اساسنامه شركت دولتی پست بانك مصوب 1375

هیأت وزیران در جلسه مورخ 30/2/1375 بنا به پیشنهاد شماره 4598/100 مورخ 14/9/1374 وزارت پست وتلگراف وتلفن وبه استناد تبصره ( 3 ) ماده واحده قانون تأسیس شركت دولتی پست بانك مصوب 1374 – اساسنامه شركت دولتی پست بانك را تصویب نمود:

اساسنامه شركت دولتی پست بانك مصوب 1375,02,30با اصلاحات و الحاقات بعدی

فصل اول كلیات

ماده 1 

 شركت دولتی پست بانك كه دراین اساسنامه به اختصار شركت نامیده می شود– شركت سهامی دولتی ، وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن است و به مدت نامحدود تأسیس می شود.

ماده 2 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)

 شركت دارای شخصیت حقوقی واستقلال مالی واداری می باشد، و با توجه به وظایف ، حقوق و اختیارات مقرر در ماده واحده قانون تأسیس ، این اساسنامه با رعایت قوانین و مقررات حاكم بر شركتهای دو‌لتی و عملیات بانكی پست بانك تابع قسمت سوم (ماده 30) به بعد قانون پولی و بانكی كشور ـ مصوب 1351 ‌ـ‌ براساس قانون عملیات بانكی بدو‌ن ربا (بهره) ـ مصوب 1362 ومقررات اتحادیه جهانی پست (U.P.U) اداره می شود

ماده 3 (اصلاحی 05ˏ06ˏ1382)

 مركز اصلی شركت تهران است و برای انجام خدمات خود می تواند در هرنقطه از كشور (مناطق شهری، روستایی و مناطق آزاد تجاری و صنعتی) درقالب قراردادهای منعقده با رعایت قانون و مقررات مندرج در ماده (2) این اساسنامه و ماده (18) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ‌ـ‌ صنعتی، شعب یا نمایندگیهایی تأسیس یا عندالاقتضا نسبت به انحلال آنها اقدام كند. 


ماده 4

سرمایه او‌لیه شركت یك میلیارد ریال است كه به ده هزار سهم یكصد هزار ریالی تقسیم می‌شود و از طریق شركتهای پست و مخابرات پرداخت شده است.

ماده 5 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)

دولت می‌تواند از محل اعتبارات مربوط، سرمایه شركت را به ده میلیارد ریال برساند، در این صورت كل سرمایه متعلق به دولت است كه‌عبارت از یكصد هزار سهم یكصد هزار ریالی می‌باشد.

ماده 6 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)

 از تاریخ تصویب این اساسنامه كلیه تأسیسات ، تجهیزات ، اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شركت پست جمهوری اسلامی ایران كه مورداستفاده پست مالی می باشد با تصویب مجامع عمومی مربوط ‌با تصویب مجامع عمومی مربوط به شركت منتقل می‌شود كه اموال منقول با رعایت ماده (110) قانون محاسبات عمومی كشور و‌اگذار خواهد شد .

تبصره 1 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)درمورد اراضی و املاكی كه به موحب این اساسنامه از شركت پست ، جمهوری اسلامی ایران به شركت منتقل می شود، درصورتی كه سند مالكیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران یا شركت پست جمهوری اسلامی ایران صادر شده باشد، ادارات ثبت اسناد و املاك باید به درخواست شركت، اسناد مالكیت اراضی و املاك مورد انتقال و دفاتر مربوط را به نام شركت اصلاح كنند. اراضی و املاك مزبور با رعایت ماده (110) قانون محاسبات عمومی كشور جزو سرمایه شركت منظور خواهد شد .
اراضی و املاك مزبور با رعایت ماده (117) قانون محاسبات عمومی كشور جزو سرمایه شركت منظور خواهد شد.

تبصره 2 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)– شركت مكلف است ظرف شش ماه كلیه اموال غیرمنقول و تأ‌سیسات مربوط را كه به موجب این ماده به شركت منتقل می‌شود با رعایت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومی كشور به عنوان افزایش سرمایه جزﺀ دارایی خود منظور كند.

تبصره 3 وظایف و كاركنان پست مالی از شركت پست جمهوری اسلامی ایران به شركت منتقل می شود.

