آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاي) اينترنتي ايراني مصوب 1385

هيئت وزيران در جلسه مورخ 29/5/1385 بنا به پيشنهاد شماره 14808/1 مورخ 29/5/1385 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با توجه به مصوبات جلسات .(482) تا (486) و (488) شوراي عالي انقلاب فرهنگي و به منظور انتظام امور و فعاليتهاي اطلاع رساني و توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در كشور و با هدف ساماندهي (ثبت، حمايت و نظارتفعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني در كشور و با مدنظر قراردادن:
الف ـ حق دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش
ب ـ حمايت از پايگاههاي اطلاع رساني قانوني
پ ـ رعايت حقوق اجتماعي و صيانت از ارزشهاي اسلامي، ملي، فرهنگي و اجتماعي كشور
ت ـ مسئوليت مدني و حقوقي و كيفري افراد در قبال فعاليتهاي خود حسب مورد
آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاياينترنتي ايراني را به شرح زير تصويب نمود:

آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني (سايتهاياينترنتي ايراني مصوب 1385,05,29

فصل اول : تعاريف

ماده 1

اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف ـ پايگاه اطلاع رساني اينترنتي(سايت و وبلاگ): كليه مراكز موجود در شبكه اينترنت كه ارائه دهنده خدماتي مانند WWW و FTP هستند.
ب ـ پايگاه اطلاع رساني ثبت شده: پايگاه اطلاع رساني اينترنتي كه مسئول آن اطلاعات و مدارك شناسايي خود و پايگاه را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه و مطابق قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي به ثبت رسيده و رسيد آن را دريافت كرده باشد و امكان برقراري ارتباط با شخص مورد نظر وجود داشته باشد.
پ ـ پايگاه اطلاع رساني با هويت نامعلوم: پايگاه اطلاع رساني اينترنتي كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ثبت نشده باشد.
ت ـ موارد غير مجاز: موارد ممنوع براي انتشار در پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي از جمله موارد موضوع ماده .(6) آيين نامه واحدهاي ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت، رسا (ISP) مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي و .ماده (7) اين آيين نامه.
ث ـ فعاليت غيرمجاز: انتشار هر نوع داده در پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي كه مشمول حداقل يكي از موارد غير مجاز يادشده باشد.

فصل دوم ساماندهي و وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

ماده 2

 مقررات و ضوابط شبكه اطلاع‏رساني رايانه اي مصوب شوراي‏عالي انقلاب فرهنگي و ديگر قوانين و مقررات حاكم لازم‏الرعايه مي باشد.

ماده 3

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ضمن مديريت ساماندهي و نظارت بر پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي از فعاليت پايگاههاي اطلاع رساني اينترنتي ايراني ثبت شده و با فعاليت هاي مجاز و سالم در كشور حمايت مي كند.

ماده 4

وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شرح زير است:
الف ـ پيش بيني و راه اندازي ساختار مناسب تشكيلاتي با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي ساماندهي، هدايت و حمايت از فعاليتهاي اينترنتي مجاز و برخورد با فعاليتهاي غيرمجاز.
ب ـ پيش بيني بودجه مناسب ساليانه به منظور سالم سازي و سامان بخشي به فعاليتهاي اينترنتي در كشور.
پ ـ تعيين شرايط لازم براي پايگاه، مديران مسئول سايتها و نيز تعيين سازوكار مناسب به منظور ثبت رسمي پايگاههاي اطلاع رساني و لغو آن و اعلام عمومي هر مورد.
ت ـ اتخاذ راهكارهاي اجرايي مناسب براي حمايت مادي و معنوي از عوامل تقويت كننده فعاليتهاي سالم و مفيد اينترنتي با اولويت خبررساني.

تبصره ـ سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در راستاي تحقق بندهاي فوق موظف به همكاري لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشد.

ماده 5

 پايگاهها و سايتهاي اطلاع رساني اينترنتي ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت هويت مدير مسئول خود با رعايت قوانين و مقررات از جمله مقررات مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي باشند.

تبصره ـ پايگاههاي اطلاع رساني كه فعاليت خود را قبل از ابلاغ اين تصويب نامه آغاز كرده اند، حداكثر به مدت دو ماه براي ثبت فرصت دارند و پس از اين مهلت و عدم ثبت مشمول بند «پ» ماده (1) مي باشند.

ماده 6 

پايگاه اطلاع رساني اينترنتي موضوع بند (پ) .ماده (1) توسط كارگروه موضوع ماده (8) مسدود مي شود.

فصل سوم : تخلفات و نحوه رسيدگي به آنها

ماده 7

انتشار و نگهداري هر نوع داده اعم از متن، صدا، عكس، تصوير، كارتون، پويا نمايي، فيگور، كاريكاتور، فيلم و غيره كه از جمله حاوي مضامين زير و موارد موضوع بندهاي «ت و ث» ماده (1) اين آيين نامه باشد، در پايگاه اطلاع رساني ممنوع است:

الف ـ مطالب الحادي و نفي يا تضعيف اصول و يا ارزشهاي اسلامي و يا توهين به اسلام و مقدسات آن و اهانت به امام (ره) و يا رهبري.

ب ـ توهين به اديان آسماني و كتب مقدس و انبياء و معصومين و مقدسات.

پ ـ تحريك و تشويق به ارتكاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوري اسلامي ايران.

ت ـ تحريف مطالب امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري مدظله العالي، تحريف انقلاب اسلامي ملت ايران و توهين به ارزشهاي آن.

ث ـ هرگونه اقدام عليه قانون اساسي و يا تفرقه افكني و خدشه در وحدت و وفاق ملي و استقلال و تماميت ارضي و يا القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام.

ج ـ توهين به اقوام و اقليتهاي مذهبي.

چ ـ افشاي اسرار و اسناد طبقه بندي شده از قبيل نظامي، امنيتي و سياسي دولتي و خصوصي.

ح ـ اشاعه منكرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومي.

خ ـ توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي.

د ـ اطلاعات خصوصي و شخصي افراد بدون اخذ اجازه كتبي از آنان.

ذ ـ انجام فعاليتهاي اقتصادي غيرقانوني از قبيل پولشويي، تجارت هرمي و غيره.

ر ـ تبليغ يا آموزش پايگاههاي اطلاع رساني غيرمجاز.

ز ـ آموزش و ارائه هر نوع روش مقابله با مسدود سازي پايگاههاي اطلاع رساني غيرمجاز (فيلترينگ).

ژ ـ نشر اكاذيب و افترا.

س ـ برقراري هر نوع پيوند كه مبلغ و مروج پايگاههاي اطلاع رساني حاوي مضامين جزءهاي فوق الذكر باشد.

ش ـ هر نوع اقدام خلاف شرع يا قانوني ديگر يا مخالف ضوابط و مقررات.

ماده 8 

انتشار هر نوع داده ممنوع (موضوع بند هاي «ت و ث» .ماده (1) و ماده (7) اين آيين نامه و بندهاي آن) در پايگاههاي اطلاع رساني منجر به ارسال گزارش از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي (مركب از وزيران فرهنگ و ارشاد اسلامي، اطلاعات، ارتباطات و فناوري اطلاعات و دادگستري) به منظور مسدود سازي پايگاه اطلاع رساني خواهد شد.

ماده 9

رسيدگي به اداره فعاليت غيرمجاز پايگاههاي اطلاع رساني ثبت شده با توجه به نوع و آثار آن به يكي از اشكال زير حسب مورد و يا حسب شدت و ضعف آن خواهد بود:
الف ـ تذكر رسمي به مسئول پايگاههاي اطلاع رساني نسبت به حذف داده يا داده هاي ممنوع و جبران آن مانند اصلاح يا عذرخواهي.
سازوكار لازم براي ابلاغ تذكر رسمي به اين دسته پايگاهها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود.
ب ـ ارسال گزارش به كارگروه تعيين مصاديق پايگاههاي غيرمجاز اينترنتي با تقاضاي مسدودسازي پايگاه اطلاع رساني براي مدت محدود يا تعطيل دائمي.
پ ـ مسئولان پايگاههاي اطلاع رساني ثبت شده كه به دليل تخلف مسدود شده اند، مي توانند درخواست تجديد نظر خود را براي بررسي در كارگروه يادشده به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارائه كنند.

فصل چهارم ـ ساير مقررات

ماده 10 

اتخاذ تصميم نسبت به پايگاههاي موضوع اين آيين نامه مانع طرح شكايت عليه آنها در مراجع ذي صلاح و جبران خسارت و مجازات قانوني نمي باشد.

ماده 11 

هرگونه تغيير، اصلاح و يا الحاق و جايگزيني در اين آيين نامه پس از طرح و تصويب در هيئت وزيران مجاز خواهد بود.

پرويز داودي – معاون اول رئيس جمهور