اساسنامه سازمان فنّاوري اطلاعات ايران مصوب 1387

هيئت وزيران در جلسه مورخ 4 /10/ 1387 بنا به پيشنهاد شماره 13921 /1مورخ 22/ 5 /1387 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران مصوب 1387,10,04با اصلاحات و الحاقات بعدي (اصلاحي 25ˏ/04/ˏ1391)

فصل اول ـ كليات و تعاريف

ماده 1سازمان فناوري اطلاعات ايران كه در اين اساسنامه به اختصار “سازمان” ناميده مي شود، از شركت مخابرات ايران منفك و به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات منتقل و به عنوان يك سازمان توسعه اي فعاليت مي نمايد.

ماده 2(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 هدف از تشكيل سازمان عبارت است از :

1مديريت، حمايت و ساماندهي امور مربوط به امنيت فضاي تبادل اطلاعات، نرم افزار و سخت افزار، بالابردن آمادگي الكترونيكي، توسعه اينترنت، توسعه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي آن در كشور.

2مديريت و نظارت بر يكپارچه سازي فعاليتهاي حوزه فنّاوري اطلاعات و كاربردهاي الكترونيكي.

3هدايت بخش فنّاوري اطلاعات كشور به عنوان كارگزار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و ارائه پيشنهاد سياستهاي حمايتي از بخش خصوصي براي فراگير كردن كاربرد فنّاوري اطلاعات در كشور.

ماده 3(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 مركز سازمان در تهران مي باشد و سازمان مي تواند با تصويب مجمع عمومي براي انجام وظايف قانوني خود شعبي در ساير مناطق كشور تأسيس و يا در صورت مقتضي نسبت به انحلال آنها اقدام نمايد.

ماده 4(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت سازمان سهامي خاص اداره مي شود. همچنين سازمان داراي استقلال مالي، اداري و استخدامي مي باشد و بر اساس آيين نامه هايي كه در اين خصوص در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و به تصويب مراجع ذي صلاح مي رسد اداره مي شود.

ماده 5(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 مدت فعاليت سازمان نامحدود است.

ماده 6

 سرمايه سازمان مبلغ نهصد و يازده ميليارد و يكصد و پنجاه و پنج ميليون و هفتصد و هفتاد و سه هزار و دويست و چهل و شش (246 /773 /155 /911) ريال مي باشد كه به نه ميليون و يكصد و يازده هزار و پانصد و پنجاه و هفت (557 /111 /9) سهم يكصد هزار (000 /100) ريالي و هفتاد و سه هزار و دويست و چهل و شش (246 /73) ريال پاره سهم بانام تقسيم مي ‏گردد و صد درصد سهام متعلق به دولت است. افزايش سرمايه ياد شده از محل منابع بند (2) الحاقي و تبصره آن به تصويب نامه شماره 49121 /ت 40060هـ مورخ 5 /4 /1387 موضوع بند (ب) تصويب نامه شماره 93199 /ت 50203هـ مورخ 18 /8 /1393 تأمين شده است.

تبصره (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)پس از ابلاغ اين اساسنامه مراجع قانوني ذي ربط بنا به درخواست سازمان وفق قوانين و مقررات مربوط، اسناد مالكيت اراضي و املاكي را كه به نام شركت فناوري اطلاعات بوده است در دفاتر مربوط به نام سازمان اصلاح مي نمايند

فصل دوم (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ فعاليت و وظايف سازمان

ماده 7(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 موضوع فعاليت و وظايف سازمان عبارت است :

1ارائه پيشنهادهاي لازم در زمينه راهبردها، سياستها و برنامه هاي بلندمدت و ميان مدت فنّاوري اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعيين شده وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات.

2طراحي، به روزرساني و اصلاح معماري فنّاوري اطلاعات كشور جهت تصويب در مراجع ذي صلاح.

3ساماندهي، نظارت و هدايت خدمات اينترنت و اينترانت در كشور به منظور كاهش وابستگي به شبكه جهاني اينترنت.

4مميزي و ايجاد هماهنگي بين پروژه هاي ملي فنّاوري اطلاعات.

5تهيه و پيشنهاد دستورالعمل ها، ضوابط، معيارها، آيين نامه هاي لازم و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز براي قلمرو فنّاوري اطلاعات جهت تصويب توسط مراجع ذي صلاح.

6(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)عضويت و حضور در مجامع و اتحاديه هاي تخصصي ملي، منطقه اي و بين المللي در چارچوب وظايف سازمان و يا به نمايندگي از وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات.

7پيگيري مصوبات هيئت وزيران و وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات در حوزه فنّاوري اطلاعات.

8يكپارچه سازي سيستمهاي فيلترينگ و نظارت بر اجراي صحيح آن در چارچوب سياستهاي مربوط.

9مديريت، نظارت و ساماندهي خادمهاي نامهاي دامنه ملي و آدرسهاي اينترنتي مورد استفاده در كشور.

10(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي، مطالعه و ساير اقدامات لازم براي توسعه فنّاوري، انتقال دانش فني، حمايت از توسعه فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي در زمينه هاي تخصصي مرتبط با وظايف سازمان .

11ايجاد، توسعه، نگهداري و بهره برداري از مراكز داده ملي اينترنتي به منظور ميزباني و حفظ داده هاي حساس دولتي.

12جمع آوري، اندازه گيري، تحليل و پيشنهاد ارتقاء شاخصهاي توسعه فنّاوري اطلاعات و كاهش شكاف ديجيتالي جهت تصويب توسط مراجع ذي صلاح.

13تهيه، تدوين و هماهنگي برنامه هاي امنيتي و مديريت مخاطرات در حوزه فنّاوري اطلاعات در سطح ملي، منطقه اي و بين الملل.

14مديريت، نظارت و ساماندهي مراكز فوريتهاي امنيتي فضاي تبادل اطلاعات كشور.

15كمك به تأمين زيرساختهاي نرم افزاري توسعه كاربردهاي الكترونيكي و نرم افزارهاي متن باز.

16تهيه و تصويب دستورالعملها و ضوابط مورد نياز و رتبه بندي پيمانكاران، ناظران و مشاوران در قلمرو فنّاوري اطلاعات.

17تهيه و پيشنهاد ضوابط و دستورالعمل هاي حفظ سرمايه هاي مادي و معنوي، اسرار كسب و كار و مالكيت خصوصي در فضاي تبادل اطلاعات به مراجع ذيصلاح و نظارت بر اجراي آنها در چارچوب مقررات مربوطه.

18رفع اختلاف در حوزه فنّاوري اطلاعات بين طرفهاي دعوي در موارد غيرقضايي.

19ارائه خدمات مشاوره در حوزه فنّاوري اطلاعات.

20(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)مبادرت به انجام هرگونه فعاليتي كه منطبق با هدف سازمان باشد.

21 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)اجرا، توسعه و مديريت شبكه ملي اطلاعات و بهره برداري از آن مبتني بر الزامات و نيازهاي خدمات فناوري اطلاعات كشور بر پايه منافع و امنيت ملي، توسعه كسب و كار و ارايه خدمات به مردم.

22 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)اداره و راهبري ظرفيتهاي كشور جهت تأمين بستر و خدمات زيرساختي مورد نياز توسعه فناوري اطلاعات كشور.

23 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)تأمين ظرفيت و ساز و كارهاي فني و حقوقي جهت مميزي و صدور گواهي تأييد فناوري ها، فرآيندها و تجهيزات فناوري اطلاعات شامل سخت افزار، نرم افزار و خدمات مربوط، توسط مراجع ذي ربط.

24 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)بكارگيري ساز و كارهاي لازم و تلاش براي انتقال و بومي سازي فناوريها و تجهيزات كليدي مورد نياز حوزه فناوري اطلاعات.

25 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)حمايت مستقيم يا غيرمستقيم از توسعه زيرساختهاي دولت الكترونيك و خدمات عمومي الكترونيكي نظير پايگاه اطلاعات هويتي و زيرساخت ملي داده هاي مكاني.

26 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)صدور پروانه فعاليت و بهره برداري به صورت مستقيم و غيرمستقيم براي ارايه هر گونه خدمات فناوري اطلاعات مشتمل بر شبكه هاي اختصاصي گسترده، مراكز داده توزيع و ارايه خدمات اينترنت، خدمات مبتني بر وب نظير موتور جستجو، رايانامه، كارت هوشمند، خدمات الكترونيكي دولت، رايانش ابري، مديريت امنيت اطلاعات، نرم افزارهاي متن باز و نرم افزارهاي داراي كاربري ملي و چگونگي جبران خسارت ناشي از عدم اجراي آن در چارچوپ قوانين و مقررات مربوط.

27 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)نظارت بر عملكرد دارندگان پروانه ها در چارچوپ مفاد پروانه هاي صادر شده و رسيدگي به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظايف از طريق اخطاريه يا لغو موقت يا دايم امتيازها و پروانه هاي بهره برداري در حوزه فناوري اطلاعات برابر شرايط مذكور در پروانه هاي صادره در چارچوپ قوانين و مقررات مربوط.

28 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)تدوين استانداردها و ضوابط و نظام هاي كنترل كيفي و ارايه آن به مراجع ذي ربط و تأييد نمونه تجهيزات مورد استفاده در حوزه فناوري اطلاعات در كشور

29 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)راه اندازي ساختار مديريتي امنيت و پدافند غيرعامل به منظور اجراي طرح ساماندهي و راهبري امنيت، ايمني و پايداري حوزه فناوري اطلاعات كشور در چارچوپ سياستهاي ابلاغي.

30 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)حمايت از طرحها و ظرفيتهاي پژوهشي توسعه فناوري اطلاعات كشور.

31 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)حمايت از سرمايه گذاري بخش خصوصي داخلي در حوزه توسعه فناوريهاي بومي و همچنين خدمات فني در حوزه فناوري اطلاعات.

32 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)ايجاد، مديريت، توسعه و اجراي پروژه هاي حوزه فناوري اطلاعات بخصوص در مناطق محروم كه بخش خصوصي تمايل به سرمايه گذاري ندارد.

33 (الحاقي 25ˏ04ˏ1391)اجراي فعاليتهاي مربوط به كارگزاري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات

تبصره سازمان مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركت هاي ديگر نمي باشد.

فصل سوم (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اركان سازمان

ماده 8 (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 اركان سازمان عبارتند از:
1-
مجمع عمومي .
2-
هيئت عامل و رييس سازمان.
3-
بازرس (حسابرس).

ماده 9

 مجمع عمومي سازمان از اعضاي زير تشكيل مي شود:
1-
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رييس)
2-
وزير امور اقتصادي و دارايي
3-
وزير صنعت، معدن و تجارت
4-
معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
5-
معاون برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ماده 10(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 مجامع عمومي سازمان عبارتند از:
الف- مجمع عمومي عادي
ب- مجمع عمومي فوق العاده

ماده 11(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه با رعايت قوانين و مقررات در دسـتور جلسه مجمع عمومي قرار گرفته است. بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي سازمان و ساير موضوعاتي كه در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است

ماده 12 مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت و مجمع عمومي فوق العاده با حضور كل اعضاء رسميت خواهد داشت و ‏تصميمات مجمع عمومي عادي با اكثريت آراء و تصميمات مجمع عمومي فوق العاده با اتفاق آراء اعضاء ‏مجمع عمومي به تصويب مي رسد. دعوت مجمع عمومي اعم از عادي و فوق العاده با ذكر تاريخ و محل ‏تشكيل و دستور جلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع عمومي به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به ‏موضوعاتي كه در دستور مجمع عمومي قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع عمومي ارسال شود.‏

ماده 13 

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح زير مي باشد:

1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست هاي كلي و برنامه هاي عملياتي آتي سازمان.

2(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاد تصميم نسبت به گزارش عملكرد سالانه ، صورتهاي مالي و بودجه سازمان

3(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

4(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت عامل و بازرس (حسابرس) سازمان.

5(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت عامل با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

6(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) سازمان

7(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم در خصوص اصلاح آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، استخدامي و رفاهي سازمان با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذي صلاح براي تصويب نهائي

8(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم در خصوص تعرفه هاي خدمات مرتبط با سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذي ربط براي تصويب

9(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساختار كلان سازمان، شرح وظايف و تعيين سقف پستهاي سازماني مورد نياز و برنامه هاي جذب نيروي انساني با رعايت قوانين و مقررات مربوط پس از تاييد مراجع ذي ربط

10(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت عامل در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

تبصره در مواردي كه صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي مربوط به اموال عمومي باشد، رعايت اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي خواهد بود.

11(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي سازمان.

12(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي سازمان است و در دستور جلسه مجمع عمومي قيد شده است.

تبصره(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)گزارش عملكرد سالانه هيئت عامل و صورتهاي مالي سازمان و گزارش بازرس(حسابرس) بايد حداقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه در اختيار كليه اعضاي مجمع عمومي قرار گيرد

13ـ اتخاذ تصميم براي تحصيل وام و يا اعتبار داخلي و خارجي با رعايت قوانين و مقررات مربوط

14تصويب انواع سرمايه گذاري و مشاركت به صورت مستقل يا با ساير اشخاص به پيشنهاد هيئت عامل در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط.

ماده ۱۴ 

 وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد :

1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه سازمان و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.

2(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه سازمان در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذي صلاح براي تصويب.

3(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به انحلال سازمان در چارچوب قانون و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.

ماده 15

 هيأت عامل سازمان مركب از پنج عضو مي باشد كه حداكثر دو عضو آن غيرموظف خواهد بود. اعضاي موظف به پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب مجمع عمومي عادي و اعضاي غيرموظف توسط رئيس مجمع عمومي از بين افراد با تحصيلات عالي و داراي سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصص هاي مرتبط با فعاليت هاي سازمان با اولويت كاركنان سازمان براي مدت دو سال انتخاب مي شوند. اعضاي هيأت عامل پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده است، در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره 1 (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)رييس سازمان كه رييس هيئت عامل مي باشد بالاترين مقام اجرايي سازمان است كه از بين اعضاي هيئت عامل و با حكم وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات منصوب و معاون وزير محسوب مي گردد.

تبصره 2 اعضاي موظف هيأت عامل بايد به طور تمام وقت به خدمت درسازمان اشتغال داشته باشند.
هر يك از اعضاي موظف هيأت عامل به ترتيبي كه هيئت عامل مشخص مي كند، راهبري حوزه اي از فعاليت هاي سازمان را عهده دار خواهند بود.

ماده 16(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 در صورت فوت، حجر، استعفا يا بركناري هر يك از اعضاي هيئت عامل، جانشين طبق ماده (15) اين اساسنامه براي بقيه مدت تعيين خواهد شد

ماده 17(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 جلسات هيئت عامل با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات حداقل با سه رأي موافق اتخاذ خواهد شد

ماده 18(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 جلسات هيئت عامل در هر موقع بنا به دعوت رييس هيئت عامل و حداقل ماهي يك بار به طور منظم در محل سازمان تشكيل و دستور جلسه يك هفته قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت عامل براي اعضا ارسال خواهد شد. در موارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيئت عامل الزامي نخواهد بود.

تبصره (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)اداره جلسات هيئت عامل با رييس هيئت عامل و در غياب او با نايب رييس هيئت عامل مي باشد

ماده 19(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 هيئت عامل داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت عامل با لحاظ نمودن نظر اعضا در آن درج و به امضاء خواهد رسيد. يك نسخه از مصوبات هيئت عامل حداكثر ظرف پنج روز به وزارت ارتباطات و فنّاوري اطلاعات فرستاده مي شود

ماده 20(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 هيئت عامل براي انجام هر گونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت سازمان بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها در حيطه وظايف مجامع عمومي قرار نگرفته باشد با رعايت قوانين و مقررات مربوط داراي اختيارات كامل است. هيئت عامل به ويژه داراي وظايف و اختيارات زير مي باشد

1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان سازمان به مجمع عمومي.

2(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تأييد برنامه عملياتي سازمان براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب .

3(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)رسيدگي و تأييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورت هاي مالي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي.

4(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تأييد آيين نامه هاي مالي ، معاملاتي، استخدامي و رفاهي سازمان و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

5(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني ، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت سازمان و مفاد اين اساسنامه.

6(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد رييس سازمان و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

7(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)انجام تمهيدات لازم جهت حسابرسي داخلي نسبت به عمليات ، معاملات و كليه فعاليتهاي سازمان.

8بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

9(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي ساختار كلان سازمان و سقف پست هاي سازماني و برنامه جذب و تعديل نيروي انساني و پيشنهاد آن به مجمع عمومي.

10(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تصويب تشكيلات تفصيلي سازمان در چارچوب تشكيلات كلان سازمان و اعلام به مجمع عمومي طبق قوانين و مقررات.

11بررسي و پيشنهاد در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

12(منسوخه 25ˏ04ˏ1391)انتخاب، تعيين حقوق و مزايا و عزل رييس سازمان

12(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)بررسي و تصويب دستورالعمل هاي داخلي لازم براي اداره سازمان.

13(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تشخيص مطالبات مشكوك الوصول و بررسي و پيشنهاد درباره مطالبات لاوصول براي اتخاذ تصميم به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

تبصره (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)هيئت عامل به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به رييس سازمان تفويض نمايد

ماده 21(منسوخه 25ˏ04ˏ1391)

 رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان مي باشد كه براي مدت دو سال از بين اعضاي هيئت عامل يا خارج از آن توسط هيئت عامل انتخاب و با حكم وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات منصوب مي شود. رييس سازمان مي تواند با تصويب سه چهارم (4 /3) آراء حاضر در مجمع عمومي همزمان رييس هيئت عامل سازمان نيز باشد

ماده 21(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 رييس سازمان در حدود اختياراتي كه توسط هيئت عامل به او تفويض شده است نماينده سازمان محسوب و از طرف سازمان حق امضاء دارد

تبصره (اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)رييس سازمان مي تواند بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هر يك از كاركنان سازمان تفويض نمايد

ماده 22(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 رييس سازمان نماينده قانوني سازمان در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق سازمان و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. رييس سازمان مي تواند با رعايت مفاد بند (10) ماده (13) اين اساسنامه نسبت به صلح و سازش در دعاوي و ارجاع موارد به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوي اقدام نمايد

ماده 23

 كليه چك ها، اسناد، اوراق مالي، قراردادها و اسناد تعهدآور سازمان بايد به امضاي رييس سازمان يا نماينده وي و يكي از اعضاي موظف هيأت عامل برسد. مكاتبات اداري به امضاي رييس سازمان يا نماينده وي خواهد رسيد. ضمناً كليه چك ها علاوه بر امضاي ياد شده به امضاي ذيحساب و يا نماينده مجاز وي خواهد رسيد.

ماده 24(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب مي شود و تا زماني كه جانشين وي انتخاب نشده باشد به وظايف خود ادامه خواهد داد.
اهم وظايف بازرس (حسابرس) به شرح زير است

1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)تطبيق عمليات سازمان با قوانين و مقررات مربوط و اين اساسنامه و آيين نامه هاي اختصاصي و بودجه مصوب.

2(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)رسيدگي به صورتهاي مالي سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي و ارائه گزارش نتايج رسيدگي هاي انجام شده به مجمع عمومي و هيئت عامل سازمان

3(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)پيشنهاد نظرات مفيد به هيئت عامل سازمان

4ساير وظايف پيش بيني شده در قوانين و مقررات مربوط.

تبصره 1(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)اقدامات بازرس در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي سازمان گردد.

تبصره ۲مجمع عمومي عادي در مواردي­كه بازرس اصلي را براساس قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ـ مصوب ۱۳۷۲- انتخاب كرده باشد، مي تواند بازرس علي البدل را نيز براساس قانون يادشده انتخاب كند تا چنانچه بازرس و حسابرس اصلي قادر به انجام وظايف خود نبود حسب تشخيص رييس مجمع عمومي به وظايف خود عمل نمايد.

فصل چهارم ـ امور مالي

ماده 25(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه همان سال است.

ماده 26(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 صورتهاي مالي سازمان بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

ماده 27(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مكلف است هر سال معادل ده درصد (10 %) سود ويژه خود را به منظور افزايش بنيه مالي به عنوان اندوخته قانوني منظور نمايد تا وقتي كه اندوخته يادشده معادل سرمايه ثبت شده سازمان شود.

ماده 28(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مكلف است هر سال معادل بيست درصد (20 %) سود ويژه خود را به عنوان اندوخته احتياطي منظور و پس از آنكه ميزان اندوخته به يك دهم (10 /1) سرمايه بالغ گرديد احتساب اندوخته احتياطي منوط به تصميم مجمع عمومي خواهد بود.

ماده 29(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 سازمان مجاز است با رعايت قوانين و مقررات مربوط نسبت به افتتاح حساب جاري به ارزهاي خارجي در يكي از بانك هاي دولتي اقدام و تمام درآمد ارزي سازمان حاصل از تصفيه حسابهاي ارزي را به حساب ياد شده واريز نمايد.

ماده 30(اصلاحي 25ˏ04ˏ1391)

 تصويب صورتهاي مالي سازمان از طرف مجمع عمومي به منزله مفاصا حساب هيئت عامل در همان دوره تلقي مي شود

فصل پنجم ـ ساير مقررات

ماده 31

هيئت عامل، رييس سازمان و كاركنان سازمان مكلف و مسئول حفظ اسرار و كليه سرمايه هاي اطلاعاتي در اختيار سازمان مي باشند و در صورت تخلف به مجازات مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد.

ماده 32

سازمان مجاز است با موافقت وزير ارتباطات و فنّاوري اطلاعات و رعايت قوانين و مقررات مربوط در صورت لزوم از خدمت اتباع واجد شرايط كشورهاي ديگري كه روابط سياسي حسنه با دولت جمهوري اسلامي ايران دارند براي مدت معين استفاده نموده و اقدامات لازم براي تربيت جانشين آنها در اسرع وقت به عمل آورد.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 30261 /30/ 87 مورخ 10/ 11/ 1387 شوراي نگهبان به تأييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور – پرويز داودي