ماده 7 

موضوع فعالیت شركت به شرح زیر است:

الف انجام خدمات مربوط به حوالجات داخلی و بین المللی .

تبصره جریان نقدی مربوط به این حوالجات بایداز طریق سیستم بانكی صورت گیرد و رعایت سیاستها و مقررات پولی و بانكی ضروری است.

ب افتتاح و انجام خدمات مربوط به اندوخته پستی.

ج افتتاح و انجام خدمات مربوط به حساب جاری (قبول وجوه و چكهای مردم در حسابهای دیداری و پرداخت بدهیهای مالیاتی و صورتحسابهای آب، برق، گاز و تلفن مشتركین و سایر خدمات مشابه، به تقاضای آنان از محل موجودی حساب مذكور).

د توزیع كالا و واریز وجوه آن به حساب صاحب كالا.

هـ – پرداخت حقوق شاغلان و مستمری بگیران در محل كار یا سكونت آنان.

و انجام خدمات مربوط به كارتهای اعتباری و خرید پست.
ز – انجام خدمات در زمینه های پولی و مالی (ریالی وارزی) و سرمایه گذاری بارعایت قوانین و مقررات مربوط.

ح انجام خدمات واسطه ای از جمله نمایندگی در دریافت عوارض، مالیاتهاو جرایم از طرف دستگاههای ذی ربط، ثبت نام داوطلبان كنكور سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور،فروش بلیط مسافرت یا دیدار از نمایشگاههای بین المللی به نمایندگی از طرف دستگاههای ذی ربط و خدمات مانند آن .

ط‌ (الحاقی 05ˏ06ˏ1382)ـ‌ انجام و‌ظایفی كه به موجب قوانین و مقررات به پست بانك و‌اگذار شده یا می‌شود.

فصل دوم : اركان شركت


ماده 8

اركان شركت عبارتند از:
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره و مدیرعامل
ج – بازرس قانونی (حسابرس)

قسمت اول : مجمع عمومی (نمایندگان صاحب سهم)


ماده 9

مجمع عمومی شركت یا نمایندگان صاحب سهم مركب خواهند بود از:
وزیر امور اقتصادی و دارایی
وزیر بازرگانی
وزیر پست و تلگراف و تلفن
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور
رییس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شركت پست جمهوری اسلامی ایران
مدیرعامل شركت مخابرات جمهوری اسلامی ایران

تبصره ریاست مجمع عمومی با وزیر پست و تلگراف و تلفن می باشد.

ماده 10 

مجمع عمومی شركت به عنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور شركت به طور عادی یا فوق العاده تشكیل خواهد شد.


ماده 11

مجمع عمومی عادی حداقل سالی دوبار و حداكثر تا پایان شهریور ماه برای بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد تصویب صورتهای مالی سال مالی قبل یابرای بررسی بودجه و خط مشی وبرنامه عملیات سال بعد، بنابه دعوت رییس مجمع عمومی تشكیل می شود.

تبصره مجمع عمومی عادی ، ممكن است به طور فوق العاده برای رسیدگی وتصویب سایر امور و مسایل مربوط به شركت (به جز مواردی كه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است) در هر زمان، بنا به دعوت رییس مجمع تشكیل شود.

ماده 12 

 مجمع عمومی فوق العاده به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش یا كاهش سرمایه شركت و تغییر یا اصلاح مواداساسنامه یاالحاق موادی به آن ، برای پیشنهاد به مراجع ذی صلاح جهت تصویب و سایر موضوعاتی كه بنا بر قوانین مربوط ، رسیدگی به آنها برعهده مجمع عمومی فوق العاده است ، بنا به دعوت رییس مجمع تشكیل خواهد شد.

تبصره ‌(الحاقی 05ˏ06ˏ1382)ـ‌ هرگونه تغییر در این اساسنامه كه با قانون پولی و بانكی و همچنین عملیات بانكی مرتبط باشد، موكول به كسب مجوز قبلی از بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 13 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)

 جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل پنج نفر از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با اكثریت آرا معتبرخواهد بود.

تبصره تشكیل جلسات مجمع عمومی با دعوت كتبی به عمل می آید. دستور جلسه باید حداقل ده روز قبل از تشكیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارك مربوط برای اعضای مجمع ارسال شود.

