آئیننامه اختصاص 20% از تلفنهای قابل واگذاری به كاركنان دولت مصوب 1367

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1367/4/15 بنا به پیشنهاد وزارت پست و تلگراف و تلفن و تائید ستاد پیگیری امور رفاهی كاركنان دولت تصویب ‌نمودند 20% از تلفنهای قابل واگذاری در هر شهر مطابق آئیننامه ذیل به كاركنان دولت واگذار شود.

آئیننامه اختصاص 20% از تلفنهای قابل واگذاری به كاركنان دولت مصوب 1367,04,15با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول كلیات

محل سهمیه بر اساس مصوبه عبارت است از 20تلفنهائیكه شركت مخابرات ایران جهت پذیرش متقاضی جدید توسط آگهی عمومی پیش‌بینی ‌مینماید.
‌بدیهی است تعداد تلفن برای پذیرش متقاضی جدید پس از كسر رزرو فنی، رزرو اضطراری و سایر تعهدات شركت مخابرات تعیین میگردد.

– 1- تعداد سهمیه در هر محل توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن مشخص و همراه با شرایط مندرج در آئیننامه تقاضا و اشتراك تلفن و آگهی محل ‌به ستاد پیگیری امور رفاهی كاركنان دولت كه در این آئیننامه ستاد نامیده میشود اعلام خواهد شد.

– 1 – با توجه به تعداد تعیین شده، سهمیه هر وزارتخانه، نهاد و ارگان دولتی توسط ستاد تعیین و به سازمان ذیربط ابلاغ خواهد شد.

– 1 – اسامی و مشخصات كاركنان متقاضی انتخاب شده بر اساس سهمیه، از طریق بالاترین مقام اجرائی سازمان ذیربط به وزارت پست و تلگراف و‌تلفن معرفی میشوند بالاترین مقام اجرائی كلیه سازمانهای تابع وزارتخانه‌ ها وزیر مربوطه و نهادهای انقلاب اسلامی و سازمان مستقل سرپرست آن ‌نهاد و یا سازمان خواهد بود كه در این آئیننامه بالاترین مقام اجرائی نامیده میشود.

– 1 – در صورتیكه متقاضیان فوق‌الذكر با رعایت آئیننامه تقاضا و اشتراك تلفن، شرایط مندرج در آگهی پذیرش محل و مقررات مندرج در این آئیننامه‌ واجد شرایط تشخیص داده شوند. شركت مخابرات ایران نسبت به دعوت، تكمیل پرونده و دایری تلفن آنان همراه با سایر متقاضیان برنده شده در‌قرعه‌ كشی اقدام خواهد نمود.

فصل دوم تعیین سهمیه ارگانها

– 2- 3% خارج از شمول فصل سوم و چهارم این آئیننامه بعنوان سهمیه خاص تشویقی در اختیار بالاترین مقام اجرائی سازمانهایی كه دارای واحد‌مستقر در محل میباشند به نسبت تعداد كمی كاركنان محل هر سازمان بتشخیص شركت مخابرات ایران قرار خواهد گرفت.

– 2 17% بقیه نیز به نسبت تعداد كمی كاركنان هر ارگان در محل بتشخیص شركت مخابرات ایران تقسیم و تخصیص مییابد.

فصل سوم شرایط متقاضی

– 3 – از تاریخ تصویب این مصوبه، فاقد تلفن یا تقاضای قبلی بنام خود در شهر محل مورد درخواست باشد.

– 3 – در هیچیك از شهرهای كشور از تلفن سهمیه رفاهی كاركنان دولت و یا تلفن خارج از نوبت استفاده نكرده باشد.

– 3 – فقط میتواند جهت محل مالكیت مسكونی یا سكونت خود تقاضا نماید.

– 3 – متقاضی میبایست شاغل در شهر محل تقاضا باشد.

– 3 در صورت شاغل بودن كارمند و همسر كارمند یكی با اعلام رضایت كتبی بنفع دیگر صرف نظر نماید.

– 3 – حداقل سابقه كار دولتی جهت قبول تقاضا 5 سال و در شهرهای بزرگ 10 سال میباشد شهرهای بزرگ شامل مراكز استانها و شهرهای كرج و قم میباشد.

