آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهای) اینترنتی ایرانی مصوب 1385

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پیشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مصوبات جلسات .(482) تا (486) و (488) شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور انتظام امور و فعالیتهای اطلاع رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در كشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارتفعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی در كشور و با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمایت از پایگاههای اطلاع رسانی قانونی
پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی كشور
ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و كیفری افراد در قبال فعالیتهای خود حسب مورد
آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهایاینترنتی ایرانی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه ساماندهی فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی (سایتهایاینترنتی ایرانی مصوب 1385,05,29

فصل اول : تعاریف

ماده 1

اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:
الف ـ پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی(سایت و وبلاگ): كلیه مراكز موجود در شبكه اینترنت كه ارائه دهنده خدماتی مانند WWW و FTP هستند.
ب ـ پایگاه اطلاع رسانی ثبت شده: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی كه مسئول آن اطلاعات و مدارك شناسایی خود و پایگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه و مطابق قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی به ثبت رسیده و رسید آن را دریافت كرده باشد و امكان برقراری ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پایگاه اطلاع رسانی با هویت نامعلوم: پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غیر مجاز: موارد ممنوع برای انتشار در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی از جمله موارد موضوع ماده .(6) آیین نامه واحدهای ارائه كننده خدمات اطلاع رسانی و اینترنت، رسا (ISP) مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و .ماده (7) این آیین نامه.
ث ـ فعالیت غیرمجاز: انتشار هر نوع داده در پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی كه مشمول حداقل یكی از موارد غیر مجاز یادشده باشد.

فصل دوم ساماندهی و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ماده 2

 مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‏رسانی رایانه ای مصوب شورای‏عالی انقلاب فرهنگی و دیگر قوانین و مقررات حاكم لازم‏الرعایه می باشد.

ماده 3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن مدیریت ساماندهی و نظارت بر پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی از فعالیت پایگاههای اطلاع رسانی اینترنتی ایرانی ثبت شده و با فعالیت های مجاز و سالم در كشور حمایت می كند.

ماده 4

وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح زیر است:
الف ـ پیش بینی و راه اندازی ساختار مناسب تشكیلاتی با استفاده از ظرفیتهای موجود برای ساماندهی، هدایت و حمایت از فعالیتهای اینترنتی مجاز و برخورد با فعالیتهای غیرمجاز.
ب ـ پیش بینی بودجه مناسب سالیانه به منظور سالم سازی و سامان بخشی به فعالیتهای اینترنتی در كشور.
پ ـ تعیین شرایط لازم برای پایگاه، مدیران مسئول سایتها و نیز تعیین سازوكار مناسب به منظور ثبت رسمی پایگاههای اطلاع رسانی و لغو آن و اعلام عمومی هر مورد.
ت ـ اتخاذ راهكارهای اجرایی مناسب برای حمایت مادی و معنوی از عوامل تقویت كننده فعالیتهای سالم و مفید اینترنتی با اولویت خبررسانی.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در راستای تحقق بندهای فوق موظف به همكاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

ماده 5

 پایگاهها و سایتهای اطلاع رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هویت مدیر مسئول خود با رعایت قوانین و مقررات از جمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشند.

تبصره ـ پایگاههای اطلاع رسانی كه فعالیت خود را قبل از ابلاغ این تصویب نامه آغاز كرده اند، حداكثر به مدت دو ماه برای ثبت فرصت دارند و پس از این مهلت و عدم ثبت مشمول بند «پ» ماده (1) می باشند.

ماده 6 

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی موضوع بند (پ) .ماده (1) توسط كارگروه موضوع ماده (8) مسدود می شود.

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسیدگی به آنها

ماده 7

انتشار و نگهداری هر نوع داده اعم از متن، صدا، عكس، تصویر، كارتون، پویا نمایی، فیگور، كاریكاتور، فیلم و غیره كه از جمله حاوی مضامین زیر و موارد موضوع بندهای «ت و ث» ماده (1) این آیین نامه باشد، در پایگاه اطلاع رسانی ممنوع است:

الف ـ مطالب الحادی و نفی یا تضعیف اصول و یا ارزشهای اسلامی و یا توهین به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و یا رهبری.

ب ـ توهین به ادیان آسمانی و كتب مقدس و انبیاء و معصومین و مقدسات.

پ ـ تحریك و تشویق به ارتكاب اعمال علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران.

ت ـ تحریف مطالب امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی، تحریف انقلاب اسلامی ملت ایران و توهین به ارزشهای آن.

ث ـ هرگونه اقدام علیه قانون اساسی و یا تفرقه افكنی و خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تمامیت ارضی و یا القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و كارآمدی نظام.

ج ـ توهین به اقوام و اقلیتهای مذهبی.

چ ـ افشای اسرار و اسناد طبقه بندی شده از قبیل نظامی، امنیتی و سیاسی دولتی و خصوصی.

ح ـ اشاعه منكرات و ترویج فحشا و مطالب مغایر با عفت و اخلاق عمومی.

خ ـ توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.

د ـ اطلاعات خصوصی و شخصی افراد بدون اخذ اجازه كتبی از آنان.

ذ ـ انجام فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی از قبیل پولشویی، تجارت هرمی و غیره.

ر ـ تبلیغ یا آموزش پایگاههای اطلاع رسانی غیرمجاز.

ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پایگاههای اطلاع رسانی غیرمجاز (فیلترینگ).

ژ ـ نشر اكاذیب و افترا.

س ـ برقراری هر نوع پیوند كه مبلغ و مروج پایگاههای اطلاع رسانی حاوی مضامین جزءهای فوق الذكر باشد.

ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع یا قانونی دیگر یا مخالف ضوابط و مقررات.

ماده 8 

انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند های «ت و ث» .ماده (1) و ماده (7) این آیین نامه و بندهای آن) در پایگاههای اطلاع رسانی منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به كارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی (مركب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به منظور مسدود سازی پایگاه اطلاع رسانی خواهد شد.

ماده 9

رسیدگی به اداره فعالیت غیرمجاز پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به یكی از اشكال زیر حسب مورد و یا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:
الف ـ تذكر رسمی به مسئول پایگاههای اطلاع رسانی نسبت به حذف داده یا داده های ممنوع و جبران آن مانند اصلاح یا عذرخواهی.
سازوكار لازم برای ابلاغ تذكر رسمی به این دسته پایگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می شود.
ب ـ ارسال گزارش به كارگروه تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی با تقاضای مسدودسازی پایگاه اطلاع رسانی برای مدت محدود یا تعطیل دائمی.
پ ـ مسئولان پایگاههای اطلاع رسانی ثبت شده كه به دلیل تخلف مسدود شده اند، می توانند درخواست تجدید نظر خود را برای بررسی در كارگروه یادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه كنند.

فصل چهارم ـ سایر مقررات

ماده 10 

اتخاذ تصمیم نسبت به پایگاههای موضوع این آیین نامه مانع طرح شكایت علیه آنها در مراجع ذی صلاح و جبران خسارت و مجازات قانونی نمی باشد.

ماده 11 

هرگونه تغییر، اصلاح و یا الحاق و جایگزینی در این آیین نامه پس از طرح و تصویب در هیئت وزیران مجاز خواهد بود.

پرویز داودی – معاون اول رئیس جمهور