ماده 14 

اهم وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی به شرح زیر است :
الف – اتخاذ تصمیم درمورد سیاستهای كلی، برنامه و بودجه سالانه شركت بنا به یپشنهاد هیات مدیره .
ب – اتخاذ تصمیم درمورد ترازنامه وحساب سود و زیان شركت باتوجه به گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی .
ج – اتخاذ تصمیم درمورد نمودار تشكیلاتی شركت ودرصورت لزوم تجدید نظر در آنها.
د – بررسی آیین نامه های مالی و معاملاتی و استخدامی شركت و پیشنهاد به هیات دولت برای تصویب .
هـ – اتخاذ تصمیم درمورد سیاستها و آیین نامه های مربوط به سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شركت بارعایت قوانین و مقررات مربوط.
و – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهادهای هیات مدیره راجع به مطالبات لاوصول و ارجاع دعاوی به داوری ، همچنین صلح دعاوی مطروحه در شرایط خاص با رعایت قوانین و مقررات مربوط واصل (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .
ز – تعیین حقوق و مزایای رییس و اعضای هیئت مدیره شركت .

تبصره 1 به منظور تسریع و تسهیل انجام امور شركت مجمع عمومی می تواند، اختیارات مندرج در بندهای «ج »، «و» و «ز» ماده فوق را به رییس مجمع تفویض نماید0 تصمیمات رییس مجمع در محدوده اختیارات تفویض شده ، به عنوان مصوبه مجمع تلقی شده ، قابل اجراست .

تبصره 2 یك نسخه از تصمیمات رییس مجمع عمومی برای هریك ازاعضای مجمع عمومی فرستاده می شود.

قسمت دوم : هیات مدیره و مدیرعامل


ماده 15

هیات مدیره شركت از یك نفر رییس كه سمت مدیرعامل رانیزخواهد داشت و چهار عضو اصلی تشكیل می شود.

تبصره ‌(الحاقی 05ˏ06ˏ1382)ـ‌ حداقل دو نفر از اعضای هیئت مدیره باید صلاحیت تخصصی در امر بانكداری را به تشخیص بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران داشته باشند.

ماده 16 

اعضا و رییس هیات مدیره ومدیرعامل شركت توسط وزیر پست و تلگراف و تلفن (رییس مجمع عمومی) برای مدت (3) سال انتخاب و منصوب میشوند و تا زمانی كه اعضا و رییس هیات مدیره جدید انتخاب نشده اند، در سمت خود باقی ، می مانند و انتخاب مجدد آنان نیز بلامانع خواهد بود.


ماده 17

جلسات هیات مدیره حداقل هر (15) روز یك باربه دعوت رییس هیات مدیره و مدیرعامل یا به تقاضای دو عضو هیئت مدیره تشكیل و باحضور حداقل سه نفر رسمیت می یابد.

تبصره 1 دستور جلسات توسط رییس هیات مدیره ومدیرعامل تعیین خواهد شد.
تبصره 2 – اداره جلسات با رییس هیئت مدیره و مدیرعامل خواهد بود و تصمیمات متخذه با حداقل سه رای موافق شامل رای رییس هیأ‌ت مدیره و مدیرعامل معتبر و قابل اجراست .

تبصره 3 (منسوخه 05ˏ06ˏ1382)درصورت عدم حضور یكی ازاعضای اصلی ، عضو علی البدل به دعوت رییس هیات مدیره و مدیرعامل با حق رای در جلسات شركت خواهد كرد.

ماده 18 

تصمیمات متخذه در هریك از جلسات هیات مدیره باید پس از امضای اعضای حاضر درجلسه ، در سه نسخه تنظیم شود و ظرف پنج روز یك نسخه ازآن برای رییس مجمع عمومی و نسخه ای برای بازرس شركت ارسال و نسخه سوم در پرونده مخصوصی در شركت نگهداری شود.

تبصره تصمیمات هیات مدیره با ذكر نظر اقلیت به طورمنظم در دفترمخصوصی كه به همین منظور در شركت نگهداری می شود ثبت می شود و به امضای اعضای حاضر در جلسات می رسد.

