قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345

قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه مصوب 1345,10,25

ماده واحده از این تاریخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه و یا كسانی كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعیت ایران درآمده‌اند ممنوع‌است. كارمندان متخلف صلاحیت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.

تبصره 1 از تاریخ تصویب این قانون هیچ فردی كه همسرش تبعه بیگانه باشد و یا سابقاً تابعیت بیگانه داشته است بخدمت وزارت امور خارجه‌ پذیرفته نخواهد شد. ‌

تبصره 2 اعزام كارمندان فعلی وزارت امور خارجه كه دارای همسرانی باشند كه قبلاً تبعیت غیرایرانی داشته‌اند از هر طبقه و مقام بمأموریت‌ثابت كشورهائی كه همسر آنها تابعیت آن كشور را داشته‌اند ممنوع است.

قانون بالا مشتمل بر یك ماده و دو تبصره كه لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه 1342 تقدیم و در تاریخ 19 آذر ماه یكهزار و‌سیصد و چهل و پنج بتصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یكشنبه بیست و پنجم دیماه یكهزار و سیصد و چهل و پنج بتصویب مجلس‌شورای ملی رسید. ‌

رئیس مجلس شورای ملی – مهندس عبدالله ریاضی