اساسنامه سازمان فنّاوری اطلاعات ایران مصوب 1387

هیئت وزیران در جلسه مورخ 4 /10/ 1387 بنا به پیشنهاد شماره 13921 /1مورخ 22/ 5 /1387 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1383 – اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران مصوب 1387,10,04با اصلاحات و الحاقات بعدی (اصلاحی 25ˏ/04/ˏ1391)

فصل اول ـ كلیات و تعاریف

ماده 1سازمان فناوری اطلاعات ایران كه در این اساسنامه به اختصار “سازمان” نامیده می شود، از شركت مخابرات ایران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل و به عنوان یك سازمان توسعه ای فعالیت می نماید.

ماده 2(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 هدف از تشكیل سازمان عبارت است از :

1مدیریت، حمایت و ساماندهی امور مربوط به امنیت فضای تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگی الكترونیكی، توسعه اینترنت، توسعه فنّاوری اطلاعات و كاربردهای آن در كشور.

2مدیریت و نظارت بر یكپارچه سازی فعالیتهای حوزه فنّاوری اطلاعات و كاربردهای الكترونیكی.

3هدایت بخش فنّاوری اطلاعات كشور به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه پیشنهاد سیاستهای حمایتی از بخش خصوصی برای فراگیر كردن كاربرد فنّاوری اطلاعات در كشور.

ماده 3(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 مركز سازمان در تهران می باشد و سازمان می تواند با تصویب مجمع عمومی برای انجام وظایف قانونی خود شعبی در سایر مناطق كشور تأسیس و یا در صورت مقتضی نسبت به انحلال آنها اقدام نماید.

ماده 4(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و به صورت سازمان سهامی خاص اداره می شود. همچنین سازمان دارای استقلال مالی، اداری و استخدامی می باشد و بر اساس آیین نامه هایی كه در این خصوص در چارچوب قوانین و مقررات تهیه و به تصویب مراجع ذی صلاح می رسد اداره می شود.

ماده 5(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 مدت فعالیت سازمان نامحدود است.

ماده 6

 سرمایه سازمان مبلغ نهصد و یازده میلیارد و یكصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل و شش (246 /773 /155 /911) ریال می باشد كه به نه میلیون و یكصد و یازده هزار و پانصد و پنجاه و هفت (557 /111 /9) سهم یكصد هزار (000 /100) ریالی و هفتاد و سه هزار و دویست و چهل و شش (246 /73) ریال پاره سهم بانام تقسیم می ‏گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است. افزایش سرمایه یاد شده از محل منابع بند (2) الحاقی و تبصره آن به تصویب نامه شماره 49121 /ت 40060هـ مورخ 5 /4 /1387 موضوع بند (ب) تصویب نامه شماره 93199 /ت 50203هـ مورخ 18 /8 /1393 تأمین شده است.

تبصره (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)پس از ابلاغ این اساسنامه مراجع قانونی ذی ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانین و مقررات مربوط، اسناد مالكیت اراضی و املاكی را كه به نام شركت فناوری اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح می نمایند

فصل دوم (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ فعالیت و وظایف سازمان

ماده 7(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 موضوع فعالیت و وظایف سازمان عبارت است :

1ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاستها و برنامه های بلندمدت و میان مدت فنّاوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین شده وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

2طراحی، به روزرسانی و اصلاح معماری فنّاوری اطلاعات كشور جهت تصویب در مراجع ذی صلاح.

3ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در كشور به منظور كاهش وابستگی به شبكه جهانی اینترنت.

4ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه های ملی فنّاوری اطلاعات.

5تهیه و پیشنهاد دستورالعمل ها، ضوابط، معیارها، آیین نامه های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فنّاوری اطلاعات جهت تصویب توسط مراجع ذی صلاح.

6(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های تخصصی ملی، منطقه ای و بین المللی در چارچوب وظایف سازمان و یا به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات.

7پیگیری مصوبات هیئت وزیران و وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات در حوزه فنّاوری اطلاعات.

8یكپارچه سازی سیستمهای فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاستهای مربوط.

9مدیریت، نظارت و ساماندهی خادمهای نامهای دامنه ملی و آدرسهای اینترنتی مورد استفاده در كشور.

10(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی، مطالعه و سایر اقدامات لازم برای توسعه فنّاوری، انتقال دانش فنی، حمایت از توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در زمینه های تخصصی مرتبط با وظایف سازمان .

11ایجاد، توسعه، نگهداری و بهره برداری از مراكز داده ملی اینترنتی به منظور میزبانی و حفظ داده های حساس دولتی.

12جمع آوری، اندازه گیری، تحلیل و پیشنهاد ارتقاء شاخصهای توسعه فنّاوری اطلاعات و كاهش شكاف دیجیتالی جهت تصویب توسط مراجع ذی صلاح.

13تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فنّاوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه ای و بین الملل.

14مدیریت، نظارت و ساماندهی مراكز فوریتهای امنیتی فضای تبادل اطلاعات كشور.

15كمك به تأمین زیرساختهای نرم افزاری توسعه كاربردهای الكترونیكی و نرم افزارهای متن باز.

16تهیه و تصویب دستورالعملها و ضوابط مورد نیاز و رتبه بندی پیمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فنّاوری اطلاعات.

17تهیه و پیشنهاد ضوابط و دستورالعمل های حفظ سرمایه های مادی و معنوی، اسرار كسب و كار و مالكیت خصوصی در فضای تبادل اطلاعات به مراجع ذیصلاح و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب مقررات مربوطه.

18رفع اختلاف در حوزه فنّاوری اطلاعات بین طرفهای دعوی در موارد غیرقضایی.

19ارائه خدمات مشاوره در حوزه فنّاوری اطلاعات.

20(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)مبادرت به انجام هرگونه فعالیتی كه منطبق با هدف سازمان باشد.

21 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)اجرا، توسعه و مدیریت شبكه ملی اطلاعات و بهره برداری از آن مبتنی بر الزامات و نیازهای خدمات فناوری اطلاعات كشور بر پایه منافع و امنیت ملی، توسعه كسب و كار و ارایه خدمات به مردم.

22 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)اداره و راهبری ظرفیتهای كشور جهت تأمین بستر و خدمات زیرساختی مورد نیاز توسعه فناوری اطلاعات كشور.

23 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)تأمین ظرفیت و ساز و كارهای فنی و حقوقی جهت ممیزی و صدور گواهی تأیید فناوری ها، فرآیندها و تجهیزات فناوری اطلاعات شامل سخت افزار، نرم افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذی ربط.

24 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)بكارگیری ساز و كارهای لازم و تلاش برای انتقال و بومی سازی فناوریها و تجهیزات كلیدی مورد نیاز حوزه فناوری اطلاعات.

25 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)حمایت مستقیم یا غیرمستقیم از توسعه زیرساختهای دولت الكترونیك و خدمات عمومی الكترونیكی نظیر پایگاه اطلاعات هویتی و زیرساخت ملی داده های مكانی.

26 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)صدور پروانه فعالیت و بهره برداری به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای ارایه هر گونه خدمات فناوری اطلاعات مشتمل بر شبكه های اختصاصی گسترده، مراكز داده توزیع و ارایه خدمات اینترنت، خدمات مبتنی بر وب نظیر موتور جستجو، رایانامه، كارت هوشمند، خدمات الكترونیكی دولت، رایانش ابری، مدیریت امنیت اطلاعات، نرم افزارهای متن باز و نرم افزارهای دارای كاربری ملی و چگونگی جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آن در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط.

27 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه ها در چارچوپ مفاد پروانه های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق اخطاریه یا لغو موقت یا دایم امتیازها و پروانه های بهره برداری در حوزه فناوری اطلاعات برابر شرایط مذكور در پروانه های صادره در چارچوپ قوانین و مقررات مربوط.

28 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)تدوین استانداردها و ضوابط و نظام های كنترل كیفی و ارایه آن به مراجع ذی ربط و تأیید نمونه تجهیزات مورد استفاده در حوزه فناوری اطلاعات در كشور

29 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)راه اندازی ساختار مدیریتی امنیت و پدافند غیرعامل به منظور اجرای طرح ساماندهی و راهبری امنیت، ایمنی و پایداری حوزه فناوری اطلاعات كشور در چارچوپ سیاستهای ابلاغی.

30 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)حمایت از طرحها و ظرفیتهای پژوهشی توسعه فناوری اطلاعات كشور.

31 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی در حوزه توسعه فناوریهای بومی و همچنین خدمات فنی در حوزه فناوری اطلاعات.

32 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)ایجاد، مدیریت، توسعه و اجرای پروژه های حوزه فناوری اطلاعات بخصوص در مناطق محروم كه بخش خصوصی تمایل به سرمایه گذاری ندارد.

33 (الحاقی 25ˏ04ˏ1391)اجرای فعالیتهای مربوط به كارگزاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

تبصره سازمان مجاز به ایجاد شركت و یا سرمایه گذاری در شركت های دیگر نمی باشد.

فصل سوم (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اركان سازمان

ماده 8 (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 اركان سازمان عبارتند از:
1-
مجمع عمومی .
2-
هیئت عامل و رییس سازمان.
3-
بازرس (حسابرس).

ماده 9

 مجمع عمومی سازمان از اعضای زیر تشكیل می شود:
1-
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات (رییس)
2-
وزیر امور اقتصادی و دارایی
3-
وزیر صنعت، معدن و تجارت
4-
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
5-
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

ماده 10(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 مجامع عمومی سازمان عبارتند از:
الف- مجمع عمومی عادی
ب- مجمع عمومی فوق العاده

ماده 11(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 مجمع عمومی عادی حداقل سالی دو بار تشكیل خواهد شد. یك بار برای استماع و رسیدگی به گزارش هیئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان و اتخاذ تصمیم نسبت به صورتهای مالی و سایر موضوعاتی كه با رعایت قوانین و مقررات در دسـتور جلسه مجمع عمومی قرار گرفته است. بار دوم جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به بودجه سال آتی و برنامه ها و خط مشی آتی سازمان و سایر موضوعاتی كه در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است

ماده 12 مجمع عمومی عادی با حضور اكثریت و مجمع عمومی فوق العاده با حضور كل اعضاء رسمیت خواهد داشت و ‏تصمیمات مجمع عمومی عادی با اكثریت آراء و تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با اتفاق آراء اعضاء ‏مجمع عمومی به تصویب می رسد. دعوت مجمع عمومی اعم از عادی و فوق العاده با ذكر تاریخ و محل ‏تشكیل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به ‏موضوعاتی كه در دستور مجمع عمومی قرار دارد باید همراه دعوتنامه برای اعضای مجمع عمومی ارسال شود.‏

ماده 13 

وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد:

1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سیاست های كلی و برنامه های عملیاتی آتی سازمان.

2(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ رسیدگی و اظهارنظر و اتخاد تصمیم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ، صورتهای مالی و بودجه سازمان

3(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسیم سود ویژه سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

4(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ انتخاب یا عزل اعضای هیئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان.

5(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ تعیین حقوق و مزایای اعضای هیئت عامل با رعایت مصوبات شورای حقوق و دستمزد و تعیین پاداش اعضای یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

6(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ تعیین حق الزحمه بازرس (حسابرس) سازمان

7(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح آیین نامه های مالی، معاملاتی، استخدامی و رفاهی سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط و ارایه آنها به مراجع ذی صلاح برای تصویب نهائی

8(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم در خصوص تعرفه های خدمات مرتبط با سازمان در چارچوب قوانین و مقررات مربوط و ارایه آن به مراجع ذی ربط برای تصویب

9(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به ساختار كلان سازمان، شرح وظایف و تعیین سقف پستهای سازمانی مورد نیاز و برنامه های جذب نیروی انسانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تایید مراجع ذی ربط

10(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت عامل در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

تبصره در مواردی كه صلح و سازش در دعاوی و ارجاع امر به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی مربوط به اموال عمومی باشد، رعایت اصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی خواهد بود.

11(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ تعیین روزنامه كثیرالانتشار به منظور درج آگهی های سازمان.

12(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موضوعاتی كه طبق قوانین و مقررات و مفاد این اساسنامه مستلزم تصویب مجمع عمومی عادی سازمان است و در دستور جلسه مجمع عمومی قید شده است.

تبصره(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)گزارش عملكرد سالانه هیئت عامل و صورتهای مالی سازمان و گزارش بازرس(حسابرس) باید حداقل دو هفته قبل از تشكیل جلسه در اختیار كلیه اعضای مجمع عمومی قرار گیرد

13ـ اتخاذ تصمیم برای تحصیل وام و یا اعتبار داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات مربوط

14تصویب انواع سرمایه گذاری و مشاركت به صورت مستقل یا با سایر اشخاص به پیشنهاد هیئت عامل در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

ماده ۱۴ 

 وظایف مجمع عمومی فوق العاده به شرح زیر می باشد :

1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه سازمان و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

2(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه سازمان در چارچوب قوانین و پیشنهاد به مراجع ذی صلاح برای تصویب.

3(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پیشنهاد به مراجع ذیصلاح برای تصویب.

ماده 15

 هیأت عامل سازمان مركب از پنج عضو می باشد كه حداكثر دو عضو آن غیرموظف خواهد بود. اعضای موظف به پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب مجمع عمومی عادی و اعضای غیرموظف توسط رئیس مجمع عمومی از بین افراد با تحصیلات عالی و دارای سابقه مدیریت و صاحب نظر در تخصص های مرتبط با فعالیت های سازمان با اولویت كاركنان سازمان برای مدت دو سال انتخاب می شوند. اعضای هیأت عامل پس از انقضای مدت تا زمانی كه تجدید انتخاب به عمل نیامده است، در سمت خود باقی خواهند بود و انتخاب مجدد آنها برای دوره های بعد بلامانع است.

تبصره 1 (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)رییس سازمان كه رییس هیئت عامل می باشد بالاترین مقام اجرایی سازمان است كه از بین اعضای هیئت عامل و با حكم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب و معاون وزیر محسوب می گردد.

تبصره 2 اعضای موظف هیأت عامل باید به طور تمام وقت به خدمت درسازمان اشتغال داشته باشند.
هر یك از اعضای موظف هیأت عامل به ترتیبی كه هیئت عامل مشخص می كند، راهبری حوزه ای از فعالیت های سازمان را عهده دار خواهند بود.

ماده 16(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 در صورت فوت، حجر، استعفا یا بركناری هر یك از اعضای هیئت عامل، جانشین طبق ماده (15) این اساسنامه برای بقیه مدت تعیین خواهد شد

ماده 17(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 جلسات هیئت عامل با حضور اكثریت اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات حداقل با سه رأی موافق اتخاذ خواهد شد

ماده 18(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 جلسات هیئت عامل در هر موقع بنا به دعوت رییس هیئت عامل و حداقل ماهی یك بار به طور منظم در محل سازمان تشكیل و دستور جلسه یك هفته قبل از تشكیل جلسه توسط رییس هیئت عامل برای اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراری رعایت تشریفات مزبور با تشخیص رییس هیئت عامل الزامی نخواهد بود.

تبصره (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)اداره جلسات هیئت عامل با رییس هیئت عامل و در غیاب او با نایب رییس هیئت عامل می باشد

ماده 19(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 هیئت عامل دارای دفتری خواهد بود كه صورتجلسات هیئت عامل با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسید. یك نسخه از مصوبات هیئت عامل حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوری اطلاعات فرستاده می شود

ماده 20(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 هیئت عامل برای انجام هر گونه عملیات و معاملاتی كه مربوط به موضوع فعالیت سازمان بوده و اتخاذ تصمیم درباره آنها در حیطه وظایف مجامع عمومی قرار نگرفته باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوط دارای اختیارات كامل است. هیئت عامل به ویژه دارای وظایف و اختیارات زیر می باشد

1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)پیشنهاد خط مشی و برنامه های كلان سازمان به مجمع عمومی.

2(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تأیید برنامه عملیاتی سازمان برای ارائه به مجمع عمومی جهت تصویب .

3(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)رسیدگی و تأیید بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت های مالی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.

4(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تأیید آیین نامه های مالی ، معاملاتی، استخدامی و رفاهی سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی برای اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

5(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تصویب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمی، فنی ، صنعتی و بازرگانی در زمینه های مرتبط با فعالیت سازمان و مفاد این اساسنامه.

6(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی و تصویب اخذ وام و اعتبار به پیشنهاد رییس سازمان و در قالب مصوبات مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

7(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)انجام تمهیدات لازم جهت حسابرسی داخلی نسبت به عملیات ، معاملات و كلیه فعالیتهای سازمان.

8بررسی و پیشنهاد اصلاح یا تغییر مواد اساسنامه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

9(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی ساختار كلان سازمان و سقف پست های سازمانی و برنامه جذب و تعدیل نیروی انسانی و پیشنهاد آن به مجمع عمومی.

10(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تصویب تشكیلات تفصیلی سازمان در چارچوب تشكیلات كلان سازمان و اعلام به مجمع عمومی طبق قوانین و مقررات.

11بررسی و پیشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوی و ارجاع به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوا به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

12(منسوخه 25ˏ04ˏ1391)انتخاب، تعیین حقوق و مزایا و عزل رییس سازمان

12(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)بررسی و تصویب دستورالعمل های داخلی لازم برای اداره سازمان.

13(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تشخیص مطالبات مشكوك الوصول و بررسی و پیشنهاد درباره مطالبات لاوصول برای اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)هیئت عامل به مسئولیت خود می تواند قسمتی از اختیارات خود را به رییس سازمان تفویض نماید

ماده 21(منسوخه 25ˏ04ˏ1391)

 رییس سازمان بالاترین مقام اجرایی سازمان می باشد كه برای مدت دو سال از بین اعضای هیئت عامل یا خارج از آن توسط هیئت عامل انتخاب و با حكم وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات منصوب می شود. رییس سازمان می تواند با تصویب سه چهارم (4 /3) آراء حاضر در مجمع عمومی همزمان رییس هیئت عامل سازمان نیز باشد

