قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 1389

قانون الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلماتهاي ايراني آسيب‌ ديده از اقدامات دولتهاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا مصوب 1389,03,26

ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكاري با دستگاههاي داخلي و با بهره‌ گيري از ظرفيتهاي مراجع ذي ‌ربط بين ‌المللي، حقوق اتباع از جمله ديپلماتهاي ايراني را كه توسط دولتهاي خارجي و نيروهاي بيگانه به ويژه آمريكايي آسيب ‌ديده، در ساير كشورها مورد پيگيري و استيفاء قرار دهد.

تبصره 1 ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه يك بار عملكرد خود از اجراء اين قانون را به كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

تبصره 2 ـ آئين‌ نامه اجرايي اين قانون شامل تعيين دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظايف هر يك از آنها و تشكيل بانك اطلاعاتي، ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت امور خارجه به تصويب هيأت وزيران مي ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و ششم خردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9 /4 /1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي لاريجاني