قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398

قانون تعیین تكلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1385,07,02با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 02ˏ07ˏ1398)

ماده واحده (اصلاحی 02ˏ07ˏ1398)فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی كه قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می شوند، قبل از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی به درخواست مادر ایرانی در صورت نداشتن مشكل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) به تابعیت ایران در می آیند.
فرزندان مذكور پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، در صورت عدم تقاضای مادر ایرانی، می توانند تابعیت ایران را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن مشكل امنیتی ( به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند. پاسخ به استعلام امنیتی باید حداكثر ظرف مدت سه ماه انجام شود و نیروی انتظامی نیز مكلف است نسبت به صدور پروانه اقامت برای پدر غیرایرانی در صورت نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اقدام كند

تبصره 1 (اصلاحی 02ˏ07ˏ1398)در صورتی كه پدر و یا مادر متقاضی در قید حیات نبوده و یا در دسترس نباشند، در صورت ابهام در احراز نسب متقاضی، احراز نسب با دادگاه صالح می باشد.

تبصره 2 (اصلاحی 02ˏ07ˏ1398)افراد فاقد تابعیتی كه خود و حداقل یكی از والدین شان در ایران متولد شده باشند، می توانند پس از رسیدن به سن هجده سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا كنند كه در صورت نداشتن سوء پیشینه كیفری و نیز نداشتن مشكل امنیتی (به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) به تابعیت ایران پذیرفته می شوند

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه دوم مهرماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12 /7 /1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – غلامعلی حدادعادل