آئيننامه اختصاص 20% از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت مصوب 1367

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1367/4/15 بنا به پيشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و تائيد ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت تصويب ‌نمودند 20% از تلفنهاي قابل واگذاري در هر شهر مطابق آئيننامه ذيل به كاركنان دولت واگذار شود.

آئيننامه اختصاص 20% از تلفنهاي قابل واگذاري به كاركنان دولت مصوب 1367,04,15با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول كليات

محل سهميه بر اساس مصوبه عبارت است از 20تلفنهائيكه شركت مخابرات ايران جهت پذيرش متقاضي جديد توسط آگهي عمومي پيش‌بيني ‌مينمايد.
‌بديهي است تعداد تلفن براي پذيرش متقاضي جديد پس از كسر رزرو فني، رزرو اضطراري و ساير تعهدات شركت مخابرات تعيين ميگردد.

– 1- تعداد سهميه در هر محل توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص و همراه با شرايط مندرج در آئيننامه تقاضا و اشتراك تلفن و آگهي محل ‌به ستاد پيگيري امور رفاهي كاركنان دولت كه در اين آئيننامه ستاد ناميده ميشود اعلام خواهد شد.

– 1 – با توجه به تعداد تعيين شده، سهميه هر وزارتخانه، نهاد و ارگان دولتي توسط ستاد تعيين و به سازمان ذيربط ابلاغ خواهد شد.

– 1 – اسامي و مشخصات كاركنان متقاضي انتخاب شده بر اساس سهميه، از طريق بالاترين مقام اجرائي سازمان ذيربط به وزارت پست و تلگراف و‌تلفن معرفي ميشوند بالاترين مقام اجرائي كليه سازمانهاي تابع وزارتخانه‌ ها وزير مربوطه و نهادهاي انقلاب اسلامي و سازمان مستقل سرپرست آن ‌نهاد و يا سازمان خواهد بود كه در اين آئيننامه بالاترين مقام اجرائي ناميده ميشود.

– 1 – در صورتيكه متقاضيان فوق‌الذكر با رعايت آئيننامه تقاضا و اشتراك تلفن، شرايط مندرج در آگهي پذيرش محل و مقررات مندرج در اين آئيننامه‌ واجد شرايط تشخيص داده شوند. شركت مخابرات ايران نسبت به دعوت، تكميل پرونده و دايري تلفن آنان همراه با ساير متقاضيان برنده شده در‌قرعه‌ كشي اقدام خواهد نمود.

فصل دوم تعيين سهميه ارگانها

– 2- 3% خارج از شمول فصل سوم و چهارم اين آئيننامه بعنوان سهميه خاص تشويقي در اختيار بالاترين مقام اجرائي سازمانهايي كه داراي واحد‌مستقر در محل ميباشند به نسبت تعداد كمي كاركنان محل هر سازمان بتشخيص شركت مخابرات ايران قرار خواهد گرفت.

– 2 17% بقيه نيز به نسبت تعداد كمي كاركنان هر ارگان در محل بتشخيص شركت مخابرات ايران تقسيم و تخصيص مييابد.

فصل سوم شرايط متقاضي

– 3 – از تاريخ تصويب اين مصوبه، فاقد تلفن يا تقاضاي قبلي بنام خود در شهر محل مورد درخواست باشد.

– 3 – در هيچيك از شهرهاي كشور از تلفن سهميه رفاهي كاركنان دولت و يا تلفن خارج از نوبت استفاده نكرده باشد.

– 3 – فقط ميتواند جهت محل مالكيت مسكوني يا سكونت خود تقاضا نمايد.

– 3 – متقاضي ميبايست شاغل در شهر محل تقاضا باشد.

– 3 در صورت شاغل بودن كارمند و همسر كارمند يكي با اعلام رضايت كتبي بنفع ديگر صرف نظر نمايد.

– 3 – حداقل سابقه كار دولتي جهت قبول تقاضا 5 سال و در شهرهاي بزرگ 10 سال ميباشد شهرهاي بزرگ شامل مراكز استانها و شهرهاي كرج و قم ميباشد.

– 3 – در صورتيكه متقاضي در زمان اعلام ليست واجدين شرايط توسط سازمان متبوعه به شركت مخابرات ايران شاغل باشد و سپس بازنشسته شود شامل طرح‌ ميگردد و در صورت اخراج يا انفصال تا قبل از دايري تلفن با اعلام كتبي سازمان متبوعه از دايري تلفن خودداري خواهد شد.

فصل چهارم عناوين امتيازبندي

– 4 شرايط خانواده

‌در صورت متاهل بودن 8 امتياز
‌به ازاء هر فرزند يا فرد‌تحت تكفل 2 امتياز و حداكثر 6 امتياز

– 4 سابقه اشتغال

‌به ازاء هر سال سابقه تأييد شده 1 امتياز حداكثر 15 امتياز


(‌
به تأييد امور اداري سازمان متبوعه) بالاتر از شش ماه معادل يكسال و كمتر از ششماه محاسبه نميگردد.

– 3 مدرك تحصيلي

‌خواندن و نوشتن تا ششم 1 امتياز
‌سيكل و سوم راهنمائي 2 امتياز
‌ديپلم 3 امتياز
‌فوق ديپلم 5 امتياز
‌ليسانس 7 امتياز
‌فوق ليسانس 8 امتياز در صورت عضويت هيئت
علمي دانشگاه‌ها 10 امتياز
‌دكترا 9 امتياز در صورت عضويت هيئت علمي دانشگاه‌ها 10 امتياز

– 4 – حضور در جبهه و معلوليت جنگي

‌به ازاء هر ششماه حضور در جبهه‌ها 2 امتياز حداكثر 6 امتياز
‌به ازاء هر 10% معلوليت جنگي 2 امتياز حداكثر 6 امتياز

– 4 – تاريخ مبناي محاسبه امتيازات تاريخ ابلاغ رسمي سهميه از طريق شركت مخابرات ايران به ارگان مربوطه ميباشد.

فصل پنجم نحوه پذيرش تقاضا

– 5 – پس از ابلاغ سهميه توسط ستاد وزارتخانه‌ها و ارگانها، دستگاههاي اجرائي ميبايست حداكثر ظرف مدت دو ماه ليست كاركنان واجد شرايط را‌برابر سهميه اعلام شده با امضاء بالاترين مقام اجرائي يا نماينده رسمي معرفي شده از طرف ايشان همراه با فرمهاي تكميل شده درخواست اشتراك تلفن ‌ويژه كاركنان دولت به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام و ارسال نمايند. بديهي است در صورت عدم ارسال ليست در مهلت مقرر بمنزله انصراف ‌يا عدم وجود فرد واجد شرايط تلقي و مراتب توسط شركت مخابرات ايران به ستاد گزارش و سهميه از طريق ستاد به ساير ارگانها تخصيص خواهد‌ يافت.

– 5 – شركت مخابرات ايران از طريق مخابرات محل نسبت به دعوت از متقاضيان برابر شرايط مندرج در اين آئيننامه اقدام خواهد نمود.

– 5 – وزارت يا نهاد يا ارگان متبوعه يك نسخه از فرم درخواست اوليه را جهت ضبط در پرونده پرسنلي متقاضي به كارگزيني مركزي – و يك نسخه ‌جهت ضبط در پرونده محلي متقاضي به استان مربوطه ارسال مينمايد.

– 5 – در صورت شاغل دولتي بودن همسر متقاضي يك نسخه نيز جهت ضبط در پرونده همسر متقاضي به سازمان متبوعه متقاضي ارسال ميگردد.

– 5 – اين مصوبه مانع شركت كاركنان دولت در آگهي عمومي پذيرش تقاضاي تلفن شركت مخابرات در محل نميباشد. و در صورت برنده شدن در‌قرعه‌كشي عمومي شامل بند 1 – 3 فصل سوم اين آئيننامه خواهد بود.

نخست‌وزير – ‌ميرحسين موسوي