آیین نامه مالی شركت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387

وزیران عضو كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 15/2/1387 بنا به پیشنهاد شماره 34439/1 مورخ 4/10/1386 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات و به استناد ماده (27) قانون اساسنامه شركت سهامی خاص خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) – مصوب 1374 – و با رعایت تصویبنامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین نامه مالی شركت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه مالی شركت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام) مصوب 1387,02,15

ماده 1

در این آیین‌نامه واژه ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند.

الف شركت: شركت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام).

ب آیین نامه: آیین نامه مالی «شركت خدمات هوایی پست و مخابرات (پیام)».

پبودجه شركت: برنامه مالی كه برای یك سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها و سایر پرداخت ها به منظور انجام عملیات و فعالیت ها و اجرای طرح هایی است كه در برنامه شركت (در چارچوب خط مشی و سیاست های كلی و برنامه های عملیاتی سالانه) پیش بینی شده و نیل به اهداف شركت را در ظرف سال مالی مربوط امكان پذیر می سازد و از دو بخش زیر تشكیل می شود:

1بودجه جاری شركت: پیش بینی درآمدهای عملیاتی و سایر دریافت ها و برآورد هزینه های عملیاتی و همچنین پیش بینی سایر درآمدها و برآورد هزینه های غیرعملیاتی.

2بودجه سرمایه ای شركت: پیش بینی منابع اعم از داخلی، خارجی و سایر و مصارف سرمایه ای برای ایجاد و تحصیل دارایی های ثابت و سایر پرداخت ها نظیر سرمایه گذاری در سایر شركت ها و پرداخت دیون و نظایر آن.

تسال مالی: یك سال هجری شمسی است كه از اول فروردین هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه خاتمه می یابد.

ثاعتبار: مبلغی كه برای مصرف یا مصارف معین و به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های شركت در بودجه سالانه به تصویب مجمع عمومی شركت می رسد.

جدیون: بدهی های قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه سال مربوط، اعتباری برای آنها منظور نشده و یا اضافه بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر و بدون اختیار شركت ایجاد شده باشد:

1احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالح.

2انواع بدهی به وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت های دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند: حق اشتراك برق، آب، گاز، هزینه های مخابراتی، پست و سایر هزینه های مانند آنها.

3سایر بدهی هایی كه خارج از اختیار شركت طبق ضوابط مربوط ایجاد شده است.

چدرآمد عملیاتی: افزایش در حقوق صاحبان سرمایه، بجز موارد مرتبط با آورده صاحبان سرمایه، كه از فعالیت اصلی و مستمر، طبق اساسنامه، قوانین و مقررات عاید شركت می شود.

حسایر درآمدها (درآمد غیر عملیاتی): درآمدهایی كه در قبال سایر فعالیت های غیر عملیاتی كه شركت مجاز به انجام آن می باشد، عاید شركت می شود.

خسایر منابع تأمین اعتبار: منابعی كه شركت تحت عنوان كمك دولت، وام، استفاده از ذخایر، كاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه به موجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه است.

تبصرهمنظور از سرمایه در گردش، مازاد دارایی های جاری بر بدهی های جاری است.

دتشخیص: تعیین و انتخاب كالا، خدمات و سایر پرداخت هایی كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اهداف و اجرای برنامه های شركت ضروری است.

ذتأمین اعتبار: اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین.

رتعهد: ایجاد دین بر عهده شركت كه ناشی از یكی از مورد زیر می باشد:

1تحویل كالا یا انجام دادن خدمات.

2اجرای قراردادهایی كه با رعایت قوانین و مقررات منعقد شده باشد.

3احكام صادره از مراجع قانونی و صالح.

4پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در مؤسسات و مجامع بین المللی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط.

زتسجیل: تعیین میزان بدهی قابل پرداخت بر اساس اسناد و مداركی كه بدهی یاد شده را اثبات می نماید.

ژدستور پرداخت (حواله): مجوزی كه كتباً از سوی مدیرعامل شركت یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای پرداخت تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط بر عهده ذی حساب و مدیركل امور مالی، در وجه ذی نفع صادر می شود.

سدرخواست وجه: سندی است كه ذی حساب و مدیركل امور مالی برای دریافت وجه به منظور پرداخت دستور پرداخت های صادره موضوع این آیین نامه از حساب غیرقابل برداشت شركت نزد خزانه درخواست می نماید كه وجه لازم به حساب بانكی قابل پرداخت شركت واریز شود.

شهزینه: جریان خروج دارایی ها یا سایر موارد استفاده از دارایی ها یا ایجاد بدهی ها طی یك دوره كه به منظور تولید و تحویل كالا، ارایه خدمات یا انجام سایر فعالیت ها در اجرای عملیات اصلی و مستمر واحد تجاری انجام و طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود، به نحوی كه بتواند حقوق صاحبان سهام (سرمایه) را تغییر دهد به جز موارد مربوط به برداشت صاحبان سرمایه.

صتنخواه گردان پرداخت: وجهی است كه از طرف ذی حساب و مدیركل امور مالی با تأیید مدیرعامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان برای انجام برخی از هزینه های مربوط، در اختیار واحدهای تابعه یا مأمورینی كه به موجب این آیین نامه و دستورالعمل های اجرایی آن مجاز به دریافت تنخواه گردان هستند قرار می گیرد تا به تدریج كه هزینه های مربوط انجام می شود اسناد و مدارك مثبته را تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.

تبصرهدستورالعمل میزان و نحوه پرداخت و تسویه تنخواه گردان با رعایت آیین نامه مربوط به پیشنهاد ذی حساب و مدیركل امور مالی به تصویب هیأت مدیره شركت می رسد.

ضپیش پرداخت: پرداختی كه از محل اعتبارات مربوط، به موجب احكام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت می پذیرد.

طعلی الحساب: پرداختی كه جهت ادای قسمتی از تعهدات با رعایت مقررات قانونی صورت می گیرد.

تبصرهپیش پرداخت ها در سالی كه به مرحله تعهد می رسد و علی الحساب در سالی كه تسویه می شود به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده همان سال منظور می شود.

ظسپرده عبارت است از:

1وجوهی كه طبق قوانین و مقررات به منظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق شركت دریافت می شود و استرداد یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات و قراردادها و دستورالعمل مربوط خواهد بود.

2وجوهی كه به موجب قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضایی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت می شود و به موجب قرارها و احكام مراجع یاد شده كلاً یا بعضاً قابل استرداد است.

3وجوهی كه بر اساس قوانین و مقررات و قراردادها توسط شركت به نفع اشخاص ثالث وصول، تا با رعایت مقررات قانونی مربوط به ذی نفع پرداخت شود.

عامین اموال: مأموری است كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانت دار شركت با موافقت ذی حساب و با حكم مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف ایشان به این سمت منصوب و مسؤولیت حفظ و حراست و تحویل و تنظیم حساب اموال و اوراقی كه در حكم وجه نقد است و همچنین كالاهای تحت ابواب جمعی به عهده او واگذار می شود.

تبصره شرایط، طرز انتخاب و حدود وظایف و مسؤولیت های امین اموال در دستورالعملی كه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و پیشنهاد مدیر عامل به تصویب هیأت مدیره شركت می رسد، مشخص خواهد شد.

غكارپرداز (مأمور خرید): مأموری است كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت شركت به این سمت منصوب می شود و نسبت به خرید و تدارك كالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام می نماید.

ماده 2 

ذی حساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت با حكم وزارت امور اقتصادی و دارایی و به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی در اجرای مقررات مالی و محاسباتی به این سمت منصوب می شود.

ماده 3 

وظایف ذی حساب و مدیركل امور مالی به شرح زیر تعیین می شود:

الف نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاه داری و تهیه و تنظیم صورت های مالی مطابق قوانین و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

ب نظارت بر حفظ اسناد، مدارك و دفاتر مالی.

پ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.

ت نگاهداری حساب اموال شركت و نظارت بر اموال یاد شده.

ثنظارت بر اعمال كنترل بودجه ای و تهیه گزارش های مربوط.

ج نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مالی و محاسباتی شركت.

چ نظارت بر حسن اجرای وظایف در مركز و دوایر و شعب.

ح سایر وظایفی كه به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات قانونی مربوط به عهده ذی حساب و مدیركل امور مالی واگذار می شود.

تبصره 1عامل ذی حساب از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و با موافقت ذی حساب و مدیر كل امور مالی و حكم مدیر عامل به این سمت منصوب می شود و انجام قسمتی از وظایف مقرر در این ماده توسط ذی حساب و مدیركل امور مالی به او محول می شود.

تبصره 2 هر یك از كارپردازان، مسؤولین واحدهای تداركاتی و سایر كاركنان شركت، مادام كه به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانونی خود و یا مأموریت های محوله مجاز به دریافت تنخواه گردان می باشند، از لحاظ مقررات واریز تنخواه گردان دریافتی در حكم عامل ذی حساب محسوب می شوند.

ماده 4

شركت دارای یك واحد حسابرسی داخلی می باشد كه وظایف محوله را تحت نظر هیأت مدیره انجام خواهد داد.

