لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكها 1359

لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهكاران بانكها مصوب 1359,02,20

ماده واحده – به بانك مركزی ایران اجازه داده میشود بمنظور جلوگیری از خروج اشخاصی كه به بانكهای كشور بدهكار بوده و اسامی آنان از طرف بانكها به بانك مركزی ایران اعلام شده است و همچنین واردكنندگان و صادركنندگانی كه به تعهدات خود عمل ننموده اند، از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از كشور گردد. خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزی ایران میباشد.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران