آیین نامه فعالیت سامانه تداركات الكترونیكی دولت مصوب 1390

آیین نامه فعالیت سامانه تداركات الكترونیكی دولت مصوب 1390,02,20

وزیران عضو كارگروه تجارت الكترونیكی در جلسه مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌ نامه شماره ۱۵۱۷۳۳ / ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۸ آیین‌ نامه نحوه فعالیت سامانه تداركات الكترونیكی دولت را به شرح زیر تصویب نمودند:

ماده ۱

اصطلاحات زیر در این تصویب‌ نامه، در معانی مشروح مربوط به كار می‌ روند:
الف ـ سامانه تداركات الكترونیكی دولت: سیستم انجام معاملات دستگاههای اجرایی (مناقصه و مزایده) در بستر وب كه در آن كلیه مراحل مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) انجام می‌ شودسامانه یادشده در این تصویب‌ نامه به اختصار (ستاد) نامیده می‌ شود.
ب ـ تأمین كننده: شخص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز قانونی (حسب مورد) كه در ستاد، كالا، خدمت یا اموال غیرمنقول خود را جهت فروش به خریداران ارایه می‌ كند.
ج ـ مزایده‌ گر: شخصی حقیقی یا حقوقی كه پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزایده را دریافت و در آن شركت كند.
د ـ اقلام قابل معامله: كلیه اموال منقول و غیرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههای اجرایی.

ماده ۲

كلیه دستگاههای اجرایی موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات موظفند با اعلام مدیریت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضای الكترونیكی و با رعایت مقررات مربوط، كلیه مراحل مناقصه یا مزایده را از طریق ستاد انجام دهند.

ماده ۳

دستگاه های مشمول این آیین‌ نامه برای انجام معاملات بالای (۱۰) درصد سقف تعیین شده برای معاملات كوچك، ملزم به انجام معامله از طریق ستاد می‌ باشند.

ماده ۴

تأمین كنندگان باید قبل از عضویت در ستاد نسبت به اخذ ایران‌ كد برای كالاها و خدمات مربوط اقدام نمایند.

ماده ۵ 

دستگاههای اجرایی موظفند كاركنان مرتبط با فرآیند خرید از قبیل كارپرداز، مقام تشخیص، انباردار، ذیحساب و عامل ذیحساب را پس از اعلام مدیریت ستاد جهت شركت در دوره‌ های آموزشی معرفی نمایند.

ماده ۶ 

معاملات محرمانه از شمول این تصویب نامه مستثنی و با رعایت مقررات مربوط انجام می‌ شود.

این تصـویب‌ نامه در تاریخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۰ به تأییـد مقام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.