تبصره وظایف حسابرسی داخلی به موجب دستورالعملی خواهد بود كه به تصویب هیأت مدیره می رسد.

ماده 5

بودجه شركت در هر سال مالی در مهلت مقرر بر اساس اهداف و وظایف شركت با رعایت دستورالعمل مربوط تهیه و تنظیم و پس از تأیید هیأت مدیره برای تصویب به مجمع عمومی شركت پیشنهاد می شود و پس از تصویب، به منظور درج در لایحه بودجه كل كشور به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، ارسال می شود.

ماده 6

اصلاح بودجه شركت با رعایت قوانین و مقررات مربوط امكان پذیر است.

ماده 7

وصول درآمدهای شركت و استفاده از آنها و سایر منابع تأمین اعتبار بر طبق قوانین و مقررات و دستورالعمل های مربوط خواهد بود.

ماده 8

نحوه عمل و روش های اجرایی در مورد وصول درآمدهای شركت و نمونه فرم مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعمل هایی خواهد بود كه به پیشنهاد هیأت مدیره شركت به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی می رسد.

ماده 9

كلیه وجوهی كه تحت عنوان درآمد توسط شركت تحصیل می شود به حساب های خزانه كه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می گردد واریز می شود.

تبصره شركت می تواند در حدود بودجه مصوب، از وجوه واریز شده به حساب مخصوص تمركز وجوه درآمد جهت انجام هزینه ها و سایر مصارف با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده نماید.

ماده 10

وجوهی كه شركت به عنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت می نماید باید به حساب سپرده شركت كه از طرف خزانه در یكی از بانك های دولتی افتتاح می شود، واریز شوند. رد این وجوه مطابق قوانین و مقررات مربوط است.

ماده 11

در مواردی كه برای تقسیط بدهی اشخاص به شركت و یا دادن مهلت به بدهكاران یاد شده و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی، به موجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد، نحوه عمل مطابق دستورالعملی است كه توسط هیأت مدیره شركت تصویب و ابلاغ می شود.

تبصره چنانچه بدهی های موضوع این ماده از ارتكاب جرایم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد، استیفای طلب شركت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت، مانع از تعقیب قانونی متخلفین و یا مجرمین مربوط از طریق سایر مراجع صالح نخواهد بود.

ماده 12

وجود اعتبار در بودجه شركت به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی نماید و استفاده از اعتبارات باید با رعایت قوانین و مقررات مربوط انجام شود.

ماده 13

پرداخت هزینه های شركت پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد و تسجیل با صدور دستور پرداخت و اعمال نظارت مالی مطابق مقررات قانونی انجام خواهد شد.

ماده 14

اختیار و مسؤولیت تشخیص، تعهد، تسجیل و دستور پرداخت به عهده مدیرعامل شركت یا مقامات مجاز از طرف ایشان و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق با قوانین و مقررات مربوط به عهده ذی حساب و مدیركل امور مالی یا مقامات مجاز از طرف ایشان می باشد.

تبصره 1 اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات یاد شده به سایر مقامات مجاز شركت كلاً یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسؤولیت از تفویض كننده نخواهد بود.

تبصره 2تفویض اختیارات مربوط به مدیر عامل و ذی حساب و مدیر كل امور مالی به شخص واحد و نیز تفویض اختیارات مدیرعامل به مدیركل امور مالی یا كاركنان تحت نظر وی مجاز نخواهد بود.

ماده 15

بودجه جاری مصوب هر سال مالی تا آخر همان سال قابل تعهد و پرداخت است و آن میزان از هزینه های جاری كه در سال یا سنوات قبل تحقق یافته اند و در حساب ها و اسناد پرداختنی منظور شده است، از محل تعهدات مربوط پرداخت می شود. همچنین در خصوص قراردادهایی كه منعقد می شوند و مدت اجرای آن از یك سال مالی تجاوز نماید، شركت مكلف است در بودجه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات لحاظ نماید. برای هزینه هایی كه تا پایان سال مالی تعهد شده ولی پرداخت نشده اند، ذخیره مناسب در حساب ها منظور می شود. این هزینه ها در سال مالی بعد از محل ذخیره های ایجاد شده، قابل پرداخت است.

ماده 16

در مواردی كه بنا به عللی، تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نیست و یا پرداخت تمام وجه تعهد میسر نباشد می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ماده 17

در مواردی كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احكام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود می توان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی به عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.

ماده 18

در صورتی كه ذی حساب انجام هزینه ای را بر خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذكر مستند قانونی مربوط كتباً به مقام صادر كننده دستور اعلام می نماید. مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذی حساب، چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص دهد مسؤولیت قانونی بودن آن را كتباً به عهده گرفته و مراتب را به ذی حساب اعلام می نماید، ذی حساب مكلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور كتبی متضمن قبول مسؤولیت یاد شده، پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات كشور گزارش نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی كه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را به دیوان محاسبات كشور اعلام می نماید.

تبصره چنانچه عاملین هر یك از واحدهای اجرایی ذی حساب، دستوری را خلاف قوانین و مقررات تشخیص دهند، موظفند مراتب را كتباً با ذكر مورد به مقام صادر كننده دستور، گزارش دهند و چنانچه صادر كننده دستور، كتباً دستور مجدد با قید «با مسؤولیت اینجانب» بدهد، عاملین، موضوع را به ذی حساب گزارش می نمایند. ذی حساب پس از رسیدگی، در صورت خلاف قانون دانستن دستور، مراتب را با اظهار نظر صریح خود به اطلاع مدیرعامل می رساند و پس از اعلام نظر مدیر عامل، طبق همان نظر اقدام می نماید و مكلف است مراتب را با ذكر مستندات قانونی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را به دیوان محاسبات كشور گزارش نماید.

ماده 19

شركت می تواند حسب نیاز، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح یا بستن حساب در هر یك از بانك های دولتی اقدام نماید.

ماده 20

كلیه اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور بر اساس قوانین و مقررات مربوط با امضاهای مجاز تعیین شده در اساسنامه معتبر خواهد بود.

ماده 21

كلیه پرداخت های شركت به جز پرداخت های جزیی كه از طریق تنخواه گردان صورت خواهد پذیرفت باید از طریق صدور چك و یا حواله بانكی انجام گیرد.

ماده 22

عملیات مالی و حسابداری و نحوه تنظیم حساب ها و دفاتر و اسناد شركت بر اساس دستورالعملی خواهد بود كه بر مبنای استانداردها، اصول و موازین متداول حسابداری و قوانین و مقررات مربوط توسط شركت تهیه و پس از تصویب هیأت مدیره به مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 23

كلیه اسناد مالی شركت باید بر اساس اصل مدارك مستند تنظیم شود، همچنین كلیه اسناد هزینه های انجام شده باید متكی به مدارك مثبته باشد تا به حساب هزینه قطعی و یا بهای تمام شده منظور شود.

ماده 24

جزییات هزینه های مربوط به ماده (78) قانون محاسبات عمومی كشور – مصوب 1366- باید بلافاصله به هیأت مدیره گزارش شود.

ماده 25

اموال شركت اعم از منقول و غیرمنقول متعلق به شركت است و صورت كلیه آنها باید در دفاتر اموال ثبت شود. مسؤولیت حفظ و حراست اموال یاد شده با شركت و نظارت و تمركز بر آنها با ذی حساب و مدیركل امور مالی شركت است.

تبصره ترتیب و نحوه احتساب استهلاك اموال شركت مطابق قانون مالیات های مستقیم – مصوب 1366 – و اصلاحات بعدی آن است.

ماده 26

شركت می تواند اموال منقول مازاد بر احتیاج را بر اساس قوانین و مقررات مربوط به فروش برساند، وجوه حاصل از فروش اقلام یاد شده به حساب تمركز درآمد نزد خزانه منظور خواهد شد.

ماده 27

اموال غیرمنقول شركت متعلق به شركت است و حفظ و حراست آنها با شركت و واحدهای اجرایی آن است. هر نوع فروش و نقل و انتقال اموال غیرمنقول با تصویب مجمع عمومی بر طبق مقررات قانونی مربوط امكان پذیر است.

تبصره فروش اراضی در منطقه ویژه اقتصادی پیام، تابع قوانین و مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی می باشد.

ماده 28

كلیه عملیات مربوط به دریافت ها، پرداخت ها و سایر عملیات حسابداری كه انجام آنها بر اساس استانداردها و اصول حسابداری در پایان سال مالی برای تنظیم صورت های مالی شركت ضروری است باید از طریق صدور سند حسابداری انجام شود.

ماده 29

به منظور اعمال كنترل نسبت به نگهداری حساب اموال شركت و حصول اطمینان از انعكاس صحیح دارایی ها در ترازنامه، هر سال حداقل یك بار صورت جامعی از كلیه دارایی ها توسط شركت تهیه و به حسابرس و بازرس قانونی ارایه شود.

ماده 30

حقوقی كه در نتیجه تخلف از شرایط قراردادهای منعقده برای شركت ایجاد می شود قابل بخشش نیست، به جز در موارد صدور احكام صادره از سوی مراجع قضایی كه لازم الاجرا می باشد.

این تصویبنامه در تاریخ 31/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

پرویز داودی – معاون اول رییس جمهور