آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت مصوب 1390

آيين نامه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت مصوب 1390,02,20

وزيران عضو كارگروه تجارت الكترونيكي در جلسه مورخ ۲۰ /۲ /۱۳۹۰ به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب‌ نامه شماره ۱۵۱۷۳۳ / ت۳۲۵۶۵هـ مورخ ۲۹ / ۷ / ۱۳۸۸ آيين‌ نامه نحوه فعاليت سامانه تداركات الكترونيكي دولت را به شرح زير تصويب نمودند:

ماده ۱

اصطلاحات زير در اين تصويب‌ نامه، در معاني مشروح مربوط به كار مي‌ روند:
الف ـ سامانه تداركات الكترونيكي دولت: سيستم انجام معاملات دستگاههاي اجرايي (مناقصه و مزايده) در بستر وب كه در آن كليه مراحل مناقصه (درخواست خريد تا پرداخت وجه) و مزايده (ثبت تا دريافت وجه) انجام مي‌ شودسامانه يادشده در اين تصويب‌ نامه به اختصار (ستاد) ناميده مي‌ شود.
ب ـ تأمين كننده: شخص حقيقي يا حقوقي داراي مجوز قانوني (حسب مورد) كه در ستاد، كالا، خدمت يا اموال غيرمنقول خود را جهت فروش به خريداران ارايه مي‌ كند.
ج ـ مزايده‌ گر: شخصي حقيقي يا حقوقي كه پس از ثبت نام در سامانه، اسناد مزايده را دريافت و در آن شركت كند.
د ـ اقلام قابل معامله: كليه اموال منقول و غيرمنقول و خدمات مورد استفاده در دستگاههاي اجرايي.

ماده ۲

كليه دستگاههاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاري مناقصات موظفند با اعلام مديريت ستاد نسبت به ثبت نام در ستاد اقدام و با استفاده از امضاي الكترونيكي و با رعايت مقررات مربوط، كليه مراحل مناقصه يا مزايده را از طريق ستاد انجام دهند.

ماده ۳

دستگاه هاي مشمول اين آيين‌ نامه براي انجام معاملات بالاي (۱۰) درصد سقف تعيين شده براي معاملات كوچك، ملزم به انجام معامله از طريق ستاد مي‌ باشند.

ماده ۴

تأمين كنندگان بايد قبل از عضويت در ستاد نسبت به اخذ ايران‌ كد براي كالاها و خدمات مربوط اقدام نمايند.

ماده ۵ 

دستگاههاي اجرايي موظفند كاركنان مرتبط با فرآيند خريد از قبيل كارپرداز، مقام تشخيص، انباردار، ذيحساب و عامل ذيحساب را پس از اعلام مديريت ستاد جهت شركت در دوره‌ هاي آموزشي معرفي نمايند.

ماده ۶ 

معاملات محرمانه از شمول اين تصويب نامه مستثني و با رعايت مقررات مربوط انجام مي‌ شود.

اين تصـويب‌ نامه در تاريخ ۱۷ / ۸ / ۱۳۹۰ به تأييـد مقام محترم رياسـت جمهوري رسيده است.