آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور مصوب 1392

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۲/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (ب) ماده (۳) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰- ، آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی پایگاه اطلاعات قراردادهای كشور مصوب 1392,02,29

ماده ۱

اصطلاحات زیر در این آیین نامه در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف قانون: قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد – مصوب ۱۳۹۰،

ب معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور.

ج – پایگاهپایگاه اطلاعات قراردادها كه به موجب قانون و این آیین نامه توسط معاونت راه اندازی و مدیریت می شود.

ماده ۲

اشخاص زیر مشمول این آیین نامه می باشند:

الف كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی و دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران، بانك ها و بیمه های دولتی موضوع مواد (۱) تا (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری.

ب واحدهای زیرنظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستان های مقدس با موافقت ایشان.

ج شوراهای اسلامی شهر و روستا.

د مؤسسات خصوصی حرفه ای عهده دار مأموریت عمومی كه مطابق قوانین و مقررات، بخشی از وظایف حاكمیتی را برعهده دارند، مانند كانون كارشناسان رسمی دادگستری، سازمان نظام پزشكی و سازمان نظام مهندسی.

ماده ۳

اشخاص موضوع ماده (۲) مكلفند قراردادهای زیر را در پایگاه وارد نمایند:

الف – قراردادهای مربوط به معاملات متوسط موضوع جزء (۲) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.

ب – قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ موضوع جزء (۳) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات.

ج – قرارداد معاملاتی كه به روش مناقصه، مزایده، ترك تشریفات مناقصه یا مزایده، عدم الزام به برگزاری مناقصه، مستثنی از برگزاری مناقصه یا مزایده، استعلام بهاء و مذاكره با رعایت اجزاء (۱) و (۲) همین بند منعقد می گردد.

تبصره – قراردادهای زیر از شمول این حكم مستثنی می باشند:

الف – قراردادهایی كه ماهیت نظامی یا امنیتی دارد به تشخیص كارگروهی مركب از وزیر كشور به عنوان دبیر و وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، اطلاعات و بالاترین مقام مسئول دستگاه مربوط حسب مورد.

ب – قراردادهایی كه به موجب قوانین، افشاء اطلاعات آنها ممنوع می باشد.

ج – قراردادهای محرمانه به تشخیص كارگروهی مركب از یكی از معاونان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به عنوان دبیر، معاونین وزرای اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی و معاون دستگاه مربوط حسب مورد.

د – قراردادهای بیمه ای از طرف شركت های بیمه گر دولتی.

هـ – قراردادهای جذب سپرده و اعطای تسهیلات غیرمعاملاتی از سوی بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری.

ماده ۴

دستگاههای ذی ربط نسبت به اجرای موارد زیر اقدام نمایند:

الف مطابق ضوابط و دستورالعمل هایی كه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می گردد، قراردادها را ثبت و اطلاع رسانی كنند.

ب بالاترین مقام مالی دستگاه مكلف است اطمینان حاصل نماید كه متن قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر به روش مناقصه، مزایده، ترك تشریفات و غیره كه از سوی دستگاه متبوع منعقد شده و همچنین اسناد و ضمایم آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغییرات آنها و نیز كلیه پرداخت ها در پایگاه، ثبت و اطلاع رسانی شده است.

ج هرگونه دریافت و پرداخت بابت قراردادهای مشمول قانون، منوط به اطمینان مسئولان مربوط از ثبت قرارداد و ضمایم آن در پایگاه می باشد.

د – اطلاعات قراردادهای مذكور در ماده (۳) این آیین نامه باید ظرف دو هفته از تاریخ عقد قرارداد در پایگاه ثبت گردد. مسئولیت ثبت به موقع، كامل و صحیح اطلاعات با بالاترین مقام مالی دستگاه می باشد.

هـ – شرایط و امكانات لازم را برای آموزش كاركنان ذی ربط و دستگاه های زیرمجموعه خود جهت بهره برداری از پایگاه فراهم كند.

ماده ۴

وظایف و اختیارات معاونت به شرح زیر است:

الف ایجاد و راه اندازی پایگاهپایگاه در محیط وب ظرف یك سال و با سرعت مناسب ایجاد و راه اندازی می گردد، به نحوی كه كلیه اشخاص موضوع ماده (۲) این آیین نامه برای ثبت و بازیافت اطلاعات قراردادها به آن دسترسی داشته و برای عموم مردم نیز قابل دسترسی باشد.

ب مدیریت و راهبری پایگاه: اداره و نظارت بر امور پایگاه به نحوی كه دسترسی به پایگاه به طور مستمر امكان پذیر باشد و صیانت لازم از اطلاعات پایگاه به عمل آید.

ج آموزش: ایجاد شرایط و امكانات لازم برای آموزش بهره برداران از پایگاه.

د پاسخگویی به اشكالات و سؤالات كاربران: ایجاد شرایط و امكانات لازم برای پاسخگویی به اشكالات و سؤالات كاربردی و فنی كاربران.

ماده ۵

نحوه و میزان دسترسی افراد به اطلاعات قراردادها به شرح زیر است:

الف دسترسی عموم مردم: عموم مردم، حسب مورد و سطح دسترسی می توانند به اطلاعات قراردادهای ثبت شده در پایگاه دسترسی داشته باشند.

ب دستگاهها: دستگاه ها علاوه بر دسترسی به اقلام اطلاعاتی، قراردادهای ثبت شده در پایگاه و اسناد قراردادهای مربوط، می توانند نسبت به تهیه گزارش از وضعیت قراردادهای مربوط به خود و دستگاههای زیرمجموعه اقدام نمایند.

ماده 6

پس از اعلام راه اندازی پایگاه توسط معاونت، آیین نامه نظام اطلاع رسانی قراردادها موضوع تصویب نامه شماره 52855/ت39038هـ مورخ 11/4/1387 لغو می گردد.

محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور