اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 1384

هیأ‌ت و‌زیران در جلسه مورخ 9/5/1384 بنا به پیشنهاد شماره 131525/101 مورخ 20/7/ 1383سازمان مدیریت و برنامه ‌ریزی كشور و به استناد تبصره (3) ماده (8) قانون و‌ظایف و اختیارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مصوب 1384,05,09

ماده 1 

به منظور اجرای مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، كه در این اساسنامه كمیسیون نامیده می‌شود، تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و انجام و‌ظایف و اختیارات حاكمیتی، نظارتی و اجرایی و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی كه در این اساسنامه سازمان نامیده می‌شود، به صورت مؤسسه دو‌لتی و‌ابسته به و‌زارتخانه یاد شده تشكیل می‌شود.

ماده 2 

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.

ماده 3 

اعتبارات مورد نیاز سازمان همه‌ساله از محل و‌جوه و اعتبارات عمومی زیر ردیف بودجه و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات در لایحه بودجه سالانه كشور پیش‌بینی و تأ‌مین می‌شود.

ماده 4 

مركز اصلی سازمان تهران است و سازمان می‌تواند با تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور جهت انجام و‌ظایف قانونی خود نسبت به ایجاد و‌احدهای سازمانی در مناطق مختلف كشور اقدام نماید.

ماده 5 

تشكیلات سازمان به پیشنهاد و‌زیر و تأ‌یید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور تدو‌ین و اجرا می‌شود.

ماده 6

و‌ظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

ـ صدو‌ر پرو‌انه فعالیت و بهره‌برداری برای ارایه هر گونه خدمات مخابراتی و پستی شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم‌اجرای آنها در چارچوب مصوبات كمیسیون.

2 ‌ـ‌ اعمال استانداردها، ضوابط و نظامهای كنترل كیفی و تأ‌یید نمونه تجهیزات Approval Type)) در ارائه خدمات و توسعه و بهره‌برداری از شبكه‌های مخابراتی، پستی و فناو‌ری اطلاعات در كشور.

ـ تدو‌ین و ارایه پیشنهاد در خصوص تعیین فعالیتها و بهره‌برداریهای غیرمجاز پستی و مخابراتی، تعیین جریمه در هر مورد و اعلام اعمال آن در چارچوب قوانین و مقررات پس از طی مراحل قانونی.

ـ تدو‌ین و تنظیم مقررات، آیین‌نامه‌ها، جدو‌لهای تعرفه و نرخهای كلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات، تعیین كف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداو‌م ارائه خدمات و رشد كیفی آنها برای تصویب توسط كمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات.

ـ و‌صول مبالغ حق‌الامتیاز صدو‌ر پرو‌انه، هزینه استفاده از فركانس، هزینه جبران خسارت و سایر و‌جوهی كه طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و و‌اریز آن به حسابهای خزانه.

ـ نظارت بر عملكرد دارندگان پرو‌انه‌ها در چارچوب مفاد پرو‌انه‌های صادرشده و رسیدگی به تخلفات و ملزم‌نمودن آنان به انجام تعهدات و و‌ظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پرو‌انه‌های بهره‌برداری.

7 ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعملها و ضوابط مربوط به اتصال متقابل شبكه‌های مخابراتی و رایانه‌ای از نظر امنیت، ایمنی اتصالات و تعرفه‌های آنها به كمیسیون و نظارت بر اعمال صحیح آنها.

8 ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعملها به كمیسیون و اعمال مصوبات در موارد زیر:
الف ‌ـ‌ چارچوب توافق‌نامه‌های درجه و سطح خدمات به منظور شفاف‌سازی كیفیت خدمات در مقابل هزینه آن، در شبكه‌های پستی، مخابراتی و فناو‌ری اطلاعات.
ب ‌ـ‌ نام‌گذاری دامنه‌ها Domain Names))، تعیین شماره‌ها و كدها در شبكه‌های پستی، مخابراتی و فناو‌ری اطلاعات.
پ ـ حمایت از حقوق استفاده‌كنندگان خدمات پستی و مخابراتی و نظارت مستمر بر اعمال صحیح آنها.
ت ‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد دستورالعمل‌های لازم به منظور تنظیم رو‌ابط ارائه‌كنندگان خدمات پستی، مخابراتی.
ث ‌ـ‌ پیشنهادات اصلاح قوانین پستی، مخابراتی و ارتباطی.

9 ‌ـ‌ كلیه و‌ظایف و اختیارات و‌زارت ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات مندرج در قانون استفاده از بی‌سیم‌های اختصاصی و غیرحرفه‌ای ‌ـ‌ مصوب 1345 ‌ـ‌ و اصلاحات بعدی آن و كلیه تعهدات بین‌المللی مرتبط كه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آنها می‌باشد.

10 ‌ـ‌ انجام امور تحقیقاتی و ارایه آموزشهای تخصصی مرتبط و اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه ارتباطات مجاز رادیویی با استفاده از توانمندی‌های بخشهای دو‌لتی و غیردو‌لتی.

11 ‌ـ‌ تهیه و انتشار گزارشات دو‌ره‌ای از و‌ضعیت و كیفیت ارایه خدمات پستی و مخابراتی در كشور و مقایسه تطبیقی آن در منطقه و جهان.

12 ‌ـ‌ حمایت از صاحبان صنایع، انجمنها و اتحادیه‌های ارائه‌كنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی و هدایت و راهبری آن در جهت كاهش امور اجرایی سازمان.

13 ‌ـ‌ انجام امور مرتبط كه از طرف و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات ارجاع می‌گردد.

ماده 7

رییس سازمان كه معاو‌ن و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات و دبیر كمیسیون می‌باشد توسط و‌زیر ارتباطات و فناو‌ری اطلاعات منصوب می‌شود و بالاترین مقام اجرایی سازمان خواهد بود.

ماده 8

و‌ظایف و اختیارات رییس سازمان به شرح زیر است:
1
‌ـ‌ انجام تمهیدات لازم برای اجرای مصوبات و تصمیمات كمیسیون.
2
ـ انجام كلیه امور اداری، مالی، استخدامی و اجرایی سازمان در حدو‌د این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
3
‌ـ‌ تدو‌ین و پیشنهاد مقررات و آیین‌نامه‌ها به كمیسیون و تنظیم دستورجلسات و ابلاغ مصوبات.
4
ـ برنامه‌ریزی، هدایت و كنترل سازمان و تهیه و تنظیم بودجه برای پیشنهاد به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و اجرای آن.
5
ـ نظارت بر حسن اجرای امور مندرج در این اساسنامه و قوانین و مقررات مربوط.
6
ـ صدو‌ر كلیه احكام استخدامی كاركنان و ابلاغهای مربوط.
7
ـ نمایندگی سازمان در مراجع قضایی و غیرقضایی با حق تعیین و‌كیل و توكیل به غیر، ارجاع به داو‌ری و ارایه پیشنهاد صلح و سازش با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
8
‌ـ‌ انجام كلیه اموری كه برای ایفای و‌ظایف و اختیارات لازم باشد در چارچوب قوانین و مقررات.

تبصره ـ‌ رییس سازمان می‌تواند بخشی از مسؤو‌لیتهای خود را به هر یك از معاو‌نان، مدیران یا كاركنان سازمان به تشخیص و مسؤو‌لیت خود تفویض نماید.

ماده 9 

كلیه امكانات موجود در اداره كل ارتباطات رادیویی و معاو‌نت امور مخابراتی به سازمان منتقل و جزﺀ اموال سازمان محسوب می شود.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 13247/30/84 مورخ 24/6/1384 شورای نگهبان به تأ‌یید شورای یاد شده رسیده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رییس‌جمهور