– 3 – در صورتیكه متقاضی در زمان اعلام لیست واجدین شرایط توسط سازمان متبوعه به شركت مخابرات ایران شاغل باشد و سپس بازنشسته شود شامل طرح‌ میگردد و در صورت اخراج یا انفصال تا قبل از دایری تلفن با اعلام كتبی سازمان متبوعه از دایری تلفن خودداری خواهد شد.

فصل چهارم عناوین امتیازبندی

– 4 شرایط خانواده

‌در صورت متاهل بودن 8 امتیاز
‌به ازاء هر فرزند یا فرد‌تحت تكفل 2 امتیاز و حداكثر 6 امتیاز

– 4 سابقه اشتغال

‌به ازاء هر سال سابقه تأیید شده 1 امتیاز حداكثر 15 امتیاز


(‌
به تأیید امور اداری سازمان متبوعه) بالاتر از شش ماه معادل یكسال و كمتر از ششماه محاسبه نمیگردد.

– 3 مدرك تحصیلی

‌خواندن و نوشتن تا ششم 1 امتیاز
‌سیكل و سوم راهنمائی 2 امتیاز
‌دیپلم 3 امتیاز
‌فوق دیپلم 5 امتیاز
‌لیسانس 7 امتیاز
‌فوق لیسانس 8 امتیاز در صورت عضویت هیئت
علمی دانشگاه‌ها 10 امتیاز
‌دكترا 9 امتیاز در صورت عضویت هیئت علمی دانشگاه‌ها 10 امتیاز

– 4 – حضور در جبهه و معلولیت جنگی

‌به ازاء هر ششماه حضور در جبهه‌ها 2 امتیاز حداكثر 6 امتیاز
‌به ازاء هر 10% معلولیت جنگی 2 امتیاز حداكثر 6 امتیاز

– 4 – تاریخ مبنای محاسبه امتیازات تاریخ ابلاغ رسمی سهمیه از طریق شركت مخابرات ایران به ارگان مربوطه میباشد.

فصل پنجم نحوه پذیرش تقاضا

– 5 – پس از ابلاغ سهمیه توسط ستاد وزارتخانه‌ها و ارگانها، دستگاههای اجرائی میبایست حداكثر ظرف مدت دو ماه لیست كاركنان واجد شرایط را‌برابر سهمیه اعلام شده با امضاء بالاترین مقام اجرائی یا نماینده رسمی معرفی شده از طرف ایشان همراه با فرمهای تكمیل شده درخواست اشتراك تلفن ‌ویژه كاركنان دولت به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام و ارسال نمایند. بدیهی است در صورت عدم ارسال لیست در مهلت مقرر بمنزله انصراف ‌یا عدم وجود فرد واجد شرایط تلقی و مراتب توسط شركت مخابرات ایران به ستاد گزارش و سهمیه از طریق ستاد به سایر ارگانها تخصیص خواهد‌ یافت.

– 5 – شركت مخابرات ایران از طریق مخابرات محل نسبت به دعوت از متقاضیان برابر شرایط مندرج در این آئیننامه اقدام خواهد نمود.

– 5 – وزارت یا نهاد یا ارگان متبوعه یك نسخه از فرم درخواست اولیه را جهت ضبط در پرونده پرسنلی متقاضی به كارگزینی مركزی – و یك نسخه ‌جهت ضبط در پرونده محلی متقاضی به استان مربوطه ارسال مینماید.

– 5 – در صورت شاغل دولتی بودن همسر متقاضی یك نسخه نیز جهت ضبط در پرونده همسر متقاضی به سازمان متبوعه متقاضی ارسال میگردد.

– 5 – این مصوبه مانع شركت كاركنان دولت در آگهی عمومی پذیرش تقاضای تلفن شركت مخابرات در محل نمیباشد. و در صورت برنده شدن در‌قرعه‌كشی عمومی شامل بند 1 – 3 فصل سوم این آئیننامه خواهد بود.

نخست‌وزیر – ‌میرحسین موسوی