الف : وظایف و اختیارات هیات مدیره

ماده 19

هیات مدیره برای اجرای وظایف مقرر درقانون تشكیل شركت ومقررات این اساسنامه و تأمین مقاصد و اهداف شركت دارای اختیارات كامل می باشد. اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره به شرح زیر است :
الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شركت .
ب – تهیه وتنظیم آیین نامه های مالی ، معاملاتی و استخدامی و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تایید و رایه به مراجع ذی صلاح جهت تصمیم گیری و سایر آیین نامه ها و دستورالعملهای داخلی شركت و درصورت لزوم تجدید نظر در آنها و پیشنهاد به مجمع عمومی جهت تصویب .
ج – تهیه وتنظیم صورتهای مالی از قبیل ترازنامه و حساب سود و زیان شركت وگزارش به مجمع عمومی .
د – تنظیم و تعیین جدول تعرفه و نرخهای خدمات و تعیین خط مشی كلی مربوط به افزایش یا كاهش تعرفه خدمات مربوط برای پیشنهاد به مجمع عمومی .
هـ – بررسی و پیشنهاد در مورد تأسیس شعب یا نمایندگیهای شركت و عندالاقضا انحلال آنها با كسب موافقت رییس مجمع عمومی بارعایت مقررات مربوط .
و – تهیه و تنظیم گزارش و برنامه عملیات سالانه شركت و هر نوع گزارش یا پیشنهادی كه به موجب این اساسنامه باید جهت تصویب به مجمع عمومی تسلیم شود.
ز – تصویب تشكیلات تفصیلی شركت در چهارچوب نمودار تشكیلاتی مصوب مجمع عمومی كه به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور رسیده یا می‌رسد.
ح – اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی كه طبق آیین نامه معاملات شركت باید به تصویب هیات مدیره برسد.
ط – بررسی و ارایه پیشنهاد ارجاع دعاوی واختلافات به داوری ، همچنین صلح دعاوی شركت به مجمع عمومكی با رعایت قوانین و مقرات مربوط.
ی- تصویب دستورالعملهای اجرایی در زمینه سرمایه گذاریها و جدول حقوق و نرخهای خدمات شركت با قوانین و مقررات مربوط و در چهارچوب سیاستها و آیین نامه های مصوب مجمع عمومی.

 

ب : وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل

ماده 20 

رییس هیئت مدیره و مدیرعامل ، بالاترین مقام اجرایی واداری شركت بوده ، بر كلیه واحدهای تابعه شركت ریاست دارد و مسوول حسن جریان اموروحفظ حقوق و منافع و اموال شركت می باشد.

تبصره 1 رییس هیات مدیره ومدیرعامل برای اداره امورشركت واجرای مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره ، دارای همه گونه حقوق و اختیارات در حدود مقررات قانون و اساسنامه و آیین نامه های شركت و بودجه مصوب می باشد.

تبصره 2 رییس هیات مدیره و مدیرعامل نمایندگی شركت را در مقابل كلیه مقامات قضایی و اداری و سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی ، باحق توكیل غیر خواهد داشت .

تبصره 3 رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ كتبی به هریك از اعضای هیات مدیره یا رؤسا و مدیران ارشد شركت به تشخیص و مسوولیت خود تفویض كند.

تبصره 4 رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند درمواردی كه مقتضی بداند وكیل دعاوی انتخاب نماید، ولی ارجاع دعاوی و اختلافات شركت به داوری و سازش و انتخاب داور منوط به تایید هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی ورعایت قوانین و مقررات مربوط است .

تبصره 5 رییس هیات مدیره و مدیرعامل می تواند برای خود قایم مقام منصوب كند.

ماده 21 

اهم وظایف و اختیارات رییس هیات مدیره و مدیرعامل برای اداره امور شركت ، به شرح زیر می باشد:

الف – اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره و انجام كلیه امور اداری و اجرایی شركت در حدود بودجه مصوب طبق اساسنامه و آیین نامه های شركت و سایر مقررات مربوط.

ب – نظارت برحسن اجرای وظایف مندرج در قانون تشكیل اساسنامه و آیین نامه ها و مقررات و بودجه شركت .

ج – رسیدگی واخذ تصمیم درباره كلیه اموراداری ، آموزشی و استخدام كاركنان طبق آیین نامه های داخلی شركت و سایر قوانین و مقررات مربوط.

د – تهیه و تنظیم بودجه سالیانه ، ترازنامه ، برنامه عملیات و آیین نامه های داخلی شركت و تقدیم به مجمع عمومی پس از تایید هیات مدیره .


ماده 22

كلیه قراردادها، اسناد واوراق مالی تعهد آور و استفاده از حسابهای بانكی شركت باید به امضای رییس هیات مدیره و مدیرعامل یا قایم مقام وی و یكی از اعضای هیات مدیره برسد، صاحبان امضای این قبیل اوراق در واحدهای تابعه با تصویب هیات مدیره تعیین خواهد شد.

تبصره (اصلاحی 05ˏ12ˏ1377)ـ استفاده از حسابهای بانكی شركت، با امضای مشترك مقامات یاد شده فوق و ذیحساب شركت یا مقام مجاز از طرف وی ممكن خواهد بود

قسمت سوم : بازرس قانونی ( حسابرس )

ماده 23 

بررسی گزارش سالانه و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان و تطبیق عملیات شركت و تهیه گزارش برای مجمع عمومی به عهده سازمان حسابرسی می باشد كه طبق قوانین و مقررات مربوط وظایف خود را انجام می دهد.

تبصره بازرس قانونی حق مراجعه به كلیه دفاتر وپرونده ها و اسناد و یپمانهای شركت را خواهد داشت ولی حق مداخله در امور اداری و اجرایی شركت را نداشته ، اقدامات وی نباید در هیچ مورد موجب توقف عملیات اجرایی شركت شود .

ماده 24 

هیات مدیره مكلف است پس از پایان سال مالی حداكثر تا پایان ، خرداد ماه ، ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط را برای رسیدگی به بازرس قانونی (حسابرس) تسلیم كند. بازرس قانونی (حسابرس) مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود و زیان و ضمایم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده ، گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذی ربط تسلیم كند.

ماده 25 

هرگاه بازرس قانونی در جریان رسیدگی و تطبیق عملیات شركت بی ترتیبی مشاهده كند باید مورد را برای اصلاح امور و رفع اشتباهات ضمن اطلاع به هیات مدیره به رییس هیات مدیره ومدیرعامل شركت ، همچنین به مجمع عمومی نیز گزارش نماید .

فصل سوم سایر مقررات

ماده 26 

سال مالی شركت از اول فروردین ماه هرسال شروع و آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد، به استثنای سال اول كه شروع آن تاریخ لازم الاجرا شدن اساسنامه شركت خواهد بود.

ماده 27‌(اصلاحی 10ˏ04ˏ1383)

نحوه و اصول حسابداری و دفترداری و همچنین میزان و نحوه ایجاد اندو‌خته‌ها و ذخیره‌های قانونی و تقسیم سود شركت و طرز استفاده از آن در مورد عملیات بانكی پست بانك طبق ماده (33) قانون پولی و بانكی كشور و آیین نامه مربوط به آن كه به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، تعیین خواهد شد

ماده 27 (اصلاحی 05ˏ11ˏ1376)

 شركت موظف است از محل سود ویژه سالانه خود، به میزان ده درصد (10%) به حساب اندوخته قانونی منتقل كند تا اندوخته یاد شده معادل سرمایه ثبت شده شود .

تبصره سود ویژه عبارتست از درآمد شركت پس از كسر هزینه ها و استهلاكات و سایر ذخایر.

ماده 28 (منسوخه 05ˏ06ˏ1382)

 سود ویژه شركت پس از كسر مالیات متعلق ، بنا به پیشنهاد هیات ، مدیره و تصویب مجمع عمومی شركت به شرح زیر تقسیم می شود:
1 –
اندوخته قانونی موضوع ماده (27) این اساسنامه .
2 –
اندوخته سرمایه ای و سایر اندوخته ها.
3 –
سود صاحبان سهام .

این اساسنامه به موجب نامه شماره 0576/21/75 مورخ 28/3/1375 شورای محترم نگهبان به تایید شورای یاد شده رسیده است.

معاون اول رییس جمهور- حسن حبیبی