قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه مصوب 1345,10,25

ماده واحده از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده‌اند ممنوع‌است. كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.

تبصره 1 از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي كه همسرش تبعه بيگانه باشد و يا سابقاً تابعيت بيگانه داشته است بخدمت وزارت امور خارجه‌ پذيرفته نخواهد شد. ‌

تبصره 2 اعزام كارمندان فعلي وزارت امور خارجه كه داراي همسراني باشند كه قبلاً تبعيت غيرايراني داشته‌اند از هر طبقه و مقام بمأموريت‌ثابت كشورهائي كه همسر آنها تابعيت آن كشور را داشته‌اند ممنوع است.

قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه لايحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ 19 آذر ماه يكهزار و‌سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج بتصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد. ‌

رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي