آيين نامه اجرايي استقرار چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي مصوب 1397

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه 3) [در خصوص آيين نامه اجرايي استقرار چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي]

با استناد به ماده (4) قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ماده (5) اساسنامه شوراي اجرايي (عالي) فناوري اطلاعات، مصوبه سوم جلسه يازدهم مورخ 28 /1 /1396 شورا با عنوان «آيين نامه اجرايي استقرار چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي جمهوري اسلامي ايران (EGIF: E-Government Interoperability Framework)» كه طي نامه شماره 1034 /200 مورخ 27 /1 /1397 به تأييد و توشيح رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران رسيده است، جهت اجراء به شرح پيوست ابلاغ مي شود.
ضمناً، اصل مستندات مصوبه در دبيرخانه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات نگهداري مي شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ محمدجواد آذري جهرمي

مصوبات يازدهمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (مصوبه ۳)

شوراي اجرايي فناوري اطلاعات در يازدهمين جلسه مورخ ۲۸ /۱ /۱۳۹۶ بر اساس پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (سازمان فناوري اطلاعات ايران) در راستاي انجام تكاليف مندرج در ماده ۱۶ ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي مصوب ششمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) و بر اساس سياست هاي كلي نظام اداري و اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري و قانون برنامه ششم توسعه ج.ا. ايران، به منظور حصول اطمينان از يكپارچگي فني و اجرايي پياده سازي برنامه هاي دولت الكترونيكي، آيين نامه اجرايي استقرار چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي ج.ا. ايران ( EGIF: E-Government Interoperability Framework ) به انضمام چارچوب تعامل پذيري، كاتالوگ استاندارد فني و كاتالوگ استاندارد داده ها به شرح زير به تصويب رساند. شايان ذكر است اجراي مصوبات مذكور با رعايت قوانين و مقررات و در چارچوب قانون بودجه ساليانه انجام مي گيرد.

ماده ۱

تعاريف: در اين مصوبه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوطه به كار مي روند،
۱. كارگروه: كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي ذيل كميسيون توسعه دولت الكترونيكي
۲. كميسيون: كميسيون توسعه دولت الكترونيكي
۳. سازمان: سازمان فناوري اطلاعات ايران
۴. درگاه: درگاه چارچوب معماري سازماني ايران به آدرس WWW.IEAF.IR
۵. دستگاه هاي اجرايي، خوشه هاي خدمت، خدمات فاوا (مطابق با تعريف مندرج در ضوابط فني اجرايي توسعه دولت الكترونيكي ابلاغي به شماره ۱۴۵ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۰۶ /۱۳۹۳)

ماده ۲

هدف از اين مصوبه توسعه تعامل پذيري بين سازماني با رويكرد ارائه يكپارچه خدمات الكترونيكي دولت با ويژگي هاي ذيل است:
۱. استانداردسازي تعاملات تبادل داده ها، استعلام هاي الكترونيكي و تراكنش هاي بين سازماني بر اساس استانداردها و راهنماهاي فني مصوب چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي ج.ا. ايران
۲. امكان پذيري ارائه خدمات يكپارچه و ايجاد پنجره هاي واحد خدمات دولت الكترونيكي
۳. تسهيل استناد پذيري الكترونيكي و مقابله با جعل
۴. كمك به افزايش شفافيت در ارائه اطلاعات منسجم بين سازماني
۵. ايجاد زمينه افزايش كارايي و اثربخشي در تصميم گيري هاي حاكميتي
۶. تسهيل و تسريع ارتباطات زيرساختي و فرآيندهاي بين سازماني با رويكرد حذف تعاملات فيزيكي و سنتي ميان سازمان ها و دستگاه هاي اجرايي كشور
۷. ايجاد زمينه لازم براي كاهش مراجعه مردم به دستگاه هاي اجرايي براي اخذ استعلام ها

ماده ۳

به منظور راهبري و نظارت بر پياده سازي چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي ج.ا. ايران در دستگاه هاي اجرايي و مديريت بر اجراي اين مصوبه، «كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي» با تركيب اعضاء ذيل زير نظر كميسيون تشكيل مي شود:
1.
معاون مربوط سازمان و دبير كميسيون توسعه دولت الكترونيكي (رئيس كارگروه)
2.
نماينده سازمان اداري و استخدامي كشور
3.
نماينده وزارت اطلاعات
4.
نماينده معاونت ذي ربط قوه قضاييه
5.
نماينده سازمان نظام صنفي رايانه اي كشور
6.
نماينده وزارت كشور
7.
نماينده وزارت دفاع
8.
نماينده بانك مركزي ج.ا.ايران
9.
نماينده وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
10.
نماينده مركز آمار ايران
11.
نماينده كارگروه هاي ۱۴ گانه خوشه هاي خدمات به تناسب موضوع
12.
نماينده دستگاه هاي مبدأ (متوليان پايگاه اطلاعات) و مقصد (بهره بردار پايگاه اطلاعات) حسب مورد
13.
سه نفر متخصص فناوري اطلاعات به انتخاب رئيس كارگروه

تبصره ۱ـ آيين نامه داخلي كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي حداكثر دو ماه پس از تشكيل توسط كارگروه تدوين و به تصويب كميسيون مي رسد.

تبصره ۲ـ كارگروه مجاز به تدوين برنامه ها، اقدامات و دستورالعمل هاي اجرايي بر تعامل پذيري بين دستگاه هاي اجرايي است.

تبصره ۳ـ اين ماده جايگزين رديف ۳ مصوبات هفتمين جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات (ابلاغي به شماره ۱۴۶ /۲۰۰ مورخ ۱۱ /۶ /۱۳۹۳) مي شود.

ماده ۴

سازمان ضمن ايجاد هماهنگي هاي لازم بين دستگاه هاي اجرايي، مسئول تأمين الزامات فني (و اجرا در صورت نياز) مصوبات كارگروه مي باشد.

ماده ۵ 

بستر تبادل داده و اطلاعات، شبكه ملي اطلاعات بوده و سازمان موظف به هماهنگي با دستگاه هاي اجرايي و ايجاد تأمين پايداري شبكه در خصوص تبادل اطلاعات مي باشد.

ماده ۶ 

كارگروه موظف است جهت تضمين هماهنگي فني و مديريتي لازم در اجراي مصوبات كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي نسبت به بررسي، كدينگ هاي داده اي و اجراي استانداردهاي فني اقدام نمايد.

ماده ۷

سازمان موظف است نسبت به ارزيابي سطح بلوغ فني تعامل پذيري پايگاه هاي اطلاعاتي و ساير حوزه هاي تبادل اطلاعات و نظارت و انطباق سنجي اجراي اين مصوبه توسط دستگاه هاي اجرايي را به عمل آورد و گزارش مربوط را از طريق كارگروه به كميسيون ارائه نمايد.

تبصره ـ معيارها و فرآيند ارزيابي و نظارت بر تعامل پذيري توسط سازمان با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور تدوين و مراتب به تصويب كارگروه و كميسيون خواهد رسيد.

ماده ۸ 

معماري چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي در چهار سطح تعامل پذيري فني، معنايي، فرايندي و قانوني به منظور استاندارسازي، هماهنگي و يكپارچگي ارائه خدمات الكترونيكي و به اشتراك گذاري اطلاعات ذينفعان بانضمام كاتالوگ استاندارد فني و كاتالوگ استاندارد داده به شرح پيوست شماره ۱ جهت اجرا ابلاغ مي شود. بديهي است كليه دستگاه هاي اجرايي ملزم به رعايت و پياده سازي الزامات و استانداردهاي مربوط مي باشند.

تبصره سازمان موظف است مستندات مربوط به معماري، كاتالوگ ها، استانداردها و… را بر روي درگاه جهت دسترسي عموم منتشر نمايد.

ماده ۹

دستگاه هاي اجرايي در ارائه خدمات استعلامي مكلف به رعايت توافقنامه سطح خدمت بين سازمان هاي مشاركت كننده در تعامل براي هر كدام از سرويس هاي الكترونيكي مربوط به خود بر اساس قالب پيوست شماره ۲ مي باشند.

ماده ۱۰

كارگروه موظف است ظرف مدت يك ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به تعيين متولي اصلي هر يك از عناصر اطلاعاتي كاتالوگ داده بر اساس فهرست خدمات و شناسنامه خدمات سازمان اداري و استخدامي كشور، نقشه مجوزهاي كسب و كار وزارت امور اقتصاد و دارايي و ساير اسناد بالادستي اقدام نمايد.

ماده ۱۱

كليه دستگاه هاي اجرايي كه به عنوان متولي اصلي يك يا چند عنصر اطلاعاتي كاتالوگ داده شناخته مي شوند، موظف اند ظرف شش ماه از زمان ابلاغ كارگروه نسبت به تكميل و يا درخواست اصلاح جزييات اطلاعات مورد درخواست در خصوص هر كدام از عناصر اطلاعاتي كه منجر به تغيير در بانك اطلاعاتي موجود مي شود، اقدام نمايند تا بازنگري چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي در قلمرو فعاليت ساير دستگا‌ه هاي اجرايي توسط كارگروه انجام شود.

ماده ۱۲

هرگونه تغيير و به روزرساني در چارچوب يا يكي از مؤلفه هاي اصلي آن شامل كاتالوگ استانداردهاي داده، كاتالوگ استانداردهاي فني و يا توافقنامه سطح خدمت بين سازمان هاي مشاركت كننده در تعامل، مستلزم اخذ تأييديه از كارگروه مي باشد.

ماده ۱۳

كليه دستگاه هاي اجرايي موظف اند حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ مصوبه نسبت به اصلاح/تكميل پايگاه اطلاعاتي، بازطراحي سامانه هاي اطلاعاتي و فرآيندهاي توليد، ذخيره، تبادل، توزيع، بازيابي، نمايش و نگهداري اطلاعات و كسب آمادگي سازماني بر اساس چارچوب، كاتالوگ و استانداردهاي تعامل پذيري اقدام نمايند و برنامه عملياتي انطباق با چارچوب در اجراي مصوبه را به كارگروه ارائه و اجرا نمايد.

تبصره ۱ـ سازمان برنامه و بودجه كشور منابع مالي لازم براي اجراي تكاليف اين ماده را در بودجه سنواتي دستگاه هاي اجرايي (پس از تأييد برنامه عملياتي دستگاه اجرايي در كارگروه) پيش بيني نمايد.

تبصره ۲ـ دستگاه هاي اجرايي موظف اند هر سه ماه يك بار گزارش پيشرفت را به كارگروه ارسال تا در قالب گزارش كلي به كميسيون ارائه شود.

تبصره ۳ـ كليه دستگاه هاي اجرايي موظف اند در راستاي تكاليف مقرر در ماده ۱۳، در صورت تعريف و اجراي پروژه دولت الكترونيكي يا فناوري اطلاعات تأثيرگذار بر حوزه تعامل پذيري بين سازماني از الزامات مورد اشاره در چارچوب تعامل پذيري، كاتالوگ استاندارد فني، كاتالوگ استاندارد داده و چارچوب معماري سازماني ايران و مدل هاي مرجع آن تبعيت نمايند.

ماده ۱۴

كليه دستگاه هاي اجرايي مكلف اند نسبت به تكميل جداول خدمات ارائه شده دستگاه اجرايي به ساير دستگاه هاي اجرايي ( G۲G ) بر مبناي قالب پيوست شماره ۳، شناسنامه سامانه هاي اطلاعاتي و تكميل مشخصات آن ها بر مبناي قالب پيوست شماره ۴ و شناسايي استانداردهاي فني مورد استفاده در زيرساخت فناوري (سخت افزار، شبكه و ارتباطات، سرويس دهنده ها، امنيت و…) بر مبناي قالب اعلام شده توسط سازمان در درگاه (در صورتي كه در تراكنش با سازمان هاي مختلف از استانداردهاي فني مختلفي استفاده مي شود. لازم است قالب براي تراكنش هاي متفاوت به صورت مجزا تكميل شود.)، اقدام نمايند.

تبصره ـ سازمان اداري و استخدامي كشور با همكاري سازمان موظف به نظارت و پيگيري تكميل قالب هاي فوق و ارائه گزارش عملكرد دستگاه ها به كميسيون مي باشند.

ماده ۱۵

در صورت بروز اختلاف ميان دستگاه هاي اجرايي در اجراي مفاد اين مصوبه، در گام اول مراتب در كارگروه خوشه اي بررسي و تصميم گيري مي شود و در صورت عدم حل اختلافات، موارد به كارگروه ارجاع داده مي شود و در صورت عدم حل اختلاف، تصميم كميسيون لازم الاجراء خواهد بود.

ماده ۱۶

سازمان موظف است چارچوب تعامل پذيري دولت الكترونيكي و اجزاي آن اعم از كاتالوگ استاندارد فني، كاتالوگ استاندارد داده و پيوست هاي اين مصوبه را حداكثر هر سه سال يك بار، ضمن بررسي فناوري ها، روندها و استانداردهاي جديد در حوزه تعامل پذيري مورد بازبيني مجدد قرار دهد. كليه دستگاه هاي اجرايي در جهت ارتقاي اين ‌مصوبه مي توانند پيشنهادهاي خود را به سازمان اعلام كنند.

ماده ۱۷

به روزرساني چارچوب تعامل پذيري و فرم ها و الگوهاي مربوط با پيشنهاد سازمان و تأييد كارگروه تعامل پذيري دولت الكترونيكي به تصويب كميسيون توسعه دولت الكترونيكي مي رسد. بديهي است كه تصويب نسخ آتي چارچوب توسط كميسيون توسعه دولت الكترونيكي به معني لازم الاجراء بودن الزامات چارچوب توسط تمام دستگاه هاي اجرايي مي باشد .

نصرا… جهانگرد دبير شورا
محمود واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات
حسن روحاني رئيس جمهور و رئيس شورا