ماده واحده ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران مصوب 1388

ماده واحده ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي مقيم ايران مصوب جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي

شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 646 مورخ 30/4/1388، و بنا به پيشنهاد كارگروه منتخب شوراي عالي، ماده واحده «ايجاد شرايط تسهيل زمينه هاي ادامه تحصيل دانش آموزان و دانشجويان تبعه افغاني و عراقي مقيم ايران» را به شرح ذيل تصويب نمود:

ماده واحده ـ دانش‌آموزان و سوادآموزان تبعه كشورهاي افغانستان و عراق كه به هر نحو در ايران سكونت دارند، مي‌توانند در مراكز آموزش عمومي ثبت‌نام نموده و يا ادامه تحصيل دهند.

1به منظور برنامه ريزي براي امور آموزشي دانش آموزان و دانشجويان افغاني و عراقي در سطوح دبستان، دبيرستان و دانشگاه ها طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، كميته اي با مسؤوليت آقاي دكتر قمي و مركب از نمايندگان شوراي عالي امنيت ملي، وزارتخانه هاي كشور، امور خارجه، علوم، تحقيقات و فن آوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش، دانشگاه آزاد اسلامي، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، نيروي قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، جامعه المصطفي العالميه و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تحت نظارت شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي شود.

2وزارت آموزش و پرورش موظف است از طريق هماهنگي با كميته موضوع بند 1 فوق، اقدامات ذيل را انجام دهد:

الف صدور مجوز، حمايت و نظارت بر مدارس غيرانتفاعي موضوع اين مصوبه، مطابق با نظام آموزشي كشور

ب برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي براي كودكان واجب التعليم افغاني و عراقي كه به صورت غيرمجاز در ايران حضور دارند.

ج تأسيس مدارس ايراني – افغاني در داخل افغانستان.

تبصره دولت موظف است بودجه لازم براي اجراي اين مصوبه را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

3به منظور كاهش مهاجرت و تشويق مهاجران به بازگشت به كشورشان، نهادهاي ذي ربط نسبت به مساعدت هاي لازم با نيروهاي همسو با انقلاب اسلامي در داخل افغانستان براي راه اندازي مدارس غيرانتفاعي، اقدام مي نمايند.

4وزارتين علوم، تحقيقات و فن آوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظفند نسبت به فراهم سازي زمينه حضور اتباع افغاني و عراقي داراي اقامت مجاز در آزمون سراسري دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كشور همراه با:

الف دقت كامل در گزينش علمي و عمومي

ب تعيين سقف و رعايت اولويت ها و اعمال مديريت لازم به خصوص در مسائل فرهنگي در طول تحصيل (با مشاركت نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها) اقدام لازم را انجام دهند.

5مصوبات كميته موضوع بند 1 فوق حسب مورد و در صورت لزوم، به تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد.

6اين ماده واحده در 6 بند و يك تبصره در جلسه 646 مورخ 30/4/1388 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، به تصويب رسيد.

تبصره 1ـ كـساني كه مطابق آراء قضايي محـروم شده‌اند، از شمـول اين ماده مستثني مي‌باشند.

تبصره 2ـ اعتبار اين ماده واحده از زمان تصويب به مدت دو سال خواهدبود

محمود احمدي نژاد – رييس جمهور و رييس شوراي عالي انقلاب فرهنگي