ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب 1388

ماده واحده ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی مقیم ایران مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 646 مورخ 30/4/1388، و بنا به پیشنهاد كارگروه منتخب شورای عالی، ماده واحده «ایجاد شرایط تسهیل زمینه های ادامه تحصیل دانش آموزان و دانشجویان تبعه افغانی و عراقی مقیم ایران» را به شرح ذیل تصویب نمود:

ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه كشورهای افغانستان و عراق كه به هر نحو در ایران سكونت دارند، می‌توانند در مراكز آموزش عمومی ثبت‌نام نموده و یا ادامه تحصیل دهند.

1به منظور برنامه ریزی برای امور آموزشی دانش آموزان و دانشجویان افغانی و عراقی در سطوح دبستان، دبیرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، كمیته ای با مسؤولیت آقای دكتر قمی و مركب از نمایندگان شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه های كشور، امور خارجه، علوم، تحقیقات و فن آوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جامعه المصطفی العالمیه و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تحت نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی تشكیل می شود.

2وزارت آموزش و پرورش موظف است از طریق هماهنگی با كمیته موضوع بند 1 فوق، اقدامات ذیل را انجام دهد:

الف صدور مجوز، حمایت و نظارت بر مدارس غیرانتفاعی موضوع این مصوبه، مطابق با نظام آموزشی كشور

ب برگزاری دوره های كوتاه مدت آموزشی برای كودكان واجب التعلیم افغانی و عراقی كه به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند.

ج تأسیس مدارس ایرانی – افغانی در داخل افغانستان.

تبصره دولت موظف است بودجه لازم برای اجرای این مصوبه را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

3به منظور كاهش مهاجرت و تشویق مهاجران به بازگشت به كشورشان، نهادهای ذی ربط نسبت به مساعدت های لازم با نیروهای همسو با انقلاب اسلامی در داخل افغانستان برای راه اندازی مدارس غیرانتفاعی، اقدام می نمایند.

4وزارتین علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشكی موظفند نسبت به فراهم سازی زمینه حضور اتباع افغانی و عراقی دارای اقامت مجاز در آزمون سراسری دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی كشور همراه با:

الف دقت كامل در گزینش علمی و عمومی

ب تعیین سقف و رعایت اولویت ها و اعمال مدیریت لازم به خصوص در مسائل فرهنگی در طول تحصیل (با مشاركت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها) اقدام لازم را انجام دهند.

5مصوبات كمیته موضوع بند 1 فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد رسید.

6این ماده واحده در 6 بند و یك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شورای عالی انقلاب فرهنگی، به تصویب رسید.

تبصره 1ـ كـسانی كه مطابق آراء قضایی محـروم شده‌اند، از شمـول این ماده مستثنی می‌باشند.

تبصره 2ـ اعتبار این ماده واحده از زمان تصویب به مدت دو سال خواهدبود

محمود احمدی نژاد – رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی