آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1378

آیین نامه اجرایی قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1378,12,01با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

در این آیین نامه اصطلاحات و واژه های زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف- سازمان : سازمان ثبت احوال كشور.
ب- شركت : شركت پست جمهوری اسلامی ایران .
پ – قانون : قانون الزام اختصاص شماره ملی و كد پستی برای كلیه اتباع ایرانی مصوب 1376 .
ت شماره ملی : عددی است ده رقمی و منحصر به فرد كه توسط سازمان برای هر فرد ایرانی تعیین و به وی اختصاص داده می شود.
ث – كدپستی : عددی است ده رقمی و یگانه كه توسط شركت ، تنها برای شناسایی هر مكان تعیین و به آن اختصاص داده می شود.
ج – محل سكونت : مكانی است كه شخص اظهار می دارد كه در آنجا زندگی می كند.
چ – كارت شناسایی ملی : سند شناسایی اتباع ایرانی است كه توسط سازمان صادر می شود و در آن مشخصات فردی ، شماره ملی و كد پستی محل سكونت دارنده كارت درج می شود.

ماده 2 

كلیه افراد بالای ( 15 ) سال سن موظفند پس از اعلام سازمان با در دست داشتن مدارك لازم و برابر زمانبندی ، برای دریافت و تكمیل فرم درخواست كارت شناسایی خویش اقدام نمایند.

تبصره اعتبار اولین كارت شناسایی ملی از تاریخ صدور به مدت ( 7 ) سال است . تغییر اعتبار در دوره های بعد بنا به پیشنهاد وزارت كشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

ماده 3 

صاحب كارت مكلف است با تغییر محل سكونت یا تغییر هر یك از اقلام اطلاعاتی كارت شناسایی یا پایان مدت اعتبار كارت ، نسبت به تعویض كارت شناسایی ملی خود اقدام نماید.

تبصره با ثبت واقعه وفات هر فرد، كارت شناسایی متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می شود.

ماده 4 

كلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند پایگاههای اطلاعات خود را به نحوی سامان دهند كه هر فرد با شماره ملی و كد پستی در كلیه سیستمهای اختصاصی مربوط شناخته شود.

تبصره پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان تنها مرجع رسمی اطلاعات افراد به شرح موضوع ماده ( 5 ) این آیین نامه است .

ماده 5 

سازمان مكلف است نسبت به ابلاغ اطلاعات فردی افراد تحت پوشش دستگاه متقاضی مشتمل بر نام و نام خانوادگی ، نام پدر، شماره شناسنامه ، محل صدور، تاریخ تولد، سریال شناسنامه ، شماره ملی و كد پستی ، بر اساس درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط اقدام نماید.

تبصره 1 سازمان موظف است نسبت به تحویل اطلاعات فردی از طریق پایانه و محیطهای مغناطیسی و یا بر اساس روشهایی كه به تصویب هیات موضوع ماده ( 14 ) این آیین نامه می رسد اقدام نماید.

تبصره 2 اولویت تحویل اطلاعات فردی و كدپستی به دستگاههای اجرایی توسط هیات موضوع ماده ( 14 ) این آیین نامه تعیین می شود و حداكثر تا ( 6 ) ماه پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه تحویل اطلاعات فردی و كد پستی به كلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون لازم الاجراست .

ماده 6 

كلیه دستگاههای موضوع ماده ( 2 ) قانون موظفند یك سال پس از لازم الاجرا شدن این آیین نامه ، نسبت به درج شماره ملی و كد پستی در هر گونه كارت شناسایی اداری یا صنفی یا گواهینامه رانندگی و موارد مشابه اقدام نمایند. ارایه خدماتی كه نیاز به كسب اطلاعات فردی دارد موكول به اخذ شماره ملی و كدپستی از متقاضیان است .

ماده 7 

به منظور تسریع در ابلاغ شماره ملی و كدپستی و رفع مغایرتهای احتمالی ، قبل از صدور كارت شناسایی ملی سازمان موظف است با همكاری شركت ظرف سه ماه شماره ملی و كدپستی را از طریق كارت یا نامه رسمی ، حاوی مشخصات فردی شامل ، شماره ملی ، نام ، نام خانوادگی ، نام پدر و كدپستی ابلاغ نماید.

تبصره سازمان برنامه و بودجه نسبت به تامین اعتبار اجرای این ماده اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد.

ماده 8 

كلیه وزارتخانه ها، سازمانها، شركتها، موسسات دولتی و عمومی مكلفند ظرف یك سال از تاریخ لازم الاجراشدن این آیین نامه با همكاری شركت نسبت به جایگزینی كد پستی با كد شناسایی اماكن متعلق به خود اقدام نمایند.

تبصره شركت موظف است اقدامهای لازم را در زمینه بهنگام سازی اطلاعات كد پستی و ارایه آن به سازمانها انجام دهد.

ماده 9 

شهرداریها و بخشداریهای سراسر كشور موظفند با همكاری شركت طی سال اول برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، نسبت به نصب پلاكهای كد پستی ده رقمی در محل ورودی اماكن اقدام نمایند تا جایگزین پلاكهای شناسایی موجود شود.

تبصره شهرداریها و بخشداریها موظفند هر ماه تغییرات اماكن ، معابر و ساخت و ساز ساختمانها را به اداره پست محدوده فعالیت خود اطلاع دهند.

ماده 10 

كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اجرای ماده ( 8 ) این آیین نامه مكلفند در هنگام صدور هر نوع كارت ، سربرگ اوراق تبلیغاتی ، پروانه ، گواهینامه و موارد مشابه آن كد پستی ده رقمی را قید نمایند.

ماده 11 

ادارات ثبت اسناد و املاك كشور، دفتر خانه های اسناد رسمی ، دفاتر ازدواج و طلاق ، بنگاههای معاملاتی و كلیه واحدهای ذی ربط موظفند در هنگام تنظیم اسناد، نسبت به درج شماره ملی و كد پستی ده رقمی افراد، متعاملین و مورد معامله در اسناد مربوط اقدام نمایند.

ماده 12 

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است جهت مكانیزه نمودن اطلاعات و اسناد ملكی و ایجاد پایگاه اطلاعات و اجرای طرح كاداستر، شماره ملی مالك یا مالكان و كد پستی ملك را به كار گیرد.

ماده 13 

به منظور هدایت ، نظارت و تهیه زمان بندی اجرایی ، دستورالعملها و پیگیری موارد ذی ربط در امر ابلاغ شماره ملی ، كد پستی و صدور كارت شناسایی ملی و پایگاههای اطلاعات فردی دستگاهها، هیاتی مركب از نمایندگان تام الاختیار سازمان ثبت احوال كشور، سازمان برنامه و بودجه ، شركت پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور اداری و استخدامی كشور به مسوولیت سازمان برنامه و بودجه تشكیل می شود.

تبصره هیات موضوع این ماده موظف است هر ( 3 ) ماه یك بار گزارش عملكرد این آیین نامه را به هیات وزیران ارایه نماید.

حسن حبیبی-معاون اول رییس جمهور