آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی مصوب 1397

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه 3) [در خصوص آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی]

با استناد به ماده (4) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ماده (5) اساسنامه شورای اجرایی (عالی) فناوری اطلاعات، مصوبه سوم جلسه یازدهم مورخ 28 /1 /1396 شورا با عنوان «آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی جمهوری اسلامی ایران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)» كه طی نامه شماره 1034 /200 مورخ 27 /1 /1397 به تأیید و توشیح رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است، جهت اجراء به شرح پیوست ابلاغ می شود.
ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نگهداری می شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ محمدجواد آذری جهرمی

مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۳)

شورای اجرایی فناوری اطلاعات در یازدهمین جلسه مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تكالیف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الكترونیكی مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) و بر اساس سیاست های كلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ایران، به منظور حصول اطمینان از یكپارچگی فنی و اجرایی پیاده سازی برنامه های دولت الكترونیكی، آیین نامه اجرایی استقرار چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی ج.ا. ایران ( EGIF: E-Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذیری، كاتالوگ استاندارد فنی و كاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زیر به تصویب رساند. شایان ذكر است اجرای مصوبات مذكور با رعایت قوانین و مقررات و در چارچوب قانون بودجه سالیانه انجام می گیرد.

ماده ۱

تعاریف: در این مصوبه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به كار می روند،
۱. كارگروه: كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی ذیل كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی
۲. كمیسیون: كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی
۳. سازمان: سازمان فناوری اطلاعات ایران
۴. درگاه: درگاه چارچوب معماری سازمانی ایران به آدرس WWW.IEAF.IR
۵. دستگاه های اجرایی، خوشه های خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعریف مندرج در ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الكترونیكی ابلاغی به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۰۶ /۱۳۹۳)

ماده ۲

هدف از این مصوبه توسعه تعامل پذیری بین سازمانی با رویكرد ارائه یكپارچه خدمات الكترونیكی دولت با ویژگی های ذیل است:
۱. استانداردسازی تعاملات تبادل داده ها، استعلام های الكترونیكی و تراكنش های بین سازمانی بر اساس استانداردها و راهنماهای فنی مصوب چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی ج.ا. ایران
۲. امكان پذیری ارائه خدمات یكپارچه و ایجاد پنجره های واحد خدمات دولت الكترونیكی
۳. تسهیل استناد پذیری الكترونیكی و مقابله با جعل
۴. كمك به افزایش شفافیت در ارائه اطلاعات منسجم بین سازمانی
۵. ایجاد زمینه افزایش كارایی و اثربخشی در تصمیم گیری های حاكمیتی
۶. تسهیل و تسریع ارتباطات زیرساختی و فرآیندهای بین سازمانی با رویكرد حذف تعاملات فیزیكی و سنتی میان سازمان ها و دستگاه های اجرایی كشور
۷. ایجاد زمینه لازم برای كاهش مراجعه مردم به دستگاه های اجرایی برای اخذ استعلام ها

ماده ۳

به منظور راهبری و نظارت بر پیاده سازی چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی ج.ا. ایران در دستگاه های اجرایی و مدیریت بر اجرای این مصوبه، «كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی» با تركیب اعضاء ذیل زیر نظر كمیسیون تشكیل می شود:
1.
معاون مربوط سازمان و دبیر كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی (رئیس كارگروه)
2.
نماینده سازمان اداری و استخدامی كشور
3.
نماینده وزارت اطلاعات
4.
نماینده معاونت ذی ربط قوه قضاییه
5.
نماینده سازمان نظام صنفی رایانه ای كشور
6.
نماینده وزارت كشور
7.
نماینده وزارت دفاع
8.
نماینده بانك مركزی ج.ا.ایران
9.
نماینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
10.
نماینده مركز آمار ایران
11.
نماینده كارگروه های ۱۴ گانه خوشه های خدمات به تناسب موضوع
12.
نماینده دستگاه های مبدأ (متولیان پایگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پایگاه اطلاعات) حسب مورد
13.
سه نفر متخصص فناوری اطلاعات به انتخاب رئیس كارگروه

تبصره ۱ـ آیین نامه داخلی كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی حداكثر دو ماه پس از تشكیل توسط كارگروه تدوین و به تصویب كمیسیون می رسد.

تبصره ۲ـ كارگروه مجاز به تدوین برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل های اجرایی بر تعامل پذیری بین دستگاه های اجرایی است.

تبصره ۳ـ این ماده جایگزین ردیف ۳ مصوبات هفتمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (ابلاغی به شماره ۱۴۶ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) می شود.

ماده ۴

سازمان ضمن ایجاد هماهنگی های لازم بین دستگاه های اجرایی، مسئول تأمین الزامات فنی (و اجرا در صورت نیاز) مصوبات كارگروه می باشد.

ماده ۵ 

بستر تبادل داده و اطلاعات، شبكه ملی اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگی با دستگاه های اجرایی و ایجاد تأمین پایداری شبكه در خصوص تبادل اطلاعات می باشد.

ماده ۶ 

كارگروه موظف است جهت تضمین هماهنگی فنی و مدیریتی لازم در اجرای مصوبات كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی نسبت به بررسی، كدینگ های داده ای و اجرای استانداردهای فنی اقدام نماید.

ماده ۷

سازمان موظف است نسبت به ارزیابی سطح بلوغ فنی تعامل پذیری پایگاه های اطلاعاتی و سایر حوزه های تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجی اجرای این مصوبه توسط دستگاه های اجرایی را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طریق كارگروه به كمیسیون ارائه نماید.

تبصره ـ معیارها و فرآیند ارزیابی و نظارت بر تعامل پذیری توسط سازمان با همكاری سازمان اداری و استخدامی كشور تدوین و مراتب به تصویب كارگروه و كمیسیون خواهد رسید.

ماده ۸ 

معماری چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی در چهار سطح تعامل پذیری فنی، معنایی، فرایندی و قانونی به منظور استاندارسازی، هماهنگی و یكپارچگی ارائه خدمات الكترونیكی و به اشتراك گذاری اطلاعات ذینفعان بانضمام كاتالوگ استاندارد فنی و كاتالوگ استاندارد داده به شرح پیوست شماره ۱ جهت اجرا ابلاغ می شود. بدیهی است كلیه دستگاه های اجرایی ملزم به رعایت و پیاده سازی الزامات و استانداردهای مربوط می باشند.

تبصره سازمان موظف است مستندات مربوط به معماری، كاتالوگ ها، استانداردها و… را بر روی درگاه جهت دسترسی عموم منتشر نماید.

ماده ۹

دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات استعلامی مكلف به رعایت توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشاركت كننده در تعامل برای هر كدام از سرویس های الكترونیكی مربوط به خود بر اساس قالب پیوست شماره ۲ می باشند.

ماده ۱۰

كارگروه موظف است ظرف مدت یك ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعیین متولی اصلی هر یك از عناصر اطلاعاتی كاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداری و استخدامی كشور، نقشه مجوزهای كسب و كار وزارت امور اقتصاد و دارایی و سایر اسناد بالادستی اقدام نماید.

ماده ۱۱

كلیه دستگاه های اجرایی كه به عنوان متولی اصلی یك یا چند عنصر اطلاعاتی كاتالوگ داده شناخته می شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ كارگروه نسبت به تكمیل و یا درخواست اصلاح جزییات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هر كدام از عناصر اطلاعاتی كه منجر به تغییر در بانك اطلاعاتی موجود می شود، اقدام نمایند تا بازنگری چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی در قلمرو فعالیت سایر دستگا‌ه های اجرایی توسط كارگروه انجام شود.

ماده ۱۲

هرگونه تغییر و به روزرسانی در چارچوب یا یكی از مؤلفه های اصلی آن شامل كاتالوگ استانداردهای داده، كاتالوگ استانداردهای فنی و یا توافقنامه سطح خدمت بین سازمان های مشاركت كننده در تعامل، مستلزم اخذ تأییدیه از كارگروه می باشد.

ماده ۱۳

كلیه دستگاه های اجرایی موظف اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تكمیل پایگاه اطلاعاتی، بازطراحی سامانه های اطلاعاتی و فرآیندهای تولید، ذخیره، تبادل، توزیع، بازیابی، نمایش و نگهداری اطلاعات و كسب آمادگی سازمانی بر اساس چارچوب، كاتالوگ و استانداردهای تعامل پذیری اقدام نمایند و برنامه عملیاتی انطباق با چارچوب در اجرای مصوبه را به كارگروه ارائه و اجرا نماید.

تبصره ۱ـ سازمان برنامه و بودجه كشور منابع مالی لازم برای اجرای تكالیف این ماده را در بودجه سنواتی دستگاه های اجرایی (پس از تأیید برنامه عملیاتی دستگاه اجرایی در كارگروه) پیش بینی نماید.

تبصره ۲ـ دستگاه های اجرایی موظف اند هر سه ماه یك بار گزارش پیشرفت را به كارگروه ارسال تا در قالب گزارش كلی به كمیسیون ارائه شود.

تبصره ۳ـ كلیه دستگاه های اجرایی موظف اند در راستای تكالیف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعریف و اجرای پروژه دولت الكترونیكی یا فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر حوزه تعامل پذیری بین سازمانی از الزامات مورد اشاره در چارچوب تعامل پذیری، كاتالوگ استاندارد فنی، كاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماری سازمانی ایران و مدل های مرجع آن تبعیت نمایند.

ماده ۱۴

كلیه دستگاه های اجرایی مكلف اند نسبت به تكمیل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرایی به سایر دستگاه های اجرایی ( G۲G ) بر مبنای قالب پیوست شماره ۳، شناسنامه سامانه های اطلاعاتی و تكمیل مشخصات آن ها بر مبنای قالب پیوست شماره ۴ و شناسایی استانداردهای فنی مورد استفاده در زیرساخت فناوری (سخت افزار، شبكه و ارتباطات، سرویس دهنده ها، امنیت و…) بر مبنای قالب اعلام شده توسط سازمان در درگاه (در صورتی كه در تراكنش با سازمان های مختلف از استانداردهای فنی مختلفی استفاده می شود. لازم است قالب برای تراكنش های متفاوت به صورت مجزا تكمیل شود.)، اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان اداری و استخدامی كشور با همكاری سازمان موظف به نظارت و پیگیری تكمیل قالب های فوق و ارائه گزارش عملكرد دستگاه ها به كمیسیون می باشند.

ماده ۱۵

در صورت بروز اختلاف میان دستگاه های اجرایی در اجرای مفاد این مصوبه، در گام اول مراتب در كارگروه خوشه ای بررسی و تصمیم گیری می شود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به كارگروه ارجاع داده می شود و در صورت عدم حل اختلاف، تصمیم كمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۶

سازمان موظف است چارچوب تعامل پذیری دولت الكترونیكی و اجزای آن اعم از كاتالوگ استاندارد فنی، كاتالوگ استاندارد داده و پیوست های این مصوبه را حداكثر هر سه سال یك بار، ضمن بررسی فناوری ها، روندها و استانداردهای جدید در حوزه تعامل پذیری مورد بازبینی مجدد قرار دهد. كلیه دستگاه های اجرایی در جهت ارتقای این ‌مصوبه می توانند پیشنهادهای خود را به سازمان اعلام كنند.

ماده ۱۷

به روزرسانی چارچوب تعامل پذیری و فرم ها و الگوهای مربوط با پیشنهاد سازمان و تأیید كارگروه تعامل پذیری دولت الكترونیكی به تصویب كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی می رسد. بدیهی است كه تصویب نسخ آتی چارچوب توسط كمیسیون توسعه دولت الكترونیكی به معنی لازم الاجراء بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاه های اجرایی می باشد .

نصرا… جهانگرد دبیر شورا
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس شورا