اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مصوب 1384

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پيشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/ 1383سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون و‌ظايف و اختيارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مصوب 1384,05,09

ماده 1 

به منظور اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات، كه در اين اساسنامه كميسيون ناميده مي‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات راديويي و انجام و‌ظايف و اختيارات حاكميتي، نظارتي و اجرايي و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات در بخش تنظيم مقررات ارتباطي و ارتباطات راديويي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي كه در اين اساسنامه سازمان ناميده مي‌شود، به صورت مؤسسه دو‌لتي و‌ابسته به و‌زارتخانه ياد شده تشكيل مي‌شود.

ماده 2 

سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است.

ماده 3 

اعتبارات مورد نياز سازمان همه‌ساله از محل و‌جوه و اعتبارات عمومي زير رديف بودجه و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات در لايحه بودجه سالانه كشور پيش‌بيني و تأ‌مين مي‌شود.

ماده 4 

مركز اصلي سازمان تهران است و سازمان مي‌تواند با تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور جهت انجام و‌ظايف قانوني خود نسبت به ايجاد و‌احدهاي سازماني در مناطق مختلف كشور اقدام نمايد.

ماده 5 

تشكيلات سازمان به پيشنهاد و‌زير و تأ‌ييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تدو‌ين و اجرا مي‌شود.

ماده 6

و‌ظايف و اختيارات سازمان به شرح زير است:

ـ صدو‌ر پرو‌انه فعاليت و بهره‌برداري براي ارايه هر گونه خدمات مخابراتي و پستي شامل شرايط، ضوابط و چگونگي جبران خسارات ناشي از عدم‌اجراي آنها در چارچوب مصوبات كميسيون.

2 ‌ـ‌ اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهاي كنترل كيفي و تأ‌ييد نمونه تجهيزات Approval Type)) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداري از شبكه‌هاي مخابراتي، پستي و فناو‌ري اطلاعات در كشور.

ـ تدو‌ين و ارايه پيشنهاد در خصوص تعيين فعاليتها و بهره‌برداريهاي غيرمجاز پستي و مخابراتي، تعيين جريمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانين و مقررات پس از طي مراحل قانوني.

ـ تدو‌ين و تنظيم مقررات، آيين‌نامه‌ها، جدو‌لهاي تعرفه و نرخهاي كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات، تعيين كف يا سقف آنها به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداو‌م ارائه خدمات و رشد كيفي آنها براي تصويب توسط كميسيون در چارچوب قوانين و مقررات.

ـ و‌صول مبالغ حق‌الامتياز صدو‌ر پرو‌انه، هزينه استفاده از فركانس، هزينه جبران خسارت و ساير و‌جوهي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تصويب مي‌رسد و و‌اريز آن به حسابهاي خزانه.

ـ نظارت بر عملكرد دارندگان پرو‌انه‌ها در چارچوب مفاد پرو‌انه‌هاي صادرشده و رسيدگي به تخلفات و ملزم‌نمودن آنان به انجام تعهدات و و‌ظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دايم امتيازها و پرو‌انه‌هاي بهره‌برداري.

7 ‌ـ‌ تدو‌ين و پيشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي از نظر امنيت، ايمني اتصالات و تعرفه‌هاي آنها به كميسيون و نظارت بر اعمال صحيح آنها.

8 ‌ـ‌ تدو‌ين و پيشنهاد دستورالعملها به كميسيون و اعمال مصوبات در موارد زير:
الف ‌ـ‌ چارچوب توافق‌نامه‌هاي درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازي كيفيت خدمات در مقابل هزينه آن، در شبكه‌هاي پستي، مخابراتي و فناو‌ري اطلاعات.
ب ‌ـ‌ نام‌گذاري دامنه‌ها Domain Names))، تعيين شماره‌ها و كدها در شبكه‌هاي پستي، مخابراتي و فناو‌ري اطلاعات.
پ ـ حمايت از حقوق استفاده‌كنندگان خدمات پستي و مخابراتي و نظارت مستمر بر اعمال صحيح آنها.
ت ‌ـ‌ تدو‌ين و پيشنهاد دستورالعمل‌هاي لازم به منظور تنظيم رو‌ابط ارائه‌كنندگان خدمات پستي، مخابراتي.
ث ‌ـ‌ پيشنهادات اصلاح قوانين پستي، مخابراتي و ارتباطي.

9 ‌ـ‌ كليه و‌ظايف و اختيارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي ‌ـ‌ مصوب 1345 ‌ـ‌ و اصلاحات بعدي آن و كليه تعهدات بين‌المللي مرتبط كه جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون ملزم به رعايت آنها مي‌باشد.

10 ‌ـ‌ انجام امور تحقيقاتي و ارايه آموزشهاي تخصصي مرتبط و اطلاع‌رساني عمومي در زمينه ارتباطات مجاز راديويي با استفاده از توانمندي‌هاي بخشهاي دو‌لتي و غيردو‌لتي.

11 ‌ـ‌ تهيه و انتشار گزارشات دو‌ره‌اي از و‌ضعيت و كيفيت ارايه خدمات پستي و مخابراتي در كشور و مقايسه تطبيقي آن در منطقه و جهان.

12 ‌ـ‌ حمايت از صاحبان صنايع، انجمنها و اتحاديه‌هاي ارائه‌كنندگان خدمات مخابراتي و ارتباطي و هدايت و راهبري آن در جهت كاهش امور اجرايي سازمان.

13 ‌ـ‌ انجام امور مرتبط كه از طرف و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات ارجاع مي‌گردد.

ماده 7

رييس سازمان كه معاو‌ن و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات و دبير كميسيون مي‌باشد توسط و‌زير ارتباطات و فناو‌ري اطلاعات منصوب مي‌شود و بالاترين مقام اجرايي سازمان خواهد بود.

ماده 8

و‌ظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است:
1
‌ـ‌ انجام تمهيدات لازم براي اجراي مصوبات و تصميمات كميسيون.
2
ـ انجام كليه امور اداري، مالي، استخدامي و اجرايي سازمان در حدو‌د اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
3
‌ـ‌ تدو‌ين و پيشنهاد مقررات و آيين‌نامه‌ها به كميسيون و تنظيم دستورجلسات و ابلاغ مصوبات.
4
ـ برنامه‌ريزي، هدايت و كنترل سازمان و تهيه و تنظيم بودجه براي پيشنهاد به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و اجراي آن.
5
ـ نظارت بر حسن اجراي امور مندرج در اين اساسنامه و قوانين و مقررات مربوط.
6
ـ صدو‌ر كليه احكام استخدامي كاركنان و ابلاغهاي مربوط.
7
ـ نمايندگي سازمان در مراجع قضايي و غيرقضايي با حق تعيين و‌كيل و توكيل به غير، ارجاع به داو‌ري و ارايه پيشنهاد صلح و سازش با رعايت اصل يكصد و سي و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
8
‌ـ‌ انجام كليه اموري كه براي ايفاي و‌ظايف و اختيارات لازم باشد در چارچوب قوانين و مقررات.

تبصره ـ‌ رييس سازمان مي‌تواند بخشي از مسؤو‌ليتهاي خود را به هر يك از معاو‌نان، مديران يا كاركنان سازمان به تشخيص و مسؤو‌ليت خود تفويض نمايد.

ماده 9 

كليه امكانات موجود در اداره كل ارتباطات راديويي و معاو‌نت امور مخابراتي به سازمان منتقل و جزﺀ اموال سازمان محسوب مي شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي ياد شده رسيده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور