قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا مصوب 1389

قانون الزام دولت به پیگیری و استیفاء حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب‌ دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریكا مصوب 1389,03,26

ماده واحده ـ وزارت امور خارجه موظف است در همكاری با دستگاههای داخلی و با بهره‌ گیری از ظرفیتهای مراجع ذی ‌ربط بین ‌المللی، حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی را كه توسط دولتهای خارجی و نیروهای بیگانه به ویژه آمریكایی آسیب ‌دیده، در سایر كشورها مورد پیگیری و استیفاء قرار دهد.

تبصره 1 ـ وزارت امور خـارجه موظف اسـت هر شش ماه یك بار عملكرد خود از اجراء این قانون را به كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.

تبصره 2 ـ آئین‌ نامه اجرایی این قانون شامل تعیین دستگاهها و مؤسسات مربوط و حدود و وظایف هر یك از آنها و تشكیل بانك اطلاعاتی، ظرف سه ماه با پیشنهاد وزارت امور خارجه به تصویب هیأت وزیران می ‌رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و ششم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 9 /4 /1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی