قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور مصوب 1385

قانون لزوم بازرسي و انگشت نگاري از اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور مصوب 1385,08,28

ماده واحده – دولت موظف است از كليه اتباع آمريكايي در مبادي ورودي كشور و صدور رواديد متناسب با رفتار آمريكا، بازرسي و انگشت‌نگاري نمايد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و هشتم آبانماه يكهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/9/1385 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- غلامعلي حدادعادل