ماده 21(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 رییس سازمان در حدود اختیاراتی كه توسط هیئت عامل به او تفویض شده است نماینده سازمان محسوب و از طرف سازمان حق امضاء دارد

تبصره (اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)رییس سازمان می تواند بخشی از وظایف و اختیارات خود را به هر یك از كاركنان سازمان تفویض نماید

ماده 22(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 رییس سازمان نماینده قانونی سازمان در كلیه مراجع اداری و قضایی بوده و برای دفاع از حقوق سازمان و تعقیب دعاوی و طرح آن اعم از كیفری و حقوقی حق توكیل به غیر را دارد. رییس سازمان می تواند با رعایت مفاد بند (10) ماده (13) این اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوی و ارجاع موارد به داوری و تعیین داور و همچنین استرداد دعوی اقدام نماید

ماده 23

 كلیه چك ها، اسناد، اوراق مالی، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان باید به امضای رییس سازمان یا نماینده وی و یكی از اعضای موظف هیأت عامل برسد. مكاتبات اداری به امضای رییس سازمان یا نماینده وی خواهد رسید. ضمناً كلیه چك ها علاوه بر امضای یاد شده به امضای ذیحساب و یا نماینده مجاز وی خواهد رسید.

ماده 24(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان دارای بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تصویب مجمع عمومی برای مدت یك سال انتخاب می شود و تا زمانی كه جانشین وی انتخاب نشده باشد به وظایف خود ادامه خواهد داد.
اهم وظایف بازرس (حسابرس) به شرح زیر است

1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)تطبیق عملیات سازمان با قوانین و مقررات مربوط و این اساسنامه و آیین نامه های اختصاصی و بودجه مصوب.

2(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)رسیدگی به صورتهای مالی سازمان طبق استانداردهای حسابرسی و ارائه گزارش نتایج رسیدگی های انجام شده به مجمع عمومی و هیئت عامل سازمان

3(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)پیشنهاد نظرات مفید به هیئت عامل سازمان

4سایر وظایف پیش بینی شده در قوانین و مقررات مربوط.

تبصره 1(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)اقدامات بازرس در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان كارهای عادی سازمان گردد.

تبصره ۲مجمع عمومی عادی در مواردی­كه بازرس اصلی را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲- انتخاب كرده باشد، می تواند بازرس علی البدل را نیز براساس قانون یادشده انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلی قادر به انجام وظایف خود نبود حسب تشخیص رییس مجمع عمومی به وظایف خود عمل نماید.

فصل چهارم ـ امور مالی

ماده 25(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سال مالی سازمان از اول فروردین ماه تا پایان اسفند ماه همان سال است.

ماده 26(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 صورتهای مالی سازمان باید با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه و در موعد مقرر در اختیار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 27(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مكلف است هر سال معادل ده درصد (10 %) سود ویژه خود را به منظور افزایش بنیه مالی به عنوان اندوخته قانونی منظور نماید تا وقتی كه اندوخته یادشده معادل سرمایه ثبت شده سازمان شود.

ماده 28(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مكلف است هر سال معادل بیست درصد (20 %) سود ویژه خود را به عنوان اندوخته احتیاطی منظور و پس از آنكه میزان اندوخته به یك دهم (10 /1) سرمایه بالغ گردید احتساب اندوخته احتیاطی منوط به تصمیم مجمع عمومی خواهد بود.

ماده 29(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب جاری به ارزهای خارجی در یكی از بانك های دولتی اقدام و تمام درآمد ارزی سازمان حاصل از تصفیه حسابهای ارزی را به حساب یاد شده واریز نماید.

ماده 30(اصلاحی 25ˏ04ˏ1391)

 تصویب صورتهای مالی سازمان از طرف مجمع عمومی به منزله مفاصا حساب هیئت عامل در همان دوره تلقی می شود

فصل پنجم ـ سایر مقررات

ماده 31

هیئت عامل، رییس سازمان و كاركنان سازمان مكلف و مسئول حفظ اسرار و كلیه سرمایه های اطلاعاتی در اختیار سازمان می باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانین مربوط محكوم خواهند شد.

ماده 32

سازمان مجاز است با موافقت وزیر ارتباطات و فنّاوری اطلاعات و رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرایط كشورهای دیگری كه روابط سیاسی حسنه با دولت جمهوری اسلامی ایران دارند برای مدت معین استفاده نموده و اقدامات لازم برای تربیت جانشین آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

این اساسنامه به موجب نامه شماره 30261 /30/ 87 مورخ 10/ 11/ 1387 شورای نگهبان به تأیید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور – پرویز داودی