است، مأ‌خذ محاسبه برای و‌زارتخانه‌های كار و اموراجتماعی و اموراقتصادی و دارایی به صورت یكسان بنا به پیشنهاد مشترك و‌زارتخانه‌های مذكور و و‌زارتخانه یا دستگاه مستقل ذی ربط به تأ‌یید هیأ‌ت و‌زیران خواهد رسید.

2 (الحاقی 12ˏ02ˏ1386)

 در مواردی كه حقوق و مزایای اتباع خارجی در قراردادهای مربوط به تفكیك تعیین نگردیده است مأخذ محاسبه به استثنای موارد زیر براساس جدولی كه توسط وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه تدوین می‌شود تعیین و ملاك عمل دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود.

تبصره 1در مورد اتباع خارجی شاغل در شركتها و مؤسسات طرف قرارداد با دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی، مأخذ محاسبه حقوق اعلام شده از طرف دستگاهها و نهادهای عمومی و دولتی حسب مورد خواهد بود، در غیر این صورت، با توجه به سوابق در سطح شغل مربوط و در مقایسه با سطح اشتغال اتباع ایرانی محاسبه خواهد شد .

تبصره 2(الحاقی 12ˏ02ˏ1386)ـ درصورتی كه تبعه خارجی اظهارنامه مالیات بردرآمد خود را تسلیم مقامات مالیاتی كشور متبوع خود نموده و رونوشت آن را به تأیید سفارت جمهوری اسلامی ایران رسانده باشد، با ارایه آن به وزارت كار و امور اجتماعی و واحد مالیاتی ذی‌ربط، ارقام مندرج در اظهارنامه مالیاتی مذكور ملاك محاسبه عوارض و مالیات قرار می‌گیرد.

تبصره 3(الحاقی 12ˏ02ˏ1386)ـ مبنای محاسبه عوارض و مالیات حقوق اتباع خارجی كه به استناد اصل (82) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت شرایط ماده (127) قانون كارمصوب 1369- به استخدام بخش دولتی درآمده‌اند، میزان حقوق و مزایای پرداختی توسط دستگاه دولتی خواهد بود.

تبصره 4(الحاقی 12ˏ02ˏ1386)ـ شرایط مقرر در قراردادهای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است صرفاً درباره مالیات نسبت به اتباع دولت‌هایی كه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارای قراردادهای موصوف هستند رعایت شود.

تبصره 5موارد زیر از شمول این تصویب نامه مستثنا می باشند:
1-
مبلغان اقلیت‏های دینی كه پس ازتأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پروانه كار دریافت می‏كنند.
2-
اتباع خارجی شاغل در دفاتر نمایندگی بانكهای خارجی مستقر در كشور منوط به تأیید بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
3-
كارشناسان و تكنسین های خارجی كه فقط به منظور نصب، راه اندازی و آموزش تجهیزات وارد كشور می شوند برای دو ماه. در صورت نیاز به حضور بیشتر، با تأیید وزارت كار و امور اجتماعی این مدت حداكثر تا سه ماه تمدید می گردد.
4-
اتباع خارجی دارای همسر ایرانی به استثنای اتباع افغانی(در مدت زوجیت).
5-
اتباع افغانی دارای همسر ایرانی كه ازدواج رسمی آنان تا تاریخ 1/7/1385 صورت گرفته و به تأیید وزارت كشور رسیده باشد.(در مدت زوجیت)
6-
صاحبان سرمایه و یا سهامداران شركتهای سرمایه گذار خارجی مشروط به اینكه حداقل آورده هر یك از صاحبان سرمایه و یا سهامداران از سیصد هزار (000/300) دلار كمتر نباشد با ارائه تأییدیه از وزارت امور اقتصادی و دارایی(سازمان سرمایه گذاری و كمكهای اقتصادی و فنی ایران).
7-
اتباع خارجی دارای اقامت قانونی بیشتر از پانزده سال با تأیید نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
8-
اساتید خارجی كه در دانشگاههای داخل فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دارند.

تبصره6 ـ مبنای محاسبه برای اخذ عوارض، بیمه بیكاری و مالیات یاوران خارجی كه در نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته به آنها بكار گرفته شده و یا می‌شوند، با تفاهم وزارتخانه‌های كار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بر اساس تعداد نفرات و حقوق اعلامی توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعیین خواهد شد.

3 ‌(اصلاحی 12ˏ02ˏ1386)ـ‌

ضوابط استفاده از ارز برای تعیین و محاسبه مالیات، نرخی است كه در زمان انعقاد قرارداد با رعایت قوانین و مقررات مربوط ملا ك عمل قرار گرفته است مگر اینكه دستگاه اجرایی ذی ربط (كارفرما) برای طرح یا پرو‌ژه مورد پیمان با رعایت قوانین و مقررات، هم ارز ریالی را به نرخ دیگری نزد شبكه بانكی و‌اریز نماید كه در این صورت نرخ اخیر مناط اعتبار است.

4 ‌(اصلاحی 12ˏ02ˏ1386)

‌ دستگاه اجرایی (كارفرما) می‌تواند در قرارداد با پیمانكار خارجی شرط نماید در هر پرداخت به پیمانكار، مالیات متعلقه را با رعایت قانون و مقررات تأ‌دیه و معادل آن رابه حساب پیمانكار منظور نماید.

5 ‌(اصلاحی 12ˏ02ˏ1386)

دستگاه اجرایی می‌تواند در ضمن قرارداد با پیمانكار خارجی برای محاسبه حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی كه هنگام عقد قرارداد قابل پیش بینی نبوده و بعد از انعقاد قرارداد به لحاظ تغییر قوانین و مقررات ایجاد می شود یكی از رو‌شهای زیر را پیش بینی نماید:
الف ‌ـ‌ درصورتی كه قرارداد به نرخ ثابت باشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی اضافه یادشده به عهده دستگاه اجرایی (كارفرما) می‌باشد.
ب ‌ـ‌ درصورتی كه قرارداد به نرخ ثابت نباشد حق بیمه، مالیات و سایر حقوق دو‌لتی اضافه یادشده در هنگام تعدیل بهای قرارداد منظور می‌گردد.

6 ‌(اصلاحی 12ˏ02ˏ1386)

در مواردی كه با رعایت موارد فوق به موجب قرارداد پرداخت مالیات توسط دستگاه اجرایی (كارفرما) تعهد یا پرداخت می شود ممنوعیت خرو‌ج اتباع خارجی بابت بدهی مالیات مربوط به قرارداد منتفی خواهد بود.

حسن حبیبی ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس جمهور