لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها 1359

لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها مصوب 1359,02,20

ماده واحده – به بانك مركزي ايران اجازه داده ميشود بمنظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكار بوده و اسامي آنان از طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين واردكنندگان و صادركنندگاني كه به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي ايران ميباشد.

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران