اساسنامه شركت ارتباطات داده ها مصوب 1383

هيئت وزيران در جلسه مورخ14/5/1383 بنابه پيشنهاد شماره13897/100 مورخ14/5/1383 وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ و مصوبه شماره 76016/1901 مورخ 24/4/1382 شوراي عالي اداري در اجراي بند «ب» ماده (1) قانون مذكور، با تجديد سازمان و تغييرنام و اصلاح اساسنامه شركت توليد فيبر نوري و برق خورشيدي به شركت ارتباطات داده ها، اساسنامه شركت اخيرالذكر را به شرح زير تصويب نمود:

اساسنامه شركت ارتباطات داده ها مصوب 1383,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدي

فصل اول : كليات

ماده 1

«شركت سهامي توليد فيبر نوري و برق خورشيدي» با اصلاح اساسنامه و وظايف به «شركت فناو‌ري اطلاعات» تغيير نام مي يابد و در قالب شركت تابع شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) ساماندهي شده و از اين پس در اين اساسنامه شركت ناميده مي شود.

ماده 2

تعريف شبكه ارتباطات داده ها:
شبكه ارتباطات داده ها عبارت است از مجموعه سيستمها و تجهيزات ارتباطات داده اي شامل لايه هاي اصلي (core) و توزيع (Edge) كه تامين ظرفيت انتقال و ترافيك داده بين شهري و بين المللي موردنياز متقاضيان و ساير اپراتورها را برعهده دارد.

ماده 3

اهداف شركت به شرح زير اصلاح مي گردد:
هدف از تشكيل شركت مديريت، ساماندهي، ايجاد، توسعه، تامين، نظارت، نگهداري و بهره برداري شبكه ارتباطات داده ها و ارائه خدمات ارزش افزوده آن به منظور تحقق طرحها و برنامه هاي مصوب شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) مي باشد.

ماده 4

مركز شركت تهران است.

ماده 5

شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي(خاص) اداره مي شود. اين شركت استقلال مالي داشته و با رعايت قوانين و مقررات مربوط تابع اين اساسنامه مي باشد.

ماده 6

مدت شركت نامحدود است.

ماده 7

سرمايه شركت چهارصد ميليارد ريال است كه به چهارميليون سهم يكصدهزار ريالي بانام تقسيم شده كه شامل اموال و داراييهاي شركت و از محل واگذاري توسط شركت مخابرات ايران تامين و تماما متعلق به شركت اخيرالذكر است.

تبصره ـ از تاريخ ابلاغ اساسنامه شركت حداكثر به مدت يك سال نيروي انساني، تاسيسات، لوازم و تجهيزات، حقوق، مطالبات، ديون و تعهدات و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شركت مخابرات ايران در محدوده تعريف شبكه ارتباطات داده ها به شركت منتقل مي شود و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به درخواست شركت مخابرات ايران اسناد مالكيت اراضي و املاك موردانتقال در دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح مي نمايد.

فصل دوم : موضوع فعاليت و وظايف شركت

ماده 8 

وظايف شركت كه در ماده (5اساسنامه سابق آمده به شرح زير اصلاح و تبيين مي گردد.
1
ـ تهيه و تدوين طرحهاي جامع در زمينه شبكه ارتباطات داده ها براساس الزامات، نيازها، استانداردها و ضوابط.
2
ـ بـازاريابي، تاسيس، توسـعه، بهسازي، اجرا، نگهداري و بهره برداري و همچنين نظارت و مديريت شبكه ارتباطات داده ها طبق استانداردهاي ملي و بين المللي.
3
ـ تهيه و تصويب دستورالعملها، ضوابط، معيارها و استانداردهاي فني و تخصصي مورد نياز در زمينه تاسيس، توسعه، نگهداري و بهره برداري از شبكه ارتباطات داده ها.
4
ـ عضويت در نهادها و انجمنهاي تخصصي ملي و بين المللي و شركت در كنفرانسهاي مربوط به منظور كسب و تبادل اطلاعات تخصصي ارتباطات داده ها.
5
ـ مديريت، برنامه ريزي و پياده سازي آموزشهاي تخصصي خاص به منظور توسعه مهارتهاي لازم.
6
ـ حمايت از گسترش حضور و مشاركت بخش غيردولتي در انجام پروژه ها و توسعه فناوري اطلاعات (IT).
7
ـ فراهم نمودن امكانات لازم جهت تامين نيازهاي متقاضيان شبكه هاي خصوصي كلان (Enterprises).
8
ـ تامين ارتباط بين الملل داده ها و همچنين فراهم نمودن امكان ارتباطات داده ها در سطح كشورهاي منطقه (هاب منطقه).
9
ـ اقدام در جهت حفظ امنيت شبكه و حفاظت از حقوق مشتركان در چارچوب قوانين و مقررات كشور.
10
ـ مبادرت به انجام هرگونه فعاليت كه منطبق با هدف شركت باشد.

تبصره 1ـ شركت واحد استاني نخواهد داشت و كليه عمليات اجرايي مربوط به ايجاد، توسعه و نگهداري نقاط تماس شبكه ارتباطات داده ها با شبكه داده استاني را به صورت پيمانكاري در قالب قرارداد مشخص و با استفاده از حداكثر توان بخش غيردولتي و به صورت رقابتي انجام خواهد داد.

تبصره 2ـ شركت مجاز به ايجاد شركت و يا سرمايه گذاري در شركتهاي ديگر نمي باشد.

فصل سوم : اركان شركت

ماده 9

اركان شركت عبارتست از:
الف ـ مجمع عمومي.
ب ـ هيئت مديره و مديرعامل.
ج ـ بازرس (حسابرس).

ماده 10

نمايندگي سهام در مجامع عمومي شركت با اعضاي هيئت مديره شركت مخابرات ايران (مادر تخصصي) و رياست آن به عهده رييس هيئت مديره شركت مذكور مي باشد.

ماده 11

مجامع عمومي شركت عبارتند از:
1
ـ مجمع عمومي عادي.
2
ـ مجمع عمومي فوق العاده.

ماده 12

مجمع عمومي عادي حداقل سالي دوبار تشكيل خواهد شد. يك بار براي استماع و رسيدگي به گزارش هيئت مديره و بازرس (حسابرس) شركت و اتخاذ تصميم نسبت به صورتهاي مالي و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي ذكر شده است.
بار دوم جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به بودجه سال آتي و برنامه ها و خط مشي آتي شركت و ساير موضوعاتي كه در دستورجلسه مجمع عمومي قيد شده است.

ماده 13

مجمع عمومي عادي با حضور اكثريت اعضاء و مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل 4 عضو رسميت خواهد داشت. تصميمات در مجمع عمومي عادي همواره با 3 راي و در مجمع عمومي فوق العاده با 4 راي موافق معتبر خواهد بود.
دعوت مجمع عمومي اعم از عادي يا فوق العاده با ذكر تاريخ و محل تشكيل و دستورجلسه حداقل ده روز قبل از انعقاد مجمع به عمل خواهد آمد. سوابق مربوط به موضوعاتي كه در دستورمجمع قرار دارد بايد همراه دعوتنامه براي اعضاي مجمع ارسال شود.

ماده 14

وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي به شرح ذيل مي باشد:

1ـ اتخاذ تصميم نسبت به سياست كلي و برنامه هاي عمليات آتي شركت.

2ـ رسيدگي و اظهارنظر و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و صورتهاي مالي و بودجه شركت.

3ـ اتخاذ تصميم نسبت به اندوخته ها و نحوه تقسيم سود ويژه شركت.

4ـ انتخاب يا عزل اعضاي هيئت مديره و بازرس (حسابرس) شركت.

ـ تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت مديره با رعايت مصوبات شوراي حقوق و دستمزد و تعيين پاداش اعضاي ياد شده با رعايت ماده (241) لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.

6ـ تعيين حق الزحمه بازرس (حسابرس) شركت.

7ـ اتخاذ تصميم در خصوص آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط و ارايه آنها به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي.

ـ تصويب تعرفه هاي خدمات مرتبط با شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

9ـ اتخاذ تصميم درخصوص تصويب آيين نامه استخدامي شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط و ارايه آن به مراجع ذيصلاح براي تصويب نهايي.

10ـ اتخاذ تصميم درباره تشكيلات شركت و تعيين سقف پستهاي موردنياز و برنامه هاي جذب و تعديل نيروي انساني و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.

11ـ اتخاذ تصميم نسبت به پيشنهاد هيئت مديره در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت مقررات مربوط از جمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

12 تعيين روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهيهاي شركت.

13ـ اتخاذ تصميم نسبت به ساير موضوعاتي كه طبق قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه مستلزم تصويب مجمع عمومي عادي شركت است و مواردي كه در دستور جلسه مجمع قيد شده است.

ماده 15

وظايف مجمع عمومي فوق العاده به شرح زير مي باشد:
1
ـ اتخاذ تصميم نسبت به افزايش يا كاهش سرمايه شركت و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.
2
ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه شركت در چارچوب قوانين و پيشنهاد به مراجع ذيصلاح براي تصويب.
3
ـ بررسي و ارائه پيشنهاد انحلال شركت به مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات جهت تصويب در مراجع ذيصلاح.

ماده 16

هيئت مديره شركت مركب از 3 عضو موظف خواهد بود كه با تصويب مجمع عمومي عادي از بين افراد با تحصيلات عالي و حداقل 5 سال سابقه مديريت و صاحب نظر در تخصصهاي مرتبط با فعاليتهاي شركت با اولويت به كاركنان آن براي مدت 2 سال انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت مادر تخصصي مخابرات ايران (وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات) منصوب مي شوند و پس از انقضاي مدت تا زماني كه تجديد انتخاب به عمل نيامده در سمت خود باقي خواهند بود و انتخاب مجدد آنها براي دوره هاي بعد بلامانع است.

تبصره ـ اعضاي هيئت مديره از بين خود يك نفر را به عنوان رييس هيئت مديره و يك نفر را به عنوان نايب رييس هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شوند.

ماده 17

مجمع عمومي عادي مي تواند يك نفر عضو علي البدل به عنوان جايگزين اعضاي اصلي هيئت مديره انتخاب كند كه در صورت فوت يا استعفا يا هردليل ديگر كه ادامه فعاليت هريك از اعضاي اصلي هيئت مديره غيرممكن گردد، عضو علي البدل جايگزين خواهد شد.

تبصره ـ شرايط انتخاب عضو علي البدل مطابق ماده (16) مي باشد.

ماده 18

جلسات هيئت مديره با حضور تمامي اعضاء رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت آراي موافق اعضاي هيئت مديره اتخاذ خواهد گرديد.

ماده 19

جلسات هيئت مديره حداقل هرماه يك بار و به طور منظم در محل شركت تشكيل و دستور جلسه حداقل دو روز قبل از تشكيل جلسه توسط رييس هيئت مديره براي اعضاء ارسال خواهد شد. درموارد اضطراري رعايت تشريفات مزبور با تشخيص رييس هيئت مديره الزامي نخواهد بود

ماده 20

هيئت مديره داراي دفتري خواهد بود كه صورتجلسات هيئت مديره در آن با درج نظر مخالفان ثبت و به امضاي اعضاي حاضر خواهد رسيد. مسئوليت ابلاغ و پيگيري مصوبات هيئت مديره با رييس هيئت مديره مي باشد.

ماده 21

هيئت مديره براي انجام هرگونه عمليات و معاملات كه مرتبط با مـوضـوع فعـاليت شركت بوده و اتخـاذ تصميم درباره آنها صريحـا در صلاحيت مجمع عمومي قرار نگرفته باشد بارعايت قوانين و مقررات داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره همچنين داراي وظايف و اختياراتي به شرح زير مي باشد:

1ـ پيشنهاد خط مشي و برنامه هاي كلان شركت به مجمع عمومي.

2ـ تاييد برنامه عملياتي شركت براي ارائه به مجمع عمومي جهت تصويب.

3ـ رسيدگي و تاييد بودجه سالانه، گزارش عملكرد سالانه و صورتهاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي.

4ـ تاييد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي براي اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ـ تصويب ضوابط مربوط به مبادله اطلاعات علمي، فني، صنعتي و بازرگاني در زمينه هاي مرتبط با فعاليت شركت با رعايت قوانين و مقررات و مفاد اين اساسنامه.

6ـ بررسي و تصويب اخذ وام و اعتبار به پيشنهاد مديرعامل و در قالب مصوبات مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

7ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات و كليه فعاليتهاي شركت.

ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه به مجمع عمومي جهت اتخاذ تصميم با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

9ـ بررسي و پيشنهاد ساختار كلان شركت و برنامه جذب و تعديل نيروهاي انساني مربوط به مجمع عمومي.

10ـ تصويب تشكيلات تفصيلي شركت در چارچوب تشكيلات كلان شركت و اعلام به مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

11ـ بررسي و پيشنهاد به مجمع عمومي در مورد صلح و سازش در دعاوي و ارجاع به داوري و تعيين داور و همچنين استرداد دعوا با رعايت قوانين و مقررات مربوط ازجمله اصل (139) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

12ـ انتخاب و عزل مديرعامل با حكم رييس مجمع عمومي شركت.

13ـ بررسي و تصويب دستورالعملهاي داخلي لازم براي اداره شركت.

14ـ تشخيص مطالبـات مشكوك الوصول و پيشنهـاد براي وضـع ذخيره به مجمع عمومي.

تبصره ـ هيئت مديره به مسئوليت خود مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به مديرعامل تفويض نمايد.

ماده 22

مديرعامل بالاترين مقام اجرايي شركت بوده كه براي مدت 2 سال از بين اعضاي هيئت مديره يا خارج از آن توسط هيئت مديره انتخاب و با حكم رييس مجمع عمومي شركت منصوب مي شود. مديرعامل درحدود قوانين و مقررات و اين اساسنامه مسئول اداره كليه امور شركت مي باشد. مديرعامل مي تواند با مسئوليت خود بخشي از وظايف و اختيارات خود را به هريك از كاركنان شركت تفويض نمايد.

ماده 23

وظايف مديرعامل به شرح زير مي باشد:
1
ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي.
2
ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي، برنامه عملياتي و بودجه سالانه شركت به هيئت مديره.
3
ـ تهيه و تنظيم صورتهاي مالي سالانه شركت و ارائه آن به هيئت مديره.
4
ـ تعيين روشهاي اجرايي در چارچوب مقررات و آيين نامه ها و ابلاغ به واحدهاي ذي ربط.
5
ـ تهيه و پيشنهاد آيين نامه هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به هيئت مديره.
6
ـ تهيه و پيشنهاد تشكيلات تفصيلي شركت به هيئت مديره در چارچوب مصوبات مجمع عمومي.
7
ـ نظارت بر حسن اجراي آيين نامه هاي شركت و انجام اقدامات لازم براي حسن اداره امور شركت در چارچوب قوانين و مقررات مربوط.
8
ـ اتخـاذ تصميم و اقدام نسبت به امور و عمليـاتـي كه در حيطـه وظـايف مجمع عمومي و هيئت مديره قرار نگرفته است.
9
ـ عزل و نصب و ارتقاي كاركنان شركت، تعيين حقوق و دستمزد، پاداش، ترفيع و تنبيه آنها بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

ماده 24

مديرعامل نماينده قانوني شركت در كليه مراجع اداري و قضايي بوده و براي دفاع از حقوق شركت و تعقيب دعاوي و طرح آن اعم از كيفري و حقوقي حق توكيل به غير را دارد. مديرعامل مي تواند با رعايت مقررات و پس از اخذ نظر هيئت مديره و مجمع عمومي نسبت به ارجاع موارد به داوري اقدام نمايد. (ازجمله اصل 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران).

ماده 25

كليه چكها و اسناد و اوراق مالي و تعهدات و قراردادها بايد به امضاي مديرعامل (يا نماينده وي) و يكي از اعضاي هيئت مديره به انتخاب هيئت مديره (يا نماينده منتخب هيئت مديره) برسد. مكاتبات اداري به امضاي مديرعامل يا نمايندگان وي خواهد رسيد.

تبصره ـ مادامي كه با توجه به تركيب سهام، شركت دولتي شناخته شود، كليه چكها علاوه بر امضاي افراد فوق الذكر به امضاي ذي حساب و يا نماينده وي نيز خواهد رسيد.

ماده 26

شركت داراي بازرس (حسابرس) خواهد بود كه با رعايت قوانين و مقررات و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب خواهد شد.

تبصره ـ اقدامات بازرس (حسابرس) در اجراي وظايف خود نبايد مانع جريان كارهاي عادي شركت گردد.

فصل چهارم : امور مالي

ماده 27

سال مالي شركت از اول فروردين ماه هرسال تا پايان اسفندماه همان سال مي باشد.

ماده 28

صورتهاي مالي شركت بايد با رعايت استانداردهاي حسابداري تهيه و در موعد مقرر در اختيار بازرس (حسابرس) قرار داده شود.

اين اساسنامه به موجب نامه شماره 8342/30/83 مورخ 5/6/1383 شوراي نگهبان به تاييد شوراي ياد شده رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور ـ محمدرضا عارف