اساسنامه سازمان فضایی ایران مصوب 1387

هیئت وزیران در جلسه مورخ 26/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 27560/1 مورخ 9/8/1386 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ اساسنامه سازمان فضایی ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فضایی ایران مصوب 1387,03,26

ماده 1

به منظور انجام وظایف قانونی و امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه های ارتباطی و فناوری فضایی در داخل و خارج از كشور و تجمیع فعالیت های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان فضایی ایران كه در این اساسنامه به اختصار سازمان نامیده می شود، با استفاده از امكانات و نیروی انسانی اداره كل طرح و مهندسی و نصب ارتباطات ماهواره ای و اداره كل نگهداری ارتباطات ماهواره ای شركت مخابرات ایران تشكیل می گردد.

ماده 2

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و به صورت مؤسسه دولتی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و براساس قوانین و آیین نامه های مالی و معاملاتی خاص خود و در چارچوب قوانین و مقررات اداره خواهد شد.

ماده 3

وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر است:

الف انجام امور مطالعاتی، پژوهشی، طراحی، مهندسی و اجرا در زمینه فناوری های خدمات فضایی و سنجش از راه دور و تقویت شبكه های فضایی در داخل و خارج از كشور و تجمیع فعالیت های حاكمیتی مركز سنجش از راه دور ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات.

ب تهیه و تنظیم برنامه های میان مدت و بلندمدت در بخش فضایی كشور با همكاری دستگاه های ذی ربط جهت پیشنهاد به مراجع ذی ربط.

پ انجام مطالعات به منظور تدوین سیاست های طراحی، ساخت، پرتاب و استفاده از ماهواره های تحقیقاتی و كاربردی و ارایه خدمات فضایی جهت پیشنهاد به مراجع ذی صلاح قانونی.

ت انجام تحقیقات، طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره های تجاری، علمی و تحقیقاتی و طراحی و ساخت مركز كنترل و پرتاب ماهواره های ملی با همكاری دستگاه های ذی ربط.

تبصره ـ امور یادشده به جز پرتاب و مركز كنترل ماهواره ای می تواند توسط بخش غیردولتی تحت نظارت سازمان انجام شود.

ث برنامه ریزی به منظور هدایت و گسترش استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو و اجرام سماوی و نجوم و فناوری فضایی، تقویت شبكه های ارتباطی ملی، منطقه ای و بین المللی توسط بخش های دولتی، تعاونی، خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاست های كلان كشور.

ج مطالعه، پژوهش، توسعه فناوری و آموزش های كاربردی خاص در زمینه توسعه علوم و فناوری های فضایی.

چ بررسی نیازها و اجرای پروژه های ماهواره ای و سایر فناوری های موردنیاز جهت توسعه فناوری فضایی در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ح مشاركت در اجرای پروژه های ماهواره ای ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب سیاست های كلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

خ اعمال وظایف حاكمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی (اعم از صوت، تصویر و داده) به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یكپارچه بخش فضایی كشور و بهره برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امكانات فضایی شامل ماهواره ها، شبكه ماهواره اختصاصی و یا ملی )شامل موبایل ماهواره ای)، ایستگاه های اخذ مستقیم، ایستگاه های ارسال مستقیم و كنترل ماهواره ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط.

د دریافت تعرفه های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا.

ذ تعیین صلاحیت پیمانكاران و مشاوران غیردولتی برای انجام امور اجرایی و تحقیقاتی فضایی در بخش های مختلف كشور در چارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ر نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی مربوط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاست های كلی نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط.

ز اجرای برنامه های همكاری منطقه ای و بین المللی در امور فضایی در چارچوب سیاست های كلی نظام.

ژ مدیریت و بهره برداری از موقعیت های مداری و ماهواره ای و هماهنگی با دستگاه های مسئول و پیگیری جهت ثبت بین المللی آنها به منظور استفاده بهینه از منابع فضایی.

س مطالعه و برنامه ریزی برای تأمین بخش فضایی مورد نیاز كلیه شبكه های ماهواره ای كشور جهت ارایه خدمات ماهواره از طریق ماهواره های ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب قوانین و مقررات.

ش تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مرتبط با شرح وظایف مندرج در ماده (9) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب 1382- و پیشنهاد به مراجع قانونی جهت تصویب.

ص ایجاد بایگانی ملی و تمركز در نگهداری و طبقه بندی و به هنگام سازی اطلاعات فضایی.

تبصره 1– سازمان موظف است برای انجام امور و وظایف محول شده از حداكثر توان بخش های غیردولتی در چارچوب سیاست های كلی نظام استفاده نماید.

تبصره 2مسئولیت تعیین صلاحیت امنیتی درخصوص بندهای “خ” و “ذ” این ماده با مراجع ذی ربط خواهد بود.

تبصره 3– سازمان مجاز است به منظور انجام امور و وظایف محوله با تأیید شورای گسترش آموزش عالی كشور نسبت به تأسیس مركز تحقیقات فضایی (پژوهشكده و یا پژوهشگاه) و نیز ایجاد شركت در چارچوب قوانین و مقررات، اقدام نماید.

تبصره 4درخصوص بند “د” سازمان مكلف است براساس نرخ هایی كه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید اقدام و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری كل) واریز نماید. معادل صددرصد (100%) اعتبار یادشده از محل ردیف اعتباری در قوانین بودجه در اختیار سازمان قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هزینه شود.

ماده 4

اعتبار موردنیاز سازمان در وجوه و اعتبارات عمومی بودجه سالانه كشور پیش بینی و تأمین می شود و در چارچوب آیین نامه های خاص سازمان موضوع ماده (2) این اساسنامه وسایر قوانین و مقررات مربوط هزینه خواهد شد.

تبصره – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و در چارچوب بودجه های سنواتی از كمك ها و سایر منابع اعتباری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان ها و شركت های تابع آن و سایر نهادها استفاده نماید.

ماده 5

در اجرای بند “10” ماده (68) قانون مدیریت خدمات كشوری – مصوب 1386 – سازمان می تواند با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور، به منظور جذب و نگهداری نیروهای مناسب برای مشاغل تخصصی و مدیریت، فوق العاده لازم با تصویب هیئت وزیران پرداخت نماید.

ماده 6

تشكیلات سازمان پس از تدوین توسط سازمان و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور قابل اجرا خواهد بود.

ماده 7

رییس سازمان كه معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، توسط وزیر یادشده منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی دستگاه خواهد بود.

ماده 8

رییس سازمان مسئول حسن اجرای امور و حفظ حقوق، منافع و اموال سازمان است و برای اداره امور سازمان دارای همه گونه حقوق و اختیارات تام در حدود مقررات است و نمایندگی سازمان را در مقابل تمامی مقامات قضایی و اشخاص حقیقی و حقوقی با حق توكیل به غیرخواهد داشت و نیز می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هر یك از معاونان، مدیران یا كاركنان سازمان به تشخیص و مسئولیت خود تفویض نماید.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 27483/30/87 مورخ 12/4/1387شورای محترم نگهبان به تایید شورای یادشده رسیده است.

پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور