مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درمورد ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی مصوب 1381

مصوبه وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درمورد ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی 1381.05.30

‌وزرای عضو شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه درجلسه مورخ 1381.2.17 با رعایت آیین‌نامه اجرایی‌ماده 180 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع تصویبنامه‌شماره .58858ت 23538 هـ مورخ 1379.12.22 و تصویبنامه شماره .13521ت 26697‌هـ مورخ1381.4.8، ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی را‌به شرح ذیل تصویب نمودند:
ضوابط نحوه بهره‌برداری از اطلاعات آماری طرح‌های شناسایی، آمایش و بازگشت اتباع خارجی

‌ماده 1

‌کلیه دستگاه‌های عضو شورای هماهنگی و سایر ارگان‌های کشور که بنا به دلایل امنیتی، اجتماعی و‌اقتصادی و حسب وظایف محوله درخواست بهره‌برداری آماری کلی یا مشروح تمام یا بخشی از اطلاعات پایه و یا‌جاری (‌اطلاعات به روز) مربوط به اتباع خارجی را داشته باشند، مجاز به بهره‌برداری خواهند بود.
‌تبصره 1- نحوه ارایه آمار، حیطه‌بندی و حد مجاز دسترسی هر یک از دستگاه‌های عضو و سایر دستگاه‌ها(‌حسب مورد) را کار گروه دائمی اتباع بیگانه تعیین و تصویب خواهد نمود.
‌تبصره 2- ‌کلیه دستگاه‌ها و ارگان‌های کشور که فاقد وظایف مرتبط با اتباع خارجی می‌باشند، صرفاً مجاز به‌دسترسی به آمارهای کلی می‌باشند.

ماده 2

سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مرتبط با موضوع پناهندگان و آوارگان، دانشجویان، مراکز علمی و‌دانشگاهی در صورت ارایه درخواست کتبی مجاز به بهره‌برداری از آمارهای کلی و حسب مورد به بخش گزینش‌شده آمارهای پایه یا جاری خواهند بود.
‌تبصره 1- درخواست‌های سازمان‌ها و مراکز مسؤول بدواً می‌باید توسط دستگاه مسؤول تأیید و سپس مورد‌رسیدگی قرار گیرد.
‌تبصره 2- نحوه دسترسی به آمارهای گزینشی در هر مورد می‌باید توسط کار گروه دائمی اتباع بیگانه تصویب‌گردد.

‌ماده 3

آمارهای اعلامی به رسانه‌های گروهی در صورت درخواست کتبی رسانه و یا انجام مصاحبه صرفاً در‌حدود آمارهای کلی (‌پایه یا جاری) مجاز می‌باشد. ‌این تصویبنامه در تاریخ 1381.5.23 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
‌محمدرضا عارف – معاون اول رییس